�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Deset podzimnch otzek prezidentovi AKC R

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 13.11.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1454

Nae reprezentace udlala pro co nejlep vsledek stran mnoho a j te jen budu dret palce, aby to tam spadlo. Je jist, e stt se me cokoliv, vdy tyto soute nejsou o protnut clov psky, ale j vm a drm palce.

fiogf49gjkf0d

1 Pane prezidente titvrtiny roku ve va funkci kontinentlnho direktora mte za sebou, kdy navc zaujmte domc pozici  prezidenta AKC R a Executive Chefa v hotelu InterContinental. Tedy mte poznatky ze t vrcholovch funkc ve tech tvrtinch roku. U kter funkce jste nucen vce tlat na plyn a u kter na brzdu?
Tak j mm sv pedstavy o vkonu funkc a jsou jakkoliv a nedlm rozdl jestli je nco za penze nebo z lsky k emeslu, znamen to tedy, e se snam nedlat nic na pl plynu. Ono potom ve finle ten polovin plyn pin jen negativa.

2 V em se vae vstupn pedstava do kontinentln evropsk pozici rozchzela v porovnn s pedstavou a realitou?
Urit jsme si nemyslel, e to bude takto nron, a u asov nebo i jazykov. Toto ve mu dobe zvldat jen dky obrovsk podpoe mho zamstnavatele, skvl prci sekretaritu a pochopen m manelky. Jeden pklad m jsme musel projt. Nemm problm v komunikaci v anglitin, ale musel jsem zat velmi asto pst a to jsem se za zatku pkn potil. Je to hlavn asov nron, cestovn a vyizovn korespondence. Jeliko nechci idit ani jednu prci, tak se k psan dopis evropskm prezidentm dostvm okolo jedenct v noci.
Ale rozhodn nelituji, e jsem do toho el. Vdy je to uznn prce cel asociace, toho eho jsme za dvacet let doshli, jak nae tmy soutily, jak pracoval pan Dubovsk, vechna nae bval i souastn pedstavenstva. Nen to o tom, e by se najednou Kubec rozhodl, e bude kontinentlnm editelem.

3 Ani bych znal zkulis kontinentln evropsk skupiny, vm jedno zcela jist, e kde jsou lid, tam bvaj i rozdln nzory. Kde vy osobn se nejvce rozchzte i shodujete ve va vizi s nktermi leny kontinentlnho WACSU ?
Mm za sebou prvn ostr jednn Wacsu, kter probhlo v Pai. Jsem pekvapen jak nov vbor pod vedenm Gissur Gudmundssona dobe funguje a ubr se v devadesti procentech jednm smrem. Je zcela jasn, e se stane, e mme nkdo rozdln nzor, kter se sname prosadit, ale vdy jde o vzjemnou komunikaci a uvdomn si celkov prospnosti diskutovanho problmu.

4 Jak je spoluprce, respektive vztah mezi zstupci svtovho a evropskho WACSU? Ptm se tak proto, e na poslednm evropskm kongresu zaznly njak pipomnky vi svtu?
Jak u jsem zmnil, kad mme svoj pedstavu co bychom rdi prosadili, ale smr prce je dan a mi jsme tam od toho, abychom naplnili pn naich len, nehled na to, zda se jedn o Evropu nebo svt.

5 Ped nkolika mlo dny jste premirov pedsedal evropsk zn. Do jak mry za danho stavu tto organizace, a to ve smyslu personlnm a  nzorovm,  bylo i bude mon prosadit vai pedstavu o smru psobnosti kontinentln Evropy?
Ano, mm za sebou kest ohnm, kter vak velice dobe dopadl. Je velmi pjemn, e jsem j, ale i to e pedsednictv, kter je v R bylo pijato kladn a e mm okolo sebe velk poet souznnch du. M  pedstavy o smru jsou jasn, co nejvce se vnovat spoluprci mezi jednotlivmi stty a co nejvce jich pivst do na gastronomick rodiny.

6 Dleitm bodem jednn byla realizace nmtu Global Master Chef, kter by ml vypreferovat kuchae s nadstandardn kvalitou jejich prce a tm i jejich uplatnn v prvotdnch gastronomickch zazench celho svta. Mylenka je urit dobr, ale realizace v plnm rozsahu zmru bude rozhodn velmi nron. Kde bude podle vs ona Achilova pata tohoto projektu v jeho plnm a rychlm rozen ve smyslu jeho zmru? Mm tm zejmna na mysli respekt majitel pednch gastronomickch svtovch zazen a jejich zjem o osoby s touto certifikac?
Tak tento projekt ve svt normln funguje, ale jen dky tomu, e je tam fungujc systm kolstv a tak zamstnavatel tyto certifikace i rzn druhy profesnho rstu uznvaj. Znamen to, e u ns je k tomu, aby tento projekt mohl pln fungovat nutn udlat rzn zmny, a u ve spoluprci s pedstaviteli ministerstva kolstv, tak i s pedstaviteli ministerstva prce. V praxi to znamen, e na pozice vedoucch , mistr, fkucha, ale i vedoucch smn se budou moci dostat jen ti, kte budou mt patin vzdln. To zde nyn dky pekotnm a nesmyslnm zmnm po revoluci pestalo fungovat. Take fkuchai jsou dnes ti, kte maj odsloueno vce rok, nebo pracovali v zahrani a nebo prost jim tuto funkci nkdo dal. Vbec dnes nen dleit zda pro tuto funkci maj potebn vzdln, jestli v nco o zen, ekonomice a dalch atributech nutnch pro zvldnut dan pozice.

7 V souvislosti se singapurskou kulinskou sout, patc k prioritnm akcm svtovho kln, se vynoila u nkterch tm nespokojenost s objektivitou nkterch komisaskch verdikt. Budete napklad vy osobn, z pozice kontinentlnho direktora WACSU prosazovat njak pravy ve smyslu ujednocen hodnotcch pravidel?
Ji jsme zaali. Vyjdili jsme nespokojenost se sestavovnm komis, ale hlavn jsme zaali pracovat na tom, aby i nae republika mla sv komisae, kte budou na takovchto soutch psobit. Nen to o tom, e budou v porot, aby mohli nadrovat naim tmm, ale o tom, aby prosadili i n pohled na gastronomi a aby penesli zpt na soutc, jak a co se hodnot.
A pokud se ve poda tak po souti v Luxemburgu budeme mt mezi svtovou komisaskou elitou ji tyi nae lidi. Dva ji mme a dva prv v Luxemburgu absolvuj kolen a zkouky.

8 Byly v tomto smru nkdy v minulosti provedeny podobn snahy v hodnotcch propozicch? Ppadn, e ano, s jakm vsledkem?
Je to iv organismus, kter se neustle vyvj a poadavky se mn. Je to hlavn o tom, e je dleit co nejvce soutit, co nejvce bt v komisch, tak abychom stle dreli krok s vvojem a poadavky na souasn trendy.

9 Na potku nsledujcho roku se zastnte v Jihoafrick republice kongresu s obsahovou npln Hlad ve svt. Co bude zamenm tto akce ve smru praxe, nebo proklamace zmru a  jeho realizace bvaj mnohdy protiply. Za pklad vezmme dlouhodobou skutenost, e kad den umr ve svt nkolik destek tisc lid, a z toho velk mnostv dt. Pitom ti, kterch se to tk, tj. vldy nkterch stt Afriky, Jin Ameriky a v uritm mnostv i jin Asie, nevnuj problmu potebnou pozornost hodn jeho hroziv realit. Jak a m hodlte tmto zaarovanm kruhem, kter se v obvodu sv hrozivosti rozpn ji po mnoho  let, prorazit?
Ano mte pravdu je to hroziv, ale to nen o tom, e WACS nkoho poraz. WACS jako zstupce kucha a cukr ve svt mus dt na jevo svj nesouhlas a postoj k tomu co se dje. Musme vyjdit svou podporu a mi j takto vyjadujeme a jsme pesvden, e se k nm pidaj i dal. Nejednodu je sedt se zalonma rukama a kat vdy sm stejn nic nezmu. I ze stejnho dvodu byl letos v Pai odstartovn projekt Chefs without Borders, kter je opt krokem k utien smutku a bolesti ve svt. A nae Asociace se do tohoto projektu hned zapojila a prostednictvm partnera, kterho jsme pivedli a kole Diakonia v Praze jsme pedali 77777,77 K na nkup sprchovacho lka pro dti se zdravotnm postienm.

10 Ped nmi je jedna z velkch provrek Nrodnho tm kucha a cukr AKC R v jednom z nejvtm gastronomickm soutnm prosted svta v Lucembursku. Bojov slogan, e jedeme pro zlato, neme mt po mnoha letech sil a tuby po tomto drahm kovu ani jinho znn. Vy bvte osobn ptomen tmovm zkoukm a na neisto, i v oficilnm proveden, znte problematiku soutnho skal i zkulis. Do jak mry v objektivnosti nhledu je ono ken zlato pro ns v letonm Lucemburku realizovateln? Tuto otzku pokldm s pihldnutm ke skutenosti, e vy sm v roli kapitna juniorskho tmu, jste zlat hivny ji doshl?
Mm nkolik dvod pro si myslet e zlato pivezeme, samozejm se mohu mlit, ale nikdy v minulosti s vekerou ctou k bvalm lenm, nebylo tolik udlno v pprav. A u to byl nrodn tm nebo juniorsk tm. Oni udlali pro co nejlep vsledek stran mnoho a j te jen budu dret palce, aby to tam spadlo. Je jist, e stt se me cokoliv, vdy tyto soute nejsou o protnut clov psky, ale j vm a drm palce.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku