�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kdy zan bt cukraina umnm

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.11.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1621

A to je jenom e o zkladnm cukrskm umu, kter neme dlat kad. A to se u dostvme do oblasti, ze kter nm pozvolna ustupuje do pozad bn rutina a kter zan vystupovat po prvnch schdcch do pater umn.

fiogf49gjkf0d

Takto poloen otzka ji sama o sob zabr takov prostorov spektrum, e me zaplnit obrn nmtov prostor dizertan prce.
V prvn ad je nutno si nastolit pravidla takovto diskuse, kdy si urme co vlastn  budeme umnm nazvat. Dle mho vnmn je to innost pekraujc normu vedn rutiny a kter je nadstandardnm vkonem, kter zvldne pouze urit poet jedinc. A kdy navc projev takovto innosti pipout pozornost divk i poslucha.

Postavit dm je rutinn zleitost projektanta a stavebnka a zde rozhodn o pojmu umn nelze diskutovat. Avak na druh stran zbudovn katedrly je kol hodn mimodnho architekta a stavebn doplky souvisejc s ozdobou stavebnho chrmu neme zcela urit dlat adov zednk, ale specialista na prce tohoto druhu. A zde se ji nachzme v oblasti, kde vidme zeteln rozdl mezi standardem a nadstandardem, neboli rutinou a umnm. A to se pitom jedn o stejn obor a mrn k naemu tmatu i pouit pklad pin zrove dl odpov k nastolen otzce, zdali je stavaina umnm i nikoli.
Obor jeho podstatou je projev mz i kon vtvarnka, je sm o sob v naem podvdom brn jako umn veobecn. A pitom proti sob me stt podprmrn mazanice, i hudebn paskvil proti vrcholovmu vtvarnmu dlu, nebo hudebnmu projevu. Je tedy ona mazanice a paskvil umnm jenom proto, e spad do emesla, je jsme navykl nazvat umn?
A stejn tak, ale v opanm gardu, se meme zeptat zdali vrcholov cukrsk dlo ztrc nrok na umleck status z toho dvodu, e cukrstv oficiln nen v lidskm podvdom, nebo na propaganch plaktech umnm nazvno?
A rovn tak lze hovoit i o dalch profesch. Tolik tedy na vod, ve kterm pojem umn umisujeme do zetelnch kontur. A co se dan nmt samotn cukrainy tk, je to principiln stejn jako v pedchozch pkladech.
Samozejm, e nebudeme mluvit o cukrskm umn v souvislosti se pikou, ezem i laskonkou. Ale pokud zaneme od nejniho hodnotovho stupnku cukrskho umn, tak nm tuto definici me  zat pibliovat napklad model zvtek. Nebo neudlat dobe piku, je definic neikovnosti, ale zhotoven marcipnovho zvtka, majc veker atributy svho originlu a je doke vyvolat na tvi vraz obdivu, ji nezvldne kad cukrka. Sta se jen podvat na tyto produkty dtskho zjmu, kdy je dl opravdov cukrsk vtvarnice, kterou mus v dob jej neptomnosti zastoupit nkdo jin. Rozdly jsou mnohdy enormn.
A to je jenom e o zkladnm cukrskm umu, kter neme dlat kad. A to se u dostvme do oblasti, ze kter nm pozvolna ustupuje do pozad bn rutina a kter zan vystupovat po prvnch schdcch do pater umn. Zde zmrn  v souvislosti s vkovmi rozdly budovy pouvm jednotnho sla, protoe oblast umn lze vrstvit do mnoha vkonostnch stup.

Navtvme-li nkterou z vrcholovch cukrskch sout v esku i v zahrani, tak lze s uritost ci, e nejve ohodnocen dla, lze bez nadszky zahrnout do oblasti ryzho umn, protoe s bnou cukrskou tvorbou nemaj pranic spolenho a navc dok upoutat pozornost mas. Tvr npad expontu a jeho rukodln propracovanost se vymyk onomu ji nkolikrt zmnnmu standardu, kter je schopen vytvoit kdejak prmrn cukr, ale tento vrcholov kon je vyhrazen tvrm, a zmrn pouvm vraz umlecky nadanm jedincm, kte tuto st cukrskho odvtv posouvaj do oblasti umn.
Polome-li tedy onu otzku v titulku lnku, jak je to s tm cukrskm kumtem, a zdali je cukraina umleckm emeslem, lze na ni odpovdt, e je emeslem jako kad jin. Ale pokud jsou v n jedinci, tak jako v kadm oboru, kte maj kumtsk vidn a jejich ruce tuto umleckou vizi dok i ztvrnit, pak tito misti dok cukrainu promnit ve skuten umn.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku