�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk sout / -1.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 23.09.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1276

Soute maj v ivot cukre obrovsk vznam, a to v mnoha smyslech. Je to vce ne nstavba jeho dosavadnho umu, kter se klene do mnoha dalch smr jeho profese, ve na sebe kvantum teoretickch poznatk, umouje poznn prce koleg.

fiogf49gjkf0d

Soute maj v ivot cukre obrovsk vznam, a to v mnoha smyslech. Je to vce ne nstavba jeho dosavadnho umu, kter se klene do mnoha dalch smr jeho profese, ve na sebe kvantum teoretickch poznatk a umouje poznn prce koleg.
Sout je inspirac v dal tvorb, poznvn novch mst a lid , slou k vytben vtvarnho vkusu a je prostedkem k zulechtn profesnho ducha. Na druh stran je sout pouenm v poznatku chyb, a to jak vlastnmch tak i soupe.
V archivnm zbru se nyn vrtme do prostor hessenskho Wiesbadenu, kter bylo djitm mistrovstv cukr senior

Holandt reprezentanti zvolili pohdkov motiv. Karamelov expont nesl znaky nevypracovan ruky a sympatie si zskvajc snaha po originalit zaostvala za technikou zpracovn.
okoldov okru vysujc v soku panka na prostednm nejvym kruhu se nmtov neshodovalo a dky neastn zvolenmu, i zpracovanmu doplku, mlo dosti blzko do ke a degradovalo pvodn mylenku. Kuliky s dobe vyvedenm pechodem barev a dojmu elegance dodvajc lesk a prothl doznvn okoldovch vrstk, bylo patrn nejzdailej st holandsk produkce.
Magio zticeo nepat k nejhorm dlm, kter bylo mon za posledn roky na cukrskch vtch soutch spatit, ale i pi nejvt vli je nelze zaadit vce ne do prmrn tvorby.
Dorty psobily velice jednoduchm dojmem. Jemn zkruty okoldovch spirl nedokzaly dortu nasadit korunu ozdoby a splvaly s mahagonovm pozadm vrobnho prostoru. Krom toho byly vyhnny do plin ve, take dekor v podob okoldov hvzdy a zlatho ornamentu byl k vidn pouze u spodnho dortu a to jet u vy postavy.
Stojany, o kterch by astnkm mistrovstv svta mlo bt znmo, e svm procentem - a ne zanedbatelnm - pispvaj k celkovmu dojmu vrobk, byly u holandskho drustva velmi jednoduch a nezastvaly roli dekoranho pedmtu, ale pouze elovho drku. Jist, e tato zleitost nen hodnocena, ale i u vysoce kvalifikovanho rozhodho se me tmto zpsobem njak ta desetinka ztratit.
Dalm nedostatkem holandskho tmu bylo vstavn aranm. Vechny vrobky se nalzaly v jedn rovin a nedokzaly vytvoit plastick dojem vyplnnosti prostoru, a to plat jak v podlnm i stranovm smru.
U holandskho tmu chyblo pozad, co je dnes u pikovch tm nezbytn soust vstavnho celku, a zejmna nasvcen, tvoc nezanedbateln dojmov prvek. A prv u holandskch soutcch jejich dlo, nedosahujc svtov rovn, spe tovarysk poznvac vandr, dky neptomnosti nasvcen psobilo jet navc mdle.

Portugalsko

Pokud nkdo byl ptomen na mistrovstv svta v Brn a nyn ve Wiesbadenu, nachzel by u soutcch z Pyrenejskho poloostrova shodn prvky tvorby patc do oblasti klasick cukrainy. Pece jenom jakoby tato nejodlehlej evropsk zem svou polohou a osobitm ivotnm stylem lpla k tvorb, ve kter je na prvn pohled mon spatovat sklon k tradicionalismu a v odstupu dvou let nedolo k vraznmu posunu v zakomponovn modernjch prvk cukrainy svtovch pdi.
Rukodln prce na slun rovni, byla pravdpodobn hlavn devzou portugalskho celku a dorovnvala urit nedostatek vtvarnho smru modernismu, majc anci na mnonj bodovn.
Celkov stzliv vraz hledl z tve boha vod Neptuna. Tato okoldov skulptura byla dobe zhotovena a splovala normu ji zmnnho klasickho vtvarnho poadavku. Lze snad pipomnkovat jednobarevnost doplkovch obrazc nmtu nap. hnd delfny v Neptunovch vlasech i na trojzubci, kter barevn splvaly s centrlnm motivem a vizuln nesplovaly zamlen el. Zajmavji ji vyznlo proveden pechodu z Neptunovy tve do jeho vous.
Foukan karamel tvora z vodn e naznaoval, e tvrce ml s nmtem snad hlub zmr, ale nronost tto cukrsk disciplny byla zejm nad sly svho tvrce, aby jm dobe zamlen npad dothl ke zdrnjmu konci. okoldov dorty svm zpsobem proveden mly spe vraz tvorby prmrnch k cukrskch kol a celkov dojem zachraovaly soky z foukanho karamelu v barv, kter ladila zmru prosted ve kterm se tyto pohdkov bytosti pohybuj.
Lze paradoxn ci, e na dortovm komplexu byly nejzajmavj jejich plastikov stojany v antickm slohu, avak jejich konstrukce svm vzezenm pehluila vlastn soutn nmt.
Pozad vytvel obraz optovn se opakujcch antickch sloup a tento dublovan umlohmotn motiv pedletopotov doby se siln vkrdal do soutn tvorby. Jako doprovodn efekt lze ocenit jemn nasvcen modrav barvy.

- pokraovn -

 


Vytisknuto dne 09.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku