�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Metylalkohol aneb kosk opera

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 20.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1799

Nejinak tomu bylo a je v ppad metylalkoholu. Vc, o kter si cvrlikajli u dvno vrabci na stee, nen nijakm nvem. Cel alkoholov afra nevznikla ped nkolika zmnnmi tdny, ale pkn kvasila celou novou tzv. demokratickou dobou.

fiogf49gjkf0d

Metylalkoholov afra se ns dr ji vce ne ti msce jako klt a nap frontlnmu toku zainteresovanch orgn ne a ne ji setst z hruky dol. Nedivme se. Jestlie nechme obiln lny zaplevelit prakticky tvrt stolet, tak soudnmu lovku by mlo bt zejm, e za pr dn je nepetvome v rodn plochy. Co je platn, e do hocho barku bude stkat cel armda hasiskch oddl i za pomoci dobrovolnch svazk, kdy se zane hasit ve stdiu, kdy na ohoel zdi se u hrout zbytky stropnch trm? Tm nejuitenjm hasiem bv v tomto ppad dkladn prevence. To plat o zdravotnictv a mnohch dalch oborech.
Nejinak tomu bylo a je, v ppad metylalkoholu. Zleitost, o jejm pozad si cvrlikaj vrabci na stee, nen nijakm nvem. Cel alkoholov afra nevznikla ped nkolika zmnnmi tdny, ale pkn kvasila celou novou tzv. demokratickou dobou. Ovem metylovalo se  s rozumem, a pokud to nkdo pepsk, tak umel jeden tam a po ase druh tmhle. Prost pirozen obti, kter se tak moc neberou do oficiln vahy.
Ale kdy piel metylov podzim roku 2012,  bylo po srand. Ne, e ony obti by a tak nkomu vadily, ale padl stn na umle utvoenou pedstavu "vysplho prvnho sttu" , kde se najednou umr hromadn na chlast. Spe ne hygienick problm to byla politick afra, tedy abych byl pesn vlastn ostuda, kter esku udlala patin renom za tuzemskmi humny. 
Jinmi slovy, krl byl nah a vznikl problm jak to co nejinnji zakamuflovat?
Jak npad kontrolnch instituc byl ten optimln? Pohrozit vrobnmu a prodejnmu sektoru silou kontroln masy. Prost ukzat alespo pohyb. Znalm vci bylo jasn, jak jsem u dve napsal, e jednonoh se bude snait chytit jelena. Mafie je vdy hbit a m perfektn propracovan systm, na kter ten sttn nedoke doshnout. Vyplv tak ostatn z ei bvalho policejnho dstojnka, kter se takouvou innost zabval. Ve zkratce uvedu pklad. Rno pijde osoba A, pracuje sama. Nikoho nezn, a krom bos, nezn nikdo ji.  Ta udl st potebnho konu. Pak pijde osoba B. Ta se s osobou A nepotk. A tak to pokrauje pes osoby C, D, E atd., a do konen vroby, pokraujc distribuc a po deelery. Nikdo nezn nikoho, nepadaj dn jmna, oblieje jsou inkognito. Pokud se poda nkoho zadret, co jsou ovem menky v sti. Kdyby tento ryb potr chtl i vypovdat, tak de facto nem co, protoe nic nev a nikoho nezn.
To se opravdu tko pak kdo chyt. Ve vznikl situaci je potebn vyvinout alespo pohyb.
A ten vskutku nastal. A jak! Zmobilizovalo se ve, co bylo po ruce od editele po poslednho ednka, kdy snad povolvac rozkaz dostaly i uklzeky. mejdilo se vude mon i nemon. lovk je jak voda, kter mv ve zvyku tci cestou nejmenho odporu. Jak bylo v tchto dnech patrno, stejnm projevem se vyznaoval i mnoh kontroln ednk, kdy si jeden za smr svho toku vybral malou cukrrnu. ry probhaly o sobotch i nedlch, k velk libosti a naden samch kontrolr, jak prozrazovaly jejich pjemn oblieje. Jenome se v chvatu zapomnlo na to, e kontrolor by ml bt prokolen alespo v zkladn rovnici, e kdy na jedn stran een se nachz jedna a jedna, e by na druh stran ml vyjt poet o hodnot dvou. 
A tato zkladn podstata logiky u nkterch odbornk vytaench od stol totln absentovala! Byl jsem osobn svdkem sil jednoho kontrolnho initele muskho pohlav, kter v urputn snaze ozdobit se skalpem nastalho problmu, si vybral malou cukrrnu. Jeho logika vahy mu zejm velela, e v tomto dtskm restauran zazen se tvrdho alkoholu vypij cel sudy, a tak tedy hur tam! Ve snaze najt za kadou cenu teba jen nco, dlal to, co je phodn vystieno slovem dusno. Chudk majitelka, kter musela kvli kontrolnmu diletantovi opustit rozdlanou prci a nechat psobit, co v praxi znamen hrneku va!,  a kontrolovat ona jeho, aby ve sv nezastupiteln dleitosti nezpsobil kodu svm pehrabvnm se v nepatinch vcech, kde plnil dsledn pslovenou roli slona v porcelnu. A pak to nael! Neokolkovan Cinzano! Ve sv podstat lihuprost Kolalokova limonda, jak by ekl Limondov Joe, a v odbornm znn eeno, aromatizovan vno o obsahu alkoholu 14.4 procent! Lep renom kontrolnm orgnm, a zrove i sob, svm vrokem, e na Cinzanu chyb kolek, u ani vc udlat nemohl! Psedc cukrrensk publikum, prokolen rozhlasovm a televiznm odposlechem,  ji bylo znal toho, e npoj o obsahu alkoholu do ve 20 procent kolek nepotebuje a tento poznatek mu napovdalo jak neznalmu kovi ped tabul spoluci z lavic. To mu ekla i majitelka, jej kynouc tsto se u dvno pelvalo nejen pes hranu hrnce, ale i jej trplivosti s kontrolnm nemotorou.
Ale ednk se nehodlal v situaci, kter byla z jeho pedvedenho vkonu na vhozen runku do ringu, v dnm ppad vzdt a zaal prostednictvm njakho ptele na telefonu zjiovat, zdali jedna a jedna jsou dv.
Kdy mu byla tato matematick nronost potvrzena, spakoval si svoje paky, saky pivzal rovn s sebou, s dodatkem, e se jet vrt. To sice me, ale by pro nho lep si patin nacviit zkladn kontroln pravidla, kter hodl uplatovat na prodej tch, kte mu svou produktivn tvorbou pispvaj na jeho ivotn rove a v tomto ppad profesionln neodbornost.
Hlavn hrdina dje, zprskan jako pistolnk Grimpo po steleckm vprasku prostednictvm Smith a Wesson od Limondovho Joe, kdy si jet ped tm zchladil zlost nad svou neomalenost na jakmsi kovbojkovi mu vhy, utdenm deru do jeho nosu, mizel ze scny. Asi si kal, e se s nm vrt i zkon, kter si pro tentokrt u natuduje. No budi, jinak by se dokal komickho obrazu, kter v on malebn cukrrn svou hloupost sm namaloval.  Doprovodnm djem obrazovho pozad nmtu bylo smjc se obecenstvo, vetn kojc maminky, kter tesem brnice poskakoval jej mlkem naplnn prs v bezzub pusince novorozence tak, e ten v pjemnm pocitu zpsobenm tesem  sv mmy se poal smt rovn.

Ale konec kokovn!

Je vce ne evidentn, e metanolov praxe je podsvtm provdna mnoh roky. Tm, e nebyla ve svm zrodku odhalena, spad na vrub tch, kte jej likvidaci maj v popisu sv prce. 
A nyn mohou nsledovat tzac vty, pro, kdy, kde, jak i za kolik? Veobecnou odpov na dotazy si lze s kadodenn velkou korupn prax v tomto stt, s piblinou pesnost dosadit.
Kde je jakkoli lidsk innost, tam mus bt i patin kontrola. Bylo, je a bude. A rovn vm, e na to mme i odborn zdatn kontrolory, z nich  mnoz znaj pouvat i rozum. Ale i za cenu spchu, kter jsme si mohli uetit, kdyby v pravidelnm rytmu ve fungovalo tak jak by mlo, nem smysl poslat do akce neznal personl, jak se v ppad hur akce la metanol v nkterch ppadech i stalo.  A kdy u jsem si pro dokumentrn vrazy vybral scny asi z nejlep esk filmov parodie vech dob, tak se jet nepadla zmnka o kontrolnch Torndech Lou potamo arizonskch pninc, kter dostaly irok operan prostor ke svmu vydn se. 
A to se mon nejednalo tak ani o ryz Trigger Whisky Saloony, kde uit naraz na odpor, ale v tch, kde se vyskytuje spe mrumilovn personl, kde kontrolnmu orgnu stoupne odvaha. 
Tak takovto komick situace nastala, kdy v kauze metylalkoholu zaalo tct do kontroln obuvi.

Tedy pokud se bude hasit a u ve lehlo na popel, tak vdy zstane ptomnost  takovch obrzk, jak bylo uvedeno v horn sti lnku. Ta nejenom e nepinese dn uitek, ale zbour i poctivou a elnou snahu  kvalifikovanch a odborn zdatnch kontrolor.
Nechceme-li, aby se podobn situace opakovala, tak nebude v dan vci moudrm poinem, stavt tuto nronou stavbu od stechy a pak pemlet jakm vhodnm zpsobem ji podept. Protoe kad zvod zan startem, kdy si v jeho prbhu dob astnci kontroluj pozici z kter je mon ovlivovat clov umstn. Nikoli vak, e si nechme utct zvodn pole o dv, ti kola a pak v zvren rovince zaspurtujeme  - v teatrln scnce, kolik jet mme sil - v komickm a tedy i beznadjnm spurtu.


Vytisknuto dne 09.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku