�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Lze na salmonelu uzavt pojitn?

Autor: Monika Pekov
Datum vyd�n�: 25.02.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1826

Pi zachovn vech hygienickch a jinch pravidel by rozhodn k nkaze strvnk salmonelzou nemlo dojt. Ale co kdyby? Co kdyby i vae jprovozovna musela eit problm salmonelzy nebo jinho onemocnn z pokrm?

fiogf49gjkf0d

V souvislosti s obsahem tohoto lnku chceme upozornit, e pomry  se v potravinsk legislativ prbn mn. Krom toho na esk trh pichz rzn zahranin pojiovny, kter v tto zleitostech mohou mt jin poadavky i nvrhy. Proto v konkrtnch ppadech, kter jsou i mohou nastat u vs, je vhodn s konkrtn pojiovnou vstoupit ve styk a zjistit si jak monosti v tto oblasti nabz

Pi zachovn vech hygienickch a jinch pravidel by rozhodn k nkaze strvnk salmonelzou nemlo dojt. Ale co kdyby? Co kdyby i vae provozovna musela eit problm salmonelzy nebo jinho onemocnn z pokrm? Lze se proti takovm ppadm pojistit? Oslovili jsme adu vtch a znmjch pojioven v esk republice a vsledky naeho przkumu vm pinme v tomto lnku.

Jak neplatit?
V ppad, e jeden nebo vce strvnk onemocn salmonelzou (nebo jakmkoli jinm podobnm typem onemocnn, dosate si sami), je mon, e po vs bude vymhat nhradu kody.
dn pojiovna vm nezaru, e se nco takovho nestane. Ale ty vt z nich poskytuj pomrn dobrou monost, jak brnit nsledkm. Jedn se o tzv. pojitn obecn odpovdnosti a odpovdnosti za vadn vrobek, nkdy je to nazvno tak pojitn odpovdnosti za kodu.

Na co se pojitn vztahuje?
Tento typ pojitn poskytuj vechny vt pojiovny. Po individuln konzultaci s pojiovacm poradcem t kter pojiovny zjistte, e jde o pomrn ikovnou vciku, protoe zahrnuje een vech nsledujcch pkladovch situac:
a) strvnci se nakaz salmonelzou nebo jinou nemoc (kampylobakterizou aj.)
b) konzument si vylom zub teba o kamnek v ri
c) personl polije strvnka omkou a zni mu odv
d) strvnk si roztrhne obleen o pokozenou idli
e) nvtvnk jdelny uklouzne na polit podlaze, roztrhne si odv a  pokod prun koenou aktovku
f) pod strvnkem se rozlom idle a pi pdu se zran
g) strvnk  si rozzne ruku o prasklou skleniku, ve kter je podvn npoj

Na co jet lze pojitn pout?
Tento druh pojitn se vztahuje tak na vechny kody, kter by provozovatel stravovacho zazen mohl zpsobit z titulu vlastnictv nebo njmu sti nemovitosti.

1. Jestlie provozovatel jdelny i jinho stravovacho zazen podnik ve vlastn nemovitosti:
Pak je tmto pojitnm odpovdnosti v zkladnm rozsahu kryta t odpovdnost za kody zpsoben v dsledku zvad elektrickch, plynovch rozvod.
Pat sem i odpovdnost za kodu zpsobenou provozem vtahu nebo raz strvnk uvnit budovy i na pilehlch komunikacch.
nebo kdy ze stechy restaurace spadne taka a zran chodce ped domem.
a vy jste pojitn na odpovdnost, nemuste se obvat.

2. Jestlie pojitn provozuje innost v najatch prostorech:
pak jsou pojitnm v zkladnm (!) rozsahu kryty kody zpsoben pojitnm jako njemcem nemovitosti.
Jde o situace, kdy se napklad od elektrickho vaie vznt cel budova, pracovnk pojitnho patn uzave pvod vody, voda proskne a pokod omtku v sousednch prostorechatd. atd.

3. Jestlie je jdelna pojiovna kolou:
Vtina jdelen je spravovna kolou, netvo samostatn prvn subjekt. Proto je to kola, kdo za n uzavr pojistku. V takovm ppad je pojitn jdelny soust celkov pojistky koly, tzn. pi pojiovn teba vuky pojist zrove kola i jdelnu. Mlo by to fungovat tak, e by pojitn odpovdnosti pro celou kolu zahrnovalo i pojitn odpovdnosti jdelny. Samozejm je nutn, aby na tuto otzku editel kol pamatovali pi uzavrn pojistnch smluv. Sprvn editel se vdy zept, jestli nhodou nezstv odpovdnost jdelny nepojitna. Zdrazujeme, e je nezbytn dotaz, podmnky smluv se u jednotlivch pojioven li a nen mon spolhat jen na to, e jde pece o celkov pojitn odpovdnosti, take jdelna je zajitna.

Co jet od pojitn odpovdnosti ekat?
Pojitnm odpovdnosti jsou kryty i kody na vcech odloench, napklad kdy je dtti odcizena z vku v jdeln(nebo ped n) bunda, detnk apod.
Zde je nutn upozornit, e odpovdnosti za tyto vci se nezbavte ani vyvenm npisu Za odloen vci jdelna neru! Zkon to bere tak, e jednou jste tam ten vk na vci dali a tak za n rute, a u k nmu napete cokoli. I proto je dobr bt pojitn.
Pokud mte jako jdelna stroje nebo zazen na leasing, je vhodn pipojistit  tak kodu na vcech uvanch. Ale to u bychom se bavili o jinm druhu pojitn, nikoli o zkladnm pojitn odpovdnosti.

Co dlat, kdy se vyskytne nepjemnost?
Vechny tyto situace se dnes a denn stvaj, natst je pokozen ve vtin ppad nijak nee, odv si vyperou nebo oprav, vylomen zub berou jako vlastn chybu a celkov nedlaj z malikost zbyten velkou zleitost. Ale i tak se me stt, e narazte na dt, jeho rodie budou chtt kvli natrhlmu svetru vai jdelnu alovat. Anebo pod hromadnou alobu vce rodi dt nakaench salmonelou. Co pak?
1. pojiovna plat soudn vlohy tedy v ppad, e soud prohrajete. Pokud vyhrajete, plat vtinou ten, kdo se svou alobou neuspl.
2. pojiovna plat nhradu kody i bezdvodnho obohacen. Tyto nhrady by po vs mohl alobce poadovat. Pojiovna pitom nerozliuje, zda byla koda vmi zavinna. A u za vznik salmonely me v zamstnanec nebo teba vrobce kontaminovanho koen, vy mete bt klidn.
3. v ppad mimosoudnho vyrovnn za vs tak plat pojiovna.
4. pokud byste chtli, mete se pojistit i pouze pro ppad een sporu. Existuj speciln pojiovny prvn ochrany (nap. D.A.S.), kter se na toto specializuj. Neuhrad za vs nhradu kody, ale jen nklady na soudn zen.

Kolik to stoj?
Nklady nelze ci pauln. Kad jdelna plat jinou stku. Ta se vypotv teba z obratu jdelny, potu strvnk apod.
Dleit je tak vka spoluasti. To znamen, e vy sami si dohodnete, v jakm pomru byste se teba podleli na nhrad kody, zda byste celou stku nechali na pojiovn nebo ne.
Podstatn tak je, jakou nejvy stku chcete, aby za vs pojiovna v ppad obt zaplatila. Pokud si myslte, e vm hroz placen teba 10 milionov kody, bude vae pojistka samozejm dra, ne pokud oekvte kody do pl milionu.
Jako pklad me slouit teba malik jdelna s 30 strvnky, kter si ur spoluast 2500 K. Tato jdelna si v pojistn smlouv vymn, e v ppad nhrady kody bude platit pojiovna a do ve 5 milion K. Cena takovho pojitn by se mla pohybovat okolo 3500 K ron. Tato stka plat pro samostatn jdelny. Pro ty, kter jsou soust koly, nememe bohuel pinst podobn vpoet, jeliko vraznou roli bude hrt samotn subjekt koly a jeho pojitn, od nj se teprve bude odvjet stka.

Na co si dt pozor
Tento lnek jsme nechtli pojmout jako reklamu na produkt pojiovny. Zmrn proto neuvdme nzvy pojioven, od kterch jsme data zskvali. Rozhodn bychom vs, nae ven tene, nechtli nabdat k tomu, abyste si honem uzaveli pojistku, protoe u ztra me vypuknout u vaich strvnk salmonelza. Nepodporujeme obchod se strachem. Tak se d nazvat jednn nkterch zstupc pojioven. Upozorujeme tmto na standardn postup takovch lid nejprve vs vystra k smrti, co vechno by se ve va jdeln mohlo pihodit, a pak vm namluv, e vechno vye vysok pojistka, s nimi uzaven. Nikoliv. Mete potat jen s tm, co je uvedeno ve va pojistn smlouv.
A prv o tom, co by v n bt mlo, byl tento lnek. Aby vs nemohl nikdo naplit. A zrove, abyste byli chrnni.

 


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku