�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Valn hromada AKC R

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 02.04.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1200

Myslm si, e my vichni meme bt hrdi na to, jak vznamn je ji dnes nae Asociace vnmna i na sttn a mezinrodn rovni, prohlsil Miroslav Kubec, prezident Asociace kucha a cukr esk republiky.

fiogf49gjkf0d

Myslm si, e my vichni meme bt hrdi na to, jak vznamn je ji dnes nae Asociace vnmna i na sttn a mezinrodn rovni, prohlsil Miroslav Kubec, prezident Asociace kucha a cukr esk republiky.
Jeho slova potvrdila nvtva prvn dmy esk republiky Livie Klausov, ast prezidenta svtov kuchask asociace WACS pana Gissura Gudmundssona z Islandu, pana radnho Ing. Milana Richtera z magistrtu hl.m.Prahy a dalch pedstavitel spoleenskch organizac (CzechTourism, AHR R, FoS R) a firem na jednn celosttn volebn Valn hromady AKC R, kter se konala 28. bezna v praskm hotelu InterContinental.

1. Ze zprvy
Jednn Asociace, kter dnes sdruuje pes 1100 kucha, cukr, vtinu odbornch kol (104), hotel, restaurac, gastronomickch firem a pznivc gastronomie, navtvilo pes 400 host; po zprv o innosti a hospodaen za uplynul obdob a pedstaven novch kandidt do pedstavenstva Asociace, pozdravili ptomn zstupci partner, dle vystoupili partnei Valn hromady a lenov Asociace.

2. Nvtva prvn dmy
Na jednn zavtala kolem poledne prvn dma esk republiky Livia Klausov, kter Miroslav Kubec pedal ek na 120 000K. Vtek z druhho ronku charitativn spoleensk akce celosvtovch oslav Mezinrodnho dne kucha, kter pod Asociace  na podzim za podpory CzechTourism, AHR R, Potovn spoitelny a mnoha partner, a vyjaduje tak solidaritu s hladovjcmi na celm svt, je vnovn Nadanmu fondu manel Livie a Vclava Klausovch, projektu Start do ivota, kter ulehuje vstup do praktickho ivota dtem, odchzejcm z dtskch domov.

3. Vystoupen prezidenta WACS
Nejen samotn ast vzcnho hosta, prezidenta Gissur Gudmundssona (ve funkci od loskho roku), zastupujcho tm stovku asociac z celho svta, ale i jeho vystoupen oivilo jednn. Hned na zatku pan Gudmundsson podotkl, e je v tto funkci nejmladm a navc z nejmen zem Islandu. Je to dkaz, e vechno je mon!.  Rovn vyjdil pesvden o poteb kandidatury naeho prezidenta Miroslava Kubece do pozice kontinentlnho prezidenta WACS s tm, e m jeho 100% podporu! Ve svm proslovu pak zhodnotil plnn slib od jeho zvolen. Dle ekl, e WACS otevela svoji kancel v Pai. Zlepila se prhlednost prce komis na vech kontinentech a vstoupili do n tak junioi. V budoucnu chtj vrcholov orgny WACS rozit paskou kancel a mt 2-3 stl zamstnance. Chtj tak navzat konkrtn spoluprci s americkou asociac. I nadle se budou vnovat humanitrnm a charitativnm akcm jako je nap. International Chefs Day a pro sv leny pipravovat kolc programy a soute. Budeme se vnovat vce bezpenosti potravin a odpadu, dodal prezident WACS G.Gudmundsson na prask Valn hromad AKC R

4. Ocenn nejvy
Pedstavenstvo na svm jednn pi hodnocen uplynulho obdob schvlilo adu ocenn, kter vyjaduj podkovn za prci nad rmec pracovnch povinnost, dlouholetou innost i spchy pi reprezentaci. Celkem bylo udleno: 145 estnch uznn, dle 39 bronzovch, 35 stbrnch a 15 zlatch medail M.D.Rettigov. Nejvy ocenn d sv.Vavince byl udlen panu Jaroslavu Runtukovi, Miroslavu Kubecovi a jako estn ocenn panu Gissuru Gudmundssonovi.
Dle pedstavenstvo vyhodnotilo vsledky nejprestinj soute  AKC R pro studenty gastronomickch kol  Gastro Junior Nowaco Cup  za posledn tyi roky.
Tem nejspnjm (v potu zskanch medail) vnoval pohr pana Ladislava Nodla generln partner soute firma Nowaco R.
1. Soukrom Hotelov kola Bukaschool Most
2. Stedisko praktickho vyuovn hotelu InterContinental Praha
3. Stedn kola potravinsk a slueb Brno
Ocenn pila osobn pedat zstupcm kol vnuka nestora esk gastronomie, pan Mareov-Nodlov.
Zstupce firmy Nowaco, pan Marek Svoboda vyjdil pesvden, e tato sout je nezastupitelnm prvkem ve vzdlvn mladch odbornk, a chu nejen ji jako generln partner dle podporovat a rozvjet i v dnen nelehk dob, ale do budoucna povit toto ocenn na tradici a rovn ho motivan podpoit i dalm vhodnm zpsobem.


5. Vsledky voleb do pedstavenstva AKC R pro obdob 2009 - 2012
Do pedstavenstva byli zvoleni:
Bc. Miroslav Kubec, Ji Krl, Jaroslav Fiala, Pavlna Berzsiov, Ing. Jindich ydek, Tom Krofta, Vladimr Krofta, Frantiek Buchal, Martin Slezk, Bc.Roman Sejval, Bc. Maria Hornkov
Kontroln a revizn komise:
Ji Eichner, Karel Luke, Bc.Marek Svoboda

Na prvnm zasedn dne 28. bezna 2009 pedstavenstvo volilo ze svho stedu prezidenta a dva vceprezidenty:
Prezidentem pro nsledujc volebn obdob se stal jednohlasn Bc Miroslav Kubec
Viceprezident AKC R (pro kuchaskou sekci): Ing. Jindich ydek
Viceprezident AKC R (pro cukrskou sekci): Frantiek Buchal

Dkujeme vem lenm odstupujcho pedstavenstva za jejich prci po cel uplynul obdob a nov zvolenmu pedstavenstvu pejeme hodn spch pi prci pro Asociaci kucha a cukr R, jej leny a partnery.
Dkujeme tak vem lenm, kte se pihlsili do volebnho kln a nabdli tak svou pomoc pi rozvoji na Asociace. Pestoe nebyli zvoleni do pedstavenstva AKC R, vichni si velmi vme jejich zjmu a byli bychom rdi, kdybychom se vemi mohli potat i do budoucna. Vme, e prostor pro spoluprci bude nemal.
Dkujeme vem partnerm za podporu a spoluprci a pejeme vem spn jarn dny.

Za AKC R Ing. Zuzana Albrechtov, manaer AKC R


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku