�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Miroslav HUSK - len Nrodnho tmu AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 25.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1460

A to je cesta budoucna, kterou se hodl fkucha Husk vydat, kdy po vzoru chytr horkyn u u sout nebude, ale pesto u nich zstane, kdy hodl sv poznatky pedvat dl svm svencm.

fiogf49gjkf0d

Msto kuchaem mlem zednkem

Miroslav Husk ml ze vech len nrodnho tmu cestu ke sv profesi asi nejklikatj. Nechyblo v podstat vbec nic a mohli jsme jej dnes potkvat na stavbch, kde by psobil v montrkch v povoln zednka. Zn to zvltn, ale bylo tomu vskutku tak. V Brn, pod jeho hradn dominantou pilberkem, se rozprostr hotel Best Western Premier International, ubytovacho zazen, jeho architektonick ztvrnn z roku 1962 dv i dodnes jeho vzezen ducha moderna a ctu velkoleposti. Nejvy pocty se jeho restauranmu zazen dostalo v roce 1996, kdy ve zdej kuchyni se zhotovovaly pokrmy pro britskou krlovnu Albtu II. s doprovodem. A v tomto hotelu zaujm fkuchask post pan Miroslav Husk, jeho pvod se nalz na jin Morav v eiti jihomoravskho toku Svratky, ve vinask a ovocnsk obci Nosislav. ili Mirek se od svho prvnho pohledu na svt nalzal mezi sudy vna, merukami a broskvemi, ale nap lkavosti tchto jihomoravskch prodnch poklad se touha jeho zjmu stela spe ke kuchyskmu prosted a ped aromatem vinnho buketu upednostoval spe vni linouc se z kuchyskho prosted jeho rodnho domu i okol. Proto nebylo nikterak od vci, e volba povoln padla na ji dvno vyhldnut, a dodejme i milovan kuchask obor, kdy nadje pijet mly naven v Mirkov kolnm vysvden s vyznamennm. Jenome zde padla zrove i kosa na kmen, nebo na kuchae, kter ji tenkrt byl zkoprofilovm oborem, brali pouze po cel jin Morav milovan Brky. (Praci v velmi dobe, o em je e). To byl pro nadychtnho zjemce o kuchainu prvn der pod ps. Ale mlad hoch ji tenkrt vdl, e nadje umr posledn, a i kdy si byl vdom, e jde proti proudu osudu, pesto si podal pihlku na, v Brn a irokm okol, proslulou Charbulku. Samozejm, e nic.
To byl druh der s knock outovm inkem. Vplovou variantou nespchu byla rezervn pihlka na zednka, profesi ve venkovskm prosted okresu hojn zastoupen. Sklen mysl mladho hocha se rezignovan oddala pedstav, e msto v blm rondonu za varnm kotlem, bude sice t v blm pracovnm odvu, ale potsnnm maltou a odry od plench cihel a pomalu si chystal zednick ufan, lci a smil se s nepzn osudu. Le eny jin Moravy jsou ktn vnem, kter jim dodv silov druh energie, a Mirkova maminka podala proti zamtavmu verdiktu odvoln. Svte zbo se, pijmac komise pihldla k hochovm kolnm vsledkm a svj vrok pozmnila v jeho prospch.
Mlad zjemce s vroucm zjmem o kuchask povoln, mn narychlo velkou zednickou lci za men kuchyskou, a vyrazil smrem do brnnskch ernovic, kde se nalzala Stedn potravinsk kola a slueb. Do toho veho mu jet pipadala fotbalov povinnost v dresu rodn obce, kter hrvala okresn pebor.

Co se v mld nau .

Prvn ronk si ue Husk odkroutil v hotelu Metropol, kde se vnoval spe jednotvrn ppravn prci ne njakmu skutenmu vaen, ale zptn pohled pozdj doby pemazal pvodn rozpaky, protoe prostednictvm tohoto typu vuky se dopracoval k neobyejn rukodln zrunosti. Rozsah prce spoval v celodennm krjen nudl, brambor nebo v podzimn sezn stahovn zviny. Inu optovn, jako v ppad mnohch, lze pipomenout nezbytn: Uen muen.
Zde vid souasn fkucha Internacionalu podstatn rozdl mezi dobou tehdej a souasnou, kdy na jedn stran ptomn pokrok v dodvanch a upravench surovinch usnaduje a zprogresivuje vkon restauranch kuchyn, ale o co vce je k dispozici kvantum sice dokonale pipravench surovin, o to mn ovld dnen mlad kucha jejich zpracovn, kdy je tak tmito okolnostmi ppraven o kvalitu svho kuchaskho projevu.
ili v Mirkov ppad se ve provdlo od tzv. pky, a urit lze v tto souvislosti hovoit o zezu kuchaskch nvyk, ale zrove i nstavby kulinrnho umn, do dubov paby jeho profesionlnho projevu.
A lze s jistotou rovn ci, e prv v tomto zpsobu vcviku byl u Mirka poloen neobyejn pevn a trvanliv fundament, na nm brnnsk kucha stavl konstrukci svho soutnho umu.
Druh ronk byl u Mirka vstupem do prostor hotelu pod pilberkem, kde si podvali dvee krom bnch host i vznamn osobnosti, a rovn tak tomu bylo i v ronku tetm, kdy se zde toil slavn film Ddictv aneb Kurvahoigutentag.
U un Huska je jedna zvltnost spovajc ve vku jeho vyuen, kterho doshl v dob jet svch estncti rok. Ne, e by se jednalo o gnia, kter by vzal hkem vechny ronky a absolvoval je v jednom roce nebo o polonegramota, kterho ze koly vyhodily nkdy v est td. Potek tohoto neobvyklho vkovho rbusu spov v souhe data msce jeho narozen, kter je v ervnu, kdy by kolk takto zrozen, ml bt jet v matesk kolce. U Mirka tomu bylo jinak, kdy nastoupil do zkladn koly jakoby o rok dve. A tento ron nskok s nm el i do uovskho studia. K jeho vun vkov anomlii pisplo i to, e ministerstvo kolstv experimentovalo s povinnou dlkou dochzky na zkladn kolu, kter v t dob byla stanovena na osm ronk. V souhrnu toho veho, bylo u kuchaskho elva dosaeno vyuen ji ve vku, kdy vtina se studiem teprve zan.

Prvn sout a lska a za hrob

U Mirka Huska ji v dob jeho uebnho mld raila touha po vym stupni kulinskho pojet, kterm byly soute. Le v Brn nenael dnou osobnost tohoto typu, kter by se zajmala tmto kulinrnm projevem a mohla jej, kdy ne teba pmo vst, tak alespo navst do sprvnho smru jeho touhy vy kulinrn prezentace. A proto doba jeho soutnho potku m pozdj datum ne tomu bv u zjemc o vrcholovou gastronomii v dobch souasnch. Krom toho mlad absolvent kuchask profese absolvoval navc nstavbov studium ukonen maturitou, m ml o asovou vpl v pln me postarno.
Prvn jeho seznmen s velkou sout bylo v roce 1996, kdy tstna pivedla do prostor brnnskho hotelu sout Kucha roku, nai nejvt individuln sout v tepl kuchyni. Osudovou kuriozitou byla skutenost, e tehdej vtz ml jmno Ji Krl a nebyl to nikdo jin, ne pozdj  kapitn nrodnho celku, pod jeho vedenm pozdji i reprezentan slouil.
Pocity soute dychtivho brnnskho kuchae  lze pirovnat ke vjemu dtte, kter zavedou poprv v ivot na dtsk divadeln pedstaven, je se vyznauje atraktivn odnmi herci a vtvarn zpodobnnch kulisch v barevn psobnosti s dramatickm djem vtzstv dobra nad zlem.
Cel atmosfra soutnho dn byla pro kuchaskho mladka objevnm nvem toho, co doposud vdval pouze v televiznch sportovnch penosech.  A nyn m monost, by prozatm jako divk, bt na vlastn smysly pi tom a spatovat, e i kuchai v potu tv bojuj v nasazen pln urputnosti o co nejlep vsledek sv snahy, jen je v zvru dje dekorovn jejich vstupem na stupn vtz.
Pro Mirka vjem emotivn ozvny kuchaskho zpolen byl tot co pro mladou dvku sla prvnho zamilovn. Bylo tud nasnad, e od prvnho soutnho impulsu byl v mladm kuchai zaehnut ohe, i spe por neodolateln touhy stt se kulinrnm vtvarnkem, kdy od t chvle poddil sv kroky tomuto ji jasn definovanmu cli jeho ivotnho zmru, kdy v tom nejvzdlenjm kout jeho snov vahy, bylo odn se do rondonu se sttnm znakem na rukvu.
Nrodn tm v t dob soutil v Lucembursku a Mirek na sv nklady se vydal do msta psoben jedn vbec z nejvtch sout svta.
V em bylo pro soutnho zjemce mocn Brno svm Kuchaem roku, o  to vt a magitj byl stt Beneluxu, kde se promchvaly kuchyn  a kuchai s cukri vetn dalch pidruench kulinrnch obor z celho svta. Pompa vyhlaovacho ceremonilu a cel prosted vetn zkulis soutnho dje, byla pestrm karnevalem velk pehldky kulinrnho umn, kter jet vce podntily kuchaovu snahu bt jednou t pi tom. Rok 98, 99 a 00 zapisuje v Huskov osobn kronice jeho aktivn ast na  GastroHradci se stbrnm vsledkem. A kdy se nm chod letopotu pehoupl do tetho milnia, stanul ji zkuen kucha Miroslav na souti, kter kdysi trefila pem Amorovm jeho kulinsk osrd, na Kuchai roku a to v seniorsk kategorii. Hlubok cta ped takovm eskm soutnm pojmem, jakm tato sout byla a v souhe se vemi dosavadnmi praktickmi poznatky, nsobenmi teoretickm samostudiem, se s tlukoucm srdcem vydv kucha poctivho charakteru, ktn mzou moravskch vinic do eskch Budjovic do hotelu Zvon. Sm si neuml vysvtlit, pro prv dnes ct extrmn zodpovdnost, nsobenou spoluast pocitu zvltn pedzvsti, skrytou ve svm nitru. Vsledkov verdikt v podob celkovho tetho msta, zpsobil v Mirku Huskovi zvra, kdy se tak napasoval do prostoru vtznch stup v poad Martin Slezk, Radek David a on.

Nkdy i neuviteln se stv skutkem

A nsledn pilo to hlavn, po em Mirek touil po spaten sv prvn soute, shodou okolnost v jeho matesk firm, hotelu Continental v Brn a rovn i vysvtlen jeho neobvyklho duevnho pnut v souvislosti s touto sout.
Tehdej manaer nrodnho tmu Jan Michlek pedv Mirku Huskovi nabdku ke vstupu do nrodnho tmu. - Nebesa,  sla tvch rozhodnut, nech poehnna jest! -.
Dalho dodatku dozajista nen zapoteb. Vdy pro kuchae je to tot, jako pro horolezce pohled ze piky samotnho Mount Everestu.
V oboru emocionln oblasti existuje pojem Jikovo vidn. Mlokdo by ho dokzal definovat, ale Mirek v t chvli el pesn v pocitovch stopch literrnho lechtice Jika, kter prochzel zhrobm a po strastiplnch poznatcch se ocitl v samotnm nebi. Piblin v takovmto kontrastu v t chvli vnmal Mirek sv dosavadn psoben a do oteven brny jeho dvnho snu veel uctivm krokem s kloboukem v ruce a v hlubok ct ped zenm osudu.
Huskovou soutn domnou je tepl kuchyn. Ne, e by u nho byla kuchyn studen hlazenm koky proti srsti, ale jak u bylo ve zmnno, v Brn nebyl v dob jeho kuchaskho zrn nikdo, od koho by se tento vtvarn druh gastronomickho umn mohl uit. Na prvn pohled me vaen skladbou podobnch surovin, postup a obdobnch technologickch operac zavnt uritm stereotypem, kdy tomu tak ovem ve skutenosti nen. Studen pprava jdel m toti mnohem ir zzem ve sv tvorb, kter zahrnuj rzn vazbov spojitosti vyplvajc z jejich skladby sloen a reakc pi vzjemnm kontaktu i teplotch, a navc s poadavkem estetick psobnosti v monosti kombinace nepebern alchymie.
A vstupem do nrodnho tmu se Mirku Huskovi otevr dal komnata kulinrnch horizont a monost.
A u to v obdob socialismu bylo, jak bylo, mla Praha v t dob pece dost znan kontakt se svtem. Do hlavnho msta pijdly rzn svtov delegace a osobnosti, a i komunistit mocipni se chtli prezentovat v tom nejlepm monm svtle. To se promtlo takt do surovinovch a technologickch monost kuchyn pednch praskch hotel, kdy tento vvojov nskok si Praha oproti jinm tuzemskm mstm jet po njakou dobu udrela. Pesto, e to byl ji dozvuk tchto as, tak jak brnnsk fkucha pijdl na trninky nrodnho tmu do praskch restaurac, tak se mu nabzela monost dalch seznmen se s novmi monostmi kuchask soutn produkce.

Ta nae povaha esk ...

Miroslav Husk, nap splnnmu snu sv profesn touhy, ml jet jeden pomnek nevyplnnho pn, kterm byl pracovn pobyt v zahrani.
Jednoho jarnho dne roku 2002 si sbalil kuchask nin a vyrazil do bavorskho msta Deggendorfu, kde ml pes brnnskho nka domluvenu pracovn st.
Na malebnm nmst se skvla restaurace, produkujc italskou kuchyni. Nov prosted se vdy vyznauje nm odlinm od pedchozch psobi a msto, jm protkal evropsk veletok Dunaj, majc zde i pstav, bylo tak tvarovno vlivem rznorodch kulturnch a demografickch prvk.
To se promtlo i do kuchysk nabdky a esk kucha se seznmil s tvorbou pizzy pmo od pramene, peen v klasick peci vytpn tvrdm devem. Majitel restaurantu ml matku, kter pchozho moravskho kuchae uila ve stylu dvn rodov receptury. To znamenalo ppravu tsta, domc ravioly, rovn i rzn druhy tstovin a dalch italskch specialit, jejich zpsob ppravy byl novmi kamnky poznatk, kter tak stista mohl vsazovat do ji obshl mozaiky svch dosavadnch poznatk. Ale jak se mohl kadm novm objevem pokad pesvdovat, prostor plochy pro vytven novch poznatkovch obrazc se s pibvajc znalost nezmenoval, nbr kadm novm poznnm ukazoval dal rozmr jemu dosud neznmch kulinrnch prostor. By doba pobytu nepatila nikterak k delm, zpsobem produkce zdej kuchyn a hlavn podnm vysvtlen ppravy pro ni charakteristickch pokrm od majitelovy matky, byla malou Sorbonou v nabyt novch kuchaskch poznatk. Avak nic netrv vn, a v Mirkov ppad tomu tak bylo proklat a podezele krtce.
Ve mlo podivnou pedehru pi kuchaov pjezdu na hranin pechod, kdy jet existovala pasov a celn kontrola. Ped nm stlo est aut, jim celnci ledabylm pohybem ruky naznaili monost prjezdu, ale jeho vozidlo obdrelo razantn signl k zastaven a po zjitn totonosti idie bylo odstaveno a podrobeno zevrubn kontrole. Prohldka i motorovho prostoru dvala vtit, e nco vis ve vzduchu.  Kdo hled, najde, obzvlt kdy jde na jisto. V kufru se nalzalo kuchask nin i oacen. Pijdjc kucha neml v t dob jet vyzeno pracovn povolen, kdy obdrel pouze pslib tto monosti. Na hranin e tak tm pdem nebylo radno v tomto smyslu vbec mluvit a jako zdvodnn ptomnosti kuchaskch propriet uvedl hranin zadrenec, e jede pouze vypomoci kamardovi. Kupodivu, a k jeho velkmu pekvapen, poloha ruky celnka v pvodn varovn vztyenm gestu, se promnila v pokyn monosti projet do sousednho sttu. Avak po dob pobytu t msc, vstoupila do dve restauran kancele zstupkyn mstnho pracovnho adu s dotazem, zda tam pracuje njak ech jmnem Miroslav Husk? Majitelova odpov nemohla mt za dan situace jina podobu ne pravdivou, kdy mu bylo ednic sdleno, e setrvn pijatho kuchae nen douc a ani nebude nikdy potvrzeno oficilnm povolenm. V Mirkovch zptnch mylenkch se pot ubrala dotazov vaha, v n pmoar hoch pvodem z jihomoravsk vinask obce, jet dve ped odjezdem bezelstn odpovdal na zvdav dotazy kam pojede, kdy tak nastane, co tam bude dlat, pes kter pojede pechod a podobn.  
V sumru souvislost bylo zejm, e se njak dobr due postarala, aby se nkdo neml o nco lpe ne on. I tohle byl jeden z vvojovch meznk jeho ivota, kdy do poznatkov hemisfry mu vstoupilo pslov o t na povaze esk.

Vude dobe, doma nejlpe

To bylo prv v dob, kdy u moravsk kucha stl v novch provoznch podmnkch na dosti pevnch nohou a touha po poznn zaala naeptvat po novch zkuenost v hlavnm mst Svobodnho sttu Bavorsko, v Mnichov. Zde hodlal zakotvit v njakm vtm hotelu, protoe celou svou dobou psoben, a to ji od uednickch let se pohyboval v hotelovm prosted, kter mu svm pojetm bylo bli.
Ovem po takovmto extempore pela krajna dal chu a v pevodov skni svho auta zaadil zpteku a vydal se zpt do jihomoravsk metropole, kde optovn nastoupil do Internationalu.
Kde stla smla na stran jedn, tak na Mirka Huska ekalo tst na druh stran. Dosavadn fkucha prvnho brnnskho hotelu odstupoval ze sv funkce a zastoupit jeho pozici bylo nabdnuto Miroslavu Huskovi v jeho vku 27 rok. Nastoupit na fkuchask post mezi dvj spolupracovnky, kdy nkte z nich byli navc o hodn star, nen urit zvidnhodn pozice. Ale klidn povaha novho fkuchae a schopnost jeho diplomatick vahy, postupn peklenuly tento personln handicap.
V tto promnn fzi vvoje se Mirkovi otevel dal prostor pro nov poznatek. A to v tom smyslu, e se jinak sout adovmu kuchai a pln se soutn innost provd u fkuchae. A to z asovch dvod, kdy na vedouc post se ve balk dalch povinnost, vetn provoznch, kter pi soutn innosti dvaj o sob znt dosti hlasitm zpsobem. Krok ivota krel dl a v roce 2003 dochz u svobodnho pna Huska ke vstupu do stavu manelskho a o rok pozdji ji vystupuje i v otcovsk roli dky dcei Anet a o ti roky pozdji pibyl do rodiny dal prstek, syn, nazvan podle prvnho lovka svta, Adam.

Tta Husk a jeho soutn housata

Mirek Husk byl ji na tech kuchaskch olympidch, a v souasnu absolvuje ji svj tvrt cyklus tto nejprestinj kuchask soute, jej zahjen se uskuten o dva roky pozdji.
A to by u mla bt doba, kdy hodl fkucha Internationalu ci sv posledn soutn slovo. Nikterak ale tmto krokem nehodl povsit soute definitivn na hebk. Jenom se mn z pozice aktivnho hre pesunout na kouovsk post, na kterm slavil i v prbhu sv reprezentan asti nejeden spch. Pipomeme prvenstv Radka Kotlna, pod Huskovou taktovkou na GastroHradci, i na Moravskm kuchai v tepl kuchyni, kter zopakoval jet jednou, kdy u byl na jinm profesnm psobiti.  Dalm soutnm zlatm Huskovm dttem byl Ale ermk, rovn s dvojitm zlatem z Hradce. i Radka ermkov, kter se me pynit nejenom zlatm hattrickem, ale i dvojitm celkovm hradeckm vtzstvm a zrove i jako prvn soutc, cukrskou mistryn esk republiky.
O vet Huskovm trenrskm spch se piinil rovn i dal vtz Moravskho kuchae Rudolf Pospil, kter v nslednm ronku obsadil celkov druh msto.
A to je cesta budoucna, kterou se hodl fkucha Miroslav Husk vydat, kdy po vzoru chytr horkyn, u u sout nebude, ale pesto bude.
A v jeho psloven pli, poctivm fortelu a pedevm v npaditosti osobnho pstupu, kterm se musel prokousvat v cest poznn hodn lenitho zkulis soutn kuchyn, nasbral ebik zkuenost, kter vA to je cesta budoucna, kterou se hodl fkucha Miroslav Husk vydat, kdy po vzoru chytr horkyn, u u sout nebude, ale pesto bude. A to je cesta budoucna, kterou se hodl fkucha Miroslav Husk vydat, kdy po vzoru chytr horkyn, u u sout nebude, ale pesto bude. A to je cesta budoucna, kterou se hodl fkucha Miroslav Husk vydat a po vzoru chytr horkyn, u sm soutit sice nebude, ale pesto u sout zstane, kdy v istot svho srdce a hlubok zlib v kuchask profesi, hodl sv poznatky  pedvat dl svm svencm.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku