�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk post v soutnm tmu

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 14.10.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1436

Jinak je tomu ovem v kombinaci dvou pbuznch emesel, kdy cukrsk dekor bv doplkem kuchaskch expont na soutn tabuli. Pozor, dleit vraz - bv doplkem. Je poteba drazn ci, e myln, nekuli a osudov myln!

fiogf49gjkf0d

Cukrsk soute maj mnohoetn zastoupen jak na tuzemskch, tak i zahraninch kolbitch, a to v psoben tzv. hotelov i umleck cukrainy, pokud zstaneme pouze u zkladnho rozlien.
Krom toho svoji samostatnou kapitolu zaujm dal obor z kategorie sladkho emesla, kterm je pernkstv, je svoji specifickou tvorbou si zan vylapvat cestiku k samostatn kategorii. e je v tchto ppadech o cukrskch slo soutch, kdy obor reprezentuje sm sebe, a jeho tvr pednosti i nedostatky spadaj vhradn na vrub dotynho tvrce.
Jinak je tomu ovem v kombinaci dvou pbuznch emesel, kdy cukrsk dekor bv doplkem kuchaskch expont na soutn tabuli. Pozor, dleit vraz - bv doplkem.   Pesnji eeno, cukrsk tvorba ve spolenosti kuchaskch vrobk je takto spe vnmna. Je poteba drazn ci, e myln, nekuli a osudov myln.
Ve prospch posledn vty svd mnoh zkuenost z rznch typ sout, kde cukraina byla v soutnm zadn v symbize s kuchaskm emeslem, a byl to prv sladk obor, kter prostednictvm svho tvrce doslovn zabil skupinov dlo soutnho celku. A nebo naopak zalepoval dru  tam, kde kolegov s vaekou v ruce nedothli nkter z detail soutnho zadn a do sprvnho konce.
V kooperaci obou gastro emesel na soutnm pdiu plat fyzikln pslov o sle etzu, kter je tak siln, jak siln je jeho nejslab lnek. V ppad cukrsk tvorby, v monosti zpornho psoben, to plat mon dvojnsob.
Je to tm, e cukrsk expont je ve spolen kompozici dominantn svm rozmrem. Kuchask tvorba ve studen kuchyni dky vizulnmu charakteru vrobk se vtinou dr promite m ten vraz nzko pi zemi. Cukrsk, pedevm v umleckm smru, m prakticky neomezen vertikln, ale t i horizontln prostor  pro sv vyniknut. A prv to, co nejvc bije do o, bv nejvtm pedmtem pozornosti.


Tato samostatn disciplna blho emesla sehrv v kolektivn kuchask souti ve vznamovm vjemu mnohdy roli druhch housl.
Ovem ve sfe vizuln psobnosti soutn tabule m znan podl na tzv. prvnm, ale i zrove celkovm dojmu a nejednou v historii velkch sout sehrl vkon cukre rozhodujc roli a v kladnm i zpornm ohodnocen. Cukrsk prce svoj podstatou umouje ve vizuln oblasti vt umleck kouzla neli kuchask tvorba a proto je j ve pikovch tmech vnovna zven pozornost pro schopnost vytvoen pozitivn image soutnho dla.
Proto kad pikov kulinsk tm, pokud se v soutnm zadn nalz cukrsk vazba, db o to aby tento velmi vznamn prvek nesehrval pouze doplkovou roli, ale byl aktivnm initelem urujcm pozitivn dojem celkov tvorby vetn vkusnho a elovho aranm vstavn tabule.
Nen dnm tajemstvm, e podle mnohch soutnch propozic je mon nasazen pouze jednoho cukre, a pesto se na cukrskm designu podl i dal cukr.
Pokud m cukrsk expont hrt roli, kter je mu v och disignerskch a hodnotcch expert pisuzovna, tak pi nronch podmnkch na soutch vych d ji jeden cukr nesta.Tato skutenost je pedmtem mnohch diskus a takto dublovan cukrsk pozice vynucen pro nronost pi soutn tvorb tohoto druhu, vol po sv legalizaci.
skalm ptomnosti cukrsk dekorace na kuchask souti bv ta skutenost, e cukr sm o sob je vtvarnm slistou. Jeho brilantn vkon me pevat celkov vzhled tabule a zbyten potlait do pozad kvalitn prci kuchaskch koleg. Zde zle na cukrskm tvrci, aby sv umleck ego poddil zjmu kolektivn tvorby, - i k tomu byl donucen - tak aby ve spojen s kuchaskmi vtvory nepsobil vliv jeho prce ruiv. Zde je to ji otzka tkajc se vrozenho citu pro sladn detail ve prospch celku snoubcho se s aranrskm vkusem bu u cukre samho,  kapitna i aranra tmu.
Vliv cukrskho expontu pi kuchaskch soutch vdy hrl velmi vznamnou roli, a ten kdo si byl jeho vznamnho vlivu vdom a tento poznatek uml pevst do praxe, zpravidla jej zrooval dobrm vsledkem.

 

Cukrsk expont nejen e je nmtem, kter svoj rozmrovou skladbou nejvce  upoutv, ale je t velmi vraznm aranrskm prvkem, jen ovlivuje celkov dojem soutnho zadn po vtvarn strnce. A zde pi vkusnm a atraktivnm zhotoven vrobku a dobe zvolenm prostoru jeho umstn je mon zskat plusov body za umleck dojem.
V propozic i z st hodnotcch komisa je mon asto vysledovat vrok o tom, e doplkov prvky dekorac se nehodnot. Nebv to tak zcela pravda. Existuje jaksi podvdom hodnocen, kter v ppad nejasnosti i rovnosti bod doke prv prostednictvm vkusn dekorace, a zrove i jejho umstn, posunout komisav vjem teba jen o milimetr, kdy i tato miniaturn vzdlenost me bt rozhodujcm initelem v konenm soutu. A zde se prostednictvm (pedpoklad je e vtvarn zdailho) strategicky umstnho cukrskho nmtu naskt velik prostor pro zisk onoho mnohdy  podvdomho, ale teba rozhodujcho bodu.
Posloum konkrtnm pkladem z erfurtsk olympidy, kdy jsem diskutoval s pedsedou rozhodho sboru na tma priorit celkovho vtze olympidy. Onen fundovan a mezi kolegy a soutcmi respektovan kapacita, sm dlouholet nrodn reprezentant, vyslovil - mon to ani neml v myslu e vtzn celek zaujal ji na prvn pohled pravou soutnho stolu a ml i mimodn zdaile zhotoven popisky vrobk. Teprve potom se pedseda rozpovdal o onch prioritch, kter spadaly do hodnotcch pravidel. Netvrdm tm, e popisky rozhod bodovali, ale v kadm ppad jejich vzhled a celkov psobnost zstala i tak ostlenmu rutinrovi v pamti. Kapka vedle kapky vytv moe. Dobe zhotoven drobn detail ve spojen s dalm detailem me vytvoit bodov objem.
Umstn cukrskho expontu v kuchask kompozici bv zpravidla uprosted vstavnho prostoru. O strategick postaven ve stedu pole, a v bitvch, achovch partich apod. se vdy vedou urputn boje. Tot msto zaujm obvykle cukrsk dominanta a okoln prostory vypluj ostatn prvky soutnho zadn. Pokud expont je umstn excentricky vi ostatnm soutnm vrobkm, neboli je prostorov tzv. utopen, je svm rozmrem zdrojem dojmu nevyvenho prostoru a tak zsluhou patnho umstn me i dobe zhotoven dlo ztrcet na atraktivnosti a tm t i zisku bod.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku