�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pozor na oznaen vrobk / -3.

Autor: red.
Datum vyd�n�: 21.11.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1762

cukrskmi vrobky, jejich zkladem jsou pekask vrobky, kter jsou dohotoveny pomoc npln, polev, ozdob a kusovho ovoce, nebo t vrobky, jejich zkladem je pevn hmota vytvoen pomoc elrovacch ltek bez peen...

fiogf49gjkf0d

V nvaznosti na dva pedchoz lnky dokonujeme dnes paragrafov znn Vyhlky Ministerstva zemdlstv o potravinch a tabkovch vrobcch a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, pro mlnsk obiln vrobky, tstoviny, pekask vrobky a cukrsk vrobky a tst. Jsme si vdomi do jak mry je tohle ten "zivn", ale z hlediska kontrolnch orgn je to alfa i omega podklad kontroln innosti na kterou se v souasnu pslun orgny zamuj a udl pokuty. To z jedn strany hlu pohledu. Z t druh je pro kadho vrobce pouenm, ale i obranou pi kontrole a jistoty, e vae innost je v souladu s pslunm pedpisem. A do tetice, nap tomu, e nkter pedpisy postrdaj logiku, tak zase jin byly tvoeny na zklad dlouhodobch poznatk a mohou pomoci kvatit vroby.
N korespondent Johny zpracoval nkter body vyhlky do srozumiteln a "lidsk poodby", kdy se budete moci bleji seznmit s nktermi suchmi vrazy, kter nejsou vyhlkou bleji specifikovny. Johnv pspvek bude uveejnn ztra.

14
Poadavky na jakost

(1) Poadavky na jakost pekaskch vrobk jsou uvedeny v ploze . 9.

(2) Ppustn zporn hmotnostn odchylky vrobk jsou uvedeny v ploze . 10.

15
Uvdn do obhu

Pepravn obaly a prostedky uren k peprav pekaskch vrobk je zakzno pouvat k jinm elm.

ODDL 4
CUKRSK VROBKY A TSTA

16

Pro ely tto vyhlky se rozum

a) cukrskmi vrobky vrobky, jejich zkladem jsou pekask vrobky, kter jsou dohotoveny pomoc npln, polev, ozdob a kusovho ovoce, nebo t vrobky, jejich zkladem je pevn hmota vytvoen pomoc elrovacch ltek bez peen a dohotoven zejmna pomoc npln, polev nebo kusovho ovoce,

b) tstem tepeln neopracovan polotovary k vrob pekaskch vrobk,

c) npln polotovar pouvan k plnn nebo zdoben cukrskch vrobk,

d) lehkm tukovm nebo mslovm krmem npl vznikl vylehnm zkladnho krmu s erstvm mslem nebo s jinm tukem, piem obsah tuku nebo erstvho msla in nejmn 30 % v suin npln,

e) tukovm nebo mslovm krmem ochucen npl obsahujc tuk nebo erstv mslo a cukr, piem obsah tuku nebo erstvho msla in nejmn 45 % v suin npln,

f) lehakovou npln vylehan smetana ke lehn ochucen cukrem nebo jinmi ochucovadly, poppad vmchan do hmot na bzi hydrokoloid, kter tvo nejve jednu tetinu hmotnosti lehakov npln,

g) blkovm krmem npl vznikl vylehnm erstvch, tekutch pasterizovanch nebo suench pasterizovanch blk s cukrem svaenm s vodou,

h) ostatnm krmem npl s obsahem tuku mn ne 30 % v suin npln,

i) tstem lineckm tsto s vysokm obsahem tuku,

j) tstem listovm tsto s vysokm obsahem tuku pipraven bez pouit kypicch prostedk, tvoen jednotlivmi vrstvami vodovho tsta a tuku, kter po tepeln prav vykazuje charakteristick listovn,

k) tstem kynutm listovm nebo t plundrovm tsto s vysokm obsahem tuku pipraven s pouitm kypicch prostedk, tvoen jednotlivmi vrstvami kynutho tsta a tuku, kter po tepeln prav vykazuje charakteristick listovn.

17
lenn na druhy a skupiny

lenn na druhy a skupiny je uvedeno v ploze . 11.

18
Oznaovn

Krom daj uvedench v zkon a zvltnm pedpise1) jsou tyto dal poadavky na oznaovn

a) cukrsk vrobky se oznauj datem pouitelnosti,

b) plnn cukrsk vrobky se ozna nzvem druhu a skupiny,

c) npl lze oznait nzvem

1. kakaov, obsahuje-li nejmn 2,5 hmotnostnch procent kakaa,

2. okoldov, obsahuje-li nejmn 5,0 hmotnostnch procent okoldy,

3. suchch skopkovch plod, obsahuje-li nejmn 25 g jader tchto suchch skopkovch plod v 1 kg krmu nebo cukrsk hmoty,

d) pokud jsou npln ochuceny pouze ltkou urenou k aromatizaci, oznauj se "s pchut",

e) npl oznaen jako mslov mus obsahovat v receptue vhradn mslo,

f) u cukrskch vrobk obsahujcch alkohol se ptomnost alkoholu ozna,

g) tsta ostatn lze oznait pvlastkem vyjadujcm recepturn i technologick zpracovn, nap. kynut listov, taen, ten, kehk tukov, jdrov, slan a srov,

h) u nebalenho cukrskho vrobku, kter byl v hotovm stavu zmrazen a spotebiteli je nabzen k prodeji v rozmrazenm stavu, se tam, kde je vrobek pmo nabzen k prodeji spotebiteli, viditeln umst v blzkosti nzvu vrobku daj rozmrazeno.

19
Poadavky na jakost

(1) Poadavky na jakost cukrskch vrobk a npln jsou uvedeny v ploze . 12.

(2) Ppustn zporn hmotnostn odchylky vrobk jsou uvedeny v ploze . 13.

20
Technologick poadavky

Npln je nutn zpracovat do cukrskho vrobku nejdle do 24 hodin po jejich vrob a lze je po tuto dobu skladovat pi teplot nejve 5 oC. Do npln nov zhotoven je neppustn pimchvat skladovanou npl.

21
Uvdn do obhu

(1) Cukrsk vrobky se uvdj do obhu pi teplotch do 8 C, s vjimkou vrobk uvedench v odstavci 2.

(2) Cukrsk vrobky balen, kter jsou v dsledku pouit surovin trvanlivjho charakteru nebo technologick pravy vedouc k prodlouen trvanlivosti mikrobiologicky a fyzikln-chemicky stabiln pi teplotch nad 8 C, se uvdj do obhu pi teplotch deklarovanch vrobcem.

(3) Tsta se uvdj do obhu pi teplotch do 10 C.

22
Pechodn ustanoven

Oznaovn mlnskch obilnch vrobk, tstovin, pekaskch vrobk a cukrskch vrobk balench v obdob od 1. ledna 1998 do 31. bezna 1998 se posuzuje pouze podle 6 zkona.

23
innost

Tato vyhlka nabv innosti dnem vyhlen, s vjimkou 3, 8, 13 a 18, kter nabvaj innosti dnem 1. dubna 1998.


Vytisknuto dne 25.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku