�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tom KONOPKA - manaer Nrodnho tmu AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 17.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1456

Tom Konopka spn skloubil jmenovan innosti i s manaerskou pozic, co jej v rozhodujc vaze pedstavenstva Asociace kucha a cukr esk republiky povilo na nejvy post nrodn reprezentace.

fiogf49gjkf0d

Vn domova

Rodina Konopkovch mla s kadou jinou rodinou jedno spolen. A tm bylo jdlo. Tom m dva bratry a jednu sestru. Take  v ppad velk rodiny Konopk lze jejich spolen stravovac kon oznait jako jdeln proces, kter byl velmi dobr a tak je pochopiteln, e mal Tom stravovac jmou nikdy netrpl. Ba dokonce ml monost ji v tlm vku ochutnvat nejen taje jadransk kuchyn prostednictvm sv tety, ale pedevm skvlou kuchyni sv babiky a maminky. Domc kuchyn babiky byla vydatn, tradin a poctiv venkovsk strava. Maminka vaila naopak modern, kreativn a zdrav. Vzhledem k poetnosti hladovch krk v rodin bylo jdlo opravdu velmi frekventovan pojem. Ti kluci u nco snd a tak to nkdy u Konopk vypadalo jako ve velkovvaovn.   
Kdy Tom odrostl kolnm kamnm, rozhodl se stt se studentem hotelov koly. Avak pijmac komise byla v rozporu s Tomovou pedstavou a v sekundrn volb v Tomov chp zavonla vn domovskch pokrm a bylo rozhodnuto.
Uovsk kony pi tvorb jdel provdl Tom v Palci kultury, jeho spektrln zamen poskytlo mladmu uni mnohostrannou vuku ve tvorb rozmanitosti jdel z n vyvrala kvalitn praxe znamenajc kompletn rozsah kuchask abecedy tzv. eznirnou ponaje, skladem, typovmi stedisky typu snack bar a zvodn kuchyn  kone.
Vun pobyt prodlouil Tom maturitnm studiem a rukoval do pohraninch chodskch Domalic, kde ve stejnokroji vojka pohranin stre se ps hlavou na klop, steil vymoenosti socialistickho zzen.

Kdy se shry dary sypou

Vechna dtka manel Konopkovch jsou po ertech zajmav dtka. O Tomovi bude jet e, ale nejstar bratr Michal virtuzn vel kombinacm achovch figur v jejich pohybu na ernoblch polch a byl rovn kapitnem nrodnho olympijskho achovho tmu. Tom s brchou me sice soutit, ale pouze tak v kuchyni. V krlovsk he se dostane do hern tsn dve ne polvka pijde do varu a jakmile se octne na tali, pokld svho krle na znamen neodvratnho matu. Mlad bratr Ale s rodii podnikaj, vlastn blzko Prahy velkou autodopravu a pekladit psku. Nejmlad sestra Soa je pikov manaerka mezinrodn firmy.   
Tom je nejenom kuchaem, ale t i hudebnkem, jeho potky patily strunnmu a smycovmu nstroji a to kytae a kontrabasu. Nap tomu, e je zaloenm rocker, kter ct blus a jazz, ochutnal i hudbu chodskho folklru, kdy v dudck kapele tvrdil basou muziku. Spojen tchto hudebnch diametrln odlinch nr je sice v protikladu, ale Tom  ml v t dob monost  obohatit sv ivotn moudro o poznatek, e i tato muzika je zaloena na vysokm stupni hudebn kvality a e bt dobrm interpretem tohoto osobitho lidovho nru, znamen bt i bezpodmnen dobrm muzikantem.
Tomv hudebn projev se penesl i do skladatelsk tvorby se zamenm na  styl King Crimsone, jen m sice svou ohranienou skupinu pznivc, ale zato spolehlivch.
Tento specifick hudebn styl vytv ve svch jednotlivostech pospolitost celku penejc posluchae do sfry pedstavivosti. A na zpsobu obdobnho vnmn probh i Konopkova  kuchask inspirace, kdy dl prvky potravinovho projektu, spatuje ji v celkovm zhotoven vrobku. Stejn jako kdy komponista v kusch motivech hudebnch npad ct celkov charakter vytven skladby. Tvoit jdlo a komponovat hudbu, jak to vnm kucha Konopka,  znamen jt ve stejn tvr stop, kdy v obou odvtvch nalzme obdobn princip.
Hudebn tvorba je tvoena melodickm zkladem, co v jdeln kompozici vytv maso s njakou ozdobou v podob vy. Hudebn skladba mus mt doprovod, kter je v kuchain tvoen nap. zeleninovou plohou, i hudebn rytmiku kterou je ve vaen mono ztvrnit omkou nebo maso  zase hudebnmi vokly. A takto bychom mohli pokraovat, kdy z uvedenho je  - alespo z mal sti - patrn, jak sloitost emonch proces me urovat jdeln tvorbu. Z tto tvr paralely ovem vyplv zajmav a zrove logick poznatek, e napklad tvorba Beethovenovy Devt symfonie a dobrho kanho gule me bt zaloena na obdobnm tvrm podklad.

Z poklidu umavskch hvozd zpt do praskho mumraje  - v roli fkuchae

Po dvouletm steen hranic s tehdejm Zpadnm Nmeckem se Tom vrtil nazpt do praskho Palce kultury, kde se osudov seznmil s panem Bukkem, zstupcem firmy Abex, ve sv dob jako jednoho z prvnch prodejc konvektomat. A tato firma hledala kuchae demonstrtora pro prci s tmto zazenm. Takto se Tom stal kuchaem pro pedvdc akce, m ml monost se jako jeden z prvnch dostat k nejmodernj technologii, kter si razantnm nstupem zaala razit cestu v petvejcm se eskm kuchastv.
A opt zashla nhoda v podob pipravovanho projektu pro nemocnici v Apolinsk ulici v Praze, kde dolo k rekonstrukci kuchyn a padlo rozhodnut Tome Konopku jmenovat fkuchaem nov vznikl nemocnin kuchyn.
Tom, kter profesn vyrstal v honosnm Palci kultury se ml tm pdem ocitnout v zazen jen spad do kategorie tzv. zvodek. Avak co bylo z jedn strany ubrno na pomjivm zvuku hodnoty kuchyn, to bylo ze strany druh doveno fkuchaskm postem.
A nsledn zkuenosti ukzaly, e me bti zlato i to, co se netpyt. Protoe i zvodka m nejen svoje skal, ale me bt i studnic poznatk, z kter Tom dodnes erp. Poznal zkulis velkovroby, m zkuenosti jak s dietou tak i s jdeln velkodistribuc.  Souhrnn komplex poznatk v nemocnin kuchyni mu dal vce zkuenost ne 3 roky koly s tm, e tato praxe se promtla  do pozdj tvorby receptur.
Rytmus pracovnho tempa poodhalil Tomovy skryt rezervy jeho pracovnho potencilu, kter nemocnin kuchaina nevyuvala a na doraz jeho rezervoru, a tak se zastoval rznch cateringovch akc.
V praxi to pedstavovalo diametrln odlinost kuchaskho zbru, kdy denn innost pedstavovala tzv. tvrdou kuchainu "nabouchnm"  700 porc a veer kompenzoval tuto strojov sriovou prci kuchaskou idylou v podob improvizanch variant rybch prac, rostbfovch specialit a dalch delikates.
Tmito kuchaskmi verky se Tom udroval ve vrcholov form.
Po tech letech dospla rekonstrukce nemocnice, do kter se Tom aktivn zapojil, do svho zvru a zrove nastalo obdob novho pohledu na organizaci prce, jin pohledy na technologick postupy a neustle znovu a znovu, pedevm mladm kolegm vysvtlovat jak na to.   Tom v t dob zan velmi aktivn spolupracovat s Electroluxem Food Services. A opt vystoupila nhoda v pbhu naeho aktra v hlavn roli pi projektovm zmru pro prask hotel echie. Tom Konopka pipomnkoval kuchysk projekt takovm zpsobem, e hned na mst obdrel fkuchask angam.
Samotn pechod z nemocnice na pozici hotelovho fkuchae  by asi nebyl dost dobe mon, ale Konopkova pedchoz rozmanit pracovn innost byla odpovdajc kvalifikac i pro nronou pozici prvnho mue hotelov kuchyn. Tento hotel byl thvzdikov, snad je mon pidat slvko pouze, ale trio hvzdiek bylo pro firmu s prodejnm zamenm dostaujcm potem.
Nap zmnn prprav, se pece jen nala bl msta v Tomov umu a znalostech v nov funkci. Ale jeho ptelsk povaha mu umoovala zskvn ptel, kte mu ve chvlch kdy nestl plnou vahou fkuchask moci na zemi, pomhala ppadn nedostatek peklenout. Krom toho nepovaoval Tom za osobn propadk poloit pm dotaz na problm, kter by mu nebyl zcela jasn.
Ve sv dob ml monost pouit pikov kuchysk techniky jako byla indukn plotna a dva indukn woky, okov zchlazovn, vakuov zazen kde se systmem souse vide potravina zabal a tepeln zpracuje, co zvyuje dobu jej trvanlivosti. Napklad v hotelu se nalzala pivnice, kterou z ekonomickch a provoznch dvod nebylo vhodn vybavovat kuchyn, a tak byl vyroben gul zavakuovn po jedn porci, opaten ttkem s dobou pouitelnosti t tdn. Zjednoduen kuchask proces lehce zastal nk, kter vythl pesn nagramovanou porci z lednice, odstranil obal, zahl v mikrovlnn troub a bezprostedn naservroval.
V echii psobil jej prvn fkucha dva roky a nsledn dv Tom Konopka hotelu, kde si vybrousil fkuchask ostruhy, sbohem.

Gigant s nzvem NESTL  a jeho kulinsk poradce

Byl to as, kdy zaala nabrat na obrtkch nov pchoz spolenost Nestl hledajc kuchae specialistu do role kulinskho poradce. ast v konkurzu u pedn svtov potravinsk firmy nebyla dn klasick maturita, kterou proti tomuto testu lze pirovnat k pohovoru pan uitelky s odrostlm batoletem vstupujcm do matesk kolky. Jednalo se o podn odhalen svrk dovednost, kdy na kad dotaz konkurzn komise musel adept, pokud chtl uspt, odpovdat na vbornou. ance pijet v pomru k potu astnk byly 1:50, uplatoval se vcekolov vyluovac systm i ztov testy se zamenm na program firmy.
Z vty v titulku reporte je zejm jak tento mimodn nron test dopadl. Historicky prvnm kulinskm poradcem firmy Nestl esko se stal Tom Konopka, mu tvoc intuic na principu hudebnho kompozinho ctn.
Co je lohou kulinskho poradce v tak vznamn firm, kterou je tento gigant svtovho vznamu? Do Konopkovy pracovn npln pat tvorba receptur, pedvdc akce pro zkaznky, vyizovn stn, telefonick, potovn a digitln korespondence. V ppad rozpracovan akce  pro zkaznka provd konzultaci na dlku  a pokud se jedn o sloitj problm, pak osobn ptomnost udl pokyny sprvnho postupu.
Dal npln poradenskch slueb jsou pedvdc akce v prostorch firmy NESTL ESKO v Modanech, kde m firma svoje studio, zaloen na psychologicky propracovanm zpsobu konn kurz ppravy  pokrm a vaen.
Veobecn zpsob prbhu mnohch jinch kurz sestv z pozvn nap. t destek zjemc o vuku, jejich usazen do pohodlnch kesel a nechn hledt na  innost demostrtora  kurzu. Tom Konopka, sm dvj astnk takovchto kolen, opakovan analyzoval dopad tohoto zpsobu vuky a dospl k vsledku, e z potu 30 lid jsou piblin pouze dva schopni uvst vuku do praxe. Zbytek astnk tento typ kolen v podstat prosp a pozdj vjem z kuchask vuky asociuje pouze mimokurzovn zitky z pilehlch restauranch i barovch zazen z non doby.
Konopkv styl preferuje osazenstvo do maximlnho potu 5 -6 astnk. Ti obdr pracovn obleen, kuchask nin a innost demonstrtora penej do vlastn tvorby. I zde m nestlck demostrtor statistiku ovenou zptn vazbou kurzist s poznatkem spnosti alespo poloviny astnk, kte si v takto organizovan vuce odnesou mnohem vc. Krom toho mal kolektiv nen svzn trmou pi dotazech a pipomnkch jak tomu bv asto ve velkm obsazen. Komorn prosted vytv pteltj atmosfru, kter se promtne i do hlubho uloen pijmanch informac.
Nkter prezentace dl Tom pmo u zkaznka. Napklad jeho srdce plesalo na jedn pedvdc akci v horskm hotelu  na Pimd, kde majitel vyuval irok rozsah monosti pouit surovin pi aplikovn italsk kuchyn. Pi vrob desertu tiramisu pouval originln suroviny, napklad  italsk mascarpone, marsalu,  italsk vno, pro  studen pedkrmy unku San Daniele a Parmagiano regiano. Mon, e se nad tmto nkte kuchai z renomovanch hotel pousmj, ale tady je mnohem tvrd ivot a mnohem t잚 boj o zkaznka.
Specifikou ppravy bylo pouit dvou druh olivovho oleje, z nich byl jeden uren pro ppravu salt a druh se pouval na tepelnou pravu.
Kvalitnj olej se pouval na studen pedkrm, co byla rajata s mazarellou a bazalkou mrn prokapan kvalitnm pannenskm olejem, kdy pi ochutnn tto lahdky bylo mon hovoit o pokrmu boh.
Tom Konopka se podl na pedvdcch akcch, tvorb receptur a spolupracuje s kolegy specialisty na vvoji novch vrobk. V nzorovch ingrediencch  vvojovho kolektivu dochz k procesu zrn poznatk a zkuenost do podoby receptury jako takov, ale zrove do podoby gastronomick kultury prezentujc se pod znakou Nestl.
Cesta vvojovho procesu vede pes vvojov mtinky, kdy se dlaj testy nov vrobek versus star, ale i porovnn s konkurennm produktem.
Pi vvoji vrobku Diablito, co je fix na smaen, trvalo cel rok, ne se komplexn uzavely vechny kapitoly poznatk a experiment mohl bt spn dokonen. Po celou dobu se vybalancovvala chu do optima a byla to doba mraven prce kdy mnohdy nov npad hatil pednosti dosaenho a muselo se pokraovat obklikou pes dal poznatky. Dalm vvojovm dilematem  je postup ppravy, aby zpsob prce byl pro kuchae vyhovujc a nedostval ho do technologick i asov tsn.
Strategie Nestl je v tomto smru pmoar smrem ke spotebiteli a zjmem firmy je zskvat kuchae i bez zvunch jmen, kdy i pro n je koncipovna  vvojov nabdka.
Vvojov proces zan v podob npadu a pedstavy o jak druh vrobku se bude jednat. Do tto vahy je nutn zakomponovat marketingovou znalost trnho vvoje, zda-li potenciln produkt bude mt zkaznickou danost, ili do jak mry bude v nabdce oslovovat urenou klientelu, zda si zsk okamitou dvru trhu, probh zkouka pracnosti vrobku z pohledu zkaznka a samozejm t cenov kalkulace, kter pi vym finannm poadavku na vrobu by pak byla zakonenm celho dlouhodobho vvojovho procesu.
Projde-li zvaovan vrobek vemi  teoretickmi ztovmi zkoukami, je pedn do vvojovho oddlen ve vrobnm zvod Nestl ve slovensk Prievidzi, kde dvma kuchaskmi specialisty, majc zkuenostmi s kuchaskou alchymi, dojde k praktick tvorb. Tito odbornci nsledn pedaj sv poznatky zpt do msta jejich platonickho vzniku, kde se vyhodnot pvodn pedstava zmru s ovenou prax, dojde k pipomnkovn a k ppadnmu dolaovn. Pot cel esko-slovensk proces probhne znovu a lad se a do finlov podoby.

Praha je krsn, ale ne a tak pro Praka

Tom je rodil Praan, pvodem ze star Kre, pozdji nkolik let bydlel na Karlov nmst. Praha je msto neutuchajcho pulsu a pro tvrho lovka Konopkova typu se tato turistick atraktivita jednoho dne pej a zane lzt na nervy. Logickm vchodiskem z vudyptomnho lidskho mravenit s jeho doprovodnm pohybem, hlukem a stresem bylo pesthovn se do Stochova u Kladna, bydlit manelinch rodi.
Tam v poklidu venkovskho prosted v renovovanm dvojdomku me spdat inspiran plny budoucch kulinskch pokrm v rodinnm prosted manelky Jany, zdravotn sestry a dvou dcer, Klry a Nikoly.

Konopkv um zpeetn zlatem

Aktivity Nestl zasahuj t i do soutn oblasti kde je potravinsk firma na Slovensku generlnm sponzorem soute O Zlat iapku, kter se pod u ptm rokem. Organiztoi soute z okoldovnick firmy ve spoluprci se slovenskmi partnery se sna stle vce vylepovat propozice tak, aby se nastolilo stle korektnj a kvalitnj prosted pro soutc aktry. Tom Konopka v loskm ronku zasedl na idli pedsedy hodnotcch komisa.
Dal aktivitou  kulinskho poradce je sestaven kvalitnho poradenskho tmu.
zk spoluprce s kuchaskmi odbornky jako jsou pnov Picka a Vclavek, je zrukou dalho zefektivnn systmu a chodu soute. Tomova kulinsk zbroj zkouela ostrost svho bitu i v mezinrodn gastronomick souti pi veletrhu HOGA 2003 v Norimberku, kde se soutilo ve studen kuchyni. Reprezentant Nestl soutil ve zhotoven osmiporcov studen msy a  dvouporcov restauran msy. Vsledkem byla na jeho hrudi se blytc zlat medaile. Tento mezinrodn spch byl zroenm dlouholetho Tomova psoben v rozlinch koutech kuchaskch komnat a poznvn rznorodosti styl potravinsk tvorby. Tom Konopka tento souhrn nejenome pozlatil na mezinrodnm kolbiti, ale i zrove vloil do banku ptch pozitiv kulinskho vvoje ve firm Nestl.

Zhmotnn sen

Rok 2004 byl rokem pelomovm v profesn e Tome Konopky. Z norimbersk mezinrodn soute si odvel medailov ocenn, a cestou zpt ho doprovzela ozvna soutnho procesu, znjc mu v uch jako um moskho  pboje, kter se v krtkodob period stle vracel nazpt. Atmosfra kulinskho kln, nesmazateln vryt do kuchaova podvdom, zaala Tome iritovat zpotku ke sml vaze, jej velikosti se a ulekl, ale po dalch intervencch nkolikrte pemoen, ale navrtiv se mylenky, ji s neomylnou jistotou vdl, co bude jeho nejblim kolem jakmile se vrt do rodnho msta.
V kadm chlapovi dme kus projektanta vize budoucna, kter v ppad nklonnosti bostva osud, se  nktermu z nich  poda alespo dlm zpsobem realizovat.
Tomi Konopkovi se sml pedstava jeho posoutnch vah zdaila naplnit v plnm rozsahu, kdy z pvodn pedstavy zprvu nesmlho snu vyrostlo dlo hodnotnho relu, sdruujcho kvalitu kuchaskho a cukrskho umu do soutnho tvaru nesouc nzev  CULINARY NESTL TEAM. Pro jednoho by to bylo pespli velk sousto, ale odborn poradce firmy Nestl ml ve sv idee rovnocennho partnera, kterm byl mistr kucha Jaroslav Vclavek, jen jako z udln, se zabval obdobnou mylenkou. A kuchask tandem, naladn na stejn vlnov frekvenci, spolenm tahem za stejn konec provazu, dovril dlo, kter prokzalo ji v potku oprvnnost svbytnosti, kter zakrtko gradovala do vrcholov olympijsk ppravy.
Dal tm obohacujc eskou gastronomickou scnu byl na svt, a jako kad vznikl systm i tento proel svoj vvojovou fz testovac zte. Tou byla mezinrodn sout v Stuttgartu roku 2004, kde pevnost tenkostnnch vlken soutnho novotvaru provovaly dva nominovan tmy, z nich se vyselektovala definitivn podoba pro vrchol soutn sezny gastroolympidy v Erfurtu v podzimu tho roku.

Je vechno jenom nhoda, i ji shry pedureno?

V vodu stoj psno, e Konopkovic potomci jsou po ertech zajmav dtka. Mlokdy se stane, aby se dva brati dostali ve stejnm roce na olympidu, a jet navc aby na tomto vrchu sportovn i profesn innosti byli oba dva kapitni svch tm. U Michala a Tome Konopk se tak stalo. Tom roku 2004  vedl CULINARY NESTL TEAM na gastronomickou olympidu do Erfurtu a bratr Michal jel v roli kapitna eskho tmu na achovou olympidu na Malorce. A aby to nebylo tak fdn, tak oba tmy se zastnily olympijskch boj ve stejnm termnu.

Od regionlnho kapitna k nrodnmu manaerovi

Nrodn kuchask tm m dobu sv psobnosti omezenu kadm olympijskm cyklem, neboli je jmenovn na tyi roky. Pot dojde k jeho obmn, kdy zstane st pvodnch len a do slueb esk reprezentace nastoup nov lenov.
V roce 2008 dolo ke stdn i na manaersk pozici a na tento post byl jmenovn vvojov kucha spolenosti NESTL esko, divize Nestl Professional a kapitn, i rovn manaer CULINERY NESTLL TEAMU, Tom Konopka. O jeho jmenovn rozhodla profesionln zkuenost v oboru gastronomie a jeho oborov vvojov innost, kter byla nsoben znalost a praktickou zkuenost ve firemnm regionlnm soutnm tmu jako zakladatele a na kapitnskm postu.
Tom Konopka spn skloubil jmenovan innosti i s manaerskou pozic, co jej v rozhodujc vaze pedstavenstva Asociace kucha a cukr esk republiky povilo na nejvy post nrodn reprezentace.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku