�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Promna lovka

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 23.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=24

Vnon pekrsn ase
kouzlo v nitru svm skrv,
piel jsi mezi ns zase,
pes vloky snhov krsn se dv.

fiogf49gjkf0d
Vnon pekrsn ase
kouzlo v nitru svm skrv,
piel jsi mezi ns zase,
pes vloky snhov krsn se dv.

Zaplly sviky na stromku vnonm,
vichni jsou vzrueni kouzelnou chvl,
s pocitem pekrsnm nevednm
k sob jsou lbezn, mil.

Kad je spokojen Vnoce slav,
pesto vak dt tu oima tk,
vzhlejc v obrzek nevedn svat,
jeho vjevu hrozn se lek.

Obrzek stl je, vypad nemn,
obliej dtte zrakem v m,
tam do mst uprosted na stn,
kde bo syn spoutn je v ki.

Trnov koruna hlavu mu pokrv,
heby skrz dlan ve k jsou vraeny,
dt divem k obrazu nazr,
Bh kdesi v nebesch a Je na zemi.

V zsluhu na k Je je pibit,
spasitel stal se vech lid,
zrdn vdk, problm to letit,
slzy, al, zoufn - vichni to vid.

Vnm to lovek pohledem dtskm,
v hlavince mladik mylenky plynou,
pedstaven ivot je v rozmru svtskm,
zvauje nad trestem a lidskou vinou.

Vid tak Jeka, zzranou bytost,
nev, zda-li vechno jen zd se,
dtte zmocn se velik ltost,
sepn ruiky a Krista pt se.

Propak jsi Jeku na ki pibit,
jake in ml jsi to spchat,
kdoe t z eho vlastn chtl vinit,
chce se m z toho, tekon a plakat.

Zrak m ke ki, dv se upen,
sah si na oi, vbec jim nev,
div toti spatuje na stn,
pn hlavu pozvedl a z ke hovo:

"dobro-zlo, soupeem vdycky jest,
jak Zem dva ply mv,
zrada, podlost, lska ba i est,
tak u to v ivot bv.

Otec mj seslal m mezi lid,
pravdu tak ci mu chtl,
prodlouen jeho byl jsem vid,
poselstv pinsti j lidem ml.

Uil jsem milovat a ctu mti,
kzal jsem, vykldal boho slova,
e lovk v pokoe mus ti,
kal jsem opt a zase znova.

Vodu jsem ve vno promnil,
nemocnm navrtil zdrav,
mrtvho v ivho pozmnil,
jak bo vle tak prav.

Tohle jsem lovku skrz Otce nabdnul,
le v pn krsnm byla tu pot,
lovk nejene lsku mou odmtnul,
nbr ve zlob pibil m na k".

Naslouch dt slovm Pn,
dobrotu v dui zashl p,
vra v krvav tone mu rn,
pro zemels Jei, ty ml jsi t.

Za velk ten mal, vechno chce odinit,
drobounk prstky k psaze zved,
v, e pec jednou dobr bude lid,
avak s odporem Krista se shled.

Ne dt, psahu neberu, neds se,
te mluv istota tvch dtskch let,
a pozdji dosplm stane se,
jinou to psniku bude mi pt.

Pozdji opak tak bude se dt,
heb ostr k tlu m pilo,
uchop kladivo, jm pone bt
a podlost lovka tmto tak dolo.

Chvje se tlko lovka malho,
chce mluvit v opaku Pnovch slov,
ve smyslu myslu velkho,
vak v mlhavch upad mdlob.

Jeho vjem poslze opt vrac se,
vid zas stromeek a kapra na stole,
v pokoji vecinko vesele bav se,
maminka budc ho, promlouv vesele.

Usnul jsi synku ve spnku na chvilku,
mj hodn, drah jsi hoek,
ci musm ti velikou novinku,
e dreky prv te, pinesl Jeek

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku