�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Novoron vize kapitna nrodnho tmu

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 02.01.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1336

Dve ne jsem byl osloven zda se nechci stt novm kapitnem, jsem byl rozhodnut, e v nrodnm tmu chci pokraovat, ale vbec m nenapadlo, e dostanu pleitost stt se kapitnem. Je to pro mne velk vzva a chci aby tento tm byl spn.

fiogf49gjkf0d

Jan Hork, nov kapitn Nrodnho tmu kucha a cukr AKC esk republiky, m s rovn nov vytvoenm tmem ji prv ppravn zkuenosti. Tyto poznatky nejsou ovem novtorskho druhu, nbr nstavbou na jeho innost  v pedchozm obdob jako lena nrodnho drustva, kdy tak kapitn ji nastupoval do funkce se zmapovnm rozshl plochy ternu jak mezinrodnch sout, tak i specifickho chodu nrodnho tmu.
Jako adov len se Jan Hork podroboval soutn stratgii vize pedchozho zpsobu prezentace reprezentanho drustva, kdy v souasn roli kapitna ji me pizpsobit polohu kormidla konceptu tmovho projevu  obrazu svmu. Vchoz bod a cl nrodnho tmu je kapitnovi znm. Te u bude na nm samotnm, jak ve spoluprci s dalmi leny tmu ur souadnice pochodu, jen by ve smru optima azimutu dovedl esk nrodn tm tam, kam jej nasmrovalo pedsevzet kolektivnho tmovho ducha a jeho vvojov tradice.
Nrodn kulinsk uskupen teprve ad rozjezdov rychlostn stupn, emu prozatm odpovd i podtext a mnostv dnench poloench otzek, s tm, e k prvnmu lmn chleba poznatk  dojde ji v brzk dob ti a pl msce, kdy se tm postav s odkrytm hledm tm nejlepm svtovm soupem, kte va v kotli la world, na svtovm pohru v Singapuru.

1 -  V jak velk vraznosti byl pechod lena nrodnho tmu na pozici jeho kapitna?
Ped tm ne jsem byl osloven zda se nechci stt novm kapitnem, jsem byl rozhodnut, e v nrodnm tmu chci pokraovat, ale vbec m nenapadlo, e dostanu takovou pleitost stt se kapitnem. Je to pro m velk vzva a chci aby tento tm byl spn. Myslm, e mm i vhodu v tom, e jsem byl nejprve lenem a na nkter vci mm jin pohled. Mohl jsem vidt pozici kapitna z jinho pohledu a to byla dobr zkuenost, kterou te vyuiji.
 
2 Kter prvky projevu minulho nrodnho tmu nebyly pro vs tzv. krevn skupinou a do jak mry lze a zrove i bude va snahou je promovat do podoby va vize?
Jsem velice rd za zkuenosti a poznatky z pedelho tmu. Je to dobr pro budoucnost tmu. Jsou vci, kter chci dlat jinak, ale  jsou i vci, kter budu dle praktikovat. Zkuenosti a patn i dobr jsou k nezaplacen.
Konkrtn, chtl bych doshnout toho, aby tm byl vce profesionln. Aby nrodn tm takto vystupoval na svtovch soutch i takto reprezentoval eskou republiku a tm zviditelnil eskou gastronomii a esk kuchae.
 
3 Nrodn tm si vytil podobu svho soutnho projevu v tepl i studen kuchyni, kter bude ve sv vrcholov podob prezentovna na pt olympid. Realizace zadanho tvrho zmru zaala ji jihoeskm trninkovm soustednm. V kter fzi meziolympijskho cyklu by mlo mt olympijsk zadn v obou kuchynch ji definitivn podobu, kter by se do Erfurtu ji jenom, eknme, kosmeticky dolechovala?
Tepl menu a studen vrobky budou upravovan v prbhu. Mme njak koncept, kter je dan a mme jej vyzkouen. V obdob mezi olympidou je nkolik vznamnch sout, podle kterch budeme vrobky a menu upravovat, tak jak bude trend a jak budou hodnotit komisai. 

4 Kde je v souasnu u nrodnho tmu v porovnn tepl kuchyn se studenou vt vkonnost, a pokud to nen nerozhodn, jakm zpsobem hodlte handicap jedn soutn sloky vi druh dovit?
 Myslm, e vaen teplho menu v restauraci nrod, kter se va v kuchaskch studich mme velice dobr. Je to dno i tm, e v tmu je dost lid, kte va v restauracch a hotelech a jsou zvykl improvizovat.
To je nae siln strnka. Studen kuchyn je velice nron a musm ze zkuenosti ci, e tady je to dost o penzch. Muste si pivzt komplet studenou tabuli do zem, kde sout probh, pronajmout kuchyni, kde ve pipravte, co u takov soutn tabule obn prci minimln 3 dn.
Ve je nutn pevzt hotov v chladcm voze na vstavu atd., co je velmi nron jak strnku finann vdaj, tak i na asov prostor nutn k dokonal kompletaci a prezentaci vrobku.

5 Nrodn tm zahjil svou novodobou innost americko - eskm vystoupenm, kdy jeho sly byly rozloeny do dvou drustev, kdy kad psobila, v tomto ppad, na rozdlnch polokoulch. Setkme se s tmto projevem 1. tmu esk kulinsk scny astji, nebo se jednalo o vynucenou zleitost?
Momentln ve eme jek ve bude probhat a jak budeme v tchto akcch pokraovat.Osobn myslm, e takov akce (kdy jsou dobe domluveny podmnky) jsou pnosem pro tm a celou eskou gastronomii.Jsem pro to dle v tchto akcch pokraovat.
tady musm ci, e esko-americk akce nebyla dothnut do konce a nebyla domluvena profesionln  i kdy dopadla velice spn. Toho se nov tm chce vyvarovat.


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku