�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Oslava kulinskho svtku na Staromstskm nmst - dorty / -3.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.10.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1450

Nsleduje vet dalch dortovch variac, kter se sice ji nevtstnaly na stupn vtz, ale udrely krok s pelotonem cukrsk tvorby.

fiogf49gjkf0d

Asociace kucha  a cukr R m ji za sebou 20 let sv innosti a v tomto kulatm vro me pijmat gratulace. Drek pro oslavence vak pro tentokrt zmnil svho adresta, kdy naopak jubilant se sm stal tm, kdo obdarovval.
A tak v souladu celosvtovho projektu WACS pod nzvem Bez hranic  pevzal narozeninov drek z rukou prezidenta AKC R  a kontinentlnho editele WACS pro stedn Evropu, Miroslava Kubece Mgr. Milan ern, editel Matesk koly a zkladn koly speciln Diakonie CE Praha 5.
Spolu s hlavnm sponzorem panem Karlem Hjkem pipravila AKC R pekvapen, kdy v podob destkov ady poskldala za sebe sedm sedmiek, kter prezentovaly finann hodnotu 77.777,77,- K, kter se skvly na darovacm certifiktu, jen byl pedn diakonick kole na potebn nkup fyzioterapeutickho polohovacho sprchovacho lka pro dti.


                                   Cenu veejnosti zskala Boena Zahlkov

Nsleduje vet dalch dortovch variac, kter se sice ji nevtstnaly na stupn vtz, ale udrely krok s pelotonem cukrsk tvorby pipraven pro sout "Ochutnejte eskou republiku Braun Cup", se ztitou spolenosti FIALA-PRAHA s.r.o.
Tento prask obchodnk s cukrskmi potebami a pomckami je u rovn nedlnou soust kulinskch oslav na Starm mst Praskm a svch pstupem k cukrskm akcm, a to ve sv podstat po cel republice navazuje na slavnou mecenskou tradici svho oboru, proslulou jeho pedchdci  dvjch dob.

 
                                                        Lucie Gahlertov

 
                                                         Jitka Krajdlov

 
                                                             Josef Nagy

 
                        Jitka Pelcov                                           Ludmila Kastnerov

 
                                                         Elika Polkov

 
             Magdalena Hellebrantov                                     Leona Vankov
  
 
 

Mezinrodn den kucha ml svm obsahem a gastronomickou nabdkou ptalivost, je pilkala do prostoru Staromstskho nmst, vetn tradin ptomnch turist, desetitiscov davy. Kad stnek, prezentujc kuchyni sv restaurace i hotelu, neml o zkaznky nouzi, nebo zahrn kadho chuovho nstroje, vytvejc v historickch prostorch esk sttnosti dokonal gastronomick orchestr, dokzal vyluzovat tak podmanivou hudbu, kter mohl odolat pouze mlokdo.
Ale v tento den lo o vc. Jednalo se takt v rozsahu kulinsk oslavy o umonn nechat zblzka nahldnout divck davy jak vypad pprava jednotlivch, v tomto ppad lidovch pokrm, naivo, s monost i ppadnho okoukn njakch, pro dotyn jim neznmch fines.
Pi IV. ronku kulinskho dne se setkalo ve vzcn shod nkolik faktor spchu, ktermi byly: Kvalitn sestaven a interpretovan program, dan pokrmy, magick sla historickho prosted a dobr poas. Kad zmnn poloka mla svj vznamov stupe, majc odezvu v nvtvnickm zjmu, kdy vet uvedench faktor vytvel souhrn kvality majc ve vzpomnce na 4. ronk Mezinrodnho dne kucha hodnotu evergrnu.


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku