�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Restaurace bez platby? - "ertu dobe initi, sm pak v peklo vstoupiti!" -

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 28.02.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1183

Ze sdlovacch prostedk jsem se dozvdl, e jist restaurace v Praze udlala vi svm zkaznkm neobvykl a velmi vstcn gesto, kdy ponechala zaplacen konzumace dle jejich vahy. Tento experiment byl pr po tdnu ukonen. Co na to ci?

fiogf49gjkf0d


Ze sdlovacch prostedk jsem se dozvdl, e jist restaurace v Praze udlala vi svm zkaznkm neobvykl a velmi vstcn gesto, kdy ponechala zaplacen  konzumace dle jejich vahy. Tento experiment byl pr po tdnu ukonen. Co na to ci?

Pokud v pedchoz vt stoj psno o neobvyklm postupu, je teba dodat, e restaurace tohoto typu ve svt existuj, kdy ty s pevnm cenkem na n hraj nesrovnatelnou pesilovku. Co bylo podntem majitele dotyn restaurace k takovmu atypickmu kroku, budeme-li hovoit o eskm prosted? Naivita  ve ve  domnn, e dobro se odplc dobrem? Inspirace prchodnosti tohoto druhu nabdky,  majc odraz v ocenn takovto dvry, kter kdesi funguje? To je avak jinmi slovy napsan pedchoz vta. Bt odlin od ostatnch za elem vyvoln zjmu klientely? To by ji mlo svou logiku, za pedpokladu, e Shrnuto do vsledku, cel mon dobe mylen poin optovn potvrdil star dobr a vyzkouen slov o inn ertu dobrem a jeho pekeln odmn.

Co by asi  mlo takovto vaze dve pedchzet, ne vznikne jej realizace? Nejvce je v tomto stt anoncovna politick innost, kdy politici maj ve sdlovacch prostedch reklamn prostor prakticky kadou plhodinu plus specializovan relace v podstatn delm asovm rozsahu. Doplnm, e zdarma. Navc strana, kter ve volbch peshne 3 procenta hlas, tak ani by o nem rozhodovala i nesla ki na trh, ji dostv od sttu penze, rozumj, pesnji eeno  od tch,  kter stt o tyto penze poplatkovou povinnost odleh.  A prv televizn, rdiov i iv relace jsou dobrou monost posoudit reakce oslovench. spnm prostedkem k zisku hlas je tzv. populismus, kter naslibuje nzkonkladov , i dokonce bezpracn zisky. Je to ekonomick absurdita, jako bychom chtli ve fyzice prostednictvm vody tepl 10 C, doclit jej teploty 15 stup.
A politika, respektive ekonomika, m obdobn zkony jako fyzika. Le bohuel na trikov slib dosaen urit teploty ni hodnotou proti zamlenmu zmru, mnoz z ns jsou ochotni vit.
Zde se nm tak prostednictvm reakce oslovench a jejich hlasovn zobrazuje tato probran problematika v dostatenm zornm hlu a poskytuje nm velmi dobrou monost posouzen a odhadu, kterm smrem se tento druh Homo sapiens bude ubrat, dme-li mu monost rozhodnut zda platit i neplatit.
Kdy kdysi jeden renomovan sdlovac prostedek publikoval vsledek testu respondent na tma schopnosti vlastn vahy, dolo k odhalen katastroflnho poznatku, e u 65 procent dotzanch  absentovala schopnost vlastnho mylen a jejich vjem reality byl odkzn na to, e to kali v rdiu, psaly to noviny i to bylo vidt v televizi, prost, e to jedna pan povdala. Beru-li v potaz, e tyto przkumy se dlaj v prostorch, kde by se mly, opakuji mly, pohybovat masy lid, kter by prosted jejich psobnosti mlo alespo z sti formovat do urit podoby relnch vah, a do toho vsledku zakomponuji koeficient dalho procenta populace, kter jsou na mle vzdleny tomuto prosted, tak ono zjitn procento negativa bude mt hodnotu jet vy.
Zkusme nechat rozhodovat zamstnance o tom, jak velk by ml bt objem jeho vplat, nechme rozhodnut pouze na ench v tom co by mli dlat mui a na much co by mly dlat eny, nemjme revizorsk kontroly a na to se vzajc soudn postihy za ern jzdy a zavsme na tramvajov tyi kasiku s odkznm na pspvek dobrovolnosti za to, e cestujc mohl bt pepraven v nkolikakilometrov vzdlenosti. e by tmto zpsobem dolo ke kolapsu zmnnho, je zcela nabledni.
Nemusme ale chodit daleko a sta se podvat na rubriku Poradny a diskuze na nem portlu Gastronews.cz, kdy ta  je zcela zaplavena dost student gastronomickch kol, a to dnes ji v du tisc (!)  dost o poskytnut podklad pro rzn druhy zkouek.

Nen pedmtem dnenho nmtu rozebrat, co je toho pinou, zda patn kantorsk vuka i studentsk neschopnost, ale nespornm faktem je, e i zsti a mon e ne mal je na vin monost  lehkho zpsobu byt. Abych zkonkrtnil tento obrat. Jak jsem ji ve napsal, politika je ve sv podstat humanitn fyzika, kter m sv zkonit souvislosti. lovk je ve vtin lenoch a pouze okolnosti z nho dlaj pilnho.  A v jeho povaze je v naprost vtin shnut po lehm een. Tedy nco na zpsob vody, tekouc svou  fyzikln pirozenost  cestou nejmenho odporu. Sestavovn rznch menu i zkoukovch tmat,  m takov stupe nronosti, k jeho zdoln dnes postauje otevt si kdejakou knku i tiskovinu. Pomime na kolik jsou pouze tmto zpsobem zskan vdomosti pro zkouejcho dostaujc, ale pedevm pro zkouenho, kdy by se rozhodn mla hodnotit, ale t i zskvat  originalita, oproti nkde oblehnutmu lnku, kter ze zkoukovho materilu dl  plagit, jen vdomosti tohoto druhy vymae z hlavy do druhho dne. Ji to vidm jak prv z tchto a tmto zpsobem vzelch odbornk, se v budoucnu rekrutuj psn vdtoi a mon snad i fov, jejich pvod znalost a schopnost m zklad v takovmto zpsobu nabvn vdomost.
Ale pro by to dotyn dlal jinak, kdy to jde, a zrove se u nho zkouejc spokoj s tmto vsledkem znalost. A jsme u t podstaty lovka lenocha, kter se chov podle okolnostmi nabdnutch monost. Pokud by chtl nco okoprovat z knihy i asopisu, tak by  svou tlesnou schrnku musel penst do njak prodejny, i msta pobytu kamarda,  ale hlavn by za pslunou tiskovinu musel zaplatit. Je zde jednodu een. Mme zde pece vdobytek modern epochy lidstva, kter se nazv internet. Nu pro ne? Ale jestli opeme nco z knihy i z pohodlnjho, ale hlavn levnjho internetu, pod je to ten lehk smr zvolen cesty, kter ns mon pro tuto chvli penese pes dal zkouku, ale v soutu zisku hodnot, kter z ns maj udlat odbornka v nmi samotnch (ale i nkdy rodi, i z nouze se vbec v nem uplatnit) zvolen profesi, jsme v podstat tam, kde jsme byli, co je navigac do protismru. Ale to jet nen ve. Onomu dotynmu je u dokonce i zatko se njakou tou minutou po internetu proklikvat k dotyn informaci, kter mnohdy vis o strnku dl. Ve sv zmnn lehkosti byt zalo radji nov dotaz i dokonce rubriku, kde se pt na to, co o kousek dl ji bylo zmnno. Ale mme zde dokonce u i ty dn ofoukl typy, kte se u nenamhaj vbec s nim a nap do redakce zprvu typu: Potebuji sdlen na tma x, y a dm vm o jeho doruen!!!  No tak tady ji tedy svte zbo se! Je pravda, e jich zatm nen moc, ale z podanho prstu se stv zakrtko cel ruka s nslednm pozenm dalch sloek tlesn soustavy toho, na kterho se takovto parazitn predtor vrh. To je vrohodn vsledek vchovy v rodin, kolch i spolenosti jako celku.
Ale zde nm ovem stle ona fyzika psob, by prozatm neviditeln  a tyto hodnoty ve svm nitru shromauje jako sopka lvu, kterou jednoho dne v rachotiv erupci vyvrhne s katastroflnmi dsledky pro sv okol. A to se radji nezmiuji o tom, zda se nkdo zamysl nad tm, e zde m mnoinu informac, kter eknme, me bt obas k nemu dobr, a e za tm vm stoj neviditeln lovk zajiujc pyramidu nepedstaviteln prce, finannch nklad, psychickho i fyzickho vypt a nekonen asov prostor pro realizaci informac, kter pon tuto prci vykonvat rannm rozbeskem a kon mnohdy za msnho svitu. Tuto skutenost si uvdomili  - pokud si dobe vzpomnm, na Gastronews ti lid a na Cukri jedna dobr due, kter astokrt sama poskytuje sv dobr rady a jet si za to od nkterch vyslou i vynadn. Tolik z potu v soutu uivatel obou portl v desetitiscch za msc. Tohle je iv obraz reality a tve na spolenosti  v konu dvn u tvrce a poskytovn  protihodnoty pi bran pjemcem.
Ale pojme zpt k pvodnmu nmtu tohoto lnku o dobrovoln monosti platby v dotyn restauraci. Ji jen tm, co zde bylo uvedeno, lze tedy dostatenm zpsobem vrohodn odhadnout budouc reakce takovchto lid v een rovnice m dti dal, a je pro toho, kdo by pojal podobn npad jako ona restaurace, v jeho zjmu ivotn  nutn aby proel takovmto testem poznatk. Ano, je pravdou, e  existuj rzn minisluby, kter se opraj o systm dobrovolnosti. Urit mnoz z ns vidli v Rakousku i Nmecku  i jinde, e kolem frekventovanch komunikac se nalzaj kvtinov pole bez dozoru, kde je kasika, kam podle potu uznutch kvtin zjemce vhod pslun obnos. Neznm finann efekt tto nabdky, ale protoe jsem tyto kasiky zaregistroval u v roce 1981, kdy jsem se houtinou politickch, policejnch a byrokratickch pedpis postavench na hlavu, pracn dostval do pro ns tehdy vysnnho Zpadu a finann schrneky v pestrm barevnu kvtin tam jsou na tme mst ke spaten stle. Lze tak s naprostou jistou odvodit, e tento systm open o soudnost kupujcho ve vazb beru a tedy i dm tam funguje dodneka.

Rovn mohu poslouit dalm pkladem, kdy obdobn systm prodeje byl k mn mmu zraku bhem mho pracovnho psoben v Rakousku, kde v odlehlch stech domkovch i bytovch aglomerac byly umstny stojany s novinami a nezbytnou kasikou. Schvln jsem se zamil na to - a byl jsem v takov pozici, e m kupujc nevidl zda vichni, kte si nabzenou tiskovinu odeberou i zaplat. Mohu potvrdit, e vichni. Sice nevm kolik tam hzeli, ale pokad tam vdy nco cinklo. A protoe tyto stojnky s novinami tam jsou do dneka, lze tak usoudit, e vhozen mince byly ve sprvn hodnotov vi poadovan cenov relace. Pardn, pi, e vichni zaplatili. Jeden lovk pece jen nezaplatil. Tm jsem byl j. Ne, e bych noviny ukradl bez zaplacen, ale vythnul jsem je, peetl a vrtil. Ale mm-li hodnotit svj poin vahou konkrtna, tak to byla takt krde, protoe podstata tisku nespov v hodnot materilu na em je napsn a jen je v celkovm nkladu zastoupen zanedbatelnm procentem, ale v obsahu svho sdlen, kter cenu papru a tiskask barvy pevyuje v mnoha dech. A j prv tuto hodnotu jsem tenkrt nezaplatil, m jsem se vlastn vtstnal do definice zlodje. A zde se musm alespo sm sebe zeptat, jak procentu lid je schopno takto uvaovat a tuto nepjemnost si alespo pro sebe i piznat?

A tohle je poteba mt na vdom pokad ped rozhodnutm typu: J nco prostednictvm svch nklad zbuduji v pslun kvalit a tob to pedm zdarma s apelem na tvoje svdom s vrou, e ty bude na stejn rovni a obdobnm dlem protihodnoty mn tebou pijatou nabdku i odmn. Takto ovem ivot nefunguje. Je to stle zdivoel mustang, kterho je poteba zkrotit a urit mu podmnky vzjemnch pozic. Je to pod o jednom tmatu, buto j nebo ty a dlem kompromisu mezi tm.
Mon, e nkde mohou fungovat restaurace, kde se na jdelnm lstku nalzaj pouze daje o nabdnutm sortimentu s vynechnm kolonek ceny. Zde je vak poteba se dotzat o jakou spolenost se jedn, jakm vvojem prola a do jakch vin se dokzala svm piinnm dostat i jak m vztah k hodnotm jako celku. Jakou ctu m jeden k druhmu a do jak mry je j zeteln a zrove i svm prostednictvm aplikovateln heslo: "Nedlej druhmu to, co nechce aby on inil tob".
My si meme zcela oteven ci, e o tu nai spolenost se prozatm urit  nejedn.

Autor je zakladatelem, vydavatelem a fredaktorem tohoto odbornho portlu.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku