�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Lokln potraviny pirozenost a kvalita

Autor: Pavel Pillr
Datum vyd�n�: 19.01.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1498

Cestovn zahraninch potravin ni mnostv vyuitelnch ivin a vitamn. Naproti tomu stalet konzumace a pirozen selekce loklnch potravin uinily esk produkty idelnmi pro n zdrav a plnohodnotn ivot.

fiogf49gjkf0d

Zbn prohldka regl v supermarketech i zelinskch krmk nm uke, jak absurdn me svt bez hranic tak fungovat. Zatmco zdrav rozum nm automaticky spojuje jablka s eskmi sady, libov kousek vepov kty s eskmi vepny a teba med s eskmi loukami, pohled na informace o zemi pvodu danch potravin psan navc zpravidla titrnm psmem prozrazuje jablka z Polska, vepov z Rakouska a med nepochopiteln teba a z jin Ameriky nebo ny. Tot plat o zelenin a dalch potravinch, kter maj v echch a na Morav historick koeny, dobe se jim tu da a maj zde prvotdn kvalitu.

Kvalita eskch potravin je provena generacemi, na vrobcch naich zemdlc vyrstala tak vtina z ns. Pestoe zplava levnch cizokrajnch potravin na pultech navozuje iluzi zbytenosti tto tradice, opak je pravdou. et farmi jsou peci tm nejpirozenjm dodavatelem kvalitnch potravin na n stl a jejich vmna za dovozov potraviny vyrbn navc vtinou dle benevolentnjch norem, ne jsou ty esk, by byla koda nejen pro nae chuov pohrky.

Pomerane a banny z naich sad si asi nikdy nedme, ale u potravin, kde meme bt pln sobstan, je volba loklnho zbo jasn. Po letech, kdy ve z dovozu bylo jaksi  automaticky povaovno za to kvalitnj, lep, IN, u ada lid pichz na to, e raje dovezen z tisc kilometr vzdlen plante, muselo bt utreno jet nezral, pot namoen chemi, aby vydrelo cestu, a geneticky upraven, aby vypadalo dokonale jet po dalch dvou tdnech na pultech obchodu. esk raje mon nen vdy designov dokonal, mon nen jedno jako druh, ale m chu, vyrostlo v zemi, nikoli v ndobch s tekutmi hnojivy a mlo anci dozrt. To sam plat o esneku, jablkch, mrkvi, bramborch, ale i mase, pro jeho druhou evropskou jakost se esk trh bohuel stv odbytitm stle astji.
Natst ale u mnohm svt a raketov nrst obliby farmskch trh je toho dokladem. Stle vce lid tak zkoum na obalech zemi pvodu, protoe ta je na chuti potravin skuten poznat, o vivovch hodnotch a obsahu chemie (hnojiv, konzervant, antibiotik atd.) ani nemluv.

A v em jsou teda nae potraviny lep ne ty z dovozu?

ERSTVOST. esk potraviny ke svm zkaznkm necestuj tisce kilometr, nemaj za sebou skladovn, pepravu na letit, mnohahodinov let a pekldku v zemi uren. Pmo z rukou eskho farme m na pulty obchod nebo stle astji do taek nvtvnk nejrznjch trh.
 
VN A CHU. esk jablka, okurky nebo teba rajata dozrvaj pirozenm zpsobem na poli. Ovoce a zelenina doven ze zahrani se sklzej nezral, a tak mus dozrt po cest v kamionech nebo po chemick oeten v dozrvrnch. To ovlivn nejen jejich vni a chu, ale tak obsah vitamn. Vn a chu eskch produkt se naproti tomu zachovvaj i na pultech.
Vychutnejte si ji.

TRADICE. esk zemdlec je destkami let oven pirozen dodavatel potravin na n stl, prv na eskch produktech vyrostly generace naich pedk. A ne nadarmo se k, e bez znalost minulosti nemme ani budoucnost.

VݎIVOV HODNOTY. Cestovn zahraninch potravin ni mnostv vyuitelnch ivin a vitamn. Naproti tomu stalet konzumace a pirozen selekce loklnch potravin uinily esk produkty idelnmi pro n zdrav a plnohodnotn ivot. Na vitamny a dal prospn ltky z loklnch potravin jsme zvykl a prospvaj nm.

KVALITA. esk normy pro kvalitu potravin jsou ve vtin ppad vrazn psnj ne normy Evropsk unie, ktermi se d dovozci a na export zamen zahranin vrobci. asto se tak stv, e se na naich pultech objevuj potraviny, kter by kvli nzk kvalit v zemi svho pvodu neusply. et a Moravt farmi ale nic jinho ne prvotdn kvalitu vyrbt, nejen e nechtj, ale ani nemohou.

EKOLOGIE. Za kadou bramborou, litrem mlka i pltkem masa z dovozu stoj tak zbyten litry nafty do kamion, ucpan dlnice emise oxidu uhliitho a v neposledn ad tak chemie, kter zbo na dalekou a dlouhou cestu a dlouh skladovn piprav.

INVESTICE DO NS. Volba domcho zbo je i investic do naeho okol a tm vlastn i do ns samch. Zemdlstv je nejvznamnjm zamstnavatelem na venkov, prce farm je slubou nm vem.

NAE ZEM. esk krajina pat mezi nejkrsnj na svt. Je jen obtn pedstavit si, jak by vypadala bez starosti a pe svch hlavnch opatrovnk eskch zemdlc a farm.

ZDRAV ROZUM. esk zem je nam domovem po dlouh generace, kter ji kultivovaly dle svho nejlepho svdom a vdom. iv ns a jej produkty jsou zde hlavn pro ns. Nebo si opravdu nkdo me myslet, e by to mlo bt jinak?


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku