�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rozkpnut vejce ...

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 11.03.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1669

Za druh, kdo vbec takovto chovy povolil, v nich se ji po mnoh generace slepice takto makaj. Vdy je to zase jen honba za ziskem, jeho nstrojem a zrove obt, vetn neboh slepice, je lovk.

fiogf49gjkf0d

Dejte vejce malovan, dejte vejce bl. Takto budeme volat ji zakrtko, kdy prvn nedle po prvnm jarnm plku se stane dnem velikononm. Tuto vtu bychom mohli ukonit interpunknm znamnkem v podob teky. Ale za dan situace by asi spe ml bt na mst otaznk nebo pi tlaku krize ekonomick, ns zaala navc tlait i krize vajen. Pr nejhe to bude u vajec blch, kter se pouvaj na kraslice.

Cel problm m svj potek v nazen EU o chovu slepic ve vtch klecch.
Tak za prv. Proti dstojnmu chovu slepic nelze nic namtat, ostatn snmky i zbry napresovanch slepic jedn na druhou, kterm se m snad dajn i celou noc svtit, aby snely v rychlejch cyklech, je genocida nejenom na opeencch samch, ale i na spotebiteli. Protoe jak kvalita, spe nekvalita, me z takovho prosted vzejt?
Za druh, kdo vbec takovto chovy povolil, v nich se ji po mnoh generace slepice takto makaj. Vdy je to zase jen honba za ziskem, jeho nstrojem a zrove obt, vetn neboh slepice, je lovk.
Kdo vyponoval cenu do souasn nesmysln ve? Trh nebo jen banda keas? Co udlaj vrobny, kter stoj na dluzch? Nen pro n nic lepho ne tmto zpsobem si dluhy hojit na odbrateli, ktermu zalou cedulku, jak je to velice mrz, ale e mus reagovat zvenm cen s pplatkem 10 % na kadm dodacm listu. Do toho si samozejm zapotaj i ty vrobky, kter s vejci nemaj nic spolenho. Hezk a do o vhnjc slzy dojet je dodatkov znn, e pokud se  cena vrt pod hranici 3 k za kus, e pplatky pestanou tovat. jak lechetn!
Potejme spolen.  Vychzejme  z pvodn ceny ca 2 K za vejce. Cena se zvedla na 6 korun i ve. Tohle naven, podotkm pouze dl suroviny, obdrelo procentuln pdavek 10% za veker dodan zbo. Pokud by cena spadla, dejme tomu na 3.50 i 4 K, tak naven o deset procent zstane, protoe to nejsou ony magick ti koruny, jakoby cena vajec byla stle na esti korunch.
Skvl vaha a zrove i legran. Prost, zase se nkomu svm packalstvm pomohlo.
Samozejm, e je otzkou, zda cena vajec vbec spadne a ppadn o kolik. Protoe minulost ns u mnohokrt pesvdila, e co peklo schvt, nikdy nenavrt, i kdyby se mlo zlevovat o 100 procent.
Je pravda, e rozen klec nco stoj. Ale jedn se o pouhou jednorzovou poloku, protoe se klece neroziuj kadm dnem, kdy prv tento kon vyvolal zdraen. Otzkou jinou by bylo, pokud by chovatel platil pronajatou plochu od metru, tak by pak tohle naven bylo stle ptomno.
Dal vc je, e vtina stt Evropsk unie se na nazen zvten prostor vysloven vykalala a jede si dl po svm. Samozejm my jako prvn jsme se museli striktn dret evropskch smrnic a honem vejce z mench chov vracet do zem pvodu.
Bohuel je to ji tradin pznak esk politiky, e srazme tm pi kadm zahraninm povelu podpatky, udlme vlevo bok a tme se plnit nazen, kter jsou v mnohch ppadech nesmysln a mnohdy k jejich realizaci samotnou EU ani nedojde, ale my v jejich naplnn musme bt mezi prvnmi.
Jenom pro pipomenut mlad generaci uvedu princip, jak se u ns mnohdy dlala politika, kdy jsme si sami navyovali poadavky, kter od ns ani nebyly dny. V eskoslovensku probhal kolektivizan proces ve znrodovn - tedy v ukraden majetku v osobnm vlastnictv - ve dvou vlnch. Prvn znrodovn velkch podnik bylo hned po druh svtov vlce nam prezidentem Beneem, kter po vstupu nacistickch vojsk hrdin utekl do Londna, a byl jednm ze strjc programu atenttu na Heydricha, jen ve sv podstat nic neeil a kter krvav odnesli obyvatel Lidic a Lek vetn dalch len domcho odboje, kter byl zcela rozmetn. Druh znrodnn se uskutenilo po roce 1948, kdy se zlikvidoval i posledn holi, protoe byl pedstavitel buroazn  kasty vykoisovatelskch vyvrhel. Sama Moskva takovto rozsah znrodovn nedala, ve vech ostatnch satelitech zstalo mal podnikn netknuto, ale my jsme z lsky ke Stalinovi prokzali takov vlezdoprdelkovn, kter nenastalo v dn druh zemi vchodnho bloku. A nae dnen milovan vlda, i vldy, kter se vystdaly na demokratick obmn na vyspl spolenosti? Ty to dovedly totln zu grund ve vi vce ne jedeapl bilinu korun dluh jako jet nikdo. A kdy se objev njak problm tak ustoup vem vounm a promn se ve strn eleznin domek, kolem nho bez zbran se t expresy velijakch melin a ntlakovch skupin, kter pro sebe rvou z majetku druhch.
Tak co s tm? Nic! Pomo si kdo me, pla dn dan vetn dalch poplatk a dr hubu a krok!
Ale zpt k vajen krizi. Je otzkou, do jak mry si pomohou ti, kte se rozhodli vrtit k chovu nebo jej zat. Nsadov slepika nco stoj a mon stt i o nco vc bude, kdy tento vstup je potebn zapotat do konen ceny vajec. Kdyby tylenn rodina pouila jen tak od pasu stelm nejni poet 20 vajec tdn, kdy beru v potaz, e se nejedn jen o pmou konzumaci, ale i jako psadu do dalch pokrm, tak hrubm ziskem uet v pomru bval a souasn cenov ve asi 80 K tdn, potamo 320 K za msc. Z tohoto zisku budeme odpotvat cenu chovn slepiky, dopravu, nkup potravy, kde i kdy se bude jednat o zbytkov zdroj, museli jsme jej pedtm zaplatit. Prci nezapotvm. Kolik istch penz z toho zbyde?

To ale nen nejvt problm. Slepice je poteba zsobovat krmivem. Sice je mon krmit automatickm krmtkem (dal poloka), ale slpky je nutn veer zavt a rno vypustit nebo z nich lasiky a kuny udlaj pel mel. Co s nimi, kdy nebudeme doma? Zavrac a otevrac kon mohou udlat i sta rodie na penzi, pokud se nachz ve spolen domcnosti nebo alespo v blzkosti i v nkterch ppadech i dob soused.
Kolik vak dobrch soused mme, potamo jak dalece jsme my schopni bt dobrmi sousedy? ili se ve vtin od slepic na del dobu nehneme. Starost je u jen s pouhm psem. Toho v nkterch ppadech meme vzt s sebou nebo ho u nkoho uskladnit. Slepice ale ne. Take i tato varianta samozsobovn bude mt sv velk proti. Sem tam se njak slepice zabhne, nco ulov pernat dravec a tm vm se nm cena vajec z domcho malochovu opt zvedne. No a jet bude zapoteb zapotat nai nrodn povahu, e kdy jeden tvo tak druh bo, tedy, e kdy si podte slepice a nedej boe nebudete mt kurnk doslovn na etzu, tak vm vae vejce se stoprocentn jistotou nkdo ukradne i se slepicemi - a nen vyloueno, e i tm etezem.
S praktickm chovem slepic mm zkuenosti pouze z dtskch let, kdy jsem jim u babiky hzel zrn, istil had, vymetal kurnk a sbral vejce.
Zkuen chovatel by urit nael jet vce dvod, kter by promluvily do nmtu, zda mt vlastn chov i nemt.
Upmn eeno pro bnho spotebitele, i navzdory zkenmu naven ceny, tak pokud si tatnek odepe sem tam jedno piveko a maminka njakou mdn blbstku i asopis duchaplnch informativnch perliek, nebo oba dva spolen lehce zredukuj poet vykouench cigaret, tak i souasn cena vajec domc rozpoet rozhodn nezbour.
Ovem vrobna, i restauran kuchyn, kter pouv vejce dov v desetitiscovch potech za msc, tak ta to u poct. A jej pravideln zkaznci pochopiteln rovn.
Co dl? Podle mne, jakmile se humbuk s klecemi urovn a pejde zimn obdob, kdy slepici vdy mn nesou a bude po Velikonocch, tak  - snad - se ceny vajec o nco sn. O kolik to bude, je vak otzkou?
Jedno je vak jist, e to pvodn  cena rozhodn nebude.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku