�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak je rozdl mezi pojmy potravina a pokrm ?

Autor: MUDr. Jarmila halov
Datum vyd�n�: 25.07.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=16

S tmto dotazem se setkvm pomrn asto, zejmna s ohledem na to, jak pravidla se vztahuj k vrob (nap. zda je teba ve vrob stanovit kritick body, prokazovat shodu apod.)

fiogf49gjkf0d
S tmto dotazem se setkvm pomrn asto, zejmna s ohledem na to, jak pravidla se vztahuj k vrob (nap. zda je teba ve vrob stanovit kritick body, prokazovat shodu apod.) a jak jsou dal poadavky na provozovny, kde se vrobky uvdj do obhu.
Abychom sprvn definovali uvden pojmy, musme vyjt z legislativy.
Pojem potravina je definovn v 2 zkona .110/1997 Sb., o potravinch a tabkovch vrobcch a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon. Dle tohoto zkona se potravinou rozum ltka uren ke spoteb lovkem v nezmnnm nebo upravenm stavu jako jdlo nebo npoj.
V tme paragrafu je dle definovna vroba potravin, a to jako itn, tdn, upravovn, opracovn nebo zpracovn surovin, poppad dalch ltek, vetn balen a dach prav potraviny za elem uvdn do obhu. Dle je zde uvedeno, e za vrobu potravin se nepovauje poskytovn slueb spolenho stravovn.
Na druh stran o pokrmech hovo smrnice MZd SR - hlavnho hygienika . 72 o hygienickch poadavcch na zizovn a provoz zazen spolenho stravovn uvejnn ve sbrce Hygienickch pedpis sv. 64/1987. Tato smrnice sice k, e se j stanov poadavky na zizovn a provoz zazen spolenho starvovn a na vrobu pokrm, nicmn definice pokrmu se neuvd. V nov pipravoan Vyhlce MZd o hygienickch poadavcch na stravovac sluby, kter by mla vstoupit v platnost od 1.1.2001 je ji tento nedostatek odstrann. Zde je uvedena definice pokrmu tepl kuchyn (tj. kuchysky upraven pokrm, konzumovan v teplm stavu a udrovan v teplm stavu k vdeji a pi vdeji), pokrm studen kuchyn (tj. kuchysky upraven pokrm, konzumovan za studena a uchovvan v chladu k vdeji a pro vdej), a dle definuje rozpracovan pokrm, zmrazen a zchlazen pokrm.
Tak, jak jsou jednotliv pojmy sloit definovny v legislativ, je problematick zaadit jednotliv vrobky do pslunch skupin. Nicmn byla jsem ptomna jednn, kde byly tyto pojmy vysvtlovny pracovnic Ministerstva zemdlstv R, jejich rozort byl tvrcem zkona o potravinch a dalch vyhlek na nj navazujc. Dle jejho podn potravinou zjednoduen rozumme ten vrobek, kter se distribuuje do jinch provozoven, nap. za elem prodeje. Tam, kde dochz k vrob a souasn ke konzumaci(nap. cukrrna, kter si sama vyrb cukrsk vrobky, ale nerozv je na dal msta) mluvme o slubch spolenho stravovn. Tyto provozovny by tud nemusely zpracovvat kritick kontroln body, a nevztahovaly by se na n ani dal poadavky, vyplvajc z citovanho zkona o potravinch. Toto stanovisko vak odmt Mze poskytnout psemn, nebo oficiln me vklad zkona podvat pouze soud.
WC - POVINOST nebo PEPYCH
Poadavek na vybudovn WC pro hosty je zakotven jednak ve smrnici . 72, o hygienickch poadavcch na zizovn a provoz zazen spolenho stravovn uveejnn ve sbrce hygienickch pedpis sv. 64/1987, ale tak ve Vyhlce MZd . 295/1997, o hygienickch poadavcch na prodej potravin a rozsah vybaven prodejny.
Ve smrnici . 72 je v 5 uvedeno, e v zazench spolenho stravovn mus bt pro strvnky zzeny a udrovny samostatn zchody, oddlen pro mue a eny. Splnn tohoto poadavku nen nutno poadovat tam, kde zchody pro strvnky jsou zajitny jinm hygienicky a provozn vyhovujcm zpsobem. Za tento ppad povauji nap. situaci, kdy na mstskn trnici je umstn stnek s oberstvenm, piem na trnici jsou veejn WC, tud provozovatel stnku s oberstvenm nemus eit samostatn zchody pro jeho zkaznky.
Vyhlka . 295/97 Sb. v 9 odst. 2 stanov, e v potravinsk prodejn, kter poskytuje i sluby spolenho stravovn s konzumac v sed se pro spotebitele zizuj samostatn zchody oddlen pro mue a eny. Zchod me bt spolen (pro mue i eny), pokud kapacita mst k sezen nepesahuje deset mst. Zchody mus mt peds vybavenou umyvadlem s tekouc teplou a studenou pitnou vodou, mdlem, runky pro jednorzov pouit nebo osouei rukou.
Tolik citace pslun vyhlky. Z uvedenho tedy vyplv, e pokud jsou v jakkoliv provozovn msta k sezen za elem konzumace, je nutno eit WC pro hosty. Tam, kde konzumace probh vstoje, zchody nen teba eit, nebo se nepot s delm pobytem host.
Zvrem jet dodvm, e Smrnice . 72/1987 Sb. bude platit jen do doby, ne zane platit nov vyhlka MZd o hygienickch poadavcch na stravovac sluby. Jak jsem uvedla v pedchoz odpovdi na dotaz, pedpokld se, e tato vstoup v platnost 1.1.1 2001. V tto pipravovan vyhlce je poadavek na WC een obdobn jako ve vyhlce pro prodejny: pro spotebitele mus bt WC oddlen pro mue a eny, nejmn jedna zchodov kabina mus bt eena pro invalidy pouvajc vozk. Oddlen WC se nepoaduje, pokud kapacita mst u stol nepeshne 10. Kapacita zchod se stanov takto: pro eny jedno sedadlo na deset en, pro kadch dalch 20 en jedno dal sedadlo. Pro mue jedno sedadlo a 1 pisorov stn nebo mule na 10 mu, pro kadch 40 mu jedno sedadlo a 1 pisorov stn nebo mule. Poadavky na vybaven pedsn a na provozovny s konzumac vstoje jsou shodn jako u potravinskch prodejen.Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku