�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nezral ovoce : Kter "dojde " a kter zstane kysel?

Autor: Radka Hrdinov
Datum vyd�n�: 21.01.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1808

M smysl kupovat zelen mandarinky, nektarinky tvrd jako broky nebo zelen mango? Pette si, kter druhy ovoce mohou dozrvat i po utren a kter nm obchodnci servruj nedozrl, i kdy vd, e nikdy nebudou stt za moc.

fiogf49gjkf0d

Nezral ovoce v obchodech: Kter m anci "dojt" a kter zstane kysel?
M smysl kupovat zelen mandarinky, nektarinky tvrd jako broky nebo zelen mango? Pette si, kter druhy ovoce mohou dozrvat i po utren a kter nm obchodnci servruj nedozrl, i kdy vd, e nikdy nebudou stt za moc.
Modern doba pin adu monost. Napklad monost zsobit se bhem jnovch plskanic nejen erstvmi bramborami a jablky, ale tak jahodami, erstvm saltem nebo (nejnovji) mandarinkami. Nic ale nen zadarmo a kdo si chce kupovat ovoce mimo sezonu, mus pistoupit na kompromis.

Toti na to, e za sv penze nedostane ovoce opravdu zral. Mj strc il dlouh lta v Jin Americe. Kdy na dobu tam strvenou o destky let pozdji vzpomnal, ml jedno velk pn, o kterm vdl, e se mu u nejsp nespln ochutnat erstv sklizen, pln dozrl ananas. Nikdy jsem neochutnal nic lepho, ne ananasy, kter jsme si koupili u silnice, kter kiovala ty jejich obrovsk plante, vyprvl mi.

Kdyby se Brazilci rozhodli sv nejlep ananasy poslat do Evropy, byly by:

o hodn dra, u kvli vtm nrokm na rychlost, s jakou by se musely dopravovat, o mkouk dunin, s n se mus zachzet jako ve vatice ani nemluv.
Byly by po standardnm zpsobu, jakm se ovoce bn dopravuje, nevhodn pro lidskou stravu.
Co s tm? een obchodnk je jednoduch. Ovoce a zelenina se jednodue sklid co nejdve, ne docela dozraj, zesldnou, zmknou, tedy nastoup na cestu nevyhnuteln destrukce. Tm se poloas rozpadu zpomal, ale co to udl s kvalitou plodu?

Zrt me jen pln vyvinut plod

Nemus to bt tak pln patn. Sta se podvat, jak funguje domc jablen hospodstv a lovku je hned jasn, e ovoce je schopn dozrvat jet dlouho pot, co opustilo sad. Ovem jen do urit mry a jen nkter. A o to prv jde. Pokud kompromis mezi obchodnkem a nakupujcm m bt oboustrann vhodn, ml by zkaznk alespo zkladn abecedu dozrvn znt.
A zrn m adu rznch zkonitost. Tak napklad zan a ve chvli, kdy plod doshne takzvan fyziologick zralosti, tedy pot, co plod doshne prodou zamlen velikosti a m pln vyvinut semena. Ovoce, kter se utrhne ped tmto okamikem, nedozraje prost nikdy.
Na druh stran okamikem, kdy je plod oddlen od vtve i koen, jeho ivot nekon. Stle dch, stle v nm probhaj metabolick zmny i proces zrn jen za jinch podmnek ne dokud viselo venku na vtvi.
Pijde o psun ivin z matesk rostliny. I kdy to reklamn poutae ve vlohch supermarket nevykikuj do svta, tak jako v pirozench podmnkch prost nedozrv.
Zimnm jablkm to nevad. Dospj do vrcholn sladko-kysel avnat dokonalosti a po pr mscch ve sklep i skladu. Tak banny jsou pebornci v dozrvn v kontejnerech cestou pes moe. Kdy si ale v obchod zakoupte podtrenou mandarinku nebo pomeran, pak bh s vmi. Budou kysel, a zstanou kysel i ve chvli, kdy je budete vyhazovat do odpadk.

Ovoce, kter dch, zraje

V em je mezi nimi rozdl? Samozejm krom chuti? Pedevm v tom, jakm zpsobem po sklizni dchaj. Protoe ovoce opravdu dch, tedy zpracovv kyslk ze vzduchu. Odbornci podle schopnosti dchat dl plody do dvou kategori. Na klimakterick a neklimakterick.
Nakupovat mimo sezonu m smysl ovoce klimakterick. To je ovoce, kter i po utren velmi intenzivn pracuje. Jablka uloen v pli dobe utsnnm sklep se mohou dokonce udusit, pokud vydchaj vechen dostupn kyslk.

Ne vechny klimakterick druhy ovoce ale dozrvaj stejn. Napklad meruky, borvky, nektarinky, vestky nebo slvy dozraj co do barvy, konzistence a avnatosti, ale ne co do sladkosti a chuti, pe foodkritik Jeffrey Steingarten. Kdy koupte nazelenal vestky a nechte dojt na misce, krsn zmodraj a zmknou, ale na koli je budete muset dosladit. Bez tohoto to prost nepjde.
Muste ale koupit opravdu pln vyvinut plody, jinak nedoshnete ani toho. Broskve, nektarinky, slvy a meruky maj mt pln vyvinut poloviny i vy. Naervenal ndech na lku nen tak dleit, konstatuje Jeffrey Steingarten.
Na rozdl od nich jablka, mango nebo hruky pi dozrvn ve skladu nebo na misce dokonce i sldnou. Je to dky zsobm krobu, kter plody dorostl do fyziologick zralosti maj: Jak dozrvaj, pemuj jej zase zptky na cukr a sldnou jak na strom, tak utren. Jsou to skuten milci ovocnskho prmyslu, protoe je mohou sklzet pln vyvinut, ale nezral, a postup zrn me bt zpomalen chlazenm, nkdy v kontrolovan atmosfe.
Pesto se zvl᚝ u manga, kter bylo sklizeno dlouho ped plnou zralost, pln chu a vn asto neobjev. Na rozdl od bann. To jsou svtov ampioni v pemn krob, postupuj bhem zrn od 1 procenta cukr a 25 procent krobu k 15 procentm cukr a 1 procentu krobu. A jednoduch bannov aroma se vyvj i po utren, i kdy se ned tak docela srovnat s komplexn vn plodu uzrlho na strom, pe Jeffrey Steingarten.

Mandarinka nezesldne a nezesldne

Na rozdl od klimakterickch plod, neklimakterick druhy nedozraj po utren nikdy. Mandarinky, pomerane, ananas ani jahody zskvaj vechen cukr a dal potebn ltky z matesk rostliny a vlastn zsoby nemaj. Kdy mknou, spe je to proto, e se kaz, ne e by dozrvaly.
Dchac kivka u tchto plod jde oste dol a zstv na pouh udrovac rovni. U tchto druh ovoce je ideln koupit je co nejzralej a co nejdve je zkonzumovat, protoe dnch pozitivnch zmn se u nich prost nedokte.

Jak vybrat sprvn plody? Samozejm do pomerane stejn jako do melounu lovk nevid, a to je problm. Pro citrusy nabzme jednoduchou radu spe ne barva je pro jejich kvalitu dleit vha, kter dopedu uke, zda jsou avnat. Barva nen rozhodujc a zda neubhlo dlouho od sklizn se dobe pozn podle stopky.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku