�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Hygiena a myka ndob

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 16.06.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=15

O nzor na porovnn strojnho a runho myt ndob jsme podali vedouc odd. hygieny a vivy MHS v Brn MVDr. Ilonu Krukovou.

fiogf49gjkf0d

O nzor na porovnn strojnho a runho myt ndob jsme podali vedouc odd. hygieny a vivy MHS v Brn MVDr. Ilonu Krukovou.
K zajitn dokonalho omyt ndob podle hygienickch poadavk nen run myt povaovno za dostaten. Optimln pomr dvkovn mycch prostedk v bnm provozu lze st dodrovat z technickch i asovch dvod. K tm je nutno jet pipojit i dal zporn initel, kterm bv mnohdy lidsk faktor.
Do mycho procesu nle oplachov kon. Ten me bt v runm proveden buto nedostaten, aby odpovdal hygienickmu poadavku nebo nadmrn, kdy zpsobuje ekonomickou ztrtu.
Z hygienickho hlediska je optimln teplota vody 70 - 80 OC. Pi takovto teplot nen run myt provediteln. Ji tento pouh fakt posouv strojn myt oproti runmu nesrovnateln dopedu.
A zvren fze osuen nevyaduje u myky ndob utrku, kter pi runm zpsobu je nezbytn. A utrka, jak znmo, se pouv k sucmu konu nesslnkrt a obas se s n ute i nco jinho ne k emu je vyhraena. T na ni nkdy ukpne zbytek jdla a me dojt ke kontaminaci. K tomuto problmu u myky ndob nedochz. Tolik tedy z hygienickho hlediska.
Zhodnotme-li strojn myt s runm, meme hovoit jak o asov spoe, tak i finann. K t druh nle i spora obsluhy oproti runmu myt.
Porovnme-li myku ndob s klasickm mytm, tak strojn zpsob ped run ve vech smrech.
A zvrem bych pipomnla jet psychologick aspekt pi hygienick kontrole. e majitel, kter je vlastnkem funkn myky ndob, me pi kontrole potat s tm, e m o problm mn.

Vytisknuto dne 09.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku