�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Novoron slovo prezidenta AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 01.01.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1639

Prvn den novho roku m tuto strnku naeho portlu pro sebe vyhrazenu ji po mnoho let prvn mu esk gastronomick scny prezident AKC a Kontinentln editel WACHS pro stedn Evropu Miroslav Kubec.

fiogf49gjkf0d

Prvn den novho roku m tuto strnku naeho portlu pro sebe vyhrazenu ji tradin a po mnoho let prvn mu esk gastronomick scny prezident AKC R a Kontinentln editel WACHS pro stedn Evropu Miroslav Kubec.
Nejinak tomu bylo i v letonm roce a mu, kter povil image eskho kulinrnho oboru a do hornchch pater evropskho mrakodrapu, se ohl za uplynulou seznou a ty smr vvoje pro tuto gastronomickou seznu.

1 Kter udlosti uplynulho roku  na esk gastro scn povaujete za stejn?
J se snam vdy pikldat dleitost vem aktivitm, kter se odehrvaj. Pokud se tak dje, e dvte 100% do kad jedin vci, je nadje na co nejlep vsledek.

2 Kter poiny v organizaci WACHS, pojato pohledem celosvtovho mtka, byly tmi, kter by zaujaly na odbornou veejnost?
Z mho pohledu to jednoznan byla cesta proti hladu, to co se nm podailo v SA prot je nevratn a j s tm budu t cel zbytek svho ivota. Byl to velmi siln zitek a jsem vden vem lidem ve WACS e jsem mohl bt u toho.

3 - Kdy hladov lid dal po moudrm alamounovi rybu, odpovdl, e jim d udici, skrze n mohou mt ryby i v budoucnu. esk vprava v Jin Africe dvala hladovjcm rybu nebo udici? V em spovala prv i druh varianta?
Z mho pohledu jsme dali oboje, dtem udici a provozovatelm dtskch vzdlvacch center rybu. Pro dti to byl jist kus nadje na lep ivot a tm kte se o n staraj, to byla obrovsk finann pomoc.

4 - Vedle AKC R vznikla dal organizace eskoslovensk svaz kucha. Kdo nen do vci zasvcen, m v tom zmatek. Co podle vs bylo dvodem jejho vzniku?
Z mho pohledu to byla nutnost vvoje v tto zemi, nevidm v tomto Svazu dnou z᚝ vi AKC. Jsem poten z jejich aktivit a snam se vnmat jejich innost jako dal krok ke kvalitn gastronomii v na zemi.

5 Co ve se zmnilo v organizanm systmu reprezentanch soutnch tm, od dob, kdy vy sm jste kapitnoval  juniorskou nrodn reprezentaci?
Jsme dky naim partnerm vce profesionln, mme vt monosti se prezentovat, nrod je stle hladov po novch naich spch. Prosm aby toto bylo i dle velmi intenzivn vnmno a aby nae reprezentace byla pro nai republiku stejn dleit jako hokejist i tenist.

6 Po tech letech se k nm opt vrtila soute Bocuse d Or. Ta byla slouena s Kuchaem roku. Tedy, kdo vyhraje Bocus, je oznaovn za nejlepho kuchae esk republiky. Oba dva ronky mly vtze z jednoho tmu, kterm byl Kampa Park. Tedy, podle tto teze, jsou nejlep kuchai z tto lhn. Vy sm jste letos byl i porotcem Bosuce dOr, kdy jste ml pokrmy vech soutcch doslovn na tali.
Co dl kuchae Kampa Parku podle vs nejlep z nejlepch?
Nerad bych tvrdil e kuchai z Kampa Parku pat k nejlepm z nejlepch. Jsem pesvden e pika naich kucha pokud dostane vas patin informace a monosti, bude minimln stejn tak dobr.

7 V kuchyskm teritoriu mnohch restaurac je znt vrazn zlepen. Achilovou patou, rovn mnohch restaurac, a to nezanedbatelnho vznamu, jsou nci. Jak vy osobn vnmte tuto problematiku, s dodatkem odpovdi na monost alespo nznaku een?
Mj nzor na obsluhu ve vtin naich restaurac je veobecn znm. Nechci zde opakovat mou verzi toho pro vznikl ink. Jsem pesvden e nejlepm nkem je kucha, protoe si v prce kterou pprav pokrmu pro svho hosta vnoval.

8 Byl jste se podvat v Budapeti na vystoupen eskho zstupce Romana Pauluse. Jak na vs zapsobil jeho vkon a v em je podstata rozdlu mezi eskm nrodnm kolem Bocuse dOr a kontinentlnm semifinle pro stedn Evropu - WACS Global Chefs Challenge?
Ano je pravda e jsem byl ptomen semifinle Global Chefs Challenge v Budapeti. V prv ad jsem tam plnil funkci kontinentlnho editele tto soute a vedle toho jsem peliv vnmal vystoupen Romana. Jsem na nj patin hrd, odvedl skvlou prci. Nen tm co mu vytknout a to co vme, e je poteba vylepit, jsme si ekli. Nebudu to prozrazovat.

9 Po novm roku meme pomalu balit kufry na olympidu. Jak jste spokojen s vsledky dosavadn ppravy nrodnho tmu, co byste vyzdvihl a co vytknul?
N nrodn tm pracuje ve skvlm sloen, s neskutenm odhodlnm. To co v tmu tvo souznn Tome Konopky a Honzy Horkho, je nadstandardnm prvkem. Jsem asten e je to mj tm a snam se je podporovat. Pprava na Erfurt je tak dobe rozebhnuta e si sm km jak to zvldaj? Vichni lenov tmu vnuj obrovsk dl svho osobnho asu na to aby v Erfurtu byli dobe pipraveni. Vechny vs do Erfurtu zvu, bude se na co dvat senioi, junioi, jednotlivci, regionln drustva..

10 Co meme v letonm roce  oekvat na domc scn z pohledu AKC R a co na svtov, z pohledu WACHS?
Mme ped sebou opt nron rok, sout o nejlepho Cukre roku, sout tm, pemnu gastrojunioru na sout o nejlepho kuchae a cukre roku pro R v oboru kucha i cukr v juniorsk kategorii. Snaha o ovlivnn vuky student v gastronomickch kolch, podn semn, pokraovn v Kulinsk akademii, pprava dalch projekt,.. k tomu prv em spor dvou gastronomickch subjekt v Polsku, nesmme zapomenout svtov kongres WACS s volbou prezidenta na dal tyi roky, Erfurt.
Ned se oekvat, e v roce 2012 budeme jen ekat co se stane.
Vem vaim tenm peji, aby se na rok 2012 tili stejn jako j a aby okolo sebe mli tolik nadench lid pro gastronomii jako mm j.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku