�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


1. ronk Mistrovstv Evropy ve vyezvn meloun / -2.

Autor: Ludk Prochzka
Datum vyd�n�: 17.08.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1252

Mezinrodn konfrontace posunuje soutc vped. Za rok bude jist zajmav i podzimn svtov kuchask sout Culinary World Cup v Lucembursku, kam hodn astnk prv probhlho Mistrovstv Evropy a Melounovho festivalu urit pojede.

fiogf49gjkf0d

Pokraovn reporte z Mistrovstv Evropy ve vyezvn meloun - Skupina B

O tvrt a pt msto se podlil n Martin rejber a Olivier Herbomel, na estm a sedmm skonil Jan Hajn a Lukasz Szewcyk z Polska. Na dalch mstech se u adili favorit. Sumalee Murphy  skonila v boji o 11.-15 pku na 11.-12. pozici.  Mon ale nejkrat dobu ee tvrt Martin rejber, co je velk talent a nadje pro R do dalch let pi zahraninch soutch.Specln cenu Meloun Mistrovstv Evropy nakonec zskala panlsk ezbka za finlov meloun, kter komisi zaujal z celkem sta vyezanch prac v kat. A.  Cenu Meloun Melounovho festivalu si odvezl Olivier Herbomer za vrobek v kat. C Meloun 3xjinak s thajskm motivem.  A posledn prestin cenu Cena za originalitu zskala Martina Kopeck za meloun  s ptky v kleci v kat. B.  Martina jen dokzala, e se neboj hlubok plastick ezby na surovin. Souvis to i s rizikem, e meloun uvnit nemus bt kvalitn a dal podmnka je, aby neml semnka. Takov melouny mohli nvtvnci ochutnat a byly pipraveny  na doprovodn soute a dal melounov aktivity festivalu. Nesly nzev znaky Bouquet  a oproti klasickm vodnm melounm neobsahuj ern semnka, jejich duina je pevnj, chuov jsou tak vborn. Pstuje se i druh  se lutou duinou.

 


Ale opt ke carvingu, kde i dal kategorie byly zajmav. V oteven kategorii B Evropsk melounov eb se nakonec stetlo v limitu 150 minut  23 ezb z pti zem. Zvtzily nakonec melouny s klasickmi asijskmi motivy. Prvenstv si odvezl Ondej Michal z R ped Polkem Mariuszem Gachewiczem a Martnou Kopeckou. Na tvrtm mst skonil nadjn mlad Slovk Tom Chappek. Velmi originln vrobek rovn udlal i Michal Cominardi z R na ptem mst. Na dalch mstech jet ve stbrnm psmu se naskldali zstupci Maarska, Belgie a Polska.
Potvrdilo se jen, e carvingov soute v R jak potem startujcch, kvalitou, tak organizac pat ke pice na starm kontinent a mnoz nm je v dobrm slova smyslu zvid. I proto sem zaali rdi jezdit, navc si zasout se pikou a pochytaj inspiraci. Dky astmu souten (3-4 soute za rok je asi optimln stav)  v kvalitn konkurenci se neustle zlepuj tak et ezbi.  Mezinrodn konfrontace je urit velmi dobr a posunuje vechny vped.  Za rok jist zajmav bude i podzimn svtov kuchask sout Culinary World Cup v Lucembursku, kam hodn astnk prv probhlho Mistrovstv Evropy a Melounovho festivalu urit pojede.Zkuen komise sloen ze skutench odbornk to mla opravdu tk. Pedsedou komise byl Milan Sahnek, mezinrodn komisa svtov kuchask asociace WACS. Dalmi leny byli Miroslaw Bobrowski z Polska, Tibor Urban z Maarska a Frdric Jaunault z Francie.  V duelech byli leny komise za laickou veejnost host nebo zstupci partner akce. Jednm z nich byl i znm kucha Michael Klma nebo vtvarnice Marie Broov. Nikdo si tedy nemohl stovat na neregulrnost, nebyl zaznamenn dn protest a samotn astnci ME ocenili v zvru frovost komise.  I j pat velk dk za hladk prbh soute.

Autor je organiztor Melounovho festivalu a ME
- pokraovn -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku