�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


EU z ns dl pitomce

Autor: Jan Sochor + Strouhal
Datum vyd�n�: 26.10.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1752

Ceny porostou nejen kvli vy DPH. I vkupn ceny mlka pjdou nahoru. To se projev na vych cench mlnch vrobk. V Bruselu eknou njak moudro, ei zanou bt papetj ne pape a zane se dlat jedna kravina za druhou.

fiogf49gjkf0d

Vrobek s nzvem pomaznkov mslo mus zmizet z eskch obchod. esk republika vera prohrla spor s Evropskou komis. Podle evropskho prva se mslem sm oznaovat pouze produkt, kter obsahuje vce ne 80 procent tuku. esk pomaznkov mslo ho m jen zhruba 33 procent a podle unie tak jde o roztrateln tuk. Rozhodnut Soudnho dvora EU vyvolalo rozhoen mezi vrobci. "Verdikt nakonec zejm budu muset respektovat, ale povauji ho za takovou krvovinu, e na to nemohu slun reagovat," vyjdil se majitel a f mlkrny Madeta Milan Tepl.

Podle nj je tak ohroena vroba mlka v esku. Zemdlcm se toti nevyplc.

HN: Vnmte oznaen pomaznkov mslo jako problm, kter by klamal spotebitele?
Vbec ne, pro by to mlo klamat spotebitele? My jsme ho vymysleli, je to nae specialita a specialitou zstane. Nikdo si pomaznkov mslo s mslem neplete. A navc je podobn mslu. Take je to cel nesmysl.

HN: Jak rozhodnut Evropy pijmete? Budete se snait situaci jet zvrtit?
Pi neschopnosti eskho diplomatickho sboru a lid, kte v Bruselu jednaj, tko. Nikdo nevil, e tento spor meme prohrt, a stalo se tak. Je to odraz lid, kte tam vyjednvali, jak se um zastat eskch zjm.

HN: Budete tedy verdikt soudu ohledn pomaznkovho msla respektovat?
Rozhodnut nakonec zejm budu muset respektovat, ale povauji ho za takovou krvovinu, e na to nemohu slun reagovat. Lituji soudn dvr v Bruselu a celou EU, e se takovouto vc zabvaj. panlm a vem vyhov ve vech loklnch specialitch, ns ale berou jako obany tet kategorie a dlaj z ns pitomce. Jen my s tm budeme mt nklady v dech statisc korun.

HN: Pemleli jste u o novm oznaen pro pomaznkov mslo?
Mme u zpracovan ti a tyi nvrhy. Ale j se tomu hned nepoddm, nebudu pece vyhazovat penze na ulici. Zatm budeme pouvat star obaly, kter mme.

HN: esk potravinstv sth jedna rna za druhou. Nejdv to byla posypov sl z Polska, te zase metylalkohol. Dotk se to i Madety, teba tm, e se v zahrani ekne: Ti jsou z eska, od tch zbo nechceme?
Ano, je to obrovsk rna i pro ns. Ale neodpustm si trochu ironie - z hlediska public relations to m pro eskou republiku jednoznan pnos. I v Americe se pe, e alkoholick npoje vyrbme z kapaliny do ostikova. Jinak bychom se do tamjch mdi nedostali.

HN: Jak mte ztrty?
To se tko vysluje. Ale vezmte si teba posypovou sl - sraina je toti pedevm o soli. Na jednu solnou k spotebujete pl vagonu soli. A je potom rozdl, kdy nakoupte kilo soli za 25 korun, nebo kilo soli s pskem za 4,80. To je v nkladech velk stka. J myslm, e Evropsk unie, pestoe doufm, e se brzy rozpadne, by tohle mla brutlnm zpsobem trestat.

HN: Jednou vtou kte, e unie m nco trestat, i to, e doufte v jej rozpad. Nen to v rozporu?
Tm jsem myslel, e kdy u ji tu mme, a dl, co slbila. Jinak jsem velk euroskeptik. Mme 1470 zamstnanc, kte nathnou kad msc ruku a chtj mzdu. Dal tisce lid zamstnvme pes nae dodavatele. A koukejte se, v jakm jsme stavu. V Bruselu eknou njak moudro, ei zanou bt papetj ne pape a zane se dlat jedna kravina za druhou.

HN: Jako teba?
Nazen ohledn kvality vroby. Jen co jsme museli dlat veterinrnch opaten. Tady je pitom jedna z nejkvalitnjch p v Evrop. Nebyly tu dn prvihy. Veterinrn sprva to vechno odchytala, i kdy na ns byla hodn tvrd.

HN: Nejsou tedy ale tvrd opaten nutn?
J vm eknu pklad. V dob krtce po vstupu do EU jezdili kontroloi na sanaci a hygienu vrobnch podnik. Kdy pijeli poprv, rozhodli, e sloupy ve vrob budou omotny nerezovm plechem a lbky na mlko mus bt takov, aby ly drhnout ze stran. Dali jsme do toho statisce, v nkterch ppadech i miliony. Za as pijeli znovu pod jinm vedenm a ekli nm, e to tak nesm bt. e to musme zase pedlat.
N podnik ale nepat bance nebo spolku ptel ehu. Pat konkrtn osob. A vy si chcete koupit novou odstedivku, ale msto toho dlte zase znovu jako hlupk to, co se u jednou nainstalovalo.
Paradox je, e pak jedete do Bruselu - msta moudrosti a tam vidte, jak zednk stoj nad sraskmi vanami zakrytmi kartonem a omt strop. A tady vm pikazuj, abyste si umyl ui, ne vejdete do provozu.

HN: Podle dat statistickho adu mln vrobky od zatku roku na rozdl od jinch potravin zlevuj. m to je?
Nzko jsou vkupn ceny. Kleslo hlavn eidamsk zbo, suen mlko, mslo. Nikdo pitom nev pesn pro.

HN: To by vm mlo vyhovovat.
Ale je to problm pro esk zemdlce. J zpenm litr mlka za 5,80, za 6 korun. Zemdlci by ho potebovali prodvat vzhledem k drah naft a dalm nkladm za 8,50. Tolik j jim dt kvli vlastnm nkladm nemohu.

HN: Za kolik tedy prodaj?
Za 7,20 nebo 7,40, ale dlouho to nevydr. Jedin, co esk zemdlce dr nad vodou, je rostlinn vroba. T se jet da. Ale zlikvidovala se tady vroba vepovho. Zemdlci se na ni vykalali, protoe se to nevyplatilo. edest procent vepovho masa se dneska dov. Te se zase bude ze sttn pokladny vroba vepovho podporovat. A kdo je za to odpovdn? Kter ministr? Mli jsme jich hodn. Nkte byli uitel, jin hrli na housle a jak to vypad dnes? On hraje na housle dl a vepov maso tady nen. A te je doba, kdy se to sam hraje o mlko.

HN: Take se podle vs me stt, e esk mlko prost nebude?
To se me stt velice brzy. Zemdlci e problm, kam mlko dvat. Cena pjde nahoru, ale pomalinku. Do konce roku urit ne. Nakupujeme od nich o korunu levnji, ne potebuj. A to km j, kter se za nzkou cenu vdy rval jak kudlanka nbon. U dnes se prodvaj stda dojnch krav. A kam? Do Polska, Holandska, Belgie. Za dva roky se zru kvty na produkci mlka. V tchto zemch, kde je vroba podporovna, se zane mlko tce nadprodukn vyrbt. Prodme jim stda a tady to zdechne.

HN: Vy se na to njak pipravujete?
Kvty padnou. Je to prohlasovan a nezmniteln. My ei jsme pizpsobiv - nejdv jsme kvty nechtli, te je zase chceme, protoe esk republika produkn kvtu nenapluje. Pvodn lensk zem EU potebuj vy kvty a nedoshly jich, take zhruba ti roky dozadu produkci mlka podporuj a budou vyrbt takov mnostv, e ho budou dovet i k nm. Navc je tato podpora financovna ze sttnch rozpot. To je v esk republice nemon, jeliko nae sttn kasa je przdn.

HN: Neuvaujete tedy o vlastn produkci mlka?
Bylo by to dobr, ale nemme na to kapitl. Ale ono nm pomalu nic jinho nezbude. Te to chci eit tak, e se se zemdlci dohodnu na dlouhodobch smlouvch, kde jim budu njakm zpsobem garantovat cenu. Protoe spolhm na to, e i oni budou mt snahu si tento byznys udret. Neme je donekonena ivit produkce pro bioplynky. Ona je unie stejn zase zasekne.

HN: Jste zameni stle nejvce na domc trh. Do zahrani vozte asi tvrtinu sv produkce. Neuvaujete o tom, e byste vyveli vc?
J bych rd vce exportoval, ale do EU neprodte nic. Star lensk stty podezrm, e to nen proto, e bychom na tom byli jinak s cenami. Maj prost strach z konkurence. A otevou trh! eknte Rakuanm, a tady nakupuj mslo, vdy je pece kvalitn. Jene oni jsou chytej ne my. J jsem osobn dovezl nae vrobky do Tyrolska. ekli mi, e nae zbo nemohou vzt. Dostali podporu formou dotace na vybaven, na truhlky na oknech, a budou tedy prodvat jen mstn potraviny. Kdyby to neudlali, nevydr tam.

HN: Pro to takhle nefunguje tady?
My to neumme, nedokeme si velet sami. Potebujeme vdce.

HN: Zatm to vypad, e vel cena. Jak to bude vypadat s cenami mlnch vrobk? Zlevujete, kdy jsou vkupn ceny nzko, nebo se pipravujete na zven DPH?
Ceny porostou nejen kvli vy DPH. I vkupn ceny mlka pjdou pomalu nahoru. To se samozejm projev na vych cench mlnch vrobk.

HN: Prv kolem DPH te panuje nejistota. Jak tohle ovlivuje vae plnovn a byznys?
Jak to ci slun? lovk tu nev, co bude za dv hodiny.


                                      Potraviny a EU

Co Brusel echm zakzal
Pomaznkov mslo - obsahuje zhruba 33 % tuku. Podle EU by se ml jako mslo oznaovat jen vrobek, kter m vce ne 80 % tuku.

Marmelda - nzev marmelda se sm podle EU pouvat jen pro vrobky z citron a pomeran. Vechno ostatn je dem.
Tuzemsk rum - u v roce 2003 byl nzev rum nahrazen nzvem tuzemk. Rum podle norem EU toti mus bt destilt z cukrov ttiny. Ten esk se pl z melasy i obil.

Chrnn esk potraviny
esk pivo - v EU nen povoleno pouvat v nzvu vrobku jmno zem. esk pivo je vjimkou.
Mezi dal esk potraviny s ochrannou znmkou v EU pat napklad Hoick trubiky, Pardubick pernk, Tebosk kapr, Noovick kysan zel nebo Jihoesk niva.
V Bruselu eknou njak moudro, ei zanou bt papetj ne pape a zane se dlat jedna kravina za druhou.

zdroj: ihned.cz


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku