�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


DROGY: Pro nm chutn okolda? (a jet vc dealerm konop)

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 05.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=118

Vtina lid dobe zn pjemn pocit spojen s konzumac okoldy. Tento efekt se ji dlouho sna objasnit ada vdc. okolda si vak sv tajemstv peliv schovv za kombinaci vce ne 300 dosud z n izolovanch chemickch slouenin.

fiogf49gjkf0d
Vtina lid dobe zn pjemn pocit spojen s konzumac okoldy. Tento efekt se ji dlouho sna objasnit ada vdc. okolda si vak sv tajemstv peliv schovv za kombinaci vce ne 300 dosud z n izolovanch chemickch slouenin.


Nejznmj z nich je kofein, kterho vak okolda obsahuje pouze mal mnostv. V mrn vym mnostv obsahuje slab stimulant theobromin. Do tto skupiny lze zaadit i fenylethylamin, pbuzn amfetaminu. Tyto ltky zvyuj aktivitu neurotransmiter (penae vzruch) v oblasti mozku, kter d posteh a schopnost soustedit se. Jejich kombinace (a pravdpodobn jet dalch ltek) se obecn povauje za hlavn pinu obliby okoldy.


Pekvapiv nlez publikovali v roce 1996 v asopise Nature vdci z Neuroscience Institute v San Diegu. Pili s objevem, e okolda obsahuje farmakologicky aktivn substance, kter maj na mozek stejn inek jako marihuana, a e tyto ltky mohou zpsobovat nkter drogami indukovan psychzy, kterm se podob tzv. okoldov zvislost.


Jak to cel podle autor funguje? Buky v mozku maj na svm povrchu receptory pro cannabinoid THC (tetrahydrocannabinol), co je hlavn aktivn ltka v marihuan. Receptory jsou molekuly, kter penej signly z vnjku pes bunnou membrnu dovnit, kde se spust nvazn chemick reakce. V ppad THC je konenm vsledkem prv to, kvli emu je konop mezi svmi spotebiteli tolik oblben. THC se vak v okold nevyskytuje. Byla v n ale nalezena jin ltka - anandamid, kter je zajmav tm, e se tvo pirozen v mozku, kde funguje jako neurotransmiter. Anandamid se ve na stejn receptor jako THC, ale je normln velmi rychle odbourvn. Vzkumnci ze San Diega vak v okold nali dal ltky (od anandamidu odvozen mastn kyseliny), kter odbourvn anandamidu brn. To znamen, e pirozen tvoen anandamid (nebo pijat z potravy) me v mozku inkovat dle a dle zpsobovat zmiovan good feeling efekt jako to dlaj cannabinoidy z konop.


Tento objev okamit vyvolal nejen paniku u vrobc okoldy, kte zaali mt obavy, zda nebudou muset oznaovat sv produkty varovnmi npisy, ale poslouil i jako argument v soudn sni. Na zklad pozitivnho vyeten moi byl jeden mladk obalovn z uvn a dealerstv marihuany, za co mu hrozil vysok trest. Jeho advokt postavil obhajobu na tom, e klient ped testem sndl obrovsk mnostv okoldy, kter obsahuje ltky mimikrujc efekt THC z marihuany a to zpsobilo pozitivitu moi. Porota obhajob uvila a obalovan byl osvobozen. Kdyby si pni porotci dali prci s ovenm tohoto tvrzen, jako to udlal tm vdc z Leuvenu v Belgii, zjistili by, e dn kov reakce mezi cannabinoidy a anandamidovmi derivty neexistuje, z eho jasn vyplv, e vzorek moi nemohl bt pozitivn kvli okold.

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku