�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Josef Jano - Pernksk mistr

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 23.05.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=13

Pernk vytv vhlas Pardubic, a pernksk slva tohoto vchodoeskho msta me svdt k domnnce, e pernksk specialista mus bt rodil Pardubian, kter zaal vyrbt pernk ji ve sv kolbce.

fiogf49gjkf0d

Pernk vytv vhlas Pardubic, a pernksk slva tohoto vchodoeskho msta me svdt k domnnce, e pernksk specialista mus bt rodil Pardubian, kter zaal vyrbt pernk ji ve sv kolbce.
Ovem, e to nen podmnkou, dokazuje pbh mue, kter se k pardubickmu pernku dostal vnji a v dosplm vku a navc ve spojitosti souhrnu nhod. Vyprvn bude o mistru pernki, panu Josefu Janoovi z Pardubic.
Jeho pvod nen avak z "pernksk Mekky", nbr z Valaska, kde se pod piatm hebenem Beskyd krila osaml chaloupka, kter kolemjdouc upoutvala vn peenho cukrov.
To pan Janoov, vyhlen odbornice na sladk pochutiny, astokrt pkvala chutn svatebn dezerty, kdy si njak mlad pr ped oltem ekl sv ivotn ano. Mal Janoovic Pepk, nejene s dtskou zvdavost pozoroval maminino ponn, ale i pozdji pikldal ruku k dlu. Malebn kraj Moravskoslezskch Beskyd vytvel nmty pro bystr hochovo oko, kter bylo vybaveno vtvarnm pozorovacm nadnm, a kdejak zkruta, peven, nebo barev odstn se v Josefov pohledu slaoval do vtvarnho celku. Nmty a jejich doprovodn duch se nsledn petvel do jeho maleb a promtl se i do cukrskch vtvor, kterch v roli pomocnka sv maminky byl spoluautorem.
V blzkosti bydlit mladho vtvarnka se nachzely sklrny. Sklsk vrobky jsou obas zdobeny vtvarnmi nmty a tak nebylo daleko od vci, e doporuen znalc Josefovch kreseb, smovalo do prostor tohoto podniku, kde takovto umlci bvali brni vemi deseti.
Le fabrick prosted se svoj svrznou kulisou vrobnch proces, vyvolvalo v chlapci navyklmu romantickmu ivotu v osaml podhorsk chaloupce, trochu svrav pocit. Vynoila se tud otzka, kudy tedy kam ? Spojitost vtvarnho talentu a cukrskho umn bv v pm souvislosti, a u mladho Janoe se dostvalo obojho ve vrchovat me. Nakonec se uednick adept dostv do kromsk cukrrny a Pepkovm zadostiuinnm bylo to, e se zde vyrbl i pernk, jeho vrobu ji sten ovldal z rodnho domu. Djiny jsou tvoeny mnohdy drobnmi nhodami a stejn princip zapsobil nsledn i u tovarye Janoe.
Kluci jeho vku potebuj na rzn pnsk jzdy mt vhodnho komplice, a tm byl Josefv kamard v Tebi, kter se vnoval opravm motocykl. A ten jednoho dne poslal Pepu pro nhradn dly do Pardubic. Pi hledn skladu se soustkami se Josefv zrak zahledl do jedn cukrrny a protoe v povlen dob se mnohdy tela bda s nouz a penz bylo jako afrnu, byl rzem rozhodnut. Msto dostal okamit.
Kad vtvarnk m svj styl, a ten je peet jeho umleck due, kter chce ve svm projevu vdycky zstat svoje.
Bezprostedn po oblknut se do cukrsk zstry, dostv nov zamstnanec pokyn k dokonen dvou rozdlanch dort. A dokonit je v tomto stavu, by bylo pro Pepka Janoe rozlomenm on zmnn umleck peet. Pkaz pijm pod podmnkou staen naat dekorace a jej dokonen dle sv pedstavy. Vsledek byl takov, e od t doby zdobil dorty pouze Pepa.
Tato cukrrna patila panu Langrovi a pvodn se zabvala pernkskmi vrobky, ale chod dje ji poslze vehnal do vroby mkk cukrainy a pernk se vyrbl pouze pi mimodnch pleitostech. Tou byl jedenkrte filmov festival, kde bylo zapoteb pro jednoho francouzskho prominenta stbrnho pltna pipravit reprezentan dar v podob pernkovho srdce. Volba padla na Langrovu cukrrnu, ale majitel pod nronost poadavku chtl zakzku odmtnout. Nakonec pod ntlakem pemlouvn svolil, ale proveden prce svil Jokovi. A ten do tvorby pernkovho srdce vloil tak srdce, to svoje vtvarnick. Vsledn dojem zakzky byl takov, e pan f, mu veskrze objektivn a navc v pokroilm vku, ji nikdy dn pernkov nmt nevytvel. Tento prostor byl od t doby vyhraen pouze Josefu Janoovi.
V roce 1958 pichz poadavek z stednho svazu drustev na zakzkovou vrobu reprezentanho cukrskho vrobku pi pleitosti vstavy v Bruselu, kde se tehdej socialistick eskoslovensko hodlalo prezentovat domcmi symboly, a jednm z nich ml bt i pardubick pernk.
Poven obdrel mistr Jano, jen dostv takovou dvru, e je mu sven i nmt proveden, pod zadnm "mrov tmatika".
Ten se rozhoduje do tohoto dla zalenit vtinu prvk cukrskho umn, jako jsou peen, stkn, modelovn a dekorace.
Rozmr expontu v podob 105 cm je ctyhodn, a peen takto velikho pernku pin svzel v podob puchovn povrchu. V 15 hodin se f, ve znrodnn firm ji na rovni adovho pracovnka, s Josefem pokoueli vznik puch odstranit. Na pelomu novho dne byl vsledek stle stejn. Star f nadlidsk kol vzdv a mlad pernk bojuje dl. Zkou nov postupy, pedtm jet neodzkouen. Ve ti hodiny rno optovn vytahuje pernkov srdce z pece, a to je hladk jako zrcadlo.
Bruselt divci s obdivem hled na obrovsk srdce s aktem eny, drkyn ivota. Pod n je znzornna rodina, a vjev je dekorovn ervenmi remi, symbolizujc poezii ivota, lsku a mr. Zven zjem projevuje i belgick krlovna.
Pernkovy kroky se protnou se lpjemi jedn dvky, svin jako blesk, sam jiskra a ohe - do dneka - a byla ruka v rukv. V kolbce se postupn vystdaly "produkty" tohoto svazku, star syn Josef a o dva roky mlad Pavel. Dnen a dvj doba m v cukrain jedno spolen. Tm je nevelk vzdlenost mezi investic a ziskem, z eho vyplv i finann ohodnocen v tto brani. A prv nap tomu, e pan Jano se postupem doby propracoval na msto cukrskho vedoucho a dokzal i do socialistickho systmu vnst progresivn ekonomick prvky, v tento obor na hebk. V t dob oslavil sv tyictiny.
Klubko asu pravidelnm tempem odmotvalo pzi doby, a tvorba pernkskho mistra dopsala sta jedn epochy jeho ivota.
Mezitm se naskt monost stavby rodinnho domu a tato zleitost se bez penz neobejde. Janoovi pechzej na hospodu v Horn Rovni, a poslze jezd s pojzdnou prodejnou. Ale jako z udln se pan Jano infikuje bacilem, zpsobujc znt mozkovch blan. Lba ho na uritou dobu vyazuje z pracovnho procesu.
Star lska nerezav a pernksk mistr se nalz opt v cukrrn na pardubickm ndra. Avak ndran hluk v podob hmotu vlak a hlasitho hlen, nepsob pzniv na erstv vylenou nemoc a organismus vol po erstvm vzduchu a pravidelnm pohybu. mrn tomu vol pan Jano sv dal pracovn psoben a kivka zdravotnho stavu znzoruje vzestupnou tendenci.
S umleckou tvorbou je pan Jano pesto spojen, i kdy jen tenounkm poutem, v podob pleitostnch zakzek v psan psma, kdy je na Nrodnm vboe Janov ozdobn rukopis vyuvn k vyplovn rznch diplom, uznn apod.
V roce 1987 odchz do dchodu, a v tto dob se poaly lmat djiny Evropy. V "maguim sovtskom sajuze" se hlinnmu obrovi ponaj chvt nohy a tato vibrace je slyiteln i v t nejzpadnj vsp jeho impria. To se prozatm projevuje tm, e i v zemi do mrt zlikvidovanho podnikn zan nabvat monost "mikrosoukromnien", kter opatrn vystrkuje rky jako hlem z ulity.
Janoovi si na MNV vydaj povolen, oblo jednu mstnost blm umakartem, a mistr Jano se stv naplnnm poekadla :"co se v mld nau, ve st jako kdy najde", a po letech osobit tvorba pernku spatuje opt svtlo svta.
Prodejna v t dob u Jano nebyla, a odbytitm se stvaj prostory pleitostnch akc typu Velk pardubick, Zlat pilba apod.
Kvalita a rukopis umleckopernkskho dla je pedmostm spchu vlastn cukrrny, kter v novm reimu pone nabrat na obrtkch. Zprvu se v jej nabdce nalzaj klasick cukrsk vrobky, ale pernk je v Pardubicch pevnm gruntem, a u Jano obzl᚝.
Zakzky Magistrtu msta Pardubice jsou nejen uznnm, ale i vce ne reklamou. Je mon vyjmenovvat motivy pozoruhodnost msta jako jsou: Zelen brna, Kl od msta, Mstsk znak a dal. Takovto dla se dostanou ped zrak irok masy lid a bezprostedn nato se Janoova cukrrna ocit v jejich hledku.
Janov pernk se stv kukam mldtem v jejich cukrrn, ze kter vytla vrobu mkk cukrainy, a vznikne tak irok prostor pro pernksk rj.
Pernk se vyznauje trojitm kouzlem, kterm je osobit chu, tvar a zdoben. V pernku je symbolika lsky. Pedehra aktu je tvoena pohledem, nsledn fze pat polaskn se s krsou tvar a jejich zvltnost, a vrchol slasti spov v jeho ochutnn...
Pernk nelze vdy pct podle ablony. I pi dodren pedepsan receptury se nkdy stv samorostem. Jeho snaha utkat do stahovn, rozpkn se apod., se u pernkov hmoty nkdy projev. A prv zde zle na pernkov umu, jak si s jeho utvenm doke poradit.
Pernk je mono upci jako placku nebo me bt bombrovan jako nadchan buchtika. Lze jej vyrobit tak, e jm za pr dn meme zatloukat hebky nebo tak, e i po pl roce pi jemnm zmknut v nm vytvome dlek.
Problm tvorby pernku a zrove dokladem umu pernke, je tvorba velkho vrobku. A ji v pecm i dekorativnm procesu.
Kvalitn pernkaina se netvo ani tak rozumem, jako srdcem. Mon e prv proto - pomineme-li srdce jako symbol lsky - se tento tvar u pernk tolik objevuje.
Cukrrna U Jano, ve kter ji fuje nslednk Pavel, se nalz v jedn z bonch uliek na okraji msta. Je to skoro a nejmn vhodn poloha pro zzen obchodu. A pesto se u Jano dvee skoro netrhnou. Poznvac znaky aut mvaj i jin oznaen ne pslu pardubickm obyvatelm i vchodoesk oblasti.
Za preciznost proveden majc rovnovhu ve zpracovn, chuti a dekorac, kter spov v osobit fantazii nmtu a kresby, jdouc ruku v ruce s vyvenost barev, se vyplat zajet si o njak kilometr navc. Tak alespo hovo ti, kte Janoovm pernkem chtj nkoho obdarovat jak doma, tak i v zahrani.
Tvorba z pernksk umleck dlny mistra Janoe byla na Olympid vnonho cukrov a pernk v Brn, ocenna ve sv kategorii prvnm mstem. Zrove pi tto pleitosti bylo Spoleenstvem cukr esk republiky panu Josefu

Vytisknuto dne 09.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku