�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Prezident Kubec se stal Continental Direktorem Central Europe!

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 29.01.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1353

Prezident AKC R byl na 34. Kongresu WACHS v Chile zvolen kontinentlnm direktorem pro centrln Evropu! Tato volba je osobnm spchem a presti naeho prezidenta, ale i poctou pro eskou republiku.

fiogf49gjkf0d

Prezident Asociace Kucha a cukr R byl dnen noci na 34. Kongresu WACS v Chile, zvolen kontinentlnm direktorem pro centrln Evropu! Tato volba je nejenom osobnm spchem a presti naeho prezidenta, ale zrove i poctou pro celou eskou republiku.
Volba je historickm pelomem v djinch esk gastronomie a je jak jejm triumfem, ocennm vech dosaench vsledk, tak i v jej novodob historii oteven se dalm monostem pro propagaci na kuchyn, soutnch tm a vnmn eska jako plnohodnotnho lena svtov kuchask organizace WACS.
Je rovn i zvazkem pro vechny, kt pracuj v gastronomii, v jejich snaze navzat na toto vysok ocenn, kter se na republice dostalo.

Po volb bylo s kontinentlnm direktorem pro centrln Evropu Miroslavem Kubecem provedeno bleskov interview Brno Santiago de Chile.

Pane kontinentln direktore, pedevm co nejpmj gratulace nejenom naeho mdia Gastronews.cz, ale pedpokldm, e i vech eskch gastronom i tch, kte jsou s nam oborem spojeni teba jen pouhou konzumac. m je pro vs tato historick volba, vznamn a co ve j pedchzelo?
Sv zvolen vnmm jako ocenn dlouhodobch vsledk, kter jsme se v na organizaci AKC R spolu s naimi pedchdci snaili doclit.
Jednalo se o clevdomou a mraven prci vech naich len, ale rovn vech gastronom esk republiky, kte se svou kvalitn prac zaslouili o dobr jmno eskho kulinstv a jejho pohostinstv. Velkou mrou se na tomto   naem spolenm spchu podlely vechny soutn tmy na ele s Nrodnm tmem kucha a cukr R, regionlnmi drustva a rovn tak i jednotlivci, takt koly, kulinrn kolc stediska a ti odborn mdia, kdy vichni jednotnou silou posouvali vznam a hodnotu a mezinrodn presti na vlasti  a gastronomie do irokho povdom svtovho veejnho mnn. Speciln a vznamn dk nle vem naim sponzorm a partnerm.
Dle to byla rovn dlouhodob a tvr prce v jednotlivch regionech AKC R, kter ze svch pozic vytvely kulinrn hodnoty krok po kroku ke svtovmu standardu. To ve uveden mlo po ase svj vrchol na dnenm 34. ronku, kdy na esk republice se dostalo ocenn v podob mho zvolen Continental Direktorem Central Europe!

Jak povinnosti bude pro vs osobn tato volba obnet?
Bude se jednat o zintenzivnn mch kontakt se vemi slokami, kter budou spadat pod pravomoci, ale i povinnosti Continental Direktora Central Europe. Ty budou obsaeny v cestovnch povinnostech, v asti na soutch v zahrani, organizovn evropskch konferenc a podlen se s evropskmi prezidenty na vzdlvacch procesech v jejich asociacch. Tak bych rd pivedl do rodiny WACSu nov lensk stty, kdy mm na mysli nkter stty jin Evropy a Belgii.

Do jak mry tato nov pozice, dnes ji svtovho vznamu, ovlivn vae domc funkce. Mm tm na mysli Executive Chefa v hotelu InterContinental a prezidenta AKC R?
Ovlivn m znan, a to v nrstu novch povinnost. Ale zde musm zdraznit jednu dleitou vc, a to, e funkce Centrlnho Direktora je dobrovoln a neplacen, stejn tak jako pozice prezidenta AKC R. Budu tak muset obtovat mnoho asu a sil k tomu, abych si udrel jak funkci prezidenta Asociace kucha a cukr R, tak i  pozici Executive Chef v Hotelu InterContinental.

Report o prezidentovi AKC R Miroslavu Kubecovi: klikni zde

V roce 2005 bezprostedn po volb novho prezidenta AKC R, kdy odstupoval dosavadn prezident Julius Dubovsk a nov funkce se ujmal Miroslav Kubec, jsem v  lnku:
 Miroslav Kubec prezident AKC R, fkucha hotelu InterContinental Praha,
v jeho zvren stati:  Vstup na Mount Everest nebo na petnskou rozhlednu?, 
napsal nsledujc:

V polovin bezna roku 2005 se konala pravideln valn hromada AKC R, j pedchzelo vznamn prohlen jejho prezidenta Julia Dubovskho o abdikaci na prezidentsk post. To tedy znamenalo, e setkn len asociace bude zrove volebnm shromdnm, kter rozhodne o nov hlav nejvt gastronomick organizace v esku. Nen dnm tajemstvm, e kulorn umy jmno Kubec skloovaly nejastji. Pesto ale bylo pro potencilnho favorita nezbytn nutn zskat vysok poet voliskch hlas a bt zvolen novm pedsednictvem.
Vsledek hlasovn len valn hromady rozhodl o tom, e pan Miroslav Kubec obdrel nejvy poet voliskch hlas a nsledn byl jednomyslnm rozhodnutm pedsednictva z jeho stedu zvolen za prezidenta Asociace kucha a cukr esk republiky.
Zde by bylo mon hovoit o finlnm milnku dosaench kulinskch hodnot prezidenta Miroslava Kubece, nebo za pouit tosu pirovnat jeho volbu k vstupu na kuchask Mount Everest.
J osobn si ale dovolm jeho nkolik dn trvajc prezidentskou pozici  pirovnat pouze k vin petnsk rozhledny. Mm tm na mysli pomr souasnosti a perspektivy, do kter bude nov prezident urit mit.  K takovto vaze m opravuje vdomost o tvrm potencilu, kter je v nov zvolenm prezidentovi ukryt. Zkusme analyzovat jeho vvoj od samho potku vstupu na kuchask pdia a po dneek. Zakomponujme  do vahy jeho optimln vk, filosofii, kterou dokzal prosadit i nkdy proti proudu zait konvence, zahranin gastronomick poznatky, elovost v jeho jednn, snahu na sob pracovat a pipotme blahodrn vliv dlouhodob prce s mlde, dvajc lovku transfuzi elnu a zrove nedovolujc ustrnout ve vvoji a dvajc kdla k letu do dlav lecch prozatm v oblastech sn.
Tm bychom se mli dostat k vsledku, e i tato nejvy esk gastrofunkce prezidenta AKC R,, je v jeho kuchasko-manarsk vizi pouze pozic rovnajc se vi petnsk rozhledny, protoe pan Miroslav Kubec bude urit mit ve vstupu esk gastronomie k vym nadmoskm ktm.

12.11. 2009 pi pleitosti trninkovho soustedn Nrodnho tmu kucha a cukr AKC R v Tboe, jsem napsal nsledujc:

Pipomeme, e prezident kuchask asociace nen jen njak ouada, ale zastv vznamn post Executive Chefa InterContinetalu Praha, a je to i bval kapitn eskho juniorskho nrodnho tmu. Krom toho, m v sob vrozenou vlastnost umrnnho diplomatickho charismatu, tolik potebnho pro pozici vysok politiky, budc u takto postavench partner nklonnost, uznn i respekt. Volba je jet ped nmi, ale j vkrom na teritoriln zem investigativnho novine, jm je ten, kter pe o tom, co se jet prokazateln nestalo, ale stt se me, a v tomto druhu nhledu jdu do rizika odvnho tvrzen, e to pi volb evropskho direktora pi hlasovn o eskm prezidentovi vyjde.
-----------------------------------------------------------

Tmto vrokem jsem dval hlavu na palek. Ale byl jsem si jist. Pro? Ji z ve uvedenho vyplv, e na panu Kubecovi byly patrn znaky lovka, hodcho se do vysok spolenosti.
Bt dobr, avak jet neznamen bt dan. Zde je poteba neho navc. A to je buto umt hrt na strunu tniny t melodie, kterou pje spolenost do kter se chceme dostat, i mt obdobn vlastnosti, aby ns povaovala za svho lovka. Pan kontinentln direktor je nejenom kucha, prezident, ale je i, a to v tomto ppad pedevm, diplomat s velkm D a j tvrdm, e ob zmnn vlastnosti i schopnosti se v naem panu prezidentu nalzaj shodnou mrou. Bez toho se vysok politika prost ned dlat. K by takov schopnosti mli i nai velijac politici.

Zdrazuji tunm psmem posledn vtu a znovu ji zopakovvm:

Tm bychom se mli dostat k vsledku, e i tato nejvy esk gastrofunkce prezidenta AKC R je v jeho kuchasko-manarsk vizi pouze pozic rovnajc se vi petnsk rozhledny, protoe pan Miroslav Kubec bude urit mit ve vstupu esk gastronomie k vym nadmoskm ktm.
A dodvm:
Slova v podob vtby budoucna, kter jsem napsal ve svch lncch na adresu prezidenta AKC R Miroslava Kubece, se dnen volbou v Chile splnila do puntku!
(a mn zstv hlava na krku!).


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku