�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak pipravit kvu

Autor: Josef Holub
Datum vyd�n�: 20.04.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1212

I kdy vtina lid dv pi pprav kvy pednost porcelnu nebo kameninovm konvicm, jsou starodvn emailov konvice zcela vhodn. Ndoba by se mla oht a pidna stedn umlet kva s prv takovm mnostvm hork vody, aby navlhila usazeni.

fiogf49gjkf0d

Konvice

I kdy vtina lid dv pi pprav kvy pednost porcelnu nebo kameninovm konvicm, jsou starodvn emailov konvice zcela vhodn.
Ndoba by se mla oht a pidna stedn umlet kva s prv takovm mnostvm hork vody, aby navlhila usazeninu. Po jedn minut by se mla pidat zbvajc voda a smspromchat. Kva by se mla odstavit alespo na 4 minuty, piem se konvice udruje tepl. Pi nalvn je vhodn pouvat stko. Uv se piblin jedna vrchovat kvov lika na osobu.

Konvice s ucpvkou /Cafetiere/

Konvice s ucpvkou/plunrem/ je modern verz standardn konvice, kter je navrena tak, aby zadrela kvovou sedlinu pi nalvn. Je to velmi jednoduch pouiteln metoda.
Ndoba by mla bt zahna pedtm ne se pid mrn vrchovat lika kvy na osobu. Plun by ml bt zvednut, kdy se ndoba pln vodou. Sms by se mla promchat a ponechat 3 - 5 minut ne se plun peliv stla dol.

Perloktor

Stedn umlet kva se umst do kvovho koe a do ndoby se pid studen erstv voda. Zapne se ohva a nech se probhnout jeden vac cyklus. Opakovn cyklu by mlo nepzniv inek na pipravovan npoj. Pouije se jedna mrn vrchovat lika na lek.
Automatick filtrovac pstroj
Mlo by se postupovat podle pokyn vrobce. Uvejte vdy jemn umletou kvu pro filtr, a to asi jednu zarovnanou malou liku kvy na osobu.Kontejnr kter dr umletou kvu, by ml protepnm vytvoit vyrovnanou vrstvu kvy. Jakmile se jednou zapne, uva stroj automaticky kvu a bude ji udrovat horkou. Uvaen kva by se mla zkonzumovat do pl hodiny.

Konvice na kapanou kvu

Tyto filtran kvovary vyuvaj stejn principy jako automatick pstroje. Do filtranho paprku by se mla odmit jemn kva pro filtraci a navlhena vodou prv po varu. Po nkolika vteinch se pid zbvajc voda a kva prokape do lku nebo konvice.

Jednolkov filtry

Tyto filtry pedstavuj snadnou metodu, jak pipravit ernou kvu, ani by bylo zapoteb njak zvltn zazen. Pesn mnostv erstv umlet kvy se dr mezi dvma filtranmi paprky na dn drku. Drk se umst na lek a pid se voda prv z varu na vyznaenou rove. Je zde vko na zakryt drku a udren tepla a aroma. Jakmile voda protekla filtrem, drk se odejme.

Instatn rozpustn kva

erstv studenou vodu pivedeme do varu a nalijeme na kvu, kter je prv odstavena z varu. Obvykle se na jednu osobu pouije jedna vrchovat lika.

Skladovan kvy

Doporuuje se, aby se umlet kva uchovvala ve vzduchotsnm kontejneru ve studen a such atmosfe /ideln je lednice/. Zrna i mlet kva si pokaz pchu i aroma, jestlie jsou vystaveny vzduchu. V idelnm ppad by mlet kva mla bt spotebovna bhem dvou tdn po oteven balku.
Vtina prarenskch zvod bal svou mletou kvu do vakuovch obal, kter vyluuj pstup vzduchu a tak udruj kvu dokonale erstvou do doby, ne se balek oteve.

Sprvn mlet pro tyto typy pstroj:

Konvice - stedn umlet
Plunr/Cafetiere - stedn umlet
Perloktor - stedn umlet
Automat. filtrovac
pstroj - jemn umlet
Pekapvac filtr - jemn umlet
Pstroj espresso - velmi jemn umlet
Tureck/eck - v prku

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku