�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ztratn ve vrob a prodeji

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 05.06.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=137

25 odst. 3 o danch z pjm se vymezuje co je kodou. kodou se rozum fyzick znehodnocen (pokozen nebo znien) majetku ve vlastnictv poplatnka, a to z objektivnch nebo subjektivnch pin

fiogf49gjkf0d
25 odst. 3 o danch z pjm se vymezuje co je kodou. kodou se rozum fyzick znehodnocen (pokozen nebo znien) majetku ve vlastnictv poplatnka, a to z objektivnch nebo subjektivnch pin, pokud je majetek v dsledku kody vyazen. Mankem se rozum inventerizan rozdl, kdy skuten stav je ni ne etn. Za tyto kody a manka se nepovauj technologick a technick bytky a bytky vyplvajc z pirozench vlastnost zsob vznikajc nap. rozprachem, seschnm v rmci technologickch bytk ve vrobnm, zsobovacm a odbytovm procesu (pirozen bytky zsob materilu, zbo, nedokonen vroby, polotovar a hotovch vrobk), ztratn v maloobchodnm prodeji a nezavinn hyny zvat, kter nejsou pro ely zkona hmotnm majetkem a to do ve ekonomicky zdvodnn normy pirozench bytk a ztratnho stanovenho poplatnkem. Sprvce dan me posoudit, zda ve stanoven normy odpovd charakteru innosti poplatnka a obvykl vi norem jinch poplatnk se shodnou nebo obdobnou innost, a o zjitn rozdl upravit zklad dan.
Poplatnk by si mohl v rmci sv innosti udlat eten, v podstat ekonomick rozbor u pslunho druhu vrobku a podchytit procento ztrt. Tento poznatek zkonfrontovat u dalch vrobc, zda-li i nich dochz k obdobnm ztrtm.
To je douc jednak z dvodu porovnn objektivity vlastnch poznatk a t proto, e podobn kon bude provdt i sprvce dan. Pevn procento stanoven ztrt pi vrob dnes nen v dn paragrafov podob zachyceno, a tuto problematiku je v ppad prokazovn ztrt nutno podloit vlastnm ekonomickm rozborem, vychzejcm z vysledovn innosti a v vznikajcch kod. Tento poznatek se pak zprmruje a porovn s vsledky firem vyrbjcch na obdobn bzi.
Zvrem osobn slovo. Bude to zavnt trochu kacstvm, ale jedn se o ivotem ovenou praxi. Arbitr vesms neposuzuje skutenou pravdu, ale slu argument, kter hovo pro ni nebo proti n.
Ten kdo se rozhodne ztrty vznikl pi vrobn a prodejn innosti vykazovat, mus bt perfektn vybaven arzenlem poznatk a ty v pslun chvli mus umt tak prosadit.
Oponentem bude kontroln orgn, kter m v popisu prce dokzat opak. A bude zleet na tom, kdo koho petla.
Vrobce bude v tomto souboji znan handikepovn, protoe zmnnm arbitrem nebude tet nezvisl osoba, ale samotn protihr duelu - kontroln orgn.
Nabz se jet jedna monost, kdy vznikl ztrty si vrobce zakalkuluje do ceny. Uin-li tak oproti blzkm kolegm takto sm, vystavuje se riziku ztrty klientely, ale vymez tak v plnm rozsahu konfrontaci s kontrolnm orgnem.

Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku