�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - FRIGOMAT a zmrzlinov vitrny v Rimini / - 8.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 19.02.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1659

Co vitrna, to jin tvar, vraz a osobit mluva psobnosti, je krdo ItalProget designu. A za tm si i stoj a pedkld i v tomto pedsevzet zkaznickm masm riminskho veletrhu, se specilnm zamenm na zkaznka.

fiogf49gjkf0d

 

Tko pesn urit zdali je riminsk SIGEP vce veletrhem cukrskm i zmrzlinskm. A tak i onak, je jist, e kde je zmrzlina, tam jsou i nezbytn zmrzlinsk vitrny. Spolenost FRIGOMAT  a potamo i jej esk zastoupen CESK a.s., je v pm paralele zk spoluprce s italskm vrobcem zmrzlinovch vitrn spolenosti ItalProget design.
A tento pedn italsk producent na veletrhu v Riminin pedvedl klu tohoto zmrzlinskho nbytku v neobyejnm rozsahu, kdy bylo velkm pekvapenm, eknme revival klasickch, ale opravdu klasickch vitrn, kter pamatuj nae praprarodie, pokud jsou stle naivu, jet z dob prvn republiky.
Avak vzato z druh strany, je v kadm ppad snaha o modernizaci, by i nvratem do osvdenho designu dob vce ne dve minulch, urit nzornm znamenm toho, e zmrzlina m ve spotebitelskm svt potravinskho konzumu velk vznam, ktermu se pizpsobuj pedn svtov firmy v objevovn a realizaci stle novch trend ke zven zjmu a uspokovn poteb zkaznka.

 
 


Vitrny nejsou ureny pouze pro potebu osvujc chladiv a barevn pochoutky nbr jsou nezbytm elovm a reklamnm zazenm cukrskch vrobk ve spojen vdy potebn obchodn zsady, - chladit a bt vidn -.
Vidt znamen pedloit zkaznickmu zraku jejich obsah a navc upoutat jeho smysly psobivm designem. A vtom, jak znmo, jsou italt prmyslov umlci opravdu velkmi mistry.
Co vitrna, to jin tvar, vraz a osobit mluva psobnosti. To je krdo ItalProget designu.
A za tm si i tato designsk spolenost stoj a pedkld i v tomto pedsevzet zkaznickm masm riminskho veletrhu, se specilnm zamenm na zkaznka a jeho poteby pi vrob kopekov zmrzliny. Vitrny pak v tomto smyslu dostvaj rznorod tvar s pihldnutm k poslednm vizovm trendm, a vyznauj se bu statickou psobnost nebo otivm pohybem, aby mohla bt krsa vrobk pedvedena v rotaci z hlu pohledu 360 stup.

  
  
  

Zmrzlinov vitrny se vyznauj rznmi rozmry, vkou, odlinm zaoblenm. To z vizovho pohledu. Z praktickho je dleit jejich schopnost udret poadovanou teplotu.
Rovn rozliujeme statick i ventilan zpsob chlazen. Dalm, a to velmi dleitm faktorem pi vbru vitrny je zpsob jejho otevrn, kter je nutn pizpsobit rozmrm prostoru ve kterm se vitrny bude nachzet. Jak je patrno ze snmku, zmrzlinov  vitrny bvaj vybaveny i clonou, pokud by do prodejny po uritou chvli nakouklo slunce. Dnen disign a celkov koncepce zhotoven se ji dl pro jednotliv zkaznky pmo na mru.
Navtvte-li spolenost CESK a.s. Brno, tak nadje vmi vloen do tto nvtvy budou zroeny nabdkou a jej realizac, kterou pro jednotlivho zkaznka m tato firma ve sv bohat nabdce.
Na riminskm veletrhu byl rovn ptomen editel zmnn spolenosti Michal ern se svmi spolupracovnky, kter eskm nvtvnkm letonho SIGEPU pedvdl vkonn zazen firmy FRIGOMAT (viz. foto), jeho prostednictvm akciov spolenosti CESK a.s. je vs pipraven nejenom seznmit s jeho svtovmi pednostmi, ale zrove i v praxi pedvst, odborn poradit vetn nvrhu s pihldnutm ke specifiku va cukrrny.

 
 

I  takovto vitrny byly v Rimini ke spaten. Jak byla zmnka v pedchoz sti reporte, pamtnci si urit vzpomenou na dobu, kdy jin prostory na zmrzlinu neexistovaly. Samozejm, e dnen doba se nachz v jin konstrukn podob, a takovto druh vitrny ba asi nebyl tm pravm, co by zkaznka pli lkalo, protoe by v podstat nic nevidl. Tedy tento zpsob skladovn zmrzliny najde sv uplatnn pedevm pi poulinm prodeji.

 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku