�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mezinrodn veletrh G+H / -1.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 09.03.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1187

Tradin nejvt esk juniorsk kulinsk sout Gastrojunior, pro tentokrt premirov obohacena o vznamn cukrsk kln Cukr roku Braun Cup, byla kvalitnm aknm vrcholem tydennho podn veletrn slavnosti v Brn.

fiogf49gjkf0d

Podvme-li se na leton veletrh uvedenho nzvu, znm pod zkratkou G+H, zkusme jej vidt pohledem ekonom brnnskho veletrhu na po eky Svratky. Tolikrt skloovan slovo krize bylo bezesporu vstranm mementem v hospodsk rozvaze s tvorbou nejedn vrsky na ele kompetentnch initel v pslunm oboru. Nap tomu e boue rozmar doke pustoit mnoh tvary prodnch uskupen i vtvor lidsk innosti, pesto i tm nejniivjm silm doke s spchem vzdorovat objekt s pevnm fundamentem a kvalitn provedenou konstrukc, jak jsme se mohli pesvdit v druh pli 10. tdne letonho roku pi podn G+H a Vinexu. Kame m moje slova? Do prostoru lehce prkazn statistiky, hovocm o vzestupnm daji proti minulu, kdy by v krizovm obdob souasna dal ruku do ohn kdy ne nikdo, tak mlokdo, a kter svmi vslednmi sly pekonala oekvn i tch nejvtch optimist. Jenom pedbn vsledky pedbhaj tm o 14 procent nvtvnost proti roku 2007! Podvmeli se do trob veletrnch pavilon, nejene nalezneme mnoinu vystavovanch expont, ale i designovou atraktivnost prosted snoubc se mnohdy s dvtipnou nabdku neotelho novotvaru.
Jihomoravsk metropole se dozajista neopomla pipomenout a pochlubit zrove  tm, co j dl eskou VIP exkluzivitou prostednictvm boho daru rvy vinn, majc pro svj buket, barevnost a arovnou chu vyhrazen prostor jednoho pavilonu a zrove  pro svj vznam a neobyejn divckm zjem vystoupila do vin veletrnho nzvu VINEX.
Ale ani zde jet nen mon konit, protoe  vvoj a pokrok veho druhu m svj sedmimlov nezastaviteln krok a nejinak tomu bylo i na G+H v Brn, kde ji s dlouholetou pravidelnost se pedstavuj misti kuchaskho a cukrskho emesla, kte spolu s kolegy nky proklamuj nekonen prostor lidsk tvoivosti v gastronomickm odvtv.
Tradin nejvt esk juniorsk kulinsk sout Gastrojunior, pro tentokrt premirov obohacena o vznamn cukrsk kln Cukr roku Braun Cup, byla kvalitnm aknm vrcholem tydennho podn veletrn slavnosti v Brn.
Vzestupn trend rovn 4. ronku G+H a Vinexu tak podal pesvdiv dkaz o tom, e BVV Brnnsk veletrhy prvem nle do souhvzd stlic evropskho veletrnho nebe.

Potravinsk hit poslednch rok,  s dodatkem, e nikterak brn jako mdn vstelek  ve jmnu pnosu jaksi atraktivity za kadou cenu, nbr  stvajc se seriznm a danm potravnm artiklem na gastronomickm trhu. Bioprodikty tak mly i sv zastoupen na 4. ronku G+H. Kvalita  biopotraviny je vyvena i cenou, kter jej hodnotu doke navit v du nkolika destek procent. Pesto kivka ukazatele poptvky m po tomto druhu vrobku vzestupnou tendenci.
Biomoukou se na brnnskm vstaviti prezentovala spolenost Biomln s.r.o. s denn produkc tm 60 tun biomouky, pouvajc biologickou obilnou komoditu z prosted eskomoravsk vrchoviny, kdy stlou slokou vrobn innosti je i konvenn mouka.
Mlynsk spolenost je dritelem certifikace: HACCP, ISO 9001:2000, certifikace vrobce biopotravin do spolenosti KEZ, o.p.s. a krom strojnho mlynskho zazen je vybavena pikovm laboratornm zazenm.

irok kla nabdky strojnho a technologickho vybaven pro kuchyn a cukrrny pod jednou stechou. Tak by mohl znt propagan slogan tkajc se spolenosti GOZ GASTRO, ptomn na veletrn G+H,  majc ve svch adch specialisty v danch oborech, jejich dlouholet profesn zkuenost m vystn  v rozmanit provozn nabdce, servisu a poradenstv aktulnch poteb pro firmy zamen na gastronomick provoz.
Jen v kuchysk nabdkov listin nalezneme 36 zkladnch poloek ponaje napklad konvektomaty, sporky, fritzami pokraujcmi pes okery, mrazniky, myky na rzn pouit a ve vtu nabdky kone lonou vitrnou osazenou rznmi typy gastrondob. Poet tchto poloek m sv rozvtven  do nepebern detailov mnoiny jednotlivch vrobk, vytvejc vtanou a potebnou nabdku tto progresivn se vyvjejc spolenosti
Firma GOZ GASTRO zamuje svoji aktivitu i na vrobu nerezovho nbytku a nle k omezenmu mnostv eskch firem zabvajc se tmto druhem innosti.
Do souhrnnho vtu aktivit nle t i projekn zamen technologickho smru, grafick nvrhy interir provozoven vetn zrunho a pozrunho servisu vetn zpracovn problematiky HACCP.

Perlika letonho G+H Z Prahy a k pavilonu A

Organiztoi letonho G+H a Vinex pipravili pro nvtvnky z esk sti na republiky pjemnou a velmi atraktivn novinku v podob specilnho vlaku vypravenho z Prahy se smrem jzdy pes Pardubice, tedy po klasick rychlkov trase, nejenom na rolu jak Bran ve svm argonu nazvaj hlavn ndra, ale s pokraovnm pes centrum msta, Star Brno podl toku eky Svratky a do Pisrek, odkud vlak zamil branou do arlu brnnskho vstavit. Jake se takto netradin cestou mohl dostat a ped pavilon A? Odpovm, e docela tradin, a to v kolejov stop vybudovan u v samm potku vzniku BVV, kter slou vlku motorku k peprav veletrnch expont, vedouc z hlavnho ndra a do nitra veletrhu. Pro by zde muselo bt pepravovno pouze zbo?, ekla si spolenost Veletrhy Brno a.s. a materiln vytenost vymnila za lidsk nklad, m pipravila pjemn zitek jak pro astnky tto jzdy, tak i pekvapen pro obyvatele jihomoravsk metropole a jejch nvtvnk. Vzhledem k tomu, e trasa Brno hlavn ndra nen pro kolejov povoz elektrifikovan, dolo k pepaen na motorovou lokomotivu a cel vlak si to zamil pes tatl (msto) s clovou stanic vystec (vstavit).
Vborn npad korespondoval v prbhu jzdy i s vbornm servisem ponajc kousek za Prahou teplou sndan z vrobk ocennch cenou Zlat plody Jihomoravskho kraje. Po hodin jzdy se dostalo cestujcm cti ochutnat i sektu spolenosti Bohemia Sekt.  Prezentan jzda tohoto druhu na jin Moravu se samozejm nemohla obejt bez vinnho povzbuzen, kter zajioval Vinask fond R, kter si pedval e trochu objemnjho obsahu se spolenost Heineken. O servis se staraly pvabn mlad hostesky, kdy ve mlo sv repete pi zpten veern jzd.
Nelze jinak, ne zvolat hlasit brvo na adresu otc (samozejm i ppadnch matek) a realiztor tto mylenky, kdy atraktivn akce tohoto druhu byla hodnotnm pspvkem k popularizaci jak samotnho veletrhu, tak i msta Brna.
Zbv dodat pn a pesvden, e takto pojat doprovodn program  realizovan touto formou v hlavnm mst veletrh R, bude mt sv pravideln reprzy pi kad vt veletrn akci.
A jet dodm osobn prognzu, e pokud by se vlakov veletrn jzda podaila realizovat prostednictvm tahu parn lokomotivou, kter by mnoh vrtila do romantickho stolet pry a tm mladm by ji pedstavila na vlastn oi, tak se do Brna bude sjdt mon i polovina celho eska.

Cukrt gastrojunioi

Tradinm cukrskm soutnm vrcholem bv gastronomick veletrh, a to bu v sudm roce proslul SALIMA i v lichm G+H. A tak i onak, v dnm ppad nepijdou v monosti ve zmen dovednost mlad cukri v dnm roce zkrtka. Cesta na brnnsk finlov vrchol m dosti strm vstup, jeho pat se nalz v regionlnch kolech, z nich nejlep z nejlepch se ocitaj a ve finlov skupin juniorskho cukrskho  V.I.P.
V konkurenci 26 cukrskch juniorskch perspektiv stanula na nejvym stupni Kateina Pavlov z VO, SO a SOU Bzenec. T na vtznm pdiu stl po pravici Michal Jaour z H Bukaschool a s bronzovou medail z Brna odjd Ladislav Myinsk z S hotelnictv a gastronomie Frentt pod Radhotm.
Vraznm obohacenm cukrsk soute a kvalitnm konkurennm prvkem se stala poprv v soubnm proveden a v Brn kulminujc svou finln podobou dal vznamn esk sout Cukr roku - Braun Cup, majc zadn Karnevalov vesel. Nvtvnkm  G+H se tak v tto kategorii naskytla  monostsrovnn jakm zpsobem zpodobuj nmt lidov veselice  juniort a seniort cukrst tvrci.

Bli report v ptm vydn.

- pokraovn -

 


 

 


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku