�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Medovnk u ns zanal jako Barrakuda dort

Autor: Olga Skalkov
Datum vyd�n�: 07.06.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1708

"Pak jsem ptelm upekla medovnk a jeden z nich m podal, abych pr kousk upekla pro jeho podnik. Na veejnosti se tak vlastn objevil pod nzvem Barracuda dort. Podle stejnojmenn mexick restaurace v Praze.

fiogf49gjkf0d

Spolu s manelem vlastn firmu Vizard. Podnik, ve kterm se dnes pee dvacet a ticeti tisc dort msn, vznikl astnou nhodou.
"V esku jsme u ili ti roky, ale manelovi obchody s Ruskem moc nely. Ani j jsem nemohla sehnat kloudnou prci," k o dob ped osmi lety Khibovskaja. Jak k, neumla esky a netouila po niem jinm ne se vrtit do Moskvy.
"Pak jsem ptelm upekla medovnk a jeden z nich m podal, abych pr kousk upekla pro jeho podnik. Na veejnosti se tak vlastn objevil pod nzvem Barracuda dort. Podle stejnojmenn mexick restaurace v Praze, kde jsem dostala prvn anci," k dnes u plynnou etinou.
Zpotku medovnky pekla ve sv kuchyni. Jak ale zjem rostl, najala si v roce 1998 malou pekrnu v jezdu nad Lesy nedaleko Prahy. O dva roky pozdji pak vrobu pesunula do pekrny v praskch Modanech. Tam dnes zamstnv pes 40 lid a bhem dubna plnuje pesunout vrobnu medovnk do vtch prostor v Hostivai.
V Modanech se pak s dalmi novmi zamstnanci chyst zat pct novinku, nad kterou u nkolik let peml. "Bude to dort s okoldovou polevou, opt podle tradinch receptur, bez rznch prk a konzervtor. Chceme jich dlat opravdu hodn, jako se to podailo s medovnkem," nechce vc prozradit Khibovskaja.
Opt vak pjde o tradin rusk dort. Stejn jako v ppad medovnku, kter se u v dob cara pekl na Vnoce. "Medovnk jsou stovky druh, kad rodina v Rusku m svj vlastn recept. Ten mj vznikl spojenm receptur mch a manelovch prarodi," k Khibovskaja.

Za spchem podnikatelky stoj podle spolupracovnk pedevm talent, intuice a pracovitost.
"Je to ena, kter m spoustu energie a um si vybrat sprvn lidi. Pedevm m ale schopnost vybrat z tisce recept ten sprvn, kter zaujme hodn lid. Mete vymyslet leccos, ale kdy to nepijme devadest lid ze sta, neuspjete," l svou partnerku Eva Rackov, kter spolu se Zuzanou Vtvikovou u est let zajiuj distribuci medovnk do cukrren a hotel po cel republice.

Z potku pomohla Ikea
Zjem o medovnky nebyl zpotku valn. Kdy se Khibovskaja s manelem a pak i s distributorkami snaili medovnk zavst do ir st cukrren, slchali: Je to dobr, ale drah. Takov dort nikdo nezn a nebude se kupovat.
Zvrat nastal a po tyech letech, v roce 2001.
"Prorazili jsme do st kavren Emporia a tak teba do Ikey. Pak se zaali ozvat dal zjemci," k Rackov.
spch Khibovsk se snaili vyut i dal cukri.
"Snaili se ns napodobit, ale podle chuti technologii nedte dohromady. N medovnk vydr pi sprvnm skladovn dva tdny. Ostatn za ti dny ztvrdnou," chlub se Khibovskaja.

Dorty pee inenrka
Experimentovn s chutmi a dorty nebylo Khibovsk vlastn vdycky. Devtaticetilet inenrka chemie s diplomem z Lomonosovovy univerzity zanala jet v Moskv jako laborantka a ve nasvdovalo, e pjde ve stopch svch rodi.
I oni se ivili jako chemici.
Pak se j ale narodil syn Alexandr a po matesk zjistila, e zmny v Rusku ji pipravily o prci. Ti roky pracovala v kadenictv. K radiklnmu kroku ji pivedla starost o budoucnost syna.
"V Rusku ped deseti lety byly dost neurovnan pomry. Chtli jsme s manelem pro syna nco lepho. Nkolikrt jsme byli v esku jako turist, a tak jsme se rozhodli, e se tu pokusme zat znovu," vzpomn Khibovskaja.
Kdy ale pijde e na prvn roky v esku, moc se k nim vracet nechce.
"Vtina lid si neum pedstavit, jak to je pijet nkam jen s pr vcmi. Nemte dn zzem, neznte zkony, nerozumte. Ten tlak jsem vydrela jen kvli manelovi," k Khibovskaja.
Manel Oleg se od potku stal jejm hlavnm pomocnkem.
"J jsem pes recepty a technologie, on je obchodnm mozkem," tvrd Khibovskaja o svm mui, kter je ekonomem firmy.
Na echy nyn ned Khibovskaja dopustit. Chvl hlavn star generaci, kter ji ani jednou nenechala poctit, e pichz ze zem, kter kdysi esko okupovala.

Ve firm zamstnv Rusy
V prci v pekrn ale vc sz na Rusy: "Kdy ech dostane rmu, hned b k doktorovi. J ale potebuji, aby pekrna bela a my mohli plnit vas objednvky."
Zamstnanci o n hovo jako o "super ensk": "D se s n mluvit o vem, porad nm, kdy potebujeme," k Olga, kter v modansk pekrn pracuje u nkolik let. Dnes za svj trval domov Khibovskaja jednoznan povauje esko. "Sjezdili jsme celou Evropu, nedvno i Spojen stty, ale nikde se mi tak nelbilo. Daj se tu podit srovnateln vci jako tam, je tu pjemnj klima a otevenj a pteltj lid," k ena, kter si krom knedlk oblbila eskou kuchyni a bn va drkovou polvku a omky a ze svho domu za Prahou se rda vypravuje sbrat houby do blzkho lesa.
Voln as trv tak za volantem Toyoty LandCruiser a s eskmi pteli, kterch m u vc ne mezi Rusy. "S Rusy si neodpoinete, pod nco e," tvrd.
Rda by expandovala do zahrani. "Zatm vyvme medovnky na Slovensko a trochu do Nmecka a Rakouska. Chtli bychom ale asem prorazit i do dalch sousednch zem. A mon si podit njak hotel nebo teba i zmek. Pro ne? lovk m mt sny, kdy je mlad a zdrav," dodv.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku