�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Norbert HOJDA - len Nrodnho tmu AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 23.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1459

Nebo, kdo se kde zrod, tam se i hod a jeho proslul fachmansk poctivost ve sklouben vyzrl odborn profesnosti bv v jeho ppad kamennou zrukou zdaru zamlenho projektu.

fiogf49gjkf0d

Bt i nebt nkem i kuchaem?

Norbert je na nae pomry ne zcela bn jmno a znamen vznamn mu severu. A to by sedlo ve shod vznamu pvodu Norberta Hojdy, protoe jeho zrod je opravdu na severu, a dokonce pod vysokm symbolem severnch ech, Jetdem. Tedy v Liberci. Jak velk je jeho vznam nm prozrad nsledujc dky, pojednvajc o kuchai, kter v dob kolnch let se nalzal mezi oblouky Luickch hor v Jablonnm v Podjetd, aby nsledn sjel po skluzavce profesn vuky do hlavnho msta, pot se opt vrtil pod dominantu tyc se na Jetdskm hbetu, odkud jej severn vtr soutnch povinnost prbn zavval do Prahy.
A aby to nebylo tak jednoduch, a kdy u se zdlo, e msto pod Jetdem si svho severskho syna nadobro ponech ve svm podh, osud jej pethl opt do stovat metropole, aby ale vzpt tat sla lidskch dj jej vlekem udlost opt vythla pod panaroma jetdskho vyslae, kter symbolizuje jeho domov. A ve slovnch pesmykch bychom mohli pokraovat dle, protoe slovo domov nabv v pbhu o Norbertovi vznamov msto v jeho pbhu, kdy si historie ve he obchodn zmru dokzala s tmto slovem pohrt docela zajmavm zpsobem, jak u to v lidskch osudech nkdy bv. Ale o tom a trochu pozdji.
Navzdory tomu, e mstem narozen Norberta Hojdy je Liberec, dlouho jeho domovem bylo mal msto Jablonn v Podjetd, nachzejc se v nedalek vzdlenosti krajskho metropole. U souasnho kuchae nrodnho tmu, v porovnn s motivac vbru povoln vtiny jeho koleg, se vbec nenachzel zmr odt se do bl barvy pracovnho obleen a starat se o hladov krky. Byla to pouh pragmatick vaha rodi, e kdy se m nm ivit, a to tedy bude teba kuchaina.
Motiv byl docela prozaick. V kuchyni je jdla na kad pd dostatek a jst se bude za kadho reimu. A tmto zpsobem se tedy syn Norbert stal kuchaem.
Zbv doplnit, e i nkem, kdy tento obojetn obor se vyuoval na Stedn kole hotelnictv a gastronomie v Klnovicch. Pobyt na internt u mladho mue, by otuenho duchem severu, nebyl tm, co by mu bylo a tak blzk jeho srdci, ale nezbvalo mu nic jinho ne pet, nebo moc dvakrt co na vybranou za dan situace nebylo. Ale zvyk je mocn initel, kter doke pekonat mnoh a kdy se Norbert po krtk dob adaptoval, byla pvodn pot brzy ta tam. Profesn kombinace kucha nk obnela ti a pl ron vuku, kdy po tech letech nsledovala pllet praxe, v Norbertov ppad v esk Lp, kdy teprve pot skldal student zvren zkouky. derem zatku nslednho kolnho roku byl Norbert ke spaten za kolnmi kamny opt.  Tentokrt ji v roli nstavbovho studenta, kde si dosavadn vdomosti rozil o obsah stedokolskho studia.
Norbert nastupoval na dublovan obor. Jeho pvodn pn bylo bt nkem, protoe kdy jako dt s rodii nkdy navtvil restauraci, vidl pokad tohoto diplomata v ernm, kter se jim s p vnoval, kdeto kuchae v restauraci nevidl nikdy. Tedy tato vztahov motivace byla pevaujcm podntem ve vbru povoln spe tohoto typu. Jenome pi nstupu uovskho dorostu jde kad tam, kam ho vyberou podle poteby podniku a basta. Jak se z pohledu stedndobho budoucna ukzalo, pan testna mla tenkrt v ppad Norberta Hojdy dobrou ruku, kdy jej nasmrovala mezi kotle a varn hrnce, kde se zaal  odehrvat kuchask vvoj pozdjho reprezentanta nrodnho tmu.

Ve smru Jetdu

A pak vedla jeho cesta opt vzhru na sever, kter svm magnetickm plem pitahoval stelku kompasu jeho srdce ve smru rodnho nru.
Restaurace Zlat lev v Liberci byla prvn domc tac mladho kuchae, kter si z pobytu sv pvodn psobnosti pinesl pknou dku poznatk, je dokzal rutinnm zpsobem a ve slunm rozsahu gastronomickch poteb realizovat. Pvodn tuba oblci nick frak, ji dvno vzala za sv, a to u v potku jeho studijn doby, kdy ml monost mnohokrt nahldnout pod pokliku taj kuchask alchymie a bt aktrem kouzla kompletace surovinovch prvk s monost pdavnch vliv urovat podobu, vni a jejich chu.
Zakrtko zaukala na dvee vojensk povinnost a pevelela mladho kuchae k obansk povinnosti, kter kdysi slouila k obran vymoenost socialistickho zzen. Jenome branec ji nastupoval v novm zzen, take jeho povinn ast za vojenskm plotem byla pouze formln a slouila pouze ke zdvodnn ptomn masy armdnch lampask, kte se dreli zuby, nehty svch neelovch pozic kvli sv ivotn rovni.
Pes pijma v chmelov oblasti v atci, se dostv vojn Hojda do prostoru vojensk stelnice v Mimoni-Hradanech. Slubu vykonv ve sv profesi, kdy tm tak ml vojnu o to snaz, a jet navc, vzhledem k dob nstupu, kdy vojensk slva v podob brann povinnosti, u zaala pt svou labut psn a dlka jejho vkonu byla v t dob oproti bvalm dvma rokm zkrcena o polovinu.
Ktermi dvemi rekrut Hojda z Liberce odeel, tmi se jako vyslouilec rovn vrtil. Bylo to tot restauran zazen Zlat lev. Jeho dal psobit zavn smvnou vznamovou degradac, kdy dal restaurace  jeho nstupu mla nzev U kocoura! Inu co? Koka jako koka. Hlavn kdy tam platili.
Nsledn Norbertova psobit lze spatit v restauranm a hotelovm prostihu pod nzvy: Weber a Valdtejn.

Kdy u jsem z toho  Reichenbergu .

Bt v nedalek vzdlenosti od nmeckch hranic, ostatn Liberec byl nmeckmi obyvateli nazvn Reichenberg a byl tehdy hlavnm mstem sudetskch Nmc, bylo by hchem nezkusit si jak chutn nmeck chlebek ve vzdlenosti, de facto za kopeky, a to doslovn.
Ostatn z Reichenbergu do Zittau po nmecky, respektive esky z Liberce do itavy, to nen ani 30 kilometr a tak zvdav kucha nastupuje v Nmecku v restaurantu s eskm nzvem U krle Otakara II. Samozejm majitel musel bt ech, kter se zhldl v djinnm obrazu hrdinnch poin naeho krle eleznho a zlatho. Logicky vzato, e v takovm druhu pohostinstv nemohlo bt jinak, ne e se prezentoval eskou kuchyn, na jej nabdkov korouhvi dominovalo zobrazen knedlk v tradin esk vazb knedlo-vepo-zelo, kachna s dvoubarevnm zelm, vepov zky v chuov kombinaci zapeen chutnch psad. Rovn byly ptomny klasick esk buchty, kole i bublanina. Polvky, vzato odzadu, mly svoji nezamnitelnou eskou hutnost v podob bramboraky nebo kulajdy apod. e ve bylo mon splchnout eskm nrodnm mokem, nen dozajista poteba zdrazovat. Ten ml v tomto ppad znaku Prazdroj. 

Domov dvojho vznamu

Po dob trvn pechodn kuchask emigrace jednoho roku, obohacen o nov poznatky, se esk kucha vrac opt do domcho Liberce, do restaurace zvltnho nzvu Hospoda Domov. A zde se vrtme k vodn stati, v n se nalz zmnka o domov. Stylizace vt se slovn vsuvkou domov, toti neznamenala v Norbertov pbhu domovinu v pravm slova smyslu, nbr nzev libereck restaurace Hospoda Domov, kolem n se to podstatn dj kuchaskho ivota pana Hojdy.
Hospoda Domov a Norbert Hojda, je ve znamen estilet spoluprce, do n na pelomu let 2001/2 vstupuje v roli adovho kuchae mladk vracejc se ze sv gastronomick nmeck anabze. Ne rok ukrojil ze svho kalende tvrtinu roku, Norbert si v oznaen sv profese pipisuje pedponu - f. Ono samo jmenovn fkuchaem tak trochu viselo ve vzduchu, protoe Hojdova soutn innost mu dvala punc vy odbornosti a tato skutenost byla t motivem zamen hledku zamstnavatele prv na jeho osobu. To byla avak doba, kdy libereck fkucha soutil v slo disciplnch a spchy na privilegovanm Hradci a dalch soutnch akcch v nm rozntily touhu se pomit se zahranin konkurenc. Ale Hojdovy spchy byly rovn nmtem v t dob nov vznikajcho CULINERY NESTL TEAMU, k nabdce zaujet soutnho msta, kter se jednak mn ve skutenost a zakrtko stav i Norberta Hojdu mezi oprn tmov pile, kter poslze nesly thu soutnch spch firemnho tmu esk odnoe nejvt potravinsk spolenosti svta, respektive jeho divize NESTL FOODSERVICE a poslze NESTL PROFESSIONAL.
Zmnn zahranin pobyt, kuchask umn kovan v soutn vhni, vetn osobitho vztahu fkuchae k oboru, pinesly sklize zkaznickho zjmu, kter z restaurace, j byl ponechn pvodn nzev z dob historick formansk trasy kolem hory Jetd, inil vyhledvanou ozu kvalitn kuchyn.
V tto dob t pan Hojda vstupuje do stavu manelskho, kdy dnes se bytem prohn prek potomk.
Na kadm rohu gastronomicky hkanmu zkaznkovi urit neunikla odlinost zpsobu ppravy pokrm odrejc se v osobit chuti, majc sv zzem ve vbru optimlnch surovin, irok masov kly a v monosti polaskn se zkaznickho oka s vizulnm pedkrmem atraktivn talov skladby.
Nabdkov sortiment sestv z rozmanitho repertoru rznorodosti pokrm typu jehn hebnky, telec teebordsteaky vetn kty, svkov klasick i s aguss, nebo rotn aguss i hovz bavet.
V ppad fkuchae Norberta Hojdy, jsou dalm urujcm initelem prodejnho spchu jm sestavovan skladby pokrm, t poznatky jeho soutn innosti, kterou produkuje pi rznch vystoupench na domcch  soutch a zahraninch mistrovstvch, svtovch pohrech a olympid.
Pi tchto akcch bv mnoh k vidn i u svch soupe, m se nabz monost penesen poznatk podstatn kulinsk sti svta i do jeho profesn innosti v mateskm podniku. V bn nabdce se jedn spe o prvky ne konkrtn podobu pokrm, protoe tvorba jdla je pizpsobena kapacit kuchyn. V ppad avizovanch objednvek vak me soutemi zskan vklad do urit mry ovlivovat podobu takovchto jdel.
Dalm dleitm prvkem kvalitn prce podjetdsk restarace byla stavovsk est jejho fkuchae, kdy zpsob doveden vrobku k dokonalosti je motivovn kuchaovm osobnm pocitem zodpovdnosti a jeho vztahu ke gastronomickmu oboru.

Z Jetdu do Prahy a zpt

Tyto kulinsk hodnoty neunikaj pozornosti obrovskmu vru gastronomickho dn v Praze. Pokraovatelem novodob hodnoty star Prahy jsou i restaurace, c image historickch dob. V pvodnch Sovovch mlnech nalo toit galerie modernho umn a nvtvnku tohoto muzea u Vltavy na Mal Stran je rovn umonno vkroit do restauranho zazen stejnho nzvu. A ten, kdo se vyzn v kuchask personalistice nrodnho tmu, byl by pekvapen, koho tam potk. Pnem mstn kuchyn a fkuchaem  tohoto ostrovnho gastronomickho zem je Norbert Hojda. Doba jednohoapl roku byly pro fkuchae asem potebnm k tomu, aby restauraci Sovovy mlny v duchu historick tradice prosted vtiskl tradinho ducha esk kuchyn, kdy tento zmr se setkal s inkem. Majitel Sovovch mln pan Machek, ml zmr svho podnikatelskho pohledu zamen i mimo historick zem Prahy a v przoru jeho podnikatelskho okulru jej zaujala dominanta jetdskho vyslae, kter zvstuje do irokch dlav, a to i zahraninch, o sv ptomnosti. Pod nm se nalzajc Hospoda Domov mla ji svou zabhnutou tradici a jejho bvalho fkuchae ml ve sv kuchyni.
A zde se nalz dal podnt ke kuchask anabzi fkuchae Hojdy, kter si u po tolikt bal kufry a m opt ve smru jeho rodnho severu, pesn do mst, odkud ped pldruhm rokem piel.
Libereck Hospoda Domov se nalz nedaleko pat samotnho Jetdu a polohou v tto nadmosk vce je do urit mry pedurena spe k vrcholovmu vyuit v zimnm obdob a bude tak nmtovm rbusem pro staronovho fkuchae, obohacenho o dal poznatky marketingovho rzu, jak hladinu tveice ronch promn dorovnat v nvtvnickm zjmu do rovnovnho stavu.
Pi nvratovm vkroen navrtivho se syna do Hospody Domov, seversk srdce Norberta Hojdy pone tt teplem, pro nho opravdovho domova. Nebo, kdo se kde zrod, tam se i hod a jeho proslul fachmansk poctivost ve sklouben vyzrl odborn profesnosti bv v jeho ppad kamennou zrukou zdaru zamlenho projektu.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku