�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Miroslav KUBEC- Prezident AKC R a editel WACS centrln Evropy

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 15.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1455

Dosaen funkce prezidenta u pana Kubece, je - podle mne - pouze pozic rovnajc se vi petnsk rozhledny, protoe pan Miroslav Kubec bude urit mit ve vstupu esk gastronomie k vym nadmoskm ktm.

fiogf49gjkf0d

Od dnenho dne bude na tomto portlu kadm dnem pedstavovna skupina kucha, len Nrodnho tmu AKC esk republiky. Bude to prozatm reprezentan kmenov vse, kter je akn soust esk kulinrn reprezentace a je v souasnou  m polohu stelky kompasu sv soutn aktivity zamenu ve smru Luxemburku, kde slo zkouku ze sv dosavadn funkn dvoulet innosti v nejvt kulinrn  souti v srii svtovch pohr. Lucembursk gastronomick arna je v celkovm potu celosvtovch sout jejich vznamovou dvojkou, kdy je j pednmi tmy svta, vetn zmo, pikldn mimodn vznam.
Nen dnm tajemstvm, e lucembursk vsledek u kadho tmu, bude z hlediska vznamu, prvnm kulinrnm podnm pro pozici jeho hodnocen na gastronomick olympid v Erfurtu, jej plamen zahjen bude zaehnut za dva roky.
lnky budou v prvn tech vstupech azeny podle hodnostnho tmovho poad a ostatn v abecednm sledu.
Jako prvnho lena medailonkovho profilu naich kuchaskch a cukrskch  vyslanc, pedstavujeme prezidenta AKC R a editele svtov kuchask organizace WACS pro centrln Evropu a exkapitna esk nrodn juniorsk reprezentace, Miroslava Kubece.

Pohled dtskm krasohledem

Rozhodovn osudu bv nevyzpytatelnm konem, nebo skuten zmr osudov mylenky je skryt hluboko v dui lovka a zraje jako biologicky asovan semnko, kter a v ten prav as ze sv titrn hmoty nech vzklit rozmr a tvar plodu v podob mnohdy a tko uviteln.
V ppad Mirka Kubece se nabzela monost ho dnes vdvat ve v ofrskm stejnokroji,  pesnji eeno v obleku idie autobusu. Dtsk vjemy jsou v ivot lovka tmi, kter umouj vdvat obraz ivota jako krsn, ale zjednoduen tvar majc svoji ohranienou podobu, nad n ji nen  jinho prostoru.
Mirek pochz z Lede nad Szavou, kde jeho dda jezdil s autobusem. Mnoho hodin strvila drobn chlapeck postavika v hromadnm dopravnm prostedku zenm ddou. Chlapeck zrak sledoval jeho  rutinovan pohyby pi prci s volantem, s ovldacmi prvky vozidla, chlapec uml napodobit hlasem stoupajc a klesajc otky motoru a  zasyen hydraulickho systmu mechanismu dve mu bylo melodickm akordem. Ale vjem, jen malho Mirka nejvce upoutval a kter v nm zstv dodnes v nezmnn podob, byla vn autobusu. A vn jak znmo - je jeden ze smysl pro kuchae nezbytnch.
Nejenom dda a vn autobusu mohly bt osudovmi rozhodujcmi faktory chlapcova budoucho povoln, ale kartami ovlivnn Mirkovy profese t mchala i jeho babika vac pokrmy ve stylu staroesk kuchyn, j z chlapcova chuovho vjemu dominovaly chlupat knedlky s uzenm masem a se zelm, kterm na stejn rovni konkurovaly panlsk ptky. A vn z babiinch dobrot zstv dodnes v pamti pana Kubece stle zeteln, tak jako vn ddova autobusu. Kdykoliv v dnen dob, kdy se podvdom smyslov vjem pibl jdelnmu aroma babiiny kuchyn, stv se tm okamikem z fkuchae IntreContinentalu opt mal kluk, jen se rzem ocit u plotny sv babiky a jejch pohdkovch jdel.
innosti prarodi a z nich vyzaujc vn spolu zkily avle o volbu budouc profese, v n ta babiina provedla rozhodujc vpad, kter definitivn rozhodl o tom, e cesta ke kuchask profesi se ukzala bt tou nejlkavj a jak souasnost me i potvrdit, zrove tou nejsprvnj.

InterContinental napoprv

Absolvent zkladn koly to vzal rovnou od lesa a vybral si pro uovsk lta rovnou zazen, kter patilo k eskoslovenskmu vrcholu hotelovch unikt. Jenome vstupenkou do jeho prostor bylo velmi nron vbrov zen, ve kterm kucha-ekatel musel prokzat obrn znalosti spoleensko-politick sfry a vdt kdo byl prvn kosmonaut, znt jmno generlnho tajemnka Komunistick strany a dal odbornosti, s ktermi by neuvail ani esneku. Ale povedlo se!
Kuchysk prostory InterContinentalu byly trochu odlinjm zazenm ne domc kuchyn jeho babiky, ale i tento pocitov nraz neubral na kouzlu, kter u Mirka mlo tak podmaniv moci, e si kuchainu vybral za sv nejenom povoln, ale i ivotn posln.
Ti roky strven v uebnm oboru, kter mu byl zlibou, nemly asovou dlku innosti provdn z donucen. A tak vymezen doba pro kuchaskou vuku pro mladho kuchtka ubhla  rychleji ne by se ohla voda na kafe.
Chu dobrho pokrmu se nkdy prodluuje chutnm dezertem a obdobn si ponal kuchask vyuenec ve svm studijnm menu, kdy kulinsk obor posvtil maturitou v hotelov kole Spolenho stravovn v Ondkov ulici na ikov.
Jestlie pi uovskm pijmacm kuchaskm pohovoru musel Mirek prokzat  znalosti o socialistickm zzen, tak tent systm musel i obhajovat v ppad napaden neptelem, k emu bylo nezbytn absolvovn dvouron prezentan vojensk sluby. Litomick kasrna byla mstem uren pro vykonvn estn vlasteneck povinnosti, kde vojn Kubec svj kuchask rondon pevlkl nejen za zelen sukno, ale i za tmav oblek v nm vykonval slubu v roli nka v dstojnick oficn. K milovan vaece se nick vojk ale pece jen dostal, kdy v samm zvru vojny v prostoru umavskch hvozd pi pleitost vjezdnch manvr mu bylo dopno cti pipravovat jdlo v poln kuchyni se samopalem na zdech. 

InterContinental napodruh 

Kdy u to ml vojn Kubec za pr, a jak je patrn z vojensk hodnosti, ml za sebou kariru jako hrom, kdy nula, v podob hodnostnch peciek na vlokch, od nuly, ve smyslu poddstojnick hodnosti vzela, vdl s jistotou, e kroky jeho nvratu budou smovat opt tam, kde opustil civiln zamstnn a strvil vun lta. Hotel InterContinental, potamo jeho restaurace Zlat Praha, byl nejenom ubytovacm a gastronomickm vrcholem sv doby a pesto, e se nachzel v porostu socialistickho stromov, pece jen svm zamenm a vlastnm psobenm si kolem sebe vytvel mtinu evropskho prostoru. Zahranin klientela smrovala jeho rz do podoby hotelu evropskho stihu, a to nejenom exterirem i interirem, ale i nabzenmi pokrmy.
To byla jedna strnka vci, kter vojenskho vyslouilce pitahovala zpt. Ale byl zde jet jeden aspekt, kter by mohl vypadat jakoby v kontrastu s evropskou lini hotelu, ale bylo to pedevm potvrzen jeho exkluzivity. Tou bylo t dl zamen na eskou kuchyni. A opt se Mirkovou kuchaskou du prolnalo kouzlo babiinch pokrm z nich vystupovala vn jej tolik charakteristick domc kuchyn. esk kuchyn a ptihvzdikov exkluzivita nebyla v tomto ppad vi sob v kontrastu. Pouze se odla do modernjho hvu a stala se danm pokrmem mnohch host.
Jej charakteristick chu byla zachovna dky tradinm eskm surovinm, kter ve tyech mench porcch na jednom tali vytvely osobitou kombinaci chut rznorodch jdel sestvajcch z kachny, krlka, zviny, kousku vepovho masa s klasickou eskou knedlkovou plohou, vetn zel. Pivo dozajista nen teba zmiovat, nebo tato kombinace dotvejc chu k sob nezbytn pat jako zvren dvojakord k symfonick hudebn bsni Vltava od Bedicha Smetany. Avak klasick a proslul esk mok je t vhodn nahradit kvalitnm moravskm vnem, kdy se poezie pokrmu transponuje do poloh rozlehlch malebnch vinic v moravskch svazch, ktermi jako pjemn vnek ve slunenm svitu zn perliv zvuk cimblov muziky.
esk kuchyn zaujmala ve vznamov hodnot kuchae Kubece velmi vznamnou roli. Jednak j byl de facto odkojen, z sti i vyuen, a byl i zrove jejm pznivcem a propagtorem, kdy se jeho kulinsk vvoj posunul do oblasti, kdy mohl urovat z pozice fkuchae sloen jdelnho lstku. 

Vandrujc kucha aneb ach to mld -

I sebechutnj pokrm se jednou pej, pokud nejsou dodrovna urit kompenzan pravidla. V ppad Mirka Kubece to byl onen kouzeln vk moudra. Mt na ivotnm tachometru natoeny dvapl destky rok, tak to u bv z pohledu nositele roztomilch plabrahovin dvod it moudro a pst memory. Nominan pozice vedoucho smny takov sudek o sob jen umocovala. A tak mlad rebel vymnil ptihvzdikov hotelov zazen  na pobe majesttn Vltavy v hlavnm mst nedaleko pamtnho Karlova mostu za restauraci v socialistickm etzci Jednota ve vinrn na Dobi v blzkosti toku ky Kocby.
Jednalo se o karirn postup vskutku netradin, pokud jej budeme mit zvykovmi hodnotami! Ale pozor! Zpsob tehdejho vaen podlhal sttnm oborovm normm. Rebelujc kucha se v novm prosted tomuto pedpisovmu kli postavil tm zpsobem, e negoval dosavadn zabhnut ustlenosti a zaal vait podle svho! Na svou dobu znan troufalost majc ovem odraz v inovaci ppravy pokrm, je v tomto prlomu do zabhnutho systmu stereotypu otevrala cestu k pnosu kulinsk fantazie, technologickmu a chuovmu obohacen ppravy pokrm. Vsledkem byla tzv. po stechu natskan hospoda.
Co postrdala Jednota na honosnosti, mohla nabdnout z druh strany progresivnmu kuchai na hodnotch spojench s veobecnou organizac kuchyn jako byl nkup, hospodaen, skladov systm, ekonomick rozvaha a dal nleitosti, kter kucha vykonval sm.
Tohle vvojov intermezzo bylo pro Miroslava Kubece nesmrn dleitm obdobm, kdy si nejenom ovil zpsob veden kuchyn, ale takt i mohl nahldnout do vlastnho rezervoru tvrch vlastnost.
Dva roky byly dobou, kdy se kalila ocel nejenom kuchaskho umu, ale i organizanch poznatk mladho kuchae, kdy vtom zaklepala na dvee jeho nitra siln touha emoce nvratu. Byl to profesn stesk po nadstandardn kuchysk vbav, netradinch surovinch, prosted ve kterm byl poloen zkladn kmen jeho kuchaskho rstu.
Inu, v modernm hotelu strven roky v rozpuku mld omotaly kuchaskho mladka poutem jeho dlka umoovala velk dosah vzdlen se, kter ho ale jemnm tahem stle pitahovalo nazptky. Tentokrt vak takovou silou, j nebylo mon odolat.
Prask Palace Hotel dospl v t dob do zvrenho stdia rekonstrukce
a hledal kuchae. To bylo v dob, kdy bh asu vepsal do svch zznam rok 1989 a v praskch parcch zaal rozkvtat ek.

Historick stisk ruky 

K nstupu zbvaly jet tyi msce, kter kuchask vandrovn hodlal vyut k odborn sti v hotelu Forum (dnen Corinthia), kde rozshlmu kuchyskmu apartu velel jist pan Dubovsk, kter mladho stistu osobn pijmal. Setkn obou mu vvodil stisk ruky, a z dnenho pohledu eknme, e se jednalo o historick stetnut dvou osob, kter byly pedureny k tomu aby stanuly na kuchaskm Olympu esk gastronomie. Starho mue, fkuchae hotelu Frum tato pocta ekala ji v blzk dob, a jak by mohlo jeho samotnho napadnout, e s tmto pchozm z dobsk hospody si bude tisknout ruku jet nesetnkrt pi vzjemn spoluprci, ale e prv on je tm zatm neznmm kralevicem, s kterm si stiskne ruku jako s poslednm lovkem ve funkci prezidenta kuchaskho a cukrskho cechu budouc esk  republiky, ve chvli kdy prv jemu bude pedvat nstupnick ezlo v nejvy kuchask funkci.
- osude, jak klikat jsou cesty po nich kr lidsk budoucnost!-
Tohle setkn je tedy krtk a zvony praskch kostel podaj jet nesslnkrt svdectv o nezadritelnm chodu asu, ne si oba dva mui opt podaj pravice v historick chvli prezidentsk abdikace a inaugurace a pedaj si poselstv minula a budoucna

Palace Hotel   

eskoslovensk vlak vjdl do konen stanice sv tyicetilet socialistick trasy. Mal podzim ji bral do ruky paletu barev aby pozmnil zele listov a podle legendy v podzem ukryt iky blanickch  ryt zaaly protahovat ztuhl dy, aby vrny sv historick povinnosti pisply sv zemi na pomoc, a j bude nejhe.
Prv v tto dob nastupuje Miroslav Kubec v pozici vedoucho smny s kumulovanou funkc zstupce fkuchae do Palace Hotelu a v noru  nsledujcho roku je jmenovn fem vroby.
Vznamn pozice a ostrohled v budoucno jeho editele, umonilo panu vrobnmu poznat kuchaskou tvorbu a provoz mnohch hotel ve vech nmecky mluvcch zemch Evropy.
Veletrn kuchyn ho zavd i do Belgie , kde je mu umonno sekundovat  osobnmu kuchai belgickho krle.
Byl to pozoruhodn pbh v nm  amorv p prokll narz srdce krlovskho kuchae a jedn esk dmy a ti dva k sob zahoeli horouc lskou, kter vygradovala do manelskho svazku. Brusel od Prahy nebyl pln nejble, ale ne zas tak daleko, aby pan kuchaov nenavtvovala prbn sv rodie v rodn Praze.
Pi nhodn nvtv Palace Hotelu j vkusn prosted a dobr strava inspirovala k mylence uspodn v tomto hotelu dny belgick kuchyn.
Realizace npadu mla rychl spd a krlovsk kucha pedvdl v Praze speciality jakmi byly gratinovan belgick ekanka s vaenou unkou,  flmsk hovz gul nebo krlk na tmavm pivu. Pedvdc akce mla  pjemn a uiten vystn spovajc v pozvn kuchae Miroslava do  vlastn restaurace kuchaskho pobonka jeho Excelence v Bruselu.
Jedenapl msn pobyt v restauraci krlovskho kuchae pana Guy Vandere Perrea nejenom e rozil Kubecv kuchask potencil, ale dospl do specifickho vztahu k pprav rybch pokrm. Nikdy pedtm se eskmu kuchai neotevel prostor ryb tmatiky v takovm rozsahu jako v ptomnosti tvrce krlovskch pokrm. Restaurace byla vyhlen jehnmi ktami,  peenm celch kachen, zviny i v peen domcho peiva. Pestoe lahodn a exkluzivn speciality byly vtanm rozenm kuchaskho repertoru vrobnho fa praskho hotelu, pesto on sm jako za poznatkovou trofej povauje ryby, jejich zpsob zpracovn a ppravy klade na nejvy pku zskanch hodnot.
Do tto vsadn pozice poznatk pispla zejm i nkupn poezie erstvch ryb typick pro pmosk stty a nm suchozemcm odepena s vjimkou Vnoc. Ale mon e i zde se Miroslavovi opt vynoil obraz babiina kouzla, kter je trvale zaneseno v jeho mysli ve spojitosti s nesplnitelnou pedstavou ivota vepsan do literrnho tvaru nazvajc se pohdka. A v pohdkch, jak znmo se ryby nezdka vyskytuj.

InterContinental napotet

Nic nemv svoji nemnnou platnost, ani pobyt v hotelu, kter mistru kuchai tolik umonil. Chod asu vepsal do kolonky sv chronologie letopoet 1993 a na dvee komnaty kuchask due pn Kubece zaklepala vzpomnka. Optovn drel v pedstavch minulho asu uovskou vaeku, slyel v kotlch bubln vaench jdel, ctil vni jm prvnch uvaench pokrm.
p vzpomnek letl proti smru asu a zapchnul se do tere udlost od kterch ho dlilo ji drahnch osmnct rok. Byla to tm polovina jeho ivota. Byl to v mysli vrcen as do doby kdy jako mlad chlapec, jeho profesn ambice tak vrazn poznamenala jdla jeho milovan babiky, nsledn vkroil, z jeho tehdejho pohledu, do prostorovho chrmov hotelu InterContinental.
V dob kdy esk republika stala sv prvn dny, se nalzal nejmodernj hotel t doby ve stdiu dokonovac fze sv renovace. Volba budoucho fkuchae padla na Miroslava Kubece. Jednalo se o nabdku, kter se neodmt. Podntem k nvratu nebyla pouh vzpomnkov emoce, kter ho pimla k vaze o nvratu. Tm rozhodujcm prvkem byla pedevm pragmatick vaha o danm stavu vci vyplvajc z reality. Nabdka zavdala podnt k porovnn v nm nov psobit sktalo 364 pokoj o jejich uivatele se staralo 70 kucha zhotovujcch pokrmy tenkrt pro restaurace Zlat Praha, Snack bar, Primtor, non klub, vinrnu, + bankety. Byla to kapacita rovnajc se trojnsobku v pedchozm zamstnn. Takov kvantum lidu odstravovanch v banketovch prostorch se rovnalo uniktu.
Miroslav Kubec v sob ctil velikost tvrho prostoru, jeho dosavadn nevyplnnost  v nm zpsobovala zporov efekt nedomykavosti tvr chlopn. A nabdka monosti uplatnn v takovm rozsahu se mu stvala livm pramenem tohoto neduhu.
InterContinental nesktal svmu fkuchai jenom velkoprostorov kapacity jejich poadavky musel zacelovat svm profesnm umem. Byly zde i hodnotov protisluby v podob zahraninch poznatk, vuce anglickho jazyka, a zrove i jejich zptn aplikace v chodu hotelov velkokuchyn.
Krtce po nstupu do hotelu dochz u fkuchae i ke vstupu do Asociace kucha a cukr R.
Kubecova dvj pozice fa vroby v Palace Hotelu mla jednu chybiku, kterou byl nedostatek zkuenost pro funkci tohoto druhu. Nezdka pi jeho dotazech nsledovalo vmluvn kren ramen dotzanch, kte vykonvali obdobn post s mnohem del psobnost ne tehdej zatenk. Ji tenkrt si dal Miroslav sob slib, e se nehodl takovm stt. Dle jeho pstupu k adatelm o npomocnou radu lze ci, e svmu zvazku dostl.

Kter schopnost fkuchae je dleitj? Dobr kucha i dobr manaer?

Vstup do AKC R byl logickm tahem na gastronomick achovnici, nebo tato organizace se blila k zenitu sv psobnosti a zejmna jej prask stedov prostor dn ml siln efekt psobnosti na kulinsk vvoj v celm esku. Bt kuchaem pednho praskho hotelu  znamenalo nejenom umt, ale i hodn vdt. A takov kitchen know how, bylo elnm, ale i dernm artiklem na odbornm trhu, i na schzch AKC, kde znalosti vypovdaly nejenom o profesn hloubce Kubecova umu, ale i o dalch pednostech, kterou je manaersk vize, v n je nutno nejenom zvldat standardn poteby emesla, ale umt i pekonvat jejich hranici. V roce 2000 se pan Kubec stv pedsedou prask a Stedoesk poboky AKC R.
Pokud by se provedla analza profesn drhy budoucho prezidenta AKC R, troufm si tvrdit, e prv v tomto obdob se nachzely jeho figury vvoje v pozice optimlnho strategickho postaven, z nho se odvjel spd dalch dj jeho vyslan signly se dostvaly i k pijmai naladnho na stejnou frekvenci. Vsledkem tto komunikace byla nabdka od prezidenta Dubovskho na kapitnsk post vznikajcho juniorskho kuchaskho tmu, kter se pod Kubecovm vedenm zastnil t kuchaskch olympid s celkovm ziskem 6 stbrnch a jedn bronzov medaile v celkovch umstn piblin v pli soutnho pole. Do vtu spch pat i 2. msto z mistrovstv svta v Lucemburku.
Prce v soutnm tmu je odlin od kadodenn innosti v zamstnn. Zpsob prce kucha a cukr zskv na soutnch prknech odlinou dimenzi, m dosavadn poznatky o dotynm mohou nabt rozdln platnosti. Velice nronou prac kapitna je sladit individuln projevy tvorby do poteb celku, co je do znan mry spojeno s vhodnost vbru  soutnch typ.
Pvodn pedstava prce s juniorskm tmem spovala  v autoritativn roli kapitna, kolem jeho nmtov mylenky se bude pnout prce mldenk jako vhonky vinn rvy kolem vodcho drtu. Tento zpsob vak povaoval Mirek Kubec za peit dogma. Byl si velice dobe vdom osobitho ctn a smlen mlad generace a snail se zachovat jejich vjem mld, kter se tak velmi rd odpoutv od zaitch tradic a rd stav nov mosty k cli svch pedstav. V kadm ppad je to originln tmatick potencil, kter v soutn tvorb me bt vraznm pnosem v oblasti kreativity a umleckho vrazu. A proto kdy se elnu mld a jeho neotelosti pohledu povol ote rozletu, je pak  ono schopno do lu soutn tvorby pinst velice kvalitn snku. Mirek Kubec znal dleitou selskou moudrost, e mnohem lpe a s vtm nadenm se pracuje na vlastnm poli jak na panskm.
Tohle vechno kapitn junior znal ze sv praxe, koneckonc, nebylo to v jeho ppad jet tak dvno, co vypovdl smlouvu svmu rebelskmu zpsobu ivota a tak v pozici kapitna mohl tmu pedat mnoho osobnch poznatk, kter nebvaj psny v naun gastronomick i pedagogick literatue. A prce s mladmi, kdy se da, bv vydatnou regeneran duevn mas, kter je innou brzdou zpomalujc nekompromisn bh ivota.
Bt fkuchaem bv nronou profesn zleitost, jej nroky se stupuj s velikost a vznamem kuchyn a restaurace. V ppad pana Kubece je to soubh cest poznatk a neustlho hledn v cukrain, pekain, studen kuchyni, v oblasti teplho masa, v zen lid, aranovn bufetovch stol, ve flexibilit v trendech a zkaznickch poadavcch, i ve schopnosti ovlivnit zpsob mylen personlu tak, aby si byl vdom, e vsledek inovan mylenky jednotlivce je zleitost nsledn kolektivn spoluprce  celku, kter je vizitkou jak zazen ve kterm je jim umonno pracovat, tak i jich samch.
V pozici fkuchae se nikdy nesm ustrnout na dosaenm, nebo ve svt velk gastronomie nebv mnohdy verej minulost poplatn ztej budoucnosti. Prce v restauranm zazen m jednoho velkho a nekompromisnho a nronho arbitra, kterm je host. Proto je v zjmu a v povinnosti vekerho personlu aby ve vlastnm pudu sebezchovy pipravil tak velkmu pnovi ty nejlep podmnky, aby ml dvod se vracet zpt.
Souasn editel InterContinentalu dve psobil v asijskch oblastech a tak t vyslal svho fkuchae za poznatky do tchto zempisnch dlav za elem sledovn vvoje a novch trend, nebo lze reln pedpokldat, e zem Dlnho vchodu se budou chtt etablovat na eskm trhu a je poteba znt zpsob jejich vaen i prezentaci jdel, protoe dle slov samotnho pana Kubece ta gastronomie, kter se va v tch nejlepch barcch v Praze, je v porovnn s vysplou asijskou pikou, teprve na zatku.

Pohled za oponu 

V roce 1993 vstupuje Miroslav Kubec do manelskho svazku. Dodejme, e v jeho ivot ji podruh. Za manelku pojm pan Klru a v tomto svazku se narod syn Michal, m se tak stv otcem dvou syn, kdy prvorozen David pochz z prvnho manelstv.
V roce 2000 nastupuje fkucha InterContinentalu na Vysokou kolu hotelnictv, lzestv a cestovnho ruchu, kde zatm dospl do bakalskho stdia. Ve tyictce sice chlap vstupuje do potku obdob, kter zhruba po dobu jednoho desetilet pat k tvrm vrcholm jeho ivota. Ale zat opt studovat je ji trochu o nem jinm. Automatinost pamti je pece jen posunuta do pozad a je teba hledat zpsoby jak tuto vsadu mld dohnat jinm zpsobem. Navc as 24 hodin nen ve vyten funkci pouiteln v takovm rozsahu jako u mladho lovka pi dennm studiu. Je proto nutn hledat nov zpsob uen odpovdajc vku a danm podmnkm.
e to, co takzvan odnesl as, je poteba vynahrazovat zvenou dvkou vle, nen urit zapoteb zdrazovat.
Mirek Kubec nen typem svtobnka, kter by se musel nechat omvat vemi svtovmi oceny, i kochat se pohledy na vrcholy vech horskch osmitiscovek. Ostatn k tomu nem ani as, nebo jeho zamstnn je souasn i jeho konkem, ktermu podizuje prakticky ve. Literaturu te z vtiny s gastronomickm zamenm, cestovn je podzeno tmatickmu zmru, nvtvy restauranch zazen vyuv ke kontrole konkurence. Pokud se nkdy v jeho nabitm pracovnm programu najde asov skulinka, vnuje ji sv rodin, nebo ta je pro nho tm pstavem klidu v rozbouenm moi vech tch tajfun a cyklon, kter pin okluzn fronta fkuchaskch povtrnostnch podmnek.

Vstup na Mount Everest nebo na petnskou rozhlednu?

V polovin bezna roku 2005 se konala pravideln valn hromada AKC R, j pedchzelo vznamn prohlen jejho prezidenta Juliuse Dubovskho o abdikaci na prezidentsk post. To tedy znamenalo, e setkn len asociace bude zrove volebnm shromdnm, kter rozhodne o nov hlav nejvt gastronomick organizace v esku. Nen dnm tajemstvm, e kulorn umy jmno Kubec skloovaly nejastji. Pesto ale bylo pro potencilnho favorita nezbytn nutn zskat vysok poet voliskch hlas a bt zvolen novm pedsednictvem.
Vsledek hlasovn len valn hromady rozhodl o tom, e pan Miroslav Kubec obdrel nejvy poet voliskch hlas a nsledn byl jednomyslnm rozhodnutm pedsednictva z jeho stedu zvolen za prezidenta Asociace kucha a cukr esk republiky.
Zde by bylo mon hovoit o finlnm milnku dosaench kulinskch hodnot prezidenta Miroslava Kubece, nebo za pouit tosu pirovnat jeho volbu k vstupu na kuchask Mount Everest.
J osobn si ale dovolm jeho nkolik dn trvajc prezidentskou pozici  pirovnat pouze k vin petnsk rozhledny. Mm tm na mysli pomr souasnosti a perspektivy do kter bude nov prezident urit mit.  K takovto vaze m opravuje vdomost o tvrm potencilu, kter je v nov zvolenm prezidentovi ukryt. Zkusme analyzovat jeho vvoj od samho potku vstupu na kuchask pdia a po dneek. Zakomponujme  do vahy jeho optimln vk, filosofii kterou dokzal prosadit i nkdy proti proudu zait konvence, zahranin gastronomick poznatky, elovost v jeho jednn, snahu na sob pracovat a pipotme blahodrn vliv dlouhodob prce s mlde dvajc lovku transfuzi elnu a zrove nedovolujc ustrnout ve vvoji a dvajc kdla k letu do dlav lecch prozatm v oblastech sn.
Tm bychom se mli dostat k vsledku, e i tato nejvy esk gastrofunkce prezidenta AKC R je v jeho kuchasko-manarsk vizi pouze pozic rovnajc se vi petnsk rozhledny, protoe pan Miroslav Kubec bude urit mit ve vstupu esk gastronomie k vym nadmoskm ktm.
_____________________________________________________________________

Zde je udlna  ra a na zpsob fejetonu m pbh prezidenta AKC R Miroslava Kubece dal pokraovn.

Jestlie v poslednm odstavci pedchozho lnku zaznla vta o prezidentov vstupu esk gastronomie k vym nadmoskm ktm, vetn vty "...  a dvajc kdla k letu do dlav lecch prozatm v oblastech sn", tak spd udlost ve smyslu tohoto prorockho vroku na sebe nenechal dlouho ekat a dj avizovanho snu zaal rychle nabvat podobu svtsk reality. 
Od napsn tohoto lnku uplynulo ptapl roku a mezitm se dly vci takka neuviteln.
V msci beznu roku 2008 vt Praha 25 prezident svtov organizace WACS. Djiny svm psmem psaly historick prlom pro eskou republiku, kter jako prvn ze zem bvalho sovtskho bloku byla takto poctna. A nejen to. Pichzejc vlah vzduch jara nesl s sebou pedzvst, e se nejedn o prvn vlatoviku nedlajc jaro, ale e v tlu tohoto prezidentskho konvoje je pedzvst neho velmi vznamnho.
A to vznamn na sebe nedalo ekat ani dva roky a esk republika mla v podob svho prezidenta Asociace kucha a cukr R Miroslava Kubece vznamn zastoupen ve svtov kuchask organizaci WACS, kter byl zvolen v Santiago de Chile na svtovm kongresu tto vrcholov kulinrn organizace, kontinentlnm direktorem pro centrln Evropu!
A to byl nejenom osobn triumf, ale i uznn a ocenn cel esk gastronomie.
A opt m esko svj primt, kdy jako prvn zem, kter po listopadu 1989 vykroila novm politickm a spoleenskm smrem, zaujm prostednictvm svho zstupce takovouto pozici.

V osob pana Kubece jsou patrn znaky lovka, nlecho do vy spolenosti.
Bt dobr, avak jet neznamen bt dan. Zde je poteba neho navc. A to je buto umt hrt na strunu tniny t melodie, kterou pje spolenost do kter se chceme dostat, i mt obdobn vlastnosti, aby ns povaovala za svho lovka. Pan kontinentln direktor je nejenom kucha, prezident, ale je i, a to v tomto ppad pedevm, diplomat s velkm D a j tvrdm, e ob zmnn vlastnosti i schopnosti se v naem panu prezidentovi nalzaj shodnou mrou. Bez toho se vysok politika prost ned dlat.

Co tedy dl? Zkusme si opt zavtit? Vize takovho proroctv u nem mnoho podob, a v ppad pana Kubece je ji pouze jeden post. A tm je svtov prezident kuchask organizace WACS. Ale pokud by nkdy se i nco takovho mlo stt, nebude to ani tak o jednotlivci, ale o konstelaci hvzd, kter by se musely souhrou mnoha okolnost nakupit do polohy optimlnho souhvzd takovho skutku.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku