�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jan HORK - kapitn Nrodnho tmu AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 19.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1457

Jan Hork nap svmu vku, m v kolektivu reprezentanch kucha odpovdajc autoritu. Jeho viz i vystupovn lechtickho junkera, doke navodit respekt, jen navc tvrd jeho postaven v jednom z nejvznamnjch praskch hotel

fiogf49gjkf0d

Zrod v mst krle eleznho a zlatho

Zrod kapitna Nrodnho kucha a cukr AKC esk republiky se uskutenil ve mst zaloenm krlem Pemyslem Otakarem II., nachzejcm se na soutoku Vltavy a Male v eskch Budjovicch. Zajmavost tohoto soutoku je teplotn rozdlnost obou tok, kdy Vltava se vyznauje ni temperaturou sv vody oproti teplej Mali. Tato teplotn anomlie se opticky projevuje zejmna v obdob niho bodu mrazu, kdy  z jedn strany tekouc Vltava bv pokryta ledem a z druh strany soutoku plynouc Male se vyznauje irou vodou a je nepokryta lednm pkrovem.
Tento vod, zamujc se spe na zempisn kaz jihoesk metropole, ne na hlavn osobu pbhu, je uvdn zmrn, jak vyplyne z dalho prbhu reportnho dje.
Motivace Janova profesnho rozhodnut ve smru kuchask profese m i tentokrt obligtn rodinn podklad, kdy mal Honzk pozoroval a rd pomhal sv babice pi pprav pokrm a z optick i hrac zliby malho chlapce se v prbhu doby vyvinulo ivotn povoln, kter bylo nakonec zavreno a kapitnskou hodnost v nrodnm kuchaskm tmu.
Pi pohledu do Janova rodokmenu se v rodov vtvi nalz jihoesk prababika z Klenovic u Sobslavi, je byla profes cukrka, kter je v rodov pamti znm jako jedin osoba majc pracovn spojitost s gastronomi.

Z Budjc do Prahy

Do volby prosted msta kuchask vuky pispl pomocnou radou Janv strc, bydlc v Praze, kter doporuil kolu hotelnictv a gastronomie hotelu International. Dobr rodina je vtanm pomocnkem, a v Janov ppad tak prostednictvm v Praze bydlc dal babiky a strce, umonila mladmu adeptu kuchaskho zjmu v poskytnut pobytovho azylu.
Nstup do prostoru hotelov kuchyn byl trochou jinou kvou ne prosted u domc plotny, ale v mladm uni byl zabudovn funkn adaptan kd, kter jej spolehliv propojil s novm prostedm a neumonil stresov vliv z odlouen od rodiny a domcho krbu.
Kuchask zklad babiiny tvorby doznval ve vukovm prosted uovskho hotelovho stediska rychl vzrst poznatkov nstavby, kterou mladk Honza lehce absorboval, protoe podkladem jeho prniku do technologickch taj ppravy jdel, byl vrazn spojenec, kterm byl Janv zjem. A chu do dla, bv ji polovinou hotov prce. Byl zde navc jet dal vliv, kter vedl k nesmrn dleitmu prvku vuky kuchae a kter nepmo povyoval kvalitu zhotovovanch pokrm.
Jednm z nich byl spolen prostor kuchyn i koly teoretick vuky, kter se nalzaly pmo v hotelu, jeho atmosfru mlad kuchai vstebvali od prvn minuty vuky sv budouc profese. A ta formovala jejich pstup ke svenm hodnotm i v odpovdnosti k zkaznkovi, s kterm se stetvali v restauranm a halovm prostoru hotelovho prosted. Tm dalm pozitivnm vlivem byla vchova k estetice i k pokoe. Kuchask vuka vyznaujc se nejenom standardem kvality, ale rovn i disciplnou, nebyla pro rozmazlen mamininy maznky a dorosteneck kucha v hotelu International musel vukovou zkladnu prezentovat svou viz i v civiln podob. A ta pikazovala estetick vzhled dotynho, kter se tkal istoty, pravy vlas, vkusnosti obleen, do n spadal pi koln vuce i zkaz noen dnovch kalhot apod. Motivac k takovmu rozhodnut nebyl samoeln zmr stresovho drilu, ale vtpen poznatku, e dotyn, kter se rozhodl pro studium v tomto druhu gastronomickho zazen vyznauj se vysokm standardem, ve kterm se adept u vysokmu stupni kulinrnch poznatk, tak on m povinnost se tomuto trendu nejen poddit, ale jej i reprezentovat.
Jan Hork si prvn rok kuchask vuky prodlal ve vzdlvacm stedisku hotelu International a v roncch nsledujcch ml monost poznatk v dalch praskch pikovch hotelech a restauracch, ktermi byly Frum (dnen Corinthia), kde v t dob byl vrcholovm pedstavenm bval prezident AKC R Julius Dubovsk a nsledn, a to a do ukonen doby vuky, psobil Honza v restauraci Ryb trh. Jako ji dritel vunho listu se rozhodl pro dal studium, kter bylo provzan nejenom asov, ale i mstem stedokolsk maturitn vuky rovn v hotelu International. Honza zvolil variantu monosti externho studia s polovinm pracovnm vazkem v Rybm trhu, kdy tak opt vstebval kuchask nstavbov poznatky spojen s prax kvalitn kuchyn.

Start hodn rakety

Zde, v ppad Jana Horkho dolo k jedn pozoruhodnosti, kter dvala pedbn nahldnout do arzenlu profesn i genetick vbavy tohoto kuchaskho tovarye, kter pi nstupu na nstavbov studium, ve kterm se tak nachzel v jeho celkovm tvrtm studijnm ronku, byl po pedchozm uovskm psoben v restauraci Ryb trh, jmenovn zstupcem fkuchae, tedy v jeho 19 letech! Zde se ji rsoval zrodek nejen budoucho exekutiv chefa njakho vznamnho hotelu, ale i pozdjho kapitna nrodnho tmu, kdy na tyto vysok posty si ale mlad kucha musel jet pokat.
To ji byla rovn doba Janovch soutnch potk, kdy se zaal zastovat sout, ponejprv v slo disciplnch a obsazoval akce, ktermi byly Hradec Krlov, Rakousko a takt v domcm prosted na sout pod nzvem Kucha jihu. A zde doshl jihoesk Jan Hork svho nejvtho spchu v dosavadn soutn karie, kdy v rodnm kraji, v jinch echch, se stv Kuchaem jihu. Tato sout v prbhu doby doznala renovace svho nzvu a v souasnu se nazv Jihoesk kucha. V Rakousku Honza takt zvtzil, kdy jeho vtzstv sice nebylo univerzln, ale stal se vtzem konkrtnho dne a odvel si zlatou medaili za studenou msu. Do vtu spch lze rovn zapotat celkov 2. msto brnnskho finle Gastrojunioru. Tm se u Jana jeho profese povila ze zliby na ivotn posln, zaujmajc v ebku jeho vyznvanch hodnot vrcholovou pozici.

Nebylo proto nikterak od vci, e se takovto mlad kucha ocitl v hledac optice juniorskho nrodnho tmu, jeho lenem se zhy i stv.
A prv zde je datovn dosud nejvt dosavadn soutn spch jihoeskho kuchae v praskch slubch a stuha na jejm spodn konci je pipevnna zlat tmov medaile ze Skotska, je zavena na nejvym hebku spch v jeho dosavadn psobnosti. Honzova tmov pozice ve studenm proveden bvala na postu zhotovitele pedkrm a osmiporcov msy a nalzal se i na soupisce zkho kdru pro teplou kuchyni.
A od tto chvle se zan ve spojitosti se jmnem Jan Hork, a to od jeho 19 rok, vinout nepetrit ra soutn innosti, majc platnost a do dnench dn a vzhledem k jeho vku 29 rok i zejm jet dlouho pokraovat bude.
To ve se stv v dob, kdy se v kulinrn karie Honzy Horkho pekrv obdob, v nm se u fundovan odbornk pemisuje na tyi roky do restaurace erven tabulka, kde psob v pozici fkuchae.

Dva krlov v jednom hrad

A potom pichz k poznatkovmu slovu proslul Obecn dm, s psobnost ve Francouzsk restauraci, kde dochz k osudovmu setkn s mstnm fkuchaem Jim Krlem, ktermu dl zstupce a pozdji jej std v kapitnsk roli u nrodnho tmu.
Honzova juniorsk psobnost u nrodn reprezentace mla dobu platnosti t rok, kdy j konila doba funkn innosti, ohranien mantinely meziolympijskho obdob, a sestavoval se tm nov.
A Jan Hork tm pdem nrodn juniorsk drustvo z vkovch dvod opout, a v nvaznosti nabdky tehdejho kapitna seniorskho tmu Jiho Krle, s n se ms i exjuniorovo pn o psobnost v eskm A tmu nrodn reprezentace, se pesouv do drustva dosplch kucha.
Vvoj pokrauje cestou sv logiky dl. Kad chlap nos v torn marlskou hl a do doby, kdy pozn, e jeho ambice vlivem okolnost pohasnou. fkucha Ji Krl byl velmi siln osobnost s dobe vybudovanm zzemm a nasmrovanou trasou innosti a vkonu kuchaskho tmu.
Jan Hork Jirku Krle ctil, ale vdl, e  v prosted tak vkonnho kolegy a navc kapitna nrodnho tmu, nepovede cesta ve vlastnm smru, kter se v jeho kuchaskm nitru zaal rozvjet a clov stanice jeho zmru mla trochu jinak zaosteny kontury konstrukce jeho pedsevzet. I to bv jedna z pin kuchask fluktuace, kter v tomto ppad pemisuje Jana a k praskmu toku eky Vltavy do ptihvzdikovho Hotelu InterContinental, kde v pozici exekutive chef psob bval kapitn juniorskho tmu a poslze prezident AKC R a jet navc, o nkolik let pozdji, kontinentln editel Svtov kuchask asociace WACS pro centrln Evropu, Miroslav Kubec. V prosted tto veliiny i vznamov psobnosti hotelu samho, nastupuje Jan Hork v restauraci Zlat Praha do funkce exekutive chef a stv se postupem doby i zstupce exekutive chefa hotelu InterContinental Praha.

eskou nejprestinj sout v tepl kuchyni jednotlivc je Kucha roku, jeho vznam je umocnn semifinlovou ast jeho vtze v prostoru evropskho kontinentu s ppadnou monost dalho postupu na svtov finle v souboji o titul Kuchae svta.
Rok 2008 byl vznamnm pedlem ve vvoji esk gastronomie, kdy se v Praze konala kuchask konference 25 evropskch prezident sdruen Svtov kuchask asociace WACS, kdy byl rovn ptomen pedseda celosvtovho uskupen tto nejprestinj spolenosti pan Ferdinand Metz.
Setkn vrcholovch pedstavitel kulinrnch svaz astnickch zem bylo ve sv reprezentativn podob zaazeno do rmce slavnostnho vyhlen soute Kucha roku v hotelu InterContinental.
A v tto mimodn atmosfe a historickho vznamu gastronomickho plnoplatnho vstupu eska mezi svtovou kulinskou elitu, byl Jan Hork vyhlen Kuchaem roku pro rok 2007-08. To byl Janv nejvt domc triumf a dal na sebe nenechal dlouho ekat, ale byl u z jinho soudku jeho kuchask psobnosti. Jako vtzi pipadla nrodnmu reprezentantovi a exekutive chefu restaurace Zlat Praha povinnost asti na semifinlovm kln kucha roku centrln Evropy stedn zny, v Maarsku. Tam skonil esk zstupce na 4. mst.
O dva roky pozdji v dalm ronku domcho Kuchae roku se umstil na mst druhm.

S kapitnskou pskou na rondonu

as se opt posunul o jedno soutn obdob kupedu a star nrodn tm podv demisi a je sestavena nov esk reprezentace. V asovm mixu popisovanch udlost, kdy se jednotliv dje asov pekrvaj, padla vbrov volba kapitna na Jana Horkho, kter tak ve sv pomrn krtk vrcholov karie zaznamen ve zmnn dal spch jeho kulinrn psobnosti.
To, e se nejednalo o pouhou kariern variantu spchu mladho kuchae, ale pedevm o obrovskou zt v jeho ji tak vytenm profesnm programu, se urit nen nutno asi zmiovat. Post kapitna kuchaskho tmu m podobu nehrajcho kapitna v tenise. Ale o co m mn prce pi samotnm vkonu soute, o to vce sil mus vyvinout v prbhu ostatn doby. Pesun adovho lena nrodnho tmu na kapitnsk empir je velmi rozdlnou zleitost. V ppad souasnho kapitna mu souhra okolnost odebrala jednu velkou starost, kterou byla tmov ptomnost nkterch pvodnch len, s ktermi vytvel parckou skupinu, a hlavn mu u byl znm rukopis jejich prce, povaha a reakce v uritch modelovch situacch. Tm, e nemusel vnovat spoustu energie objevovnm tchto poznatk, se mohl soustedit na dal potebn zleitosti ve veden tmu. Z toho co dve pokldal, z jeho pohledu eknme, e je mon dlat jinak, mohl nyn aplikovat v i svch pedstav. To na jedn stran. Tou druhou stranou soutn mince byla skutenost, e to, co sm vnmal jako pozitivn a pnosn, mohl bez jakkoli pochybnosti o sprvnosti tohoto kroku vsadit do scne ppravnho postupu.
Podobu pozitiv souasnho tmu spatuje jeho kapitn v kompaktnosti celku a ve stmelenm tmovm duchu, kter je ivotn nezbytnost funknosti kterhokoli kolektivu. Nynj nrodn tm me na mnoh navazovat a takt me mnoh doplnit. Pokud se ob tyto veliiny na opanch stranch soutn rovnice poda nadvkovat ve sprvnm pomru, lze tak doshnout kvalitnho vsledku, kter bude avak podmnn souhrnem umu a snahy kadho jednotlivce.
Jan Hork nap svmu vku, m v kolektivu reprezentanch kucha odpovdajc autoritu. Jeho viz i vystupovn lechtickho junkera, doke navodit respekt, jen navc tvrd jeho postaven v jednom z nejvznamnjch praskch hotel i dosavadn soutn vsledky vetn i nkdy potebn dvky nekompromisnosti. Ctidostivost je u sama dna jeho vkem, danmi pedpoklady a dosaenmi spchy, kter na poli soutnm ve zdravm a rozumnm dvkovn mvv kdla, je dokou penst pes nejednu pekku. A v tomto smru m kapitn jet patinou dvku potebn rezervy.
as a jeho nedostatek, je stereotypn tma kadho kuchae, kter je v soutnm tmu a nrodnm obzvl᚝. Nejinak je tomu i u jeho kapitna, kter v dob kdy mu thne na tictku, stle setrvv ve stavu svobodnm, nap ji del dob trvajc znmosti, kdy v pedstav budoucna se vaha o zaloen rodiny ji nalz v repertoru jeho mluvy, ale zmnn as a soutn zt je prozatmn brzdou v realizaci tohoto zmru. Pesto i v asov tsni si obasn vyhrad prostor pro jeho ve, kterou jsou sportovn automobily. Prozatm jednoho zstupce tohoto druhu vyit m, a je jm plnokrevn vz BMW. Ale Honzv sen smuje dl, a k samotnmu vrcholu motoristickho symbolu absolutn sportovn vize a rychlosti, kterm je Ferrari. V rudm voze z Maranella se vzpnajcm se ernm konm v emblmu, ml u monost se svzt.
Bylo to pmo ve mst vroby tchto osmivlcovch (ale i mn i vce) silninch torpd v Maranellu, kde kdy vyhraje Ferrari nkter zvod mistrovstv svta F1, tak se v celm mst na poest tohoto vtznho aktu rozezn zvony. V doprovodu asistenta spolenosti Ferrari se mohl svzt po dobu 15 minut. e to njak to euro stlo, neteba zajist dodvat, ale vjimen vc je podmnna i vjimenm penzem.

Rozdlnost mluvy vize a due

Jenome u Jana Horkho je pozornmu oku k dispozici jet jeden obraz jeho podoby, kter nen na prvn pohled nikterak patrn. Je to duevn souznn s prodou, vn les a touha po klidu vyzaujc z vodn hladiny. A kdy do toho veho zazn svistot rybskho vlasce, bluknut splvku do vody msc se s jemnm pedivem soukol pevodu navijku, je to neobyejn vznamov hodnota vjemu a zrove i vnitnho projevu tohoto mladho mue, do jeho vtu zlib pat i popisovan obraz rybolovu.
V vodu jsem vkroil na tenk led eky Vltavy v zimnm obdob a ve stejn dob nezamrzlou vodu Male, kter se vyznauje teplej vodou, kdy oba jihoesk toky se stkaj v eskch Budjovicch, rodnm mst Jana Horkho. Tento vstup m svj podklad zmru, kter je vloen a nyn v samm zvru. Tento soutok ek teplotnch rozdlnost, jakoby charakterizoval Jana samotnho.
Jeho nitro m t rozdlnou podobu od projevu jeho vize. Nap vrazu typicky mstskho lovka, dobe reprezentujcho fkuchae vznamnho praskho hotelu, pedstavitele soutn scestovalosti mnohch stt v Evrop i ve svt, m jeho due na prvn pohled dobe zapenou romantiku a rz poetick symfonie jihoeskho kraje.
Jan je toti pipraven se jednou vzdt trnu jeho dosavadnch vsad dosaench ve velkomst svtovho stihu, vudy ptomnho ruchu spojenho s pulzem hlavnho msta a chce se usadit ve svch rodnch jinch echch, mezi jejich zelenmi hvozdy nkde v prostoru umavy u njakho vodnho toku i hladiny, v jejich bezprostedn blzkosti by se vyjmal men hotel i penzion se zajmavou restaurac a jet zajmavj kuchyn. Vkov poloha a ternn lenitost pozemku rekreanho zazen by byly zvoleny v takovm prostoru, aby umoovaly pobyt a turistick vyuit v plnm rozsahu tvera ronch obdob. I to je, a j si dovolm tvrdit, e ta skuten podoba kapitna Nrodnho tmu kucha a cukr AKC esk republiky, kter se bude kadm jeho dalm proitm rokem zpodobovat se svm snem stle vraznji.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku