�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Deset singapurskch otzek kapitnovi nrodnho tmu / -2.

Autor: Jan Hork + J.. z V.
Datum vyd�n�: 07.05.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1398

Mme ped sebou jet hodn prce a zmn. V takovchto soutch mus kad bt sobstan a mus pesn vdt co m dlat. Jinak pidl spoustu prce celmu tmu a to v takovchto nronch podmnkch nelze.

fiogf49gjkf0d
Pro kapitna Nrodnho tmu kucha a cukr AKC R Jana Horkho, nebyla v jeho ppad singapursk ast premirov. Ale pesto zde byl v roli velcho kulinskho dstojnka nrodnho tmu poprv a pro tentokrt jeho zorn hel pohledu byl upen na pln odlin koly a detaily, ne tomu bylo v jeho pedchozm pobytu coby lena nrodnho tmu. Ale nejenom to. Byl to prv on, kdo byl jednm z hlavnch tvrc strategii postupu, zpsobu vyjden podoby a skladby soutnch pokrm a expont i personlnho sloen nrodnho drustva.
Pedchoz vystoupen nov utvoenho nrodnho tmu se odehrvalo buto v dl sestav, nebo v trninkovm i ppravnm pojet, poppad v kontroln souti jednotlivc. Avak singapursk svtov pohr ji byl prvou opravdovou ostrou stelbou, kde kad zsah ml svoji vhu, kter potvrzoval i sktal monost k uznn i kritice vekerch kapitnovch rozhodnut a nvrh pevedench do soutn tmov praxe pod praporem esk sttnosti.
Stejn jako v minulm vstupu, kdy na podobn dotazy pro nai veejnost odpovdal manaer tmu Tom Konopka, se dnes se svmi postehy  s nmi podl kapitn nrodnho tmu Jan Hork se zamenm na konkrtn innost tmu a soutnho prosted.

1 Jak hodnotte vsledek eskho nrodnho tmu v singapursk souti v konfrontaci se zmrem, s kterm jste do Asie odjdli?
Urit jako spch, i kdy jsme pohleli ve. Ale konkurence byla opravdu velik a tud ns to ene dle s ppravou na Luxemburg.

2 Asijsk metr, jak znmo, bv odlin od evropskho. V jak konkrtn podob se projevovala odlinost asijskho hodnocen od evropskho?
Prv tento metr jsme poznali v hodnocen studen tabule. V komisi byli ti Asiat, a ani m argumenty a obhajovn zpsobu na prce pi rozhovoru s nimi nm nepomohly. Byly zde ovem vjimky, v podob mladho komisae ze Singapuru, vymykajc se zdejmu asijskmu pravidlu, e hodnocen na studen tabule nebylo objektivn.Tento komisa byl v komisi na olympijsk IKA a bohuel ns nehodnotil. Dle jeho nzoru ostatn lenov poroty nebrali v potaz to, e jsme Evropan.

3 Do jak mry a v em, dle vaeho nzoru, se promtlo hodnocen      pokrmov odlin kultury u naeho tmu?
U teplho menu jsme byli spokojeni. Jen jednu vc co jsem nepochopil, a tak jsem to komisi dal jasn najevo, e je pro m nesmysl komisask poadavek abychom pouvali na degustaci plastov liky a po kadm ochutnn je vyhodili. A komisi jsem ekl, e pokrm z plastov lce m jinou chu a e pro m to je nesmysl. A v tomto nzoru byl se mnou zajedno cel n tm.
U studen kuchyn se asijsk hodnocen projevilo velice. Ml jsem rozhovor s asijskmi komisai a nkter vci jim pili jako nevhodn, i kdy ve Stuttgartu zase naopak, tento zpsob naich postup byl Evropany hodnocen pozitivn. Mm-li konkrtn jmenovat, tak uvedu zhotoven tlaenky, finger foodu a dalch. Tedy, mm-li v jedn vt shrnout n nhled na prci hodnotc komise z naich poslednch dvou sout, tak nemohu jinak ne prohlsit, e hodnocen ve Stuttgartu spatuji jako pozitivn a v Singapuru negativn. Je to prost vechno krasobruslen, a rozhodovn se odvj od toho, kdo se v komisi konkrtn nachz.

4  - Existuje z pohledu kapitna, teba i teoretick nmt, jak je mon pi souti tohoto typu eliminovat odlin nhled asijskch rozhodch na evropsk ztvrnn soutnho zadn?
Myslm, e by se mly vude na takto prestinch soutch po svt sjednotit pravidla a brt ohled na destinace. A tm myslm pstup komisa.

5 -  Prozatmn innost naeho celku se projevovala v tmovch     soustednch a v jedn mezinrodn souti, kter byla ale spe kontroln provrkou jednotlivc. Singapur byl nekompromisnm detektorem skutenho stavu schopnosti a vkonnosti naeho tmu. Jak jsou v tomto smru vae poznatky?
Mme ped sebou hodn prce a zmn. V takovchto soutch mus kad bt sobstan a mus pesn vdt co m dlat. Jinak pidl spoustu prce celmu tmu a to v takovchto nronch podmnkch nelze.

6 Jednm z vznamnch initel tmov vkonnosti je jeho psychika a  tmov duch. Byly v tomto smru njak trhliny, kter bude poteba zacelovat?
Myslm, e cel tm fungoval v podku. Samozejm ponorkov nemoc tak byla, ale hned zas odela. J osobn nechci, aby nrodn tm psobil v kei. Chci, aby soutn prce vechny leny bavila, ale zrove se dodrovaly zadan pokyny a pravidla.

7 Kdyby jste ml poznatky, kter mte nyn po souti a  singapursk  pohr by zaal a za nkolik msc, kterm smrem by jste nasmroval sv sil coby tmovho kapitna?
Toto je velice zludn otzka. Kdybych chtl doshnout co nejve, tak bych pistoupil na jejich pravidla.Tady, ale bohuel nejsou ta pravidla vude stejn a nen stejn metr na vechny. Proto bych zstal hrd na to, co dlme a udlal bych to co umme nejlpe a to co mme vyzkoueno. A stl si za svm. A mon tm bojoval i proti tomu, aby se nkdo tam nahoe zamyslel a ten stejn metr na takto prestinch soutch udlal.

8 -  Jak vnmali a hodnotili kolegov z pednch tm asijsk odlinosti  v komisaskm hodnocen ?
Bohuel tak negativn

9- V em spoval viditeln rozdl mezi asijskmi a evropskmi tmy?
Asiat maj svj charakteristick styl sestvajc z pokrm grilovanch na oleji a kter maj hodn agresivn chut

10 V zvren celkov nhled na vystoupen naeho tmu,?
Je to dobr zkuenost a reklama pro nai republiku. N zmr, aby se o ns vdlo jako o celku, kter hodl zasahovat do vych svtovch pozic, se i pes nkter uveden negativa podailo naplnit. A navc jsme seznmili mnoh ptomn jak o naem tmu, tak i o esk kuchyni, i takt o republice prostednictvm rozdanho propaganho materilu a vizitek.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku