�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukr roku 2001-2002

Autor: AKC
Datum vyd�n�: 08.07.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=284

AKC R pod pod patronac a sponzorstvm firmy Martin Braun KG z Hannoveru prostednictvm zstupce firmy pro eskou republiku Ing. Jaroslava Fialy - Cukr roku - Martin Braun Cup
Ronk 2001-2002 - 07. - 09 listopadu 2002, Veletrn palc Praha

fiogf49gjkf0d
AKC R pod pod patronac a sponzorstvm firmy Martin Braun KG z Hannoveru prostednictvm zstupce firmy pro eskou republiku Ing. Jaroslava Fialy

Cukr roku - Martin Braun Cup
Ronk 2001-2002
OBR1
07. - 09 listopadu 2002
Veletrn palc Praha
(Dukelskch hrdin 47)


PROPOZICE A POKYNYPodmnky asti
Vyplnn pihlky a odevzdn psemn prce s fotografiemi vrobk do 13.z 2002.

Psemn prce kategorie Junior
Kalkulace s technologickmi postupy a barevnmi fotografiemi (min.formt 9x13cm)
A) t druh studench jednoporcovch restauranch mounk

B) slavnostn porcovateln dort
bez omezen tvaru
minimln poet porc 12
hmotnost jedn porce max.150g

Dal podmnkou asti je pouit pi kadm kolu nejmn t druh surovin firmy Martin Braun KG, kter v R nabz firma Fiala.

Psemn prce kategorie Senior
Kalkulace s technologickmi postupy a barevnmi fotografiemi (min.formt 9x13cm)
A) dezertn msy pro 6 osob
B) t druh studench jednoporcovch restauranch mounk nebo slavnostnho vrobku do hmotnosti 2000 gram.

Dal podmnkou asti je pouit pi kadm kolu nejmn t druh surovin firmy Martin Braun KG, kter v R nabz firma Fiala.

Pihlky a informace + kontakt
Pihlku, vloenou do mal zalepen oblky a psemnou prci s fotografiemi vrobk = to ve vloen do velk oblky, oznaen POUZE PSEUDONYMEM, zaslejte na adresu organiztora soute AKC R, Ludmila astn, Poernick 168, 100 99 Praha 10. Tamt mete zskat potebn informace na telefonnm a faxovm sle 02 67 207 356 nebo na internetovch strnkch AKC R www.akc.cz. Informace a pihlky mete tak zskat u firmy Fiala, Vrchlickho 5, Praha 5 nebo Mlnsk 15, Brno, tel.02/ 5721 4408.

Psemn prce soutcch budou anonymn vyhodnoceny odbornou porotou. Rozhodnut bude vem soutcm sdleno nejpozdji do 4.10.2002 a vybranm finalistm a nhradnkm bude zaslno pozvn k souti ve finlovm kole a dal informace.

Finle
Sout vybranch finalist bude probhat v prvn polovin listopadu 2002 na veletrhu hotelovho prmyslu HORECA 2002 ve Veletrnm palci v Praze. Sout bude probhat ve dvou kategorich.

Kategorie 1.: junioi
Tato kategorie je otevena pro vechny, kdo se u nebo spn absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu a nepekro vkovou hranici 21 let v roce 2002.

Kategorie 2: dospl
Tato kategorie je otevena pro vechny, kdo spn absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu.

Ostatn podmnky jsou pro ob kategorie stejn.

V tto sti soute mus soutc plnit zadan koly bez ciz pomoci v asovm limitu a hotov vrobky pedkldat odbornm porotm.

asov limit

Kategorie junior:
kol A: 4 hod.
kol B: 2 hod.

Kategorie senior:
kol A: 4 hod.
kol B: 4 hod.

Krom vrobku soutc pedkld porot slo 2 mal degustan vzorek k ohodnocen. Finle se kon ped veejnost. Suroviny firmy Martin Braun KG, uveden v kalkulacch, budou mt soutc k dispozici zdarma. Ostatn suroviny si doveze soutc pedem neupraven s nktermi mezinrodn uznvanmi vjimkami (upeen korpusy). Prezentace soutnch vrobk je na vlastnm ndob (msy, zrcadla apod.).
Oceovn prac probhne podle mezinrodnch bodovacch kritri porotou sestavenou ze len AKC R, dalch cukrskch odbornk a zstupce firmy Martin Braun KG z Hannoveru.

Hodnoceno bude

Porota .1: technick porota
1. Mise en place, pimenost na poet porc
2. Dodrovn zkladnch cukrskch postup
3. Modern pracovn postupy, prava vrobk
4. Celkov dojem
5. Sprvn vypracovan kalkulace odpovdajc soutnm vrobkm
6. Pouit pti druh zadanch surovin
7. Dodren asovho limitu

Porota .2: degustan porota
1. Prezentace, kreativita, novtorstv
2. Degustace (probhajc anonymn, oddlen)
Bodov hodnocen tto poroty se pot dvojnsobn.

Soust hodnocen nebudou pedem pipraven dekorace.
Rozhodnut odborn poroty je konen.

Vyhlen vsledk
Bodov hodnocen obou porot bude seteno nezvislou stac komis a stanoveno poad finalist. Na slavnostnm zvrenm veeru budou pro vtze v jednotlivch kategorich pedny tyto ceny.

Kategorie 1: junioi

1.msto: Velk putovn pohr Martin Braun Cup
Replika tohoto pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 6 000,- K

2.msto: Replika pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 4 000,- K

3.msto: Replika pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 2 000,- K

Kategorie 2: senioi

1.msto: Velk putovn pohr Martin Braun Cup
Replika tohoto pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 15 000,- K

2.msto: Replika pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 10 000,- K

3.msto: Replika pohru s titulem Cukr roku
Diplom
Finann odmna 5 000,- K

Vtzov i finalist obdr jet dal ceny od sponzor.
Ostatn astnci finle obdr v abecednm poad diplom za ast a finann stku 800,- K.

Hrazen nklad
Z asti v psemn sti soute nevznik dn nrok na hradu nklad. Ubytovn mimopraskm astnkm finle soute bude zajitno a uhrazeno.

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku