�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mistr Tonti opt mezi nmi

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 29.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=14

Cukr vtvarnho profilu, jeho originln tvorba i kopie jsou bez zavhn rozeznateln mezi rznorodou nabdkou cukrskch vrobk.

fiogf49gjkf0d

 Cukr vtvarnho profilu, jeho originln tvorba i kopie jsou bez zavhn rozeznateln mezi rznorodou nabdkou cukrskch vrobk. Tak njak by bylo mon ve zjednoduen form charakterizovat nm dvrn znmho trojnsobnho mistra svta v modelovn, pana Elisea Tontiho.
Nezdka bv pravidlem, e nov vznikl progresivn styl se stetne s eleznou koil obyeje, a e tvrce mlokdy doma bv prorokem. A nejinak se dlo t i u vcarskho profesora cukrainy, kdy jeho tvorba byla zpotku brna u mnohch se smenmi pocity, nekuli s odmtnutm. Snad lze nejvstinji poslouit pkladem jistho uitele, kter v odmtavm pstupu k Tontiho tvorb na jaksi cukrsk vstav vedl dti obloukem kolem stnku s Tontiho exponty. Mnoh novota mus mt ostr a dobe kalen hrot sv psobnosti, aby mohla pronikat do tvrd hmoty petrvvajcch zvyklost. Vdy i legendrn gnius Mozart byl pi svm "majstrtyku" doma vypskn, a a stovat esk matika svm citlivm sluchem postehla v notov bystin, tu skutenou podobu stedn mylenky a vzala ji za svou tak,- jak citoval tehdej mediln pramen - e kdy velk muzikus v koe v Prahu vjdl, pekvapen byl toliko, slyc prost lid psniky z jeho opery si pi prci pskati, e v nadenm nad tmto zjitnm, historickou vtu vykl: " hle, m Praan mi rozumj!"-. A kdyby tent pisatel il dnes, dozajista by v souvislosti s Tontim napsal: - kdy maestro Tonti jal se esk zem navtviti a skrze vklad v nejednu cukrrnu nahldnul, v naden vykikl: " hle, m echov m pochopili!".
Dovolte m prosm tuto vloku historickho dokumentu s nslednou pomyslnou parafrz vsazenou do souasnosti. Nejedn se ale o pokus dramatick zpletky, nbr o pravdiv vyjden skutenho dje, kter potvrdil sm mistr, kdy uvidl mnohokrt svj Dekor 2 000 v rznch cukrrnch, a ji ve vce i mn zdailm proveden. Ale jedno z toho je patrn, e Tonti zasil v esku kvalitn osivo, a zan se dokvat i urit sklizn.
Pro Tontiho to bylo jedno z dalch potvrzen poznatk o sprvnosti nastoupen cesty Dekoru 2 000 a o jeho schopnosti pekonvat hranice a stt se kosmopolitnm cukrskm umnm.
Podle Tontiho slov, vvoj jeho stylu nen jet ukonen a rezerva zstv v monostech obmn. Prce, napklad ped pti lty v porovnn s dnekem, ukazuje na pokrok a linie vvoje nedoshla jet svho vrcholu.
Pnos a smr vvoje smuje do formy zjednoduen, kter spov v rov kresb, nahrazujc star a klikat ornamenty a otevr tak zrove dvee do komern vroby.

Ob sti Tontiho semine zajiovala okoldou a surovinami firma okoldovny, a.s. a jej zstupce, editel oddlen surovin Jaroslav Jedlika byl obma akcm ptomen a podrobn konzultoval s mistrem vrcholovho cukrskho umu, souasn monosti a perspektivy vrobk okoldovny, a.s., se zamenm na tento druh cukrsk produkce.
Eliseo Tonti potvrdil zpsobilost "orionsk" okoldy, s poukznm na dal technologick monosti jejho vvoje, kter by byl ovem vyven dvou a trojnsobnou vy nkupn cenou.
Eliseo s Marcelem pslu pobytem do frankofonnho kantonu vcarska a tak v tomto jazyce komentuj svoji pedvdc innost.
Trojnsobn mistr svta v modelovn, jeho tvr akn rdius pesahuje bnou normu cukrskho objemu, se tentokrt zamil vt mrou na okoldov bonbony. Osazenstvo v hlediti mlo monost nejen teoreticky, ale i prakticky se seznmit s rozmanitmi druhy okoldovch vrobk a jejich npln. Nezbytnm intermezzem Tontiho tvorby, byla ukzka modelovn kvtin a plmetrovho okoldovho monumentu s nezbytnou dekorac la Tonti. Ji bylo eeno, e Dekor je stle v pohybu ve smru vvoje. Mistr vydal ji nkolik publikac, kde tene seznamuje se svoj osobitou technikou a barevn ztvrnn knihy je pastvou pro oi i dui a zrove i receptem pro toho, kdo hled v labyrintu novotvar cukrskho kumtu.
Tontiho Dekor 2 000 je nutno ovem brt jako ohranien umn, kter nen mon napasovat na kadou cukrrnu a tento styl je pouze vhodnm doplkem irokho repertoru, kter cukraina ve sv i nabz.
Styly jsou rzn, mn se a nkter petrvvaj. Domnvm se, e Tontiho Dekor vstoupil na cukrskou oblohu jako hvzda zn velikosti, a e m anci stt se jeho stlic.


Vytisknuto dne 03.03.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku