�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CULINARY WORLD CUP LUXEMBOURG - esk juniorsk tm / - 6.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 06.12.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1469

esk barvy mly na 11. svtovm kulinskm pohru v Luxemburku pod nrodn zstavou i sv juniorsk kuchae. Tato lhe kulinrnch zloh nepijd ze soutnch mis nikdy s przdnou.

fiogf49gjkf0d

esk barvy mly na 11. svtovm kulinskm pohru v Luxemburku pod nrodn zstavou i sv juniorsk kuchae. Tato lhe kulinrnch zloh seniorsk nrodn reprezentace, ale pedevm sv vlastn psobnosti, m ji ustlenou tradici, e ze svch gastronomicko soutnch mis nepijd nikdy s przdnou. A nejen to. Jej medailov mety mvaj pokad lesk vzcnch kov a nae kulinrn mlde je rovn poslem dobrho jmna na vlasti.
11. ronk luxemburskho pohru pinesl na reprezentaci ovem navc starosti pekvapivho druhu, kdy jakousi termnovou zmnou se nevela na soupisku nrodnch tm, a jej ast na jednom z nejvtch soutnm kln svta se dostala do vvrtky absence jej ptomnosti.
Ve nasvdovalo tomu, e plron pprava skon v samotnm saltu mortale, kdy se vak ped samotnm dopadem podailo nepze dje zvrtit vyrovnvacm manvrem a spn pistt v zem regionlnch tm. Leton juniorsk sout byla veobecn zvltn, kdy oficiln rezultt lucembursk komisask jury vydal vsledkov seznam juniorskch nrodnch tm, a to v potu 10 stt v poad:
1. vcarsko, 2. Norsko, 3. Portugalsko, atd.
Zajmavost vech tm, s vjimkou Nmecka a Rumunska, bylo, e jim nejlep vsledky dlala cukrsk prce, kdy napklad u vtznch vcar se jednalo o 5ti bodov rozdl ve prospch sladkho hodnocen oproti jejich nejlepm vsledkm v kuchaskch skupinm A a B.
Nai junioi tak tmali eskou vlajku v regionlnm tvaru, kde se jakmsi zvltnm druhem zen selo est nrodnch juniorskch tm, z nich posledn dnsk nebyl hodnocen a kde se nalzal jedin ryze regionln, kterm byli Mexiknci. 
 
 

Tedy v tto regionln nrodn juniorsk kategorii ml n tm dky sv kvalitn propracovan vstavn  kuchyni velk dvod k jsotu, kdy pi vyhlaovacm ceremonilu se prostednictvm mluvy modertora ozval nzev na republiky ve spojen se slovem ohodnocen: Gold medal!
spch bez ohledu na zamodrchanost pedchozho dje jist zaslouen, protoe studen kuchyn eskho juniorskho nrodnho tmu mla sv kvality v pelivm zpracovn detail sjednocench do harmonickho celku dojmu a psobnosti.

 

Ale to nebylo ve.
Mlad et kuchai a cukri neabsolvovali klasickou teplou kuchyni v soutnch kuchaskch kjch, ale zastnili se v letonm roce premirov soute uren pro mlad tmy tzv. Buffet Junior. Tu se utkaly tylenn drustva v potu deseti tm, kter ve dvojici kadho dne bojovaly proti sob. Npln soutnho zadn byla tvorba rozlinch finger food a to ve studenm a teplm pojet. Dal slokou teplho buffetu bylo zpracovn kachny na libovoln zpsob. Jednalo se o dvapl hodinovou sout ve zhotoven pokrm pro 12 lid.
Tato pln novinka, kter byla pro vechny zastnn tmy zahalena zvojem tajemna, kdy tak zleelo na bezprostedn flexibilit tmu, jak se ve skoku do neznma poda urit msto bezpenho a kvalitnho dopadu. N tm vyel i z tohoto kln inkognito takt spn a jeho celkov zisk z letonho Luxemburku se rovn jedn zlat, stbrn a bronzov medaili.

 
 

Muem v pozad spchu eskho juniorskho drustva nalezneme Duana Jakubce, kter byl v poped nejenom ppravy kulinskch nadj coby kapitn mldenick reprezentace, ale rovn zroil i bohat soutn zkuenosti exkapitna nrodnho tmu senior.
By kapitn Jakubec ml monost zlat chvle svho soutnho ivota si ji dvakrt vychutnat, a to v Singapuru a Basileji, pesto se u nho jedn o dal mimodn spch, kter dosahuje na mezinrodn souti toho velkho formtu. Sm kapitn shledv tento zlat spch juniorsk reprezentace v intenzit a konkrtnosti zamen v trninkov pprav, odehrvajc se hlavn v nonch hodinch a majc plron pedstih s dobou absolutn gradace v poslednch tech mscch ped samotnm lucemburskm startovnm vstelem.

 

V obrazu piblen profilu juniorskho reprezentanho celku se snoub dv vkov polohy, v nich se nalz, eknme, ji trochu odrostl mld, kter po uplynut souasnho olympijskho cyklu ztrat vkov kredit pro pslunost v juniorsk kategorii. Ti jsou tmi tanmi ldry nrodnho mldenickho celku. Nov pchoz  lenov podali dkaz o sprvnosti jejich vbru a ve dvouronm budoucnu v symbizu vysplosti a snahy o vyrovnn se starm druhm me vzniknout velmi siln uskupen, kter zejm bude do celkovho olympijskho poad promlouvat silnm hlasem.

 

Samozejm, e takto spn mlad reprezentanti budou velmi vhodnm a vtanm doplnnm seniorskho drustva, kter po erfurtskm soutnm vrcholu takt dozn uritch personlnch promn.
spch mladk byl jimi sammi pijat ve spontnn mrnosti jejich vku, a je bezesporu vnm zitkem jejich jak profesnho, tak i osobnho ivota s velkou nadj ve vstupu na kulinrn Olymp v Erfurtu roku 2012.

Ptomen byl i prezident AKC R a editel WACS kontinentln Evropy Miroslav Kubec, se kterm jsme si popovdali na tma jeho psobnosti v Luxemburku.

Pane prezidente jste vysokm initelem svtov organizace WACS, kter pro leton lucembursk pohr pipravila nov pravidla v tepl kuchyni. Jsme zhruba v polovin soute a jak jsou prozatmn poznatky z tchto zmn soutnho zadn?
Pedevm bych chtl ct, e zmna v tom, e tmy si pi vkonu tepl kuchyn mohou pipravovat ve a v mst samotnho dje, je pnosn pedevm proto, e dochz ke spravedlivosti pedevm kuchaskho vkonu kadho tmu. Komisai vyvj velmi draznou pozornost, aby tomu tak i bylo, hldaj aby fondy i vvary zeslily a dodlvaly se vhradn zde. Je to pokrok pedevm v tom, e skupina kucha uren pro vkon tto soutn disciplny mus operativn reagovat pmo v mst dje, a ne mt pivezenu prci, na kter se podl tb dalho personlu za podmnek, kter zvhoduj ekonomicky silnj stty.

Je to jedin zmna s kterou piel WACS v souvislosti s krtkodobm horizontem nastvajcch sout?
Nikoli. Jsou ji pro olympidu v roce 2012 pipraveny nov soutn regule uren tentokrt i pro studenou kuchyni. V praxi to znamen, e dnes vidme podobu soutnch stol na takto velk souti ji naposledy a to ve smyslu pdavnch dekorac, kter se nebudou smt pouvat. Tohle nov ustanoven jsme pijali prv zde v Luxemburku a je to opt zrovnoprvnn vech soutcch tm, kdy nkladn dekry pece jen vytvely prostor pro diskuzi o objektivit hodnocen. Nyn bude o starost mn jak pro komisae, tak i pro tmy, a to od olympijsk IKY 2012. Ve strunm zpodobnn to znamen stl o rozmru 3x4 m, svtla a jeho bl pokryt, kter bude zajitno od organiztor. Soutc bude mt pouze povinnost zajitn si tal, soutn pokrmy a popisky. Ve ostatn bude stejn.

Dal novinkou v souti studen kuchyn by mla bt i pokrmov vyuitelnost vystavovanch expont, a to po skonen soute. Tato prozatmn uvaovan novinka by ale pinesla mnoh pote. V jakm stdiu se nalz prava tchto pravidel?
Jsme potravini, kte si vzali rovn za svj cl sniovat hlad na takto postiench mstech zemkoule. Proti tomu stoj soutn realita, e po jejich vstavn aplikaci, je de facto vyhodme do popelnic. To je nosn mylenka nmtu zmny pravidel ve studen kuchyni, co se konkrtn te vyuitelnosti vrobk. Je zde avak vce nmt, kter jdou v nkterch smrech proti sob, kdy bude nutn dkladn rozvaha, jak zhotovit pokrmy pro prezentaci s jejich pozdjm komernm vyuitm, kdy v tomto smru vahy se nalz i zajitn hygieny a dalch zpsob jdouc ruku v ruce v potravn kulturou. Prozatm je tento zpsob, podotkm monch pravidel, ve stdiu zvaovn, kdy jejich definitivn podoba nebyla jet konkretizovna.

Pojme do reality lidskch pstup k hodnotm a jejich emoc, kdy nkter druhy homo sapiens, je uvid pokrmy, a to dokonce ve stravitelnm stavu, jsou pemoeny Pavlovovm reflexem a pud sebezchovy jim vel je snst, obzvlt kdy k tomu bude stait pouh nmaha nataen pae. Nejedn se v tomto ppad o pklad monho budoucna, ale o oven fakta soutnho i vstavnho souasna.
Co v realit praxe me znamenat stav v podob obskurn scny, e divci, kte pijdou pozdji, aby shldli nadstandardn tvorbu kulinskch mistr, tak se jejich pohledy setkaj s pozstatky pvodnho reprezentativnho zmru, z nho zstanou napklad ohlodan kosti!
Jist, ovem je to otzka zpsobu nastaven pravidel nejenom pro soutc, ale i pro divky. 
Z sti  toho co jste uvedl, ji i v praxi realizujeme na soutch novch trend, konkrtn tomu bylo u ns na poslednm Kuchai roku, kdy jsme oteveli tzv. jedl buffet, kdy po zhodnocen komisai a po shldnut divckmi davy, byli nvtvnci vputni do bezprostedn blzkosti, kde si mohli sami vybrat poadovan vstavn sortiment. Tomu u ns pedchzelo kuchask show, aby byl nvtvnk seznmen se zpsobem ppravy, kdy mohl gastronomm klst otzky a byl tak pro nho zajmavm zpsobem vtaen do vstavnho dje. Hovom o tom, e takto jsme postupovali u ns, a zejm tento soutn model by mohl mt i obdobnou podobu na velk mezinrodn scn.

Kad ronk tto vrcholov soute m svoji specifickou atmosfru, kterou doke vyctit zejmna ten, kdo se po takovch soutch pravideln pohybuje. Mezi takovto lidi patte i vy. Jak na vs psob zmnn duch zdejho prosted v 11. lucemburskm ronku?
Pedevm je zde hodn novinek. V konkrtnu mohu sdlit, e kulinsk komise pod novm vedenm WACSU, sonduje v irokm rozsahu prostor pro ji jmenovan zmny pravidel, a to tm zpsobem, aby soutn pedpisy byly jednoznan definovny s dostupn monm vylouenm dvousmyslnch vklad. Pokud mm vyjdit sv osobn pocity, tak lze jednoznan ci, e z kadho metru lucembursk svtov kulinrn scny vyzauje fluidum velk soute, kter perst do rozmru slavnostn akce. J mm monost porovnvat prosted, zkulis i kontinuitu vztah soutcch a divckch mas v Chicagu, Singapuru i zde, a mohu ci, e prv tu jsou ty emociln vazby nejvelej. Takto je vnmme i my, zstupci WACSU, hovom na tohle tma s mnohmi gastronomy i divky a v tomto nzorovm pohledu nalzme pospolu vtinovou shodu.

Luxembursk soutn arna je povaovna za vrcholovou mezinrodn prestin scnu. Ped ve sv popularit i Ameriku i rovnkov exotick Dln vchod v Singapuru. V tom se shoduj prakticky vichni, s ktermi na tohle tma hovom, a dokonce i ze zpadnho zmo. Pro, podle vaeho nzoru, m prv Luxemburk, ostatn jedna z nejmench zem Evropy, takov  soutn vhlas v naem oboru?
Tajemstv tto vlunosti je skryto v prozaick skutenosti, e zhruba sedmdest procent soutnch tm ptomnch na zdejm pdiu pochz z Evropy. Tm se Luxemburk stv stedobodem pro cel svt vetn americkho a asijskho kontinentu. A Evropa, kter m soutn aktivnch stt nejvce, je i mrn tomu zde zastoupena. Tedy je zde nejvt konkurence, nejvt monost zjitn kudy se gastronomick svt ubr, stejn i monost naerpn novch poznatk.
Dalm vznamovm plusem je obrovsk absorbce tm veho druhu. Jsou zde ptomny rzn druhy gastronomickch odvtv. Mme monost zde spatit smsici malch i velkch drustev. Rovn tak doslovn soutn zstupy jednotlivc. Sout zde takt vojensk oddly. Jsou tu reprezentovny cateringov tmy, a takto bychom mohli pokraovat. Luxemburk je svm objemem zcela shodn s olympijskm Erfurtem, kdy prakticky vechna drustva jej povauje za generln provrku pro olympijsk Erfurt.
A v tom spov vznam tohoto sice malho, ale svm vznamem velkho sttu v oblasti soutn gastronomie.

 

 - pokraovn -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku