�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pprava tureck kvy

Autor: Alparslan Erdem
Datum vyd�n�: 11.01.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1342

Tureck kva se pipravuje v tzv. dezv, co je ndoba knusov vize. Do dezvy se nejprve nalije voda (pozor, nejprve voda!) teprve potom se vsype kva a voda se zane a nyn ohvat. Ohev provdme do vystoupen kvovho varu do ve.

fiogf49gjkf0d

Tureckou kvu u ns vnmme pod prostm nzvem Turek, kdy do skleniky i keramiky vsypeme asi dv ajov liky  a zalijeme vrouc vodou.
Pineseme vm ti nvody originln ppravy tureck kvy.


1- Tureck kva se pipravuje v tzv. dezv, co je ndoba  knusov vize. Do dezvy se nejprve nalije voda (pozor, nejprve voda!) teprve potom se vsype kva a voda se zane a nyn ohvat. Ohev probh tak dlouho dokud nm kvov var nevystoup do vrcholov ve. To je okamik, kdy dezvu sejmeme ze sporku i alespo zredukujeme plamen na minimum tak, aby pna opadla a nsledn provedeme vaen znovu. Tento proces naven kvov pny provdme celkem tikrt. Pi poslednm varu a jejho ztlumen nechme rozven kvov kal usadit a pistoupme k sammu nalvn kvy, kter je tak trochu tureckm ritulem, kdy se kva nalv do pipravench lk z piblin jedn ve kvovho lku, kdy pi nalvn tuto vi nlevu mnme pohyby dol a zpt nahoru.

2 Existuje jet dal z mnoha zpsob ppravy tureck kvy, kter se pibliuje klasickmu turkovi jak se nkdy, i spe nouzov provd v esku.
Tento zpsob ppravy je provdn trojitm, peruovanm zalvnm.
Do lku vsypeme 7 g namlet kvy. Zaneme zalvat pipravenou vrouc vodou, ale tak, e vlvn provedeme krouivm pohybem do objemu asi do necel tetiny lku. Vlvn krtce perume a tento postup jet jednou zopakujeme.
Kva tm doshne pln a oteven chuti.

3 - Kvu a cukr vlome do dezvy. lkem, z kterho budeme kvu pt, odmme mnostv vody nalijeme do dezvy a krtce promchme. Nechme na malm plameni pomalu zahvat. Kva zane pomalu pnit,  snme plamen a pnu sebereme likou a vlome do lku. Kvu v dezv dle vame. Jakmile dojde k optovnmu varu, lijeme kvu pomalu a opatrn do lku tak, abychom nezahltili pnu. m vce se nm poda vytvoit bohat pnu, tm lpe.
Spolu s kvou servrujeme rovn skleniku vody. Je vhodn ped prvnm doukem kvy, napt se krtce vody, aby se odruil vjem pedchozho chuovho vjemu a mohla se plnohodnotn vychutnat chu takto pipraven tureck kvy.
Po zvren konzumaci se zbyl voda dopj.
Tureck kva se v mst sv domoviny vce slad o nco vce ne bv v prmru zvykem u ns.


Vytisknuto dne 09.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku