�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pro my ei tolik chlastme?

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 14.09.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1739

O kouen byla u e a fabriky kuk hul dl o stoest. V se o aidsu, ale soulo se rizikov dl jen to mlask. Mme metanolov problm a chlast se dl. Je poteba vdt jednu vc. A to, e na opit se nepodl alkohol, ale lovk!

fiogf49gjkf0d

Pit lacinho druhu tvrdho alkoholu je v esku velmi rozen a dl z ns svtov ochlasty slo jedna,  kdy ke svmu ji dvjmu svtovmu primtu ve spoteb piva, jsme svoje nrodn umn u  povili i v dalch konzumnch  disciplnch a to tvrdho alkoholu a drogch. Potvrzuje to ostatn  americk agentura Bloomberg na zklad statistik OSN a Svtov zdravotnick organizace. ili kdysi dvn tvrzen: Voralej  jak Dn ji dvno vzalo za sv a by si to nebudeme chtt piznat, tak se budeme muset smit s tm, e tento pmr ji pat nm a takto budeme i celm svtem vnmni. Co z toho vyplv? Zavdv to podnt ve smyslu hesla, e kde je poptvka tam je i nabdka a vrobci s vt intenzitou dodvaj tento artikl do prodejnch st a posiluj tm svj zisk. Je to v tomto ppad negativn strnka dobrho obchodnho hesla, kter hovo o dn lidu toho, co chtj.

Na tom nen nic neleglnho, protoe alkohol je zkonit druh  povolenho npoje, na kterm navc nen jako u cigaret npis: Ministr zdravotnictv varuje, e pit alkoholu me zabjet.
Ale i kdyby byl, nic to nezmn, protoe touha oblbnout si mozek proti njak napsan pouce,  je nerovnm soubojem vzduchovky s kannem.
A vichni vme, e konzumace tchto odpornch dryk zdrav pokozuje i v t legln podob, nato s metanolovou pmsi, u n pr sta plprocentn ptomnost aby dokzala totln zdevastovat organismus i zabjet.
Bohuel tato spolenost naivn pijala zken pravidla imaginrnho svta slib, reklam a monost mt ve lehce, ani by si uvdomila i mla zjem si uvdomit, e na zemkouli plat fyzikln, tud i spoleensk zkon o rovnovze a  e je nco za nco. A ten plat  i na geografick ploe celho eska. Pokud mme problmy  - a kdo je nem a domnv se, e je vye tm, e do sebe obrt flaku tvdho chlastu, tam tm e pouze momentln stav svm oblbnutm, kter se pipot k jeho problmm po vystzlivn navc. Problmy se alkoholem nikdy nevye, protoe problm m svou zkenou podstatu v men mrn vze ne alkohol a je v nm tud nepotopiteln.
Pracoval jsem tm pt let v Rakousku.  I tam byly  rzn Wrstchenstandy  i Imbissy, ale chodili tam vesms lidi slunho vzezen a chovn. Vagabundi se tam prakticky (a na opravdu ojedinl vjimky) nevyskytovali. U ns stnky tohoto typu jsou v mnoha ppadech obleeny osobami socilnho odpadu, potcejc se, moc na chodnku a otravujc svm zjevem a chovnm kolemjdouc a o jejich duchaplnch vstech ani nemluv. Bohuel s poehnnm i zaclonn si o ad, policie a dalch.
Vjimka bv v takovm ppad potvrzenm pravidla, jako teba v Praze na Wilsoku, kde policie vtrav, odpudiv a pchnouc vagabundy vyprskala jednodue obukama ven. Tvrdm, e ku prospchu vci! Ovem ti pro zmnu msto v ndranm vestibulu sed nyn v protjm parku.
Kolik lid tohoto sttu se upr ke slevm ani si chce i doke pedstavit co se za pojmem sleva skrv? Je to vesms zbo s prolou lhtou spoteby a vichni vme, e i kazu.  Ale je to levnj, tak to prost chci i kdybych se z toho ml teba posrat. Tak je tomu i s alkoholem. m je lacinj, tm vc se ho prod.
A vsledek mme nyn zde jak na tali.
V em je problm? Osobm bvaj nabzena krtkodob een, kter maj svou podstatou dalekoshl dsledky. Viz. rzn pjky monost nkupu rznho zbo, pochybn internetov inzerce pofidernho zamstnn apod. Touha po nabyt lacinho majetku tmto zpsobem umrtv rozumov centrum uvaovn a zvtz rozhodnut vstoupit do falen hry podvodnk, kte maj nachystna rzn tenata k dosaen svch pln. Vystzlivn z rovho snu pedstav je tkm derem kovov palice do hlavy toho, kdo se do takovto hry nechal vthnout. eenm bv shnut po alkoholu, s m rychlejm inkem, tm lpe. Extrmnm koncem, ale ne ojedinlm, pak bv provaz kolem krku, skok z vky i vstel ze steln zbran.
Prost spolenost a zejmna mlde nebv pipravena na to, e ivot nen telenovelovm rjem, ale tvrdou dungl. propo, kdyby tomu bylo alespo pouze tak, protoe zve sv problmy nee chlastem, neper se a zabj pouze v pudu sebezchovy. To se o lovku bohuel ci ned, kdy si ten ke svm potebm mus pidvat vdy o nkolik d poadavk navc. Vlastn ne nkolik, ale mnoho, co pesahuje rmec jeho poteb a monost.
Nevychovvme dobe mlde, a to u od tlho vku. Problm je pedevm v rodin, ve kole a spolenosti jako celku. Pokud kritizujeme chovn bu dt nebo dorostenc tohoto pokolen, je poteba pijmout trpkou pravdu, e jak jsme si je vychovali, takov je i mme. A nm se v tomto ppad vrac jako bumerang vechny nae vchovn pehmaty, kterch jsme se dopustili.
Ty spovaly pedevm v tom, e jsme se dopustili nejvtho vchovnho proheku, kterm je dvn vlastnho negativnho pkladu a potvrdili jsme sami na sob okdlen ren, e nemme nevychovanch dt, ale nevychovanch rodi. Kad sm, v tomto ppad, bv strjcem svho tst. To sam plat o kolch, kdy ji matesk a zkladn sehrvaj v tomto smru nejvt roli. Bohuel ne vdy pozitivn. J, jak je o mn znmo, nepatm k njakm velkm ctitelm kol ve veobecnosti, ale jsem ptelem vzdln. A pokud se vzdln njak kole svm km poda vtpit tak, e si jeho podstatu poda v sob udret na dlouho dobu, tak si jejich pracovnk vm. Bohuel nelze v tomto smyslu takto hovoit o mnohch kolch.
I j jsem se kdysi domnval, e vzdln naleznu ve kole. Nebylo tomu tak. Pipoutm, e jsem ml ve sv snaze nronosti mon patn kompas, jeho stelka mn nezavedla do zmru cle. Zvolil jsem trasu samoun stezky, kterou jsem dldil odbornmi znalosti kvalitn literatury i konzultac s lidmi, kte byli mistry svho oboru a rovn svou vahou. A jsem tam, kde jsem chtl bt.
To nen chvla mho postupu, ale kritika tch, na kter jsem vsadil a jim dvoval. Rovn tak je mon se zmiovat o rznch vchovnch zazench. Bydlm v blzkosti tulku pro dti, jejich rodie jsou zaveni v kriminle nebo hospitalizovni v nemocnici i a to bohuel zemeli pi dopravn nehod. Jedn se o dti vku mateskch kol i nich ronk koly zkladn. Kadodennm pohledem na tohle zazen nenachzm ve vchovnm procesu dnou pozitivn hodnotu, kter by smovala k pprav na ivot. dn, by i teba formln rozcvika, kter v dtech podncuje smysl pro urit d. dn klid mal zahrady, kter pslu k tulku. Na to je zde zzenec, kter za dtskch pohled tuto prci vykonv. Jejich rozpustil kik prosycen nezdka i vulgrnmi vrazy nen dozorem eliminovn. Shrneme-li ve uveden, tak mlde vlivem rodiny, koly i spolenosti nen pipravovna na to, e dnen svt, tedy ten tzv. demokratick je podn raubrna. Pechod mlad generace do relnho svta je velkm nrazem do hlavy nechrnn pilbou skutenosti a zpsobuje duevn otesy. Jako jeden z mnoha pklad lze uvst frekventanty vysokch kol, kte dky pesycenosti velijakch nepotebnch fakult a univerzit nm vytv armdu nezamstnanch, kdy je tak univerzitn vzdln degradovno nezdka a do podoby ndeniiny.
To zpsobuje duevn ok na kter mlad lovk nen pipraven a odtud ke sklenice neho na zmrnn alu bv velmi krtk vzdlenost. Pit se stupuje, ady pijk se mno a kdy je poadavek, bv i nabdka velmi operativn ptomna. A kdy nrod prolije hrdlem cel sudy alkoholu, pak v nvalu urychlen poadavk dojde k pehmatu a msto ohlupujcho npoje  se v nm ocitne i pms samovraednho i alespo zdrav nicho patoku. Ale me to bt i jinak.
V souvislosti s jedovatou afrou se objevil i nzev likrky Drak. Myslete si co chcete a nikdo si ani nic konkrtnho myslet neme, protoe nen nic prokzanho. Navc nechci Draku dlat advokta, ale bylo by vce ne hloup, kdyby takov profk jakm Drak je, si pod sebou vlastn pilou ezal vtev tm, e by do svho vrobku za elem nepatrnho zisku (byl by vbec jak) lil nco, co by bylo i pro slepho oividn a zpsobilo by Draku smrteln seven hrdla.
Vme kam a doke zajt konkurenn boj a opaten si nlepek s logem konkurenta doke pomoci i njak pracovnk, kter byl za nco sevn. A nebo existuje opravdu tak velk hajzl, e kvli svmu zisku nevh jt pes mrtvoly.
Nev se prozatm nic, dlaj se na stnkch opaten, v nich se jednonoh sna dostihnout jelena. Protoe kdo ml njakou melinu a e je jich vc ne dost, vbec nepochybuji, ale ta je ji bu pelita do okolkovanch lahv nebo skryta mimo ter sttnch ptra.
O metanolov afe nm bylo eeno mnoho, ale prozatm dn vyetovac orgn nebo mdium nesdlilo, co to bylo za lidi, kte pili tmto zpsobem o ivot nebo k jm na zdrav.
Poslanci narychlo vyplod spoustu zkon a nazen, kter nebudou mt dnou innost a pokud by se snad nael njak, jen by ml nco na zpsob hlavy a paty, tak je otzkou jakm zpsobem jej dothnou do konce ti, kte to maj v popisu sv prce a jsou za to placeni?

Podle mne afra brzy vyum, mon dostane flastr nebo bude zaven njak zpozdilec, kter nestail ve hodit pod koberec a nap tomu, e psi budou tkat, karavana pjde dl. Kdo umel tak umel, kdo si zniil zdrav tak se na nho slun a solidrn spolenost slo, a o co  vc jde?
O kouen byla u e a fabriky kuk hul dl o stoest. O aidsu v kad, ale soulo se rizikov dl jen to mlask. Je zde metanolov problm a chlast se dl a chlastat bude.
Je poteba vzt v potaz jednu praktickou vc. A to, e na opit lovka se nepodl alkohol, ale lovk sm.


Vytisknuto dne 04.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku