�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP v Rimini v digitlnm divu / - 1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 22.01.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3014

Pznivcm cukrskho emesla nastala tradin pou do veletrn svatyn Sigep v italskm Rimini. Pro tentokrte ji v dob jejho podn 39. ronku, kdy leton nvtvnost zjem pedil ten losk.Pznivcm cukrskho emesla nastala tradin pou do veletrn svatyn Sigep v italskm Rimini. Pro tentokrte ji v dob jejho podn 39. ronku. Pi pohledu na pecpan autobusy, provazy aut a vudy ptomn davy lid se chce zvolat: Rimint, jak to dlte? To e mstn vstavit fiera se rozpnalo v tyto dny jako samotn vesmr a psloven vraz hlava na hlav nebyl pro tentokrt v porovnn se skutenost nim vypovdajcm, svd skutenost, e se dokonce ekalo ve front i na pnskch zchodech! Veletrh SIGEP je jakousi vynvajc horou nc nad hladinou klesajc italsk ekonomiky, co bylo znt na navench cench kde to jen bylo trochu mon a souasn krty v dvjch samozejmostech podvaly svdectv v tomto smru oste nabrouenho psacho nad.

ZMRZLINA, ZMRZLINA, ZMRZLINA bylo nosn motto podstatn mnoiny vystavovanho sortimentu, kter se tpil na rzn skupiny, podskupiny, tdy atd., kdy jednu z tchto st tvoily zmrzlinov stroje znaky Frigomat, kter je v esku zastoupena spolenost CESK a.s. se sdlem v Brn-Malomicch. Jej zstupci bvaj pravideln cukrskmu svtku ptomni z dvodu kontaktu s tuzemskmi zkaznky a v rozhldnut se za poznatkem kudy vede smr vvojovho proudu, protoe technika doznv kadm rokem nov odv renovace a je nezbytn bt pitom.
Pokrok v technice zajiuje dnes sloka, jej podstatovou vtinou je digitalizace.
A nejinak je tomu u FRIGOMATU, kdy tato evolun zleitost nejene je u dvno ptomn ve zmrzlinovch strojch tto znaky, ale doshla ji takovho stdia pokroku, e lze tyto stroje ovldat a ovlivovat v nich ve co je s vrobou zmrzliny spojen, a zrove i pedevm, servisovat  zvady ppadn i ze dna propasti Macocha! V em je skryta podstata tto monosti?
Ve vvojov vaze vznikl ped temi lty npad a jeho zdokonalovn pineslo dal modelov stupe s vraznm technickm navenm jeho provozu. Tento digitln zzrak obdrel nzev Wimanager. 

Pslun software skt monost spravovat zmrzlinov vrobnk na dlku a je uren pro majitele i obsluhu a umouje pohled na dobu zapnut a vypnut stroje, kdy probhl istc kon, v jak vi za smnu bylo prodno porc, pchod i odchod zamstnanc, i zda dolo bhem provozu k jakkoli zvad. V ppad posledn jmenovan varianty je v plnm rozsahu o tomto druhu problmu informovn servis, kter je schopen na dlku vznikl problm odstranit.
V ppad stlejch zkaznk je mon pispt k jejich informovanosti, ppadn na libovolnou vzdlenost zaslat zprvu o nabdkovm sortimentu, o rznch akcch apod.
Stroj je vybaven kontrolou vnitnho systmu, kdy pi jeho zvad odesl urenmu pjemci zprvu o povaze zvady jakhokoli druhu. V takovm ppad doke digitln systm i prognostikovat blc se technickou pot, kdy vyhodnot dobu konce funknosti njakho dlu a upozorn, e se bl konec jeho bezporuchov innosti.
Zmnn informace tohoto druhu me majitel pijmat do svho potae nebo mobilnho telefonu. Objem pslunch informac lze propojit na libovoln poet zazen, kter firma vlastn. Vhodou tohoto vlastnictv spov v krom uvedench monost, e majitel takto digitln vybavenho zmrzlinovho stroje me mt servisn kon zajitn s asovou preferenc a zrove tak dky vasnmu a preventivnmu zkroku me ponit nklady na opravu poruchy, kter by se projevila v plnm rozsahu pi celkovm zkolabovn jeho provozu. Systm sm hld ptomnost optimlnch hodnot, pi jejich parametrovm vychlen okamit vysl zprvu o jejich pohybu.
Pi tchto poznatcch si zejm povzdychnou ti majitel stroje Frigomat na toenou zmrzlinu, kte si v nedvn dob tohle zazen koupili a to nen vybaveno zmnnm systmem. Vbec to nevad, protoe znaka FRIGOMAT systm Wimanager, kter disponuje uvedenmi pednostmi, umouje k podob domontovn zptn do roku 2010! Tedy nen v tomto ppad tzv. pozd bycha honiti.
Nov adu pstroj je rovn vybavena systmem selfservis neboli samoobslun provoz, co je vdej zmrzliny na vhu ovldan samotnm zkaznkem, s platbou v zvislosti na natoen hmotnosti.
Samotn spisovatel fantastickch romn Jules Verne by asnul v nmm asu nad digitlnmi monostmi potku 21. stolet, kter by nezasvcen nazval pohdkou, kterou ve sv point pedvedla na riminskm SIGEPU znaka FRIGOMAT.

- pokraovn -


Vytisknuto dne 15.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku