�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GLOBAL CHEFS CHALLENGE a cukr SKLA

Autor: Ji v. ez
Datum vyd�n�: 01.09.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2977

GLOBAL CHEFS CHALLENGE je sout se statusem mistrovstv svta a esko mlo ve sv vprav cukrskho zstupce Luke Sklu, nositele nejednoho drahho kovu z vznamnch svtovch gastrosout, nevyjmaje t, nad n plane i olympijsk ohe.

fiogf49gjkf0d

GLOBAL CHEFS CHALLENGE je kulinsk sout kucha a cukr, je se pyn statusem mistrovstv svta a esk republika mla ve sv reprezentan vprav exkluzivnho cukrskho zstupce Luke Sklu, nositele nejednoho drahho kovu z vznamnch domcch a svtovch gastrosout, nevyjmaje i t, nad n plane olympijsk ohe.

Mstem konn letonho gastrovrcholu bylo norsk pstavn msto Stavanger. astnkem vpravy pod eskou vlajkou byl i exmanaer eskho nrodnho tmu kucha a cukr Tom Konopka, kter byl korespondentem dn kolem astnk nejen s logem eskho lvka, ale i ostatnch zastnnch sout mistrovstv, ke kterm t patil kuchask junior Pavel Buchwaldek, kter sekundoval pi pprav soutnho zadn na cukrsk jednice.
Sout sama se odehrla ji v prvnm przdninovm tdnu. A tak dky tto skutenosti pinme jej reportn dn a v prvn koln den, aby se o informace mohlo podlit vce ten.
Stavangersk sout byla ji finlovm vyvrcholenm zmnnho mistrovstv svta, ktermu pedchzela mezinrodn pedkola a tvrt nejvt norsk metropole peetila pedchoz snahu nejlepch cukr, kte pijeli na vikingsk sever v potu estice nespnch z nejlepch mistr sladkho umu. Byl mezi nimi i esk reprezentant Luk Skla.
Luk, majc msto zrodu v malebn skalnat oblasti eskho rje m cukrsk pvod v rodin, protoe jeho otec v pelomovm obdob novodobch djin v popevratov dob otevel cukrrnu, jej vn, chuti a prosted utvelo vjemy jeho synka, kter v prosted domc cukrrny proel nejenom poznnm chodu rodinn firmy, ale i vunm kestem budoucho povoln, kdy souhrn uvedench hodnot v nm utvel smysl pro budouc profesi, jej podstata krom chuovho vjemu, se t vyznaovala silnm vtvarnm citem.
Zde byl potek pozdjho mistra bl profese, ale i zrove konec, dky bohu, e i doasn, protoe tehdej socialistick giganty semlely malinkou cukrrniku rodiny Sklovch jako velkomln zrno obil. Cukrsk rondon pot nael sv trval msto v atnku a Luk se odl modrm pracovnm odvem, nazvanm montrky, kter o nco pozdji stdala zele vojenskho stejnokroje. A zde uhodila nhoda osudu na hlaviku svho zmru, kdy Luk pi podn sportovn akce v Praze si nhodn odskoil do nedaleko hotelu InterContinental s dotazem, zda by nemli voln msto cukre. A zde budouc mistr svho oboru naplnil v plnm dsledku pslov biblickho pkazu: Klep a bude ti oteveno!
A vskutku, byl to Lukv pamtn den, od kterho se zan odvjet jeho cukrsk slva spch, majc potek v jeho premirov souti v podob 2. msta na vznamn souti Cukr roku a od t doby  v jeho sluchu, dky zlatm ruikm jeho poinu, pokad zacinknul drah kov a mnohdy t nejryzej hodnoty, kdekoli se ocitnul. Poslze zaujm pozici fcukre v Intercontinentalu a v souasnu pracuje v restauraci Vinohradsk parlament v belgick restauraci Bruxx. Sklova specialita a jeho "silnj ruka" spov v pralinkov tvorb, kter jej opakovan ozdobila nejednm zlatm kovem.
Pes pvodn regionln tm u vedlo pemostn Sklovy kariry do tmu nrodnho s dalmi medailovmi spchy, a to na mnoha vznamnch sout svtovho a nejvyho kalibru a tuto dlouhou a pozoruhodnou cestu zakonuje leton Stavanger, jeho soust bylo i vznamn setkn pedstavitel World Association of Chef Societies Congress.
Tedy bylo ptomno est nejlepch cukr svta a ech Luk Skla byl mezi nimi!
esk ampin si pro finle sv svtov asti zvolil tma:

Dezert: okoldov trubika plnn smetanovo citrnovm krmem a merukovm pyr, sedlina z ernho rybzu, meruka porovan v javorovm sirupu a zmrzlina z aje Dilmah Earl Grey
Dort: okoldov krm z okoldy Valrhona Caramelia, malinov el, muenkov krm
okoldov skulptura: Telegraf

Cukr Luk Skla obsadil v zkm finle mistrovstv svta celkov 4. msto, ke ktermu obdrel velmi vznamn ohodnocen  v podob ceny za nejlep restauran dezert.
e soutn dlo, navc ve finle mistrovstv svta, nen zleitost nhodn improvizace, svd i ppravov rozvaha, kter se v nmtu zvren podoby promtla v tvrcov mysli:

- Celkem 7x Luk pipravil ve studiu Nestl Professional kompletn program
- Celkem 50 kg okoldy dostal Luk na prci od Valrhona
- Celkem 2 kg hmoty zpracoval  v pstroji Thermomix na tzv. okoldov prach
- Celkem 23 trninkovch dort sndli fanouci Luke Skly
- Celkem 8 x zmnil esk reprezentant dezert, aby se vrtil k prvn verzi
- Skulptura upadla ze stolu pouze jednou!!!!!!
A nechybl i jeden odlehujc poznatek, a to v citaci Tome Konopky, kter znl : Celkem 12 en se ptalo po snden dortu, jestli je Luk svobodn????

Vsledky Cukri

1. Che li chen - Tchaiwan
2. Olli Koukkannen - Finsko
3. Jiemin Aw  - Nov Zland
4. Luk Skla  - esko

Take tedy cenn brambora v proveden eskho reprezentanho cukre Luke Skly, avak s nvdavkem nejlepho restauranho dezertu. A to je vrazn bonus navc. Ona medailov brambora de facto ze vech cukr svta nemus vbec mrzet, protoe nap. takov dm bramborov nat doke zanst pod ki i do vzpomnek trval pocit krsnho proitku.
A ten, kdo pi bramborovm sbru uctil jeho vni, uri si ji pamatuje do dneka. 
Stavangersk dm spchu ml v tomto ppad jednu pidanou hodnotu, kterou byla kvalitn prce Luke Skly pod  znakou Czech made.
Tato mistrovsk report vznikla dky informanmu zpravodajstv  culinary advisor NESTL PROFESSIONAL Tomi Konopkovi pmo z msta dje.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku