�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Prochzka vvojovm djem pernku

Autor: red.
Datum vyd�n�: 03.06.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1239

Prvn pernky se vytlaovaly do forem. Formy z plen hlny se pouvaly a do 16. stolet, kdy je vytlaily vyezvan devn formy. kalo se jim kadluby a pat k nejkrsnjm projevm ezbskho umn.

fiogf49gjkf0d

Minulost

Historie pernk a jinho medovho peiva sah do nejdvnjch as. Medov pochoutky provzej lovka staletmi. Pernk medovnk je prastar a mon e jet star ne chleba, protoe med divokch vel byl jednou z prvnch potravin lovka. Aby placka, kterou pravk lovk vyrobil z mouky a vody, mla chu, pidal k n med.

Zprvu lo o velice jednoduch pracovn postupy. Vroba se vak stle vylepovala, peivo bylo kvalitnj, lovk objevoval nov a nov suroviny, zskval k ochucen rzn koen a s novmi objevy ml i po technick strnce vt monosti, take vrobky byly i svm vzhledem stle lkavj.
Peivo z mouky a medu se nachzelo v egyptskch hrobech a tak antit spisovatel p o zvyku starch ek rozdvat pi rznch slavnostnch pleitostech a o uritch svtcch pernky rznch tvar.
V esk kuchyni probhal vvoj medovho peiva od peench placek, calet, kol a po staroesk pernk. Od 13. stolet vznikala emesla kolnk, mazanenk, cletnk, pernk a nakonec cukr.
Prvn zmnka o pernkch a pernku, jeho vrob a prodeji v echch, je z roku 1335 z Turnova, kde prodvali pernk cletnci tak se tehdy pernkm kalo. Jeho vrobci zakldali vlastn cechy, spolupracovali s pkladn organizovanmi cechy pernk saskch. K pprav tsta mimo ostatnch ingredienc pr pouvali a devadest druh vzcnch koen a bylin Koen dodvalo pernku chu a kad pernk ml svoje tajemstv. Jakost staroeskho pernku uroval med, pouit k vrob. Ten byl jeho podstatnou soust.
Podle pernk, vrobc calet, byla v Praze roku 1348 pojmenovna ulice Caletn (dnen Celetn). V roce 1419 bylo v Praze 18 pernk. Cechy pernk vak byly nejen v Praze, ale i v Kutn Hoe, Pardubicch Turnov a jinde.
Nzvem pernk se medov peivo oznauje od doby, kdy se jeho chu zaala upravovat pepem. Latinsky pep piper, odtud bvaj pernki oznaovni nzvem artopiperist. Podle pepe v medovm tst je tak v nmin pernk pojmenovn Pfefferkuchen. Pernk byl povaovn i za lk pi potch aludench a stevnch.

Tradice

dn jin peivo nedoke tak poimrat nos a tak upoutat zrak jako voav, rzn vytvarovan a vyzdoben pernky.
V nkterch krajch se uchovaly rzn zvyky i druhy peiva. V Jindichov Hradci se peklo toen spltan peivo na sv. Mikule. V Podkrkono se na pamtku zesnulch  pekly duiky, na sv. Martina martinky ty byly nadvan mkem nebo pernkem. O Vnocch se pekly kole a kehlky, o Velikonocch skldance ve tvaru cihly. Na Kvtnou nedli ptci. V esk Tebov se pekla pernkov abeceda.
Pernky a med se uplatuj pi oslavch rznch svtk jakmi jsou Velikonoce, Vnoce apod. Pernky mly i rzn nzvy, a to podle mst, ze kterch pochzely: bavorsk, neapolsk, norimbersk (et tovaryi asto putovali k norimberskm pernkm, aby se od nich piuili). Nae pernky byly loketsk, pardubick.


Souasnost

Byla by vak koda, kdyby pernk byl opomjen a kdyby upadly v zapomenut malovan pernky. Vdy medov vrobky jsou nejen chutn, ale i hodnotn, velice trvanliv, meme je mt doma stle v zsob. V dnen dob, kdy ns obklopuje svt techniky a civilizace, znovu pichzej do mdy nejrznj rukodln vrobky. Obdivujeme se jejich prost krse a podlhme kouzlu starch tradic. A kad z ns alespo obas zatou vlastnit nco pro zkrlen domova. Monosti nm nabz vroba medovho peiva, protoe ze dnho jinho tsta se ned vytvoit tolik rznch tvar. Tradice umleckho pernkstv nezanikla ani v letech 70tch. Velask organizace v Suici podala od roku 1973 pravideln kad rok kursy vroby medovho peiva pro zjemce ze Suice a okol. Pod vedenm zkuen uitelky p. Fenclov z Klatov se zpracovalo 30 kg mouky a mnoho dalch voavch psad a medu na tsto, z nho vznikala rzn zvtka, velikonon vajka, pantoflky, vziky, srdce, talky a koky, kter obdivovali nvtvnci ve vstavn sni na suickm nmst. Do kursu pro rok 1989 bylo pihleno 22 en.

Svaz vela kolil odborn uitelky medovho peiva, v roce 1976 jich bylo v esk republice asi 35. Uily v kurzech peen medovho peiva podanch zkladnmi velaskmi organizacemi. Vuka probhala v Podbradech, v hotelov kole, a obohacovala vdomosti v oborech hodnota velch produkt, pedagogika, zdravovda, zdoben, npl i receptury peiva, aranovn a dal. Ale k tomu, aby vrobky chytly za srdce, mus bt pedevm vtvarn cit a nevedn zrunost. (V tomto oboru tehdy vynikala pan Dagmar Broov, kter zskala diplom uitelky medovho peiva.)

Pernksk pojmy

Marcipn

Tak se dve kalo pernkm zadlvanm z mouky penin. Pvod tohoto nzvu je zejm podle biblickho pbhu o apotolu Markovi, kter se se svmi lidmi na pouti ivil sladkm chlebem, vyrobenm z medu a kukuin mouky upeenm na slunci. Chlb se nazval Markv (Marcipane). Proto m pernksk cech ve svm znaku sv. Marka.

Medovnk

Pernkov tsto zadlvan z mouky itn.

Kadlub

Prvn pernky se vytlaovaly do forem. Formy z plen hlny se pouvaly a do 16. stolet, kdy je vytlaily vyezvan devn formy. kalo se jim kadluby. Ty, kter pochzej z 15. a 16. stolet, jsou jednoduch, zdoben nrodnmi ornamenty. Kadluby ze 17. a 18. stolet jsou bohat vyezvan. Pat k nejkrsnjm projevm ezbskho umn. Odr se v nich tehdej spoleensk i nboensk ivot. V motivech se objevuj bohat ornamenty, zdoben roucha, podoby svtc, portrty panovnk, i eskch a uherskch krl, milostn vjevy. Pod vlivem mdy v obdob ticetilet vlky vznik obliba jezdc na koni, dam a kavalr v ndhernch oblecch, asto jedoucch v korech. Objevuj se rodov erby a znaky. V 18. a 19. stolet se pernk dostv do lidovch vrstev a vznikaj nov nmty: srdce, husar, panenka a panek, miminko, abeceda, holubika, jelen konk a dal zvtka. Nastupuj i rzn technick vynlezy, vlak, parnk, brle, pistole, dlo a rzn zbran, hodiny a jin. V oblib jsou i postavy zstupc rznch emesel a zamstnn: komink, hasi, vojk.

Ve starch dobch vyrbli formy pedevm zlatnci a rytci nebo ezbi. Teprve pozdji je zaali dlat nkte zrun pernki i jin dovedn lid. Byl-li pernk souasn i ezbem, byl rozhodn ve vhod a navc byl u ostatnch ve vt vnosti.

Formy se zhotovovaly z hrukovho deva, kter se pro ten el nejlpe hodilo. Nkdy se pouvalo devo vestkov, teov, lipov i bukov. Dlabn forem byla prce namhav, bylo teba velk sly v prstech. Formy se zhotovovaly z prknek 3 a 5 cm silnch, nkdy byly i oboustrann, tj. se vzorem na obou stranch.

Regionln pvod pernkskch forem lze tko urit. Pernki si je objednvali na rznch mstech, skupovali je z pozstalost apod.

Drbeka (drbeka)

Toto zbo vyrbn v 18. stolet z pernkskch forem nebylo ureno k jdlu, ale drbeka (nebo drbeka oba nzvy se pouvaly podle krajovch mst) slouila na hran jako dtsk hraka. Takto se vyrbly hraky, kter nebyly ploch, ale prostorov, nap. kolbky, korky, vozky s konky, koky, stevky, domeky apod. Zformovan dly byly spojovny dkm tstem ze itn mouky a vody. Vrobky se suily na zvltnm stojnku. Toto zbo se dlalo do zsoby a ped jarmarkem nebo pout se drbeka barvila erven a lut, poppad i zdobila pozltkem. Drbeky se namely do barvy, pak suily v mrn vyht peci.

Fbulista

Fbulista byl pernksk pomocnk, jen putoval krajem. Chodil od jednoho mistra k druhmu, opravoval formy nebo dlal nov. Vyprvl, co je kde novho, jak se kde vyrbj pernky, jak se prodvaj a podobn.


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku