�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kva - rozpustn kousky

Autor: red.
Datum vyd�n�: 18.08.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3072

Sla kvy a rozpustnch tuhch stic m vzjemnou vazbu (i kdy stupe praen ovlivuje slu t), avak ve veobecnm smyslu bude mt silnj kva vy procento rozpustnch stic, zatmco slab kva jich bude mt mrn mn.

fiogf49gjkf0d

Sla kvy a rozpustnch tuhch stic m vzjemnou vazbu (i kdy stupe praen ovlivuje slu t), avak ve veobecnm smyslu bude mt silnj kva vy procento rozpustnch stic, zatmco slab kva jich bude mt mrn mn.
Rozdln sloen vody (tvrd nebo mkk) psob na hodnotu extrahovan kvy. Nap. tvrd voda protk kvovou sedlinou mnohem rychleji ne mkk voda. Tato podmnka existuje na regionlnm zkladu po cel zemi a pokud nebude uznna a kompenzovna, me ovlivnit mnostv extrahovanch tuhch stic. Laboratorn zkouka potvrd snadno tyto zkuenosti.
Pi pouit kvy Moccomat, kter se dl pi dokonale kontrolovanch podmnkch, neme dojt k dn odchylce ve sloen, chuti nebo vni.

Instantn /okamit/ kva

Existuj ti druhy instantn kvy:
- suen sprejem
- suen zmrazenm
- aglomerovan

Instantn kva suen sprejem
Ve vysokch instalacch se kva extrahuje z mletch praench zrn, co je srovnateln se zpsobem, jak se pipravuje kva v domcnostech. Extrakt je suen sprejem ve vysok, nerezoocelov vi. Do surny se pivd hork vzduch, zatmco extrakt je doiroka rozprostrn ze shora pouitm sprejov trysky. Hork vzduch pak zpsobuje, e voda v kapkch extraktu se odpauje. Vzduch, kter je takto saturovn vodou, se odvd pry a stice kvy padaj dol a jsou shromaovny v silech.
Dnes je kvov prek vtinou aglomerovn do vtch zrnek pomoc aromatick tekutiny ke zlepen kvality a prezentaci pedstavy instatn kvy suen zmrazenm.

Pstovn a zpracovn kvy
Kva se dnes pstuje ve vce ne 50 zemch, v oblastech obepnajcch teplej zempisn ky zemskho povrchu, v nadmoskch vkch ponaje hladinou moe a do ve 6 000 stop. Kvov zrna poskytuj vrazn odlin regionln charakteristiky pchut a aroma lic se podle nadmosk vky, pdy, mnostv slunenho svitu, vlhkosti a zpracovatelskho zpsobu.

Existuj dv hlavn odrdy kvy:
Arabica - kter se pstuje hlavn ve stedn a jin Americe
Robusta - kter se produkuje v Africe a Indonzii.
Kvy Robusta maj obvykle istou a plnou celistvou chu spe neutrlnho charakteru, avak jsou aromatick s mkkou deliktn chut. Peliv men doke vyvolat nejlep charkteristiky obou typ zrna.
Pstovn kvy zan vypstnm sazenic po dobu 9 - 18 msc ve kolkch. Jakmile jsou sazenice asi 24 palc vysok, jsou pesazovny do trval vsadby. Trv to pak dalch 18 msc oetovn, zastihovn, okopvn a plet, ne se doshne npadn ptalivho kvtenstv s blmi voavmi kvty.
O est msc pozdji zanaj rait poupata zelench plod a jejich zrn do bohat ervench bukvic. Uvnit kad z nich le v obalu ervenolut den a pokryt stbrnou slupkou dv kvov zrna, kter jsou nyn hotova ke sklizni.
Po provedenm sbru mus bt zrna zbavena ochrannho obalu bukvic. Nejstarm zpsobem je metoda za sucha: bukvice se rozprostou na slunci na dobu asi 3 tdn a jsou pevrceny, aby bylo zajitno jejich rovnomrn proschnut. Slupka a de se scvrknou a strojov odstran. Druhm procesem je metoda za vlhka, kde jsou bukvice oistny pod tekouc vodou a potom rozdrceny, aby se odstranila de a slupka. Z kadho procesu vyplv mrn odlin chu zrn, kterou znalci - ochutnavai kvy dovedou rozpoznat. Such zrna se pak td a pytluj pro dopravu do sklad nebo k vvozci.
Kva je ve svt druhou nejdleitj komoditou co do hodnoty a pekonv j jedin ropa. Jako v ppad ropy, i zde ceny fluktuuj a na jejich vi maj vznamn vliv kvalita a velikost sklizn.
Pedbalen kva je vtinou sms ady rznch porost. Dvody pro mchn spovaj v tom, aby se doshlo konsistentn chuti a aroma, kter pak budou stejn v podvanm lku bez ohledu na pvod pouitch zrn. Takov msc techniky vyaduj tradin zrunost a mnoho let zkuenost.
Jakmile kvov zrna doraz do zpracovatelskho zvodu, jsou oistna od kamnk a vtviek a dopravena na skladovac silo. V tto etap se sms vtinou kontroluje potaem, kter vymuje poadovan mnostv kadho typu zrna pmo ze skladovacch sil. Jakmile byla jednou sms dokonena, dvka se vlo do prarny. Nepotaje msen je tato innost nejdleitjm procesem v produkci kvy.
Modern prarny potebuj jen nkolik minut, aby doshly poadovanho stupn praen a doslovn nkolik mlo vtein mn nebo vce me drasticky pozmnit charakteristick vlastnosti kvy. Veobecn eeno, lehce nebo stedn praen kva je zvl᚝ vhodn ke sndani a celodennmu pit, zatmco pln praen druhy jsou nejlep pro konzumaci po veei.

Po ochlazen je ped zabalenm kva umleta. Toto mlet vyaduje mimodnou pesnou kontrolu, aby se zajistilo, e rozmr stic je rovnomrn. Jedin tak se uvoln vechna pchu a veker aroma, jakmile se kva uva. Po umlet se bal kva co mon nejdve, aby se zajistilo, e aroma neunikne. V tto etap je kyslk nejhorm neptelem kvy. Okysliovac proces psob, e kva ztrc na sv kvalit a aroma.

Nejlepm zpsobem, jak tomu zabrnit a zajistit dlouhou ivotnost kvy na sklad je balen ve vakuu. I kdy je nkladn, zachovv kvalitu a aroma kvy lpe ne jakkoliv jin zpsob.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku