�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Hygienickou problematiku cukrskch vrobk nesmme nikdy podcenit

Autor: MUDr. Jarmila h a l o v
Datum vyd�n�: 29.08.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=303

ada z ns si nedovede pedstavit, e v naem jdelnku by chybly cukrsk vrobky. Vtinou jsou podvny na zvr menu pi nejrznjch pleitostech. Na jednu stranu bych ekla - to nejlep na konec.

fiogf49gjkf0d

ada z ns si nedovede pedstavit, e v naem jdelnku by chybly cukrsk vrobky. Vtinou jsou podvny na zvr menu pi nejrznjch pleitostech. Na jednu stranu bych ekla - to nejlep na konec. Ale na druhou stranu - cukrsk vrobky vzhledem ke svmu charakteru a zpsobu vroby byly azeny vdy mezi vrobky epidemiologicky rizikov. Toto tvrzen mohu doloit hned nkolika statistickmi daji.
Nejastj alimentrn nkazou u ns jsou salmonelzy. Z celkovho potu 62 205 alimentrnch onemocnn zaznamenanch v R v r.2000 salmonelzy tvoily 64 %. U sporadickch (tedy jednotliv se vyskytujcch onemocnn) se velmi tko zjiuje, kter vehikulum - tedy potravina, byla pinou onemocnn. Pokud se vak podvme na podl jednotlivch potravin, kter zpsobily epidemie salmonelz, zde vidme, e cukrsk vrobky jsou v poslednch letech na 2. mst hned za hotovmi jdly ( mimochodem - v roce 2000 zemelo v R na salmonelzu 26 osob ! ).


A do konce loskho roku hyg. sluba zajiovala dozor nad cukrskmi vrobky jak u vrobc ve vrobnch i zazench spolenho stravovn, tak pi jejich uvdn do obhu. Cukrskm vrobkm s ohledem na jejich rizikovost byla naimi pracovnky vnovna znan pozornost. Na dalch grafech mete vidt poty cukrskch vrobk odebranch hygienickou slubou v poslednch dvou letech. Tyto grafy souasn ukazuj, kolik vrobk bylo na zklad laboratornho vyeten hodnoceno jako nevyhovujc zejmna ve vztahu k mikrobiologickm poadavkm stanovenm Vyhlkou MZd . 294/1997 Sb. a nsledn Vyhl. . 91/1999, kter vstoupila v platnost od 5. 5. 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Od zatku letonho roku nabyl innosti zkon . 306/2000 Sb., kterm se mnila nkter ustanoven zkona . 110/1997 Sb., o potravinch a tabkovch vrobcch. Dle tto novely hygienick sluba pestala vykonvat dozor nad epidemiologicky rizikovmi skupinami potravin, tedy mimo jin i nad cukrskmi vrobky. V cukrskch vrobnch tedy dozor vykonv ZPI. Hygienick sluba vykonv dozor v zazench spolenho stravovn a dle ukld opaten pi pokozen i ohroen zdrav lid. To znamen, e provd eten vetn zajitn odbru vzork pi vzniku alimentrnch onemocnn. Cukrsk vrobky zaujmaj pedn msto. Pro tomu tak je?
Vechny potravinsk vrobky, tedy i cukrsk, obsahuj urit poty mikroorganism. Jejich ptomnost vtinou nepedstavuje pro spotebitele zdravotn riziko. Ohroen zdrav konzument zaznamenvme a tehdy, obsahuj-li nedouc druhy mikroorganism. K tomu dochz v ppadech, kdy nejsou dodrovny zkladn hygienick a sanitan podmnky pi vrob, nejsou dodreny stanoven technologick postupy i na vrobu byly pouit kontaminovan i nesprvn uloen suroviny. Obsah nedoucch mikroorganism asto vede tak ke zhoren kvality vrobk, a to jak z hlediska senzorickho (smyslovho), tak i z hlediska nutrinho (vivovho).
Ne kad vrobce si tato rizika dostaten uvdomuje. Vrobu i prodej tchto vrobk toti nezdka zajiuj lid bez potebn kvalifikace a dostatench zkuenost. Kad poruen hygienickch zsad me vst k vskytu a pomnoen nedoucch druh mikroorganism se vemi negativnmi dsledky pro konzumenta.
 Z tchto dvod povauji za potebn, e se hygienick problematice vetn sprvn vrobn praxe budeme na strnkch asopisu esk cukr  nadle vnovat. Vem z ns toti mus jt o to, aby zkaznk byl s cukrskmi vrobky maximln spokojen, ale hlavn, aby dky jejich konzumaci neonemocnl.

       


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku