�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - FRIGOMAT a zmrzlinov stroje v Rimini / -5.

Autor: JI ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 08.02.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1655

Na nejvtm cukrskm a zmrzlinskm veletrhu svta SIGEP byly v prezentaci znaky FRIGOMAT k vidn ada vrobnk toen zmrzliny KISS. Jednalo se o jednopkov zazen KISS 1 a tpkovho stroje KISS 3.

fiogf49gjkf0d

Kdy se vyslov Frigomat, absolutn vtin dotzanm se vybav zazen na vrobu zmrzliny. Ano, ale! Frigomat je v rodnm jazyce pvodu - macchine per gelato- opravdu vrobnkem zmrzlin, kdy zmrn neuvm jednotn slo, protoe zmrzlinovch druh je prostednictvm tohoto stroje mono vytvoit v rozsahu takka neomezenm. Stroje Frigomat maj ve sv vrobn flexibilit schopnost produkovat zmrzlinu jak kopekovou, tak i toenou. To v prostm zkladu.
Do vrobnho portfolia tto italsk znaky nle rovn ada kombinovanch stroj Twin, cukrsk stroje, kter nalezneme v oznaen Chef, pastery vetn pidruench zazen. Do objemu produknho sortimentu dle nle kombinovan vrobnky zmrzliny, zrac vany, vrobnky krm, vitrny i vrobnky lehaky.
V konenm soutu pod arou se dostaneme k vslednmu slu 62 modifikanch druh v sedmi vrobnch skupinch.
Objemem tohoto sortimentu se Frigomat ad v industriln sfe zmrzlinskho a cukrskho oboru na nejpednj poad svtovho ebku.

Znaku Frigomat zastupuje na esk pd spolenost CESK a.s. pod vedenm vkonnho editele spolenosti Michala ernho se sdlem v Brn.
A eskou vpravu pod zmnnou firemn vlajkou jsme rovn nalezli v italskm Rimini na cukrskm veletrhu SIGEP. Tato spolenost krom vybaven cukrren se zabv dle zazenm pro vybaven restaurac postmixy,  chladcm zazenm,  prodejnmi a evidennmi systmy i myc technikou. Tm zdaleka vet innost tto progresivn spolenosti  nekon, kdy na pedchoz vet se ve dal sortiment, jen dokresluje jej akn rdius flexibility k potebm gastronomickho trhu.
Skutenost, e velk vci sestvaj z malch dl, prezentuje CESK a.s. i tm, e se zajm i o poteby mench spotebitel, ne jsou prodejn i vrobn provozy. Dnes kad kancel, pumpa, i drobn prodejce m pro chvli osven i vypt ve svm stravovacm reimu nezbytnou kvu. I zde je CESK pipraven podat pomocnou ruku k optimalizace poteb tohoto druhu zkaznka, a to v tom nesprvnjm hospodskm ren, kter bylo kdy napsno, respektive kouc sty babiky  Boeny Nmcov, e dobr hospodyka i pro prko pes plot sko.

Na nejvtm cukrskm a zmrzlinskm veletrhu svta SIGEP byly v prezentaci znaky FRIGOMAT k vidn ada vrobnk toen zmrzliny KISS. Jednalo se o jednopkov  zazen KISS 1 a tpkovho stroje KISS 3. Tuto adu dotvel stoln mobiln vrobnk  KIKKA 330.
Charakteristika produkce uvedench stroj spovala v monosti vroby jedn nebo dvou pchut vetn jejich vzjemn kombinace. Tato varianta  platila i pro stoln mobiln vrobnk u kterho nalezneme zven vkon.
O tchto strojch, a to lze bez nadszky, hovoit nejenom v souvislosti s toenou zmrzlinou ale rovn v souvislosti s monost zhotoven mraench jogurt, sorbetta, mraench dezert, rznch variant mousse, granity i zmrzliny z erstvho ovoce.

 
 

Itlie a zmrzlina je totonou symbizou jako ena  a re. Oznaen GPS vnmme spe jako navigan systm pro uren polohy, pvodn vyvinut ve Spojench sttech americkch pro vojensk ely. S obdobnm oznaenm jsme se t mohli setkat i v Itlii pi pleitosti konn 33. ronku veletrhu SIGEP, v nm m prsty znaka FRIGOMAT. Pekvapenm v oekvn, e GPS hodl ovldnout snad i orientaci v adov nabdce zmrzlinskch a cukrskch vrobk, bylo, e se jednalo o zmrzlinovou a cukrskou akademii! V tomto ppad dolo k podn si ruk a ke spojen vrobce technologi s tradin cukrskou kolou Bospollo v Itlii. Tento vukov stav m ve svm programu irokou klu cukrskch zmrzlinskch program. Jejich dodavatelem technologi je prv celosvtov proslul FRIGOMAT. Slouenm obou subjekt dolo k vytvoen vukovho systmu GPS a na sofistikovan akci t nejvy rovn se podl Professional School, kter  v absolutn a detailn osvt kol zjemce z ad vrobc a prodejc mraen pochoutky i dezertov tvorby.
Do tto koly sladkho umn nle takt tvorba z karamelu, pastiage, okoldy a dalch cukrskch surovin.
V tto chvli si zejm mnoz adepti, kte v eskm prosted marn bloud ve snaze nalezen opravdov vukov nauky obdobnho typu, si mohou jen povzdechnout nad monostmi sladk Itlie.
Nechceme pedbhat budoucmu dji, ale mlad a dynamick editel spolenosti CESK, a.s. Michal ern, m ji v tto chvli vstren eso v rukvu sv npadov idee, kdy s italskou akademi pee chlebek monho pekvapen v podn obdobn akademie u ns.
A to nejenom v penesen italskho know how, ale pmo s tvrci renesannho cukrskho umu, kter lze nalzt pouze v proveden cukrskch umlc Apeninskho poloostrova.

- pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku