�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mistrovstv svta cukr senior 1999

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=117

Svtov unie cukr UIPCG a Spoleenstvo cukr esk republiky uspodaly v Brn ve dnech 20. - 22. jna v arelu brnnskho vstavit v pavilonu E, pi pleitosti veletrhu emesel SIMET, Mistrovstv svta cukr - senior.

fiogf49gjkf0d

Svtov unie cukr UIPCG a Spoleenstvo cukr esk republiky uspodaly v Brn ve dnech 20. - 22. jna v arelu brnnskho vstavit v pavilonu E, pi pleitosti veletrhu emesel SIMET, Mistrovstv svta cukr - senior.
Ztitu nad mistrovstvm svta pevzala pedsedkyn Parlamentu Sentu R Libue Beneov.

Soutn koly :
1. Ptiposchoov dort, bez omezen vhy
Tma: "Vtme rok 2 000".
2. Cukrsk vrobek - libovolnho tvaru do hmotnosti 2 500 g.
Tma: "Co pineslo svtu - lidstvu toto stolet".
(Hustota i npl se mus liit od kolu . 1)
3. Nrodn specialita podvan posledn veer 31.12.1999 do hmotnosti 2 000 g.
4. Prce s okoldou:
- okoldov ndiv - expont
- Vnon svtky - "radosti dt svta"
Obsahuje: stedn motiv a nejmn 50 ks bonbon nebo pralinek
5. Prce s marcipnem:
- vroba 10 ks marcipnovch figurek - pedmt - vlastn tma - vlastn
fantazie.
6. Zmrzlinov vrobek. 3 ks restauranho mounku, 6 ks pohr, 1 pohr na vstavu z dekoranho materilu.

Suroviny - podajc zem:
- okolda bl, hnd, tmav od firmy Nestl,
- kakao, mlko, smetana, ovoce,
- marcipn fy. Puratos, fondn, cukr, zmrzliny.
Rozpracovan suroviny vetn korpus si kad soutc pivezl vlastn. Zdobc rozpracovan poteby si soutc mohl pivzt. Od kadho soutnho expontu byl zhotoven 250 g degustan vrobek.
Kad zem je zastoupena tmem dvojice soutcch, kte k 1.12. 1999 dovr 23 rok.

SOUT̎N DRUSTVAPORTUGALSKO - stl . 1
FAUSTINO Tiago, SANTOS Paulo
POLSKO - stl . 2
PROFUS Janusz, SZMYD Sebastian
esk republika - stl . 3
UHERKOV Miloslava, KO Jiina
VCARSKO - stl . 4
LOCATELLI Patrick, TOUYA Jean Marc
NMECKO - stl . 5
WLKEOV Juliane, IBRGGER Christian
DNSKO - stl . 6
GRYBERGOV Rikke, JOHANSEN Bo
JAPONSKO - stl . 7
HIDAKA Nobuhiro, IIMURA Takashi
ITLIE - stl . 8
VOLPE Gennaro, MIGNONE Ugo

Svtov unie ..... jak zn pln nzev tto organizace pod v pravideln period jednoho roku mistrovstv cukr s tm, e v lichm roce svj um pedvd dospl cukri, oficiln nazvan senioi, a v roce sudm cukrsk nadje - junioi.
Bh termnovho dje pikl pvodn organizaci pro leton rok nejdve Portugalsku, nsledn panlsku, ale ani jeden z uvedench stt nemohl svmu zvazku a z technickch nebo organizanch dvod dostt. Tento vpadek zpsobil na ele pedstavitel svtov cukrsk organizace UIPCG hodn vrsek na ele. Z tradinch a zkuench svtovch poadatel nechtl nikdo tento "hork soutn brambor" zkusit ochutnat, nato konzumovat. Nejuvdnj pinou odmtnut byl pli krtk asov termn na ppravu. ekneme-li to naplno, nikomu se nechtlo z ppadn ostudy si nechat ut kabt. Pro pedstavitele UIPCG zaala bt situace na povenou nebo neuspodn mistrovstv svta by znamenalo poramocenou povst a ztrtu renom tto prestin svtov cukrsk organizace.
Slavnostn ceremonil se odehrl v prostoru Nov radnice kde byli ptomn pivtni primtorem msta Brna Petrem Duchonm. Nejvy pedstavitel msta vyjdil poten nad tm, e prv v jihomoravsk metropoli je poprv v djinch eskho sttu podna takovto vrcholov cukrsk sout, a vyjdil kontrast cukrsk a politick profese slovy: "Vsledky va prce maj lid rdi, na rozdl od ns politik"

!!! START !!!Devt hodina rann, tet jnov stedy, roku 1999 byla pro eskou cukrskou obec historickm dnem. Po 275 letech kdy vznikla prvn oficiln cukrsk spolenost, se na zem eskho sttu pod premirov Mistrovstv svta cukr senior, kter tmto konnm nabylo podobu III. ronku.
Osm tm, sedm z Evropy a jeden ze vzdlen sie se chopilo nin a vrhlo se do dla. Soutc, a na jednu vjimku, byli ostlenmi cukrskmi harcovnky, kte ji proli nejednou evropskou, asijskou i svtovou sout. A pesto na mnohch z jejich pohyb a rozechvlch rukou bylo vidt, e trma a pocit odpovdnosti je pevnm poutem, kter v potenm stdiu nedovoluje rozehrt virtuozitu prstokladu na klaviatue cukrskho nstroje.
O co neporovnateln bylo he tm, kte nesli organizan thu na svch bedrech ! Zabezpeen ppravy a chodu mistrovstv m sv nosn bloky. Ty se skldaj z hlavnch a vedlejch skupin, dlcch se do podskupin, majc sv vystn v rznch detailnch podobenstvch. Shrnuji pouze takto cel to hierarchick organizan uspodn, protoe pln popis vekerch innost by zabral rozsah pl asopisu.
S velikm naptm, ba i hrzou se oekvalo zdali se velk soutn mostrum, zabrajc polovinu pavilonu, uvede do pohybu.
Samotn rozjezd lze pirovnat k nkladnmu vlaku taenho parn lokomotivou, kter prohrbla kola na mst, a za mohutnho zabafn doprovzenho mohutnm sloupcem koue z komnu, se souprava dv do pohybu a taen vagny v trhavm pohybu, pedvajc tah jeden druhmu, se v nepravidelnm rytmu rozjd.
Soutn tkotonn kolos se pohnul !

JAK SE HODNOTILO
komisai posuzovali ti kritria
VZHLED - CHU - PREZENTACI

VZHLED - zahrnuje zpracovn surovin, istotu na pacoviti, ponn si
pi prci, zpsob rukodlnosti a sklouben ....
CHU - spov ve sladn surovin do chuovho harmonickho celku.
Chu se m vyznaovat typinost, nesm se ttit, je vylouen projev pachut. Pi volb specifick suroviny nesm bt naruena lahodnost vrobku.
PREZENTACE - vyjaduje celkov dojem ze vzhledu, proveden, nronosti, ztotonnm se se zadnm. Hodnot se elovost tvorby.

HODNOTC KOMISAI


Josef vancer - esko - pedseda komise
Mark Bargiel - Polsko
Kent Berthelsen - Dnsko
Sargenti Giuliano - vcarsko
Gnter Kangiesser - Nmecko
Minoru Kayanuma - Japonsko
Stanislava Leskov - esko
Avolio Luigi - Itlie
Ernesto Santos - Portugalsko
Celkov poet komisa se rozil z pvodnch osmi na devt len. Po dohod mezi rozhodmi byl pedsedou komise zvolen pan Josef vancer z Prahy. Tuto volbu potvrdili i ptomn zstupci UIPCG. Pedsedajc komisa nem ale bodovac prvo a bylo nutno doplnit hodnotc komisi o osmho lena, kterm se stala pan Stanislava Leskov z Brna.
Komisai mohli ocenit jednotliv vrobky maximln 80 body s tm, e ke konenmu ohodnocen mohli pipotat navc a 20 bod, pokud by si jednotliv prce, podle jejich nzoru, takov ohodnocen zaslouila.

Hodnoceny byly tyto vrobky:
- poschoov dort
- okoldov bonbny
- okoldov podnos
- ajov peivo
- cukrov podnos
- mraen krm
- sladk dezert
... a zaal boj, kdy i cukr barvu mnil.
Soutn prostor s pilhajcmi zkoutmi zabral polovinu pavilonu E v prvnm poschod. Samotn msto pro hlavn aktry mistrovstv se rovnalo asi 75 procentm celkov plochy a bylo oddleno od divk sklennmi vysokmi stnami. Vstup byl povolen pouze komisam, osobm zabezpeujcm chod mistrovstv a asistentm. Uritou pozoruhodnost bylo, e z celkovho potu 16 astnk mistrovstv, byly pouze 4 eny. V nmeckm tmu se nalzala Juliane Wlkeov, v dnskm Rikke Grybergov, a pln feminizovan byl pouze esk tm.
Soutc mohli zat libovolnm nmtem, ale museli mt do 17. hodiny dokoneny dva vrobky. Pevn se zahajovalo zmrzlinovm zadnm a bonbony a rozpracovvaly se dal tmata.
V nmeckm tmu se pod prsty smenho pru zanala rodit poezie v podob scenrie ladnch tvar zejm ptk a motiv hudebnch nstroj.
Dnov u vedlejho stolu maj nbh na rozmanit dlo, z kterho prozatm nelze vyst kterm smrem se bude ubrat.
Japonci zanaj naznaovat, kde bude jejich sla. Poten karamelov ztvrnn rozkvetlch r mystifikuje nkter divky, kte si umn zhotoven karamel zamuj s celofnovm kvtem.
Na italskm stole se zan tyit konstrukce z pastillage. Je teprve v potku. Dere se do ve jako pyn babylnsk v, kter se chtla dotknout hvzd, a za to ji stihl bo trest... . Tvoc se zmrzlina by mla bt italskou domnou, stejn tak i chu prv tvarovanch okoldovch bonbn.
Portugalsk duo zan zlehka, dn ke, asu dost. Portugalci nepat mezi favority a do Brna se pijeli v podstat otrkat nap tomu, e i oni jsou ji ovneni zkuenostmi a spchy. Vypad to, e se chystaj k njak malb.
Polsk tm je z poloviny tvoen "karamelovm mgem" Januzsem Profusem. Zatm se ovem nezd, e by se chystal pout svoji palebnou karamelovou zbra. Nebo je to taktika, kdy protel soutci napesno vd, e svtov elita pjde karamelovou cestou, a oni to zkus obejt z druh strany ? Uvidme. Ale ve nasvduje tomu, e u Polk je zaloen zklad njakho monstrznho dla.
esk drustvo. Kdy se dvm na nae dvata, je mi ouzko na dui. Cukrsk gladitorky ve sklenn arn maj za soupee protivnky supertkch vah. i jsou snad obtnmi ovekami, kter to tu budou muset odtrpt po ti dny ? Jejich pohledy tknou obas vlevo i vpravo, kde vedle sebe maj jako z udln favorizovan vcary i vborn Polky. Z vrazu jejch o jako by bylo mono vyst vrok:"do eho jsme to vlezly" ? eky rozjd zatek, v podstat jako vichni ostatn zmrzlinou a bonbny, a z ppravy dalho zadn je udvn takt tvera ronho obdob. Chyb pouze Vivaldiho tny. Komponistova stejnojmenn symfonie mla bt pi tvorb eskch soutcch ptomna, ale vzhledem k tomu, e byly zaskleny ve zvukov neprodynm prostoru, pozbyla tato mylenka na vznamu.
vcarsk stl uzavral soutn kruh. Je to jasn. Ji od samho potku je vidt, e tady se pjde nejmn na stupn vtz. Bude se rozhodovat pouze o barv medaile. Krom rozpracovanch zkladnch kol se zan tyit vcebodov jehlan z dortovho podkladu. Co zrove upout a uhod ntvnka prvn do o, je dekorativn stojan. Je tomu tak, kdo proel svt, v na co m shnout, a co pipot njak ten bodk navc.

... nco snst, prothnout dy, a opt do dla.
as odpoinku je krtk. Rychle zhltnout obd a opt do prce. Plden je odkrojen ostm slunenho paprsku a soutc maj k dispozici jet as do 17. hodiny k dokonen dvou vrobk. Kdo si pospil mohl si svou prci nechat obodovat ji po 14. hodin. Kdo by do zvrenho asu prci nedodlal, je diskvalifikovn.
Jako mvnutm arovnho proutku se nm zmnil obraz soutn scenrie. Poten trma ustoupila profesionalit. Prsty pln pesn pokyny umleckch zadn. Soutc u zskali ntisk, a pohled na jejich prci oproti zatku skt pln jinou podvanou.
U Nmc se pespli nespch. Christian vytv stavbu a Juliane dotv detaily. Tento tm je na spodn hranici vkovho limitu a nzev senioi je s nimi v ostrm kontrastu. Ponaj si s rutinou zkuench cukrskch mistr. Tempo je ustlen a zrove ekonomick, nen vidt dn nadbyten pohyb. Z tmu vyzauje jistota a klid m v sob jakoby hlub podtext, tak nco jako klid ped bou... .
Japonci aruj s karamelem. A soudc alespo podle dosavadnho pohledu, v prci s touto surovinou ped zejm vechny ostatn. Zatm je to jet pedasn, ale s tmto vrobkem budou asi bodovat hodn vysoko. Ped prostorem jejich pracovit se vytv vdy nejvt hlouek divk. Pacifit soutc mezitm sestavuj dohromady tvar pernkovho ptka.
Dnov ve smenm obsazen pece jen trochu zaostvaj v intepretaci proveden. Snad je jejich lehkm handicapem, e se nachzej mezi Nmci a Japonci, kde u obou je znateln vt npaditost, adresnost proveden a podek na pracoviti.
Italov jsou rychl, jejich temperament je ene kupedu. Dortov stojan je hotov a dodlvaj se dorty. Kolem jejich stolu vldne vzruen diskuse, jakoby tu nco nehrlo. Jejich dlo m prozatm trochu jednodu podobu.
Portugalsk tvorba zan pomalu nabrat identifikan znaky. Ovem zpsob dosavadn tvorby ukazuje, e s nejvt pravdpodobnost tento tm, nedojde -li k neekanmu zlomu, se bude pohybovat hodn u spodu.
U Polk zan bt zejm jejich taktika. Pvodn domnnka, e nechaj pedn tmy se mezi sebou "ukaramelovat" a sami vyrukuj s nm odlinm, nemus bt tak daleko od pravdy. Jejich hlavn suroviny jsou okolda a cukr v ryz podob. Vichni pihlejc jsou zvdavi, co se z jejich pipravenho kvdru vyklube. Polsk tm jede evidentn na efekt, emu nasvduje mohutn zkladna rodcho se mostra.
Na esk drustvo je ji jin pohled. Premirov nerozkoukanost je ji ta tam. Koncentrace v oblieji, hbitost pohyb, a z vrazu o je t mono odest: "kdy mme bojovat, tak taky e budeme" !
Ale pozor, dvata drte se moc pi zemi! Skromnost bv sice chvlvna, ale body se za n nedvaj. "V, vc do vky", chtlo by se zvolat, avak nen toho teba, protoe Jika s Milkou velice dobe vid jak soupem plhaj monumenty vzhru. Ned se s tm u nic dlat. Pr hodin mezi svtovmi mistry, udl lep informace ne msce such teorie.
vcai Marc a Patrick zanaj kouzlit. Je vidt, e se jedn o sehran tm, kte dlaj na jistotu. Nemus dlat dn opakovan zsah do vrobku. V jejich pohybech je vidt elovost a vybrouenost stylu prozrazujc, e u tohoto stolu tvo svtov misti.
... sesuv
Den se nachyluje k podveeru. Bohuel nachlil se i italsk stojan s dorty. Nosn pastillov konstrukce, jak se pozdji ukzalo, nebyla dobe nadimenzovan, nevydrela zaten a zhroutila se. tst v netst spovalo v tom, e dorty byly ji po ohodnocen a pd tak nezpsobil dnou bodovou jmu.
Prvn soutn den skonil. Dolo k profilaci favorit i tch, kte budou bojovat o ni umstn. Bodov tabulka je pouze ukazatel prbn prce, protoe zahrnuje rznorodost nesoumitelnch zadn a byla zveejovna pro piblinou orientaci divk.

Prbn vsledky po prvnm soutnm dnu
1. vcarsko - 835 bod
2. Itlie - 816 "
3. Polsko - 810 "
4. Nmecko - 725 "
5. esko - 690 "
6. Dnsko - 667 "
7. Japonsko - 612 "
8. Portugalsko - 607 "
esk drustvo se nachzelo na neuvitelnm 5. mst, ale nikdo ze zasvcench vetn soutcch tto pozici nedval dnou vhu, protoe vichni vdli, e to hlavn teprve pijde.
DEN DRUH - trumfy na stl
Svtov cukrsk bridov partie svm druhm dnem donutila hre aby vyneli karty nejvych hodnot. Ji nebylo co skrvat, a prostor pro taktiku byl vykryt.
Nmeck drustvo v prbhu dne vytv oduevnl dlo z karamelu znzorujc zmeck zti s temi volavkami s roztaenmi kdly v milostn he na modrm jezrku, a dorty ve tvaru srdc s karamelovmi koulemi.
Na dalm podstavci je zhotoven okoldov stojan s hudebnmi strunnmi nstroji vetn vkusn karamelov dekorace rodcho se ivota v podob rozvjejcho se kvtu na pastillovm podstavci bl barvy zdobenm listy. Celmu vjevu dodv pvab zlatist karamelov dekorace tyc se do ve. Jej barva vyvolv pocit pohlazen slunenmi paprsky.
V tomto dle se snoub preciznost s poezi, kdy konkrtn tvary plynule pechz do umn elov a pjemn abstrakce.
Dnov vsadili na tvrdou abstraktn tvorbu znzorujc mechaniku asu v kombinaci okolda, karamel a pastillage s nezbytnm smrem do ve. V jejich vrobcch se objevovalo dosti erven barvy, zejmna na dortech a zdoben. Smrov uspodn bylo strm stupovit a podkladem byla stbrn textiln dekorace. Dnov mli sv dlo profesn dobe zvldnut, ale pi detailnjm pohledu by se njak drobnost nala.
Japonci dokonuj svj karamelov monument a je jasn, e s tmto prvkem to zde nikdo jin lpe neum. Jejich strom r je hrou nejen fantazie, ale i mimodnho umu skrytho v jemnocitu oduevnl prce. Myslm e nepeenu, kdy napu, e pi pohledu na jejich karamelovou kvetouc poezii, mnohmu piblili exotickou krsu jejich dalek vlasti opedenou pohdkovmi mty. Do tohoto msta upraj nvtvnci sv zraky nejastji a na jejich tvi lze vyst uznn. Dal stavba z okoldov konstrukce dekorovan obloukovit tvarovanou pastill nebo pernkov asijsk ptk glazovan okoldou i karamelovmi remi zaujmou, ale mezi nimi a karamelovmi remi je znt urit odstup. Budou-li porotci dvat draz na celkovou vyvenost dla, nemus bt bodov pdl v tomto ppad nejvy.
U italskho stolu jsme k pekvapen mnohch nalzali uritou strohost vyjden. Jejich centrln monument prezentuje filigrnsk umn italsk cukrsk koly. Jemnost barev ponajc v irosti, nabvajc ve stoupn na luti, a doznn na samm vrcholu rostliny v sytou zele, m svoji psobivost a bud zaslouenou pozornost. Bohuel tot nelze ci o dal skladb monument vytvejc nmt mzy. Tko ci pro prv zde se italt misti tak sporn vyjadovali, vdy umn a Itlie je ve vzjemnm vztahu jak hvzdy k nebi a prv zde byl vytvoen nekonen prostor k rozehrn irok kly vrazovch prostedk.
Portugalci dobe vd, e jejich umstn bude nkde dole, ale rdi by posledn pku penechali naim reprezentantkm. Jet takovou dlavu a skonit na samm chvost jist nen pjemn. Jejich tvorba je zeteln. Zhotovuj nrodn specialitu dort FADO nesouc pietn jmno zesnul, velice populrn zpvaky zem Pyrenejskho poloostrova. Dort se vyznauje mkovou dekorac, kdy od pedposlednho patra smrem dol je oznaen jednotlivmi psmeny zpvaina jmna. Hudebn nmt mandolny soused s knihou s kakaokresbovm portrtem dvky jmnem Amlia. Potud Portugalci prezentuj piblin stedn rove cukrskho kumtu. Vznikajc postava hudubnka s kytarou jet v nedokonenm stavu zavn trochu kem a v zvrenm prezentanm hodnocen asi ubere body.
U Polk je ji zeteln jejich zmr. Jdou evidentn na okov efekt. Jejich nejmasvnj monument ze vech zastnnch muste pejdt zrakem ze strany na stranu. Jednm smrem pohledu jej nen mon vidt cel. Mohutn konstrukci pyramidy vvod vzneen faraon, po jeho levici ste tajemstv staroegyptskho moudra svinga, a po prav stran zuujc se kvdrov obelisk s egyptskmi znaky. K vyvoln autentinosti dojmu je piloen nefalovan papyrus s daji receptury.
V podn polskch soutcch se jedn veskrze o sochaskou prci s cukrskmi surovinami. Pi pohledu na bezesporu precizn dlo, mluv nco pro a nco proti. Nechme hodnocen radji na odborn porot.

esk drustvo m u kest za sebou a ty tam jsou poten rozpaky. Nae reprezentantky se velice rychle zabhly do svtovho rytmu. dn obtn oveky, ale lt lvice, kter do porc soutnch kol zaaly dobe nabrouen drpy. Prce jde dobe od ruky, ale bohuel, to co se ji zrailo pedtm, je nyn vidt zetelnji. Tvorba naich en je hodn pi zemi. Ostatn klenou sv monumenty kam a to jde. Nyn se to u mus dodlat tak, jak to je. Chyba se stala dve, kdy se na cukrskm rsovacm prkn tvoil projekt soutnho kolu. Te je ji pozd bycha honiti.
... a do posledn kapky krve !!!
eky jsou stle v pohybu a u maj dokonen detailn zdoben. Je na nich vidt nashromdn nava za dva dny, ale jejich tempo pesto neutuch. Ale pozor, nco se dje ! Milka se ocit v pedklonu, svr pravou ruku, tv se kiv v bolestn grimase. Stl a podlahu zkrp kapky krve.
Ve snaze udret nasazen rytmus, shne Miloslava do ndoby, kde je ve vod ukryt n, nejen dobe nabrouen, ale zrove v ideln ezn poloze, e jeho ost zajede a tm ke kosti prostednku prav ruky a jet nazne i prstenek. Maso drc jen na ki, plpol jak prapor na erdi. - Jet tohle schzelo ! -.
Okamit pevoz do nemocnice, a verdikt slubu konajcho lkae zn: "bude se t".
Rzn Milino gesto nenechv lkae na pochybch, e to rozhodn ne !
"Soutm na mistrovstv svta a musm se okamit vrtit k rozdlan prci". Tato slova asociovala doktora k vaze jestli by neml zadit pevoz na psychiatrii ppadn na zchytku, ale kdy si vimnul sttn vlajky na blm rondonu, bylo mu ve jasn. Prsty obdrely provizorn oeten a obvaz, gumovou rukavici a zptky k monumentu.
Velk rafika hodin musela opsat na cifernku celou otku ne se zrann Milka vrtila na msto inu. Mezitm osamocen Jika Ko bojovala za dv, a pi nvratu nae lvice zaaly opt spolen sv drpy do dla - a na ty dva v obvaze -.
vcai v klidu a pohod dojdli k cli. Ji pi prvnm pohledu nen nejmench pochyb, e hodnocen reprezentant tohoto tyjazynho nroda, bude hodn vysok. Monument vytvarovan do podoby ladnch tvar majc nezbytn trend nznaku mylenky, hovo zeteln co vyjaduje, karamelov plody ervench barev bud chuov smysly. Zdailm provedenm se prezentuj Petit Foure, kter na kaskdovitm stojanu podle druhu a barevnho proveden odstupovan stoupaj do ve.
To, e aty dlaj lovka, lze u cukrainy pevst na ren, e stojan dotv vrobek. vcai si toho byli pochopiteln vdomi. Do vky se tyc, v hlu asi 60 stup efektn naklonn stojan, majc na vnj hran kolmo zabudovan trojhelnky s lonou plochou na dorty.
Dalm krsnm vtvorem je ..... se zaputnmi hroty osazen okoldovmi bonbony. Mezi tenkmi karamelovmi kueli, pechzejc ze zlat barvy do bla, se klene bl srpek msce ve sv ustupujc podob. Nmt jako z pohdky, ve kter tvorba vcarskho dua doke navodit atmosfru kouzelnho veera. Vechny vystaven vrobky nesou peet vysok kvality a vyrovnanosti proveden.

Prbn vsledky po druhm soutnm dnu
1. Dnsko - 1937 bod
2. vcarsko - 1907 "
3. Nmecko - 1741 "
4. Polsko - 1603 "
5. Itlie - 1594 "
6. Japonsko - 1464 "
7. Portugalsko - 1458 "
8. esko - 1255 "
Dnsko je na prvnm mst souhrnem vce bodovanch zadn, a s uritost se na tto pozici pi zvrenm hodnocen neudr. vcarsko sice pokleslo, ale s pihldnutm ke kvalit tvorby, by zejm v konen tabulce ji neji jt nemlo. Spolehliv pesn a krsn tvoc Nmecko jde strojovm tempem vzhru. Myslm si, e meme pedpokldat, e Dnov pjdou rozhodn pod vcary a Nmce, a tm by mohl nmeck tm jt v zvru jet o jednu pku ve. Polci proti prvnmu dnu klesli na tvrt msto. Je otzkou, o kolik se Dnov propadnou, a jak komisai Polkm ohodnot v prezentaci jejich megavtvor.
Itlie zaala s problmy a hledc na jejich soutc a doprovod zd se, e toto drustvo nen v optimln soutn pohod.
Japonsko je pekvapiv hodn dole. V porovnn se verejm dnem se posunulo o jednu pozici ve, ale pesto by jejich tvorba patila mnohem v. Nesmme ale pehldnout jednu podstatnou vc. Jejich karamelov re jsou tak dominantn, e ns svd k hodnocen japonskho tmu pouze pod tmto dojmem. Ji byla e o tom, e dal tvorba m od karamelu urit odstup. Navc se dozvdm, e chut neladily podle pedstav, a byly tak urit problmy s podmenm spodkem dortu. Portugalsko k na ltosti peskoilo n tm, kter tak spadl na sam dno tabulky.
Celou vc vidm - jet navc pes sklo - eskma oima. M osobn se zd, e nae eny by nmly nijak zaostvat, ale rozhod jsou fundovan a vid situaci ze vech hl, a navc mohou ochutnvat. Pokejme na jejich zvren vrok, protoe soutc ztra bhem dopoledne budou vrobky jet dodlvat. Ve vtin se bude jednat ji jenom o kosmetick pravy a aranovn. Teprve a pi zvrenm hodnocen prezentace budeme znt definitivn poad.


DIVCK ANKETA


Hodnocen odborn jury a veejnosti bv mlokdy toton. Ns zajmal nzor divk jak se komu lb prce jednotlivch tm. Tiskov stedisko uspodalo divckou anketu a pesn stovce nvtvnk poloilo stejnou otzku na tma: - Kter tm vs svoj prac nejvce zaujal -.
Chceme zdraznit, e divk hodnotil systmem lb - nelb. Nezn hodnotc kritria. Vrobek vid zepedu a sten z obou stran. Nem monost posoudit chu. Vsledky divck ankety nikterak nezpochybuj oficiln hodnocen odbornch komisa.
1. Japonsko - 44
2. vcarsko - 14
3.-4. Nmecko - 13
3.-4. Polsko - 13
5. Itlie - 11
6. esko - 4
7. Dnsko - 1
8. Portugalsko - 0


OFICILN VSLEDKY MISTROVSTV SVTA CUKRU SENIORU1. NMECKO - 3075
2. VCARSKO - 3074
3. POLSKO - 3020
4. JAPONSKO - 2951
5. DNSKO - 2835
6. ITLIE - 2790
7. ESKO - 2208
8. PORTUGALSKO - 2188

Zaznl zvren gong a prostor pro podn mistrovstv svta osiel. eta pracovnk zaala demontovat cukrskou sklennou arnu a prostor pavilonu E brnnskho vstavit bude zase za pr dn slouit jinm elm. My meme rekapitulovat. Souhrn naich poznatk je rozen o bezprostedn dojmy hlavnch aktr mistrovstv.

1. msto
Nmecko - Juliane Wolkeov - 23 rok
Christian Ibrugger - 25 rok - prmr 24 let


OBR1 Patili k nejmladm astnkm mistrovstv a nachzeli se na sam hranici vkovho limitu. Jejich spoluprce byla krtkodob a ped ppravou se neznali. Oba dva proli krajskmi vyazovacmi koly, pak je ekalo sto spolkovch sout a nakonec souboj nejlepch v zvren sttn souti, ve kter se Juliane stala vtzkou. Ale ani toto vtzstv ji automaticky nezaruovalo reprezentan dres. Oba dva budouc partnei museli projt vbrovou selekc v n se zkoumala vhodnost stylu prce pro souasn mistrovsk trend, pihlelo se k schopnosti partnersk spoluprce a monosti vzjemn komunikace. Vtzstv o jeden bod ani jeden z partner jet ve sv karie nazail. Ve chvli, kdy byl vyhlen druh nejlep svtov cukrsk tm, bylo ji Juliane a Christianovi jasn, e oni jsou cukrskmi ampiony pro rok 1999.
Jet dobr dv hodiny trvalo, ne si tuto skutenost misti svta podn uvdomili.
Jejich dlo bylo skvostem, hovocm jasnou e o zmrech svch tvrc a mylence, kterou prostednictvm svch vtvor chtl nmeck pr cukrskch umlc svtu sdlit.
Tvr devizou nmeckch mistr byla preciznost proveden, absolutn prce v oblasti detail a vyrovnanost jejich vrobk, kter dokonalm zpracovnm vytvoily kompaktn celek. A navc se tomuto tmu dokonale podailo zpracovat spojnici techniky prce s vrazem mylenky.
Nmet misti nasadili strojov tempo a zrove i laku umleck rovn, ze kter bhem soute neslevili ani o milimetr a postupovali pku po pce a na sam Olymp cukrskho ampiontu 99.

2. msto
vcarsko - Jean Marc Touya 31 rok
Patrick Locatelli 25 rok - prmr 28 let


OBR2 Se svm druhm mstem byli velice spokojeni a stbrn pozice jim pipravila pjemn pekvapen. Rozdl bodu je nikterak netrpil a svoje umstn povauj za poctu pro cel vcarsko.
vcarsk soutn pr spolu ji uritou dobu spolupracuje a bylo to znt. Mohli jsme v jejich podn sledovat souhru dvou hr kolektivn hry, kdy si partnei poslaj pihrvky naslepo. Pozorovat jejich prci, znamenalo dvat se na koncert nad a pomcek, s ktermi zachzeli virtuoznm zpsobem. Jejich vkon v kad discipln lze oznait za vzcn vyrovnan. Nelze ci, e by nkter vrobek zaostval v preciznosti proveden. Podobn jako u jejich vtznch koleg, i zde u reprezentant pod vlajkou helvetskho ke musme hovoit o vzcn vyrovnanosti jednotlivch expont a vrobk.
Npadit mylenka okoldovho msce se zvrenm psobivm nasvcenm v elov efektnm umstn stojanu s dorty, byla vyjdenm perfektn rukodlnosti a tvr fantazie souasn. Bt na svtovm kln druhm, s odstupem jednoho bodu, me bt pro dotynho smutn. Ale Jean s Patrickem takto situaci vbec nevnmali a ze stbrn medaile mli opravdovou radost.
Vyhrt i prohrt ve tdenn souti v tolika disciplnch o jeden bod, je stejn jako kdy v maratnskm bhu dobhnou oba soupei do cle rozdlem 1 vteiny. Myslm si, e kdyby se eklo, e vyhrli oba dva - mm tm na mysli nmeck a vcarsk tm - , e tento vrok nebude nikterak mylnm.

3. msto
Polsko - Janusz Profus - 25 rok
Sebastian Szmyd - 24 rok - prmr 24 let


Janusz Profus je ostlen soutk, co dokumentuje jeho mistrovsk titul z Waravy r. 1996 a 3. msto v mistrovstv Evropy v Lyonu 1999.
OBR3Je specialista na prci s karamelem, a proto zpsobilo urit pekvapen, e tato siln zbra nebyla v pln me zaazena do repertoru polskho tmu.
Sebastian Szmyd m pi svm nzkm vku za sebou ji slunou dku spch. Z polskho mistrovstv r. 1996 odchzel s bronzovou medail. Stbrn ocenn ho ekalo v Barcelon r. 1997, kde o rok pozdji na mistrovstv svta zskal speciln cenu cukr junior za tvorbu marcipnovch figur. Sla jeho cukrskho umu spov ve tvorb bonbon a prce s okoldou.
Ji bylo eeno, e polsk tm zvolil odlinou taktiku oproti svm soupem, a dle hodnocen komisa je mon ci e vyla. Jejich nmt starovkho Egypta z okoldy a cukru zapsobil a vynesl je na bronzov stupe. Zvren svteln show v podob rozatch lampiek ped faraonem je dokladem toho, e el svt prostedky a kad dobr npad lze zroit v bodov zisk.

4. msto
Japonsko - Nosuhiro Hidaka - 37 rok
Takashi IImura - 29 rok - prmr 33 let


Nejstar pr mistrovstv, kter to ml nesmrn tk. Jednak v tom, e jejich evropt kolegov ve vtin znali pomry na evropsk cukrsk scn, dle v dlouhm cestovn a tak v absenci nkterho nad a pomcek. Japonci kte piletli z dlnho vchodu letadlem se museli pi transportu sv vbavy spolhat pouze na vlastn sly a nemohli si vzt s sebou ve potebn.OBR4
Jejich prce s karamelem byla fascinujc. Kdyby se vyhodnocovaly, eknme "surovinov disciplny", tak v tto td by byli absolutnmi krli. Avak mistrovstv svta je souhrn vcero zadn, a k co nejlepmu umstn je zapoteb pedvst vyrovnan a bezchybn vkon ve vech soutnch polokch. To se prv u japonskho tmu nepodailo. Urit problmy se nachzely u chut. Tko ci, zda to bylo nevhodnou skladbou ingredienc i odlinou chuovou mentalitou pslunk zem vychzejcho slunce. Co je pozoruhodn, e v Japonsku je prce s karamelem v cukrsk innosti zastoupena miziv. Japonsk ostrov je ze vech stran omvn Tichm ocenem, a zem pestoe je na dlku dlouh, vytv na ku pomrn zk rozmr a to m za nsledek e i ve vnitrozem je vysok stupe vlhkosti. A vysok procento vlhkosti ve vzduchu je neptel pro tvorbu karamelu. O to vce je nutno prci s tmto prvkem u exotickch soutcch ocenit. Karamelu vyhovuje co nejkrat doba k temperaci a proto je vhodnj jej zahvat na plynu. A Japonci si proto vydali plynov vai, msto pvodnho elektrickho.
V tmu asijskch soutcch se nachzela dlouhovlas dvka, kter vykonvala pekladatelskou innost. Je pravdou, e v jejch rukou se obas objevil vrobn nstroj. Z naeho kusho pohledu nememe urit do jak mry se ppadn podlela na spoluprci, ale zeteln bylo vidt, e toto kehk stvoen vyvolalo pozdvien obo nkterch komisa, a je tedy otzkou zda prv i zde se neztrcely njak body. Oba dva misti pat k japonsk pice a o jejich sluby je zjem v pednch japonskch organizacch, kdy nap. Hidaka vyrbl svatebn dort s karamelovm ohostrojem pi pleitosti ohostrojovho festivalu. O IImurovi sluby projevila zjem televize, pro kterou cukrsk mistr pipravoval ob dort.
Trochu chyblo aranm, kdy Petit Foure leelo pouze na ubruse, a to zraku komisa pochopiteln neulo. Kdyby se Japonci piblili ostatnmi disciplnami k prci s karamelem alespo o kousek, bylo by jejich konen umstn rozhodn vy.

5. msto
Dnsko - Bo Johansem
Rikke Grybergrov


Dnov se ocitli ve svzelnou situaci. Pvodn mli do Brna pijet pln jin soutc, ale ti na posledn chvli svoji ast odekli, a proto musela zaskoit tato dvojice. Mli na ppravu pouh ti tdny. Bo a Rikke je prem, kter se dobe navzjem zn, a kompenzac krtkho asu na ppravu byla skutenost, e oba dva pracuj v kodask cukrrn patc Johansenovi. Ten krom sv prce je prezidentem dnsk soutn dortov asociace, kter pod 20 kln za rok. Takovto soute mvaj a 110 astnk. Dnt profesionlov pat ve sv zemi k cukrsk pice. Rikke zvtzila v dortovm mistrovstv a Bo v okoldov souti v Dnsku obsadil 2. msto. Jejich vkon byl v potku poznamenn velkou nervozitou a jakmile se hodinov ruika blila k asovmu limitu, poali se dnov octat v asov tsni a bylo to znt na pesnosti jejich prce. Pi analze jejich vrobk bychom vyzdvihli okoldov bonbony. Zsluhu na ladnch tvarech a vyladn chuti ml Bo. Dortovou disciplnu obstarvala Rikke a jej vtvory vytvely silnou strnku dnskho drustva. Pozornost si t zaslou Petit Foure.OBR5
Podvme-li se na monument z okoldy i okoldov podnos, lze snahu po originalit nazvat "pefouknutou fltnou". Veho moc kod a dnsk tvorba v tto sfe nabyla charakteru abstraktn pedimenzovanosti. Nap tomu, e Dni byli po druhm soutnm dnu na ele, bylo patrn, e v zvrenm hodnocen prezentace tento urit vtvarn nesoulad je pole z vky dol. Ji zmiovan nervozita a asov stress psobily ztrtu koncentrace a nsledn problmy v podob disharmonie hygieny a podku na pracovn ploe, co se zajist bodovalo ztrtovmi body.

6. msto
ITLIE - Ugo Mignone
Volpe Gennaro


Itlie a cukrstv je v symbioze, a proto nen dnm tajemstvm, e jsme od tohoto tmu oekvali trochu vce. Dvod pro se neumstili na vych stupnch je nkolik. Oekvalo se, e pevlcuj ostatn ve zmrzlin. Nestalo se tak. Udlost pdu stojanu s dorty je znm. Italov to pisuzuj nkolikermu jazykovmu pekladu propozic, piem kad jazykov verze mla odlinosti. Z toho vzniklo nedorozumn, kter v technologick oblasti zapinilo poddimenzovanost konstrukce stojanu a nsledn pd. Body se za to neodetaly, ale "gracioznost" v dal prci tm utrpla. V Itlii se podle jejich slov klade draz pedevm na chut a proto bylo sil smrovno spe tmto smrem. Ale jak se pozdji ukzalo, ani v chuovm verdiktu nebyli pnov Mignone s Gennarem nejlep. Devn stl se v lepch vrobnch i soutnch halch na Apeninskm poloostrov dnes nevid. Ustlenou zvyklost se stal mramor. A ten Italm u ns chybl. K pomocnkm se vyjadovali kladn, ale pivtali by kdyby bylo mon si brt svoje asistenty, z dvodu jazykov bariry majc za nsledek ztrtu asu.
OBR6 Italskou cukrainu charakterizuje pedevm osobit chu. Avak definovat univerzln, co se pod italskm cukrstvm skrv, nelze. Itlie je nsmrn rozlehl zem na dlku ve smru od severu k jihu. Sah tm od Nmecka a k Africe a vytv tm spoustu region a kad z nich se vyznauje osobitou tvorbou.
Italsk pr po prvm soutnm dnu, kdy se vtinou hodnotily zmrzliny a bonbny, skonil na druhm mst. Pak nsledoval stemhlav pd na msto pt, a po zvrenm hodnocen se italt soutc ocitli a na 6. pozici.
Jejich dlo oproti oekvn postrdalo dominantn italskou architekturu kombinovanou lyrikou. A pedevm bylo stroh. V prezentaci se to projevilo naplno, a tak na lep umstn jak na 6. msto to nemohlo stait.

7. msto
esk republika - Miloslava Uherkov
Jiina Ko


Pily, vidly (nezvtzily) a pouily se. Takto je mon v ppad vystoupen esk reprezantace parafrzovat latinsk veni, vidi, vici.
Teka za touto vtou by staila a tm by bylo vyjdeno vechno podstatn. To je jedna varianta. Druhou monost je o na reprezentaci napsat romn, a bylo by o em pst. Ale vn. Drme se strohch fakt. Vechny tmy vetn Portugalc, maj v porovnn s naimi enami nesrovnateln zkuenosti. Je tm paradoxem, e shodn jak pan Ko tak i Uherkov, byly na sv prv souti teprve pe pl rokem, a bylo j nominan mistrovstv esk republiky senior v Praze. Jejich druhou sout bylo ji mistrovstv svta v Brn. Dnov, kte doma proli vm monm a jsou oprskni zahraninmi zkuenostmi, mli na spolenou ppravu o tden dle, a jak s nimi nervozita lomcovala.
Je fakt, e mezi svtovou pikou a naimi je rozdl. Pina m opt nkolik podob. Reie ppravy mla bt podzena svtovmu trendu. Nemohla ovem bt, protoe v blzkosti naich soutcch o svtovm trendu nikdo nic nevdl. N vstup na svtov cukrsk kolbit byl skokem do tmy. Ve je v tomto ppad o penzch a ase. Dalm poznatkem byla skutenost, e spousta prce na mistrovstv la pes karamel. O karamelov tvorb u ns mohou vyprvt tak akort babiky, a to jet dvjho data narozen, a na pr vzcnch vjimek. Jednm z dalch dvod, kter meme uvdt, je to, e do doby ppravy dvata o sob prakticky nevdla, alespo ve smyslu co kter um a neum. Nalezen spolen ei se nalzalo a za pochodu. Nehled k tomu, e dva pvodn nominovan astnci vypadli, a Jiina Ko naskakovala pr dn ped sout, do rozjetho rychlku ppravy.OBR7
A je t nepochybn, e babylnsk vklad pravidel zpsoboval naemu tmu vt pote ne ostatnm nebo ti pod dojmem mnohch zahraninch zkuenost vdli, e se nic nej tak hork jak se uva. Ale nae reprezentantky tuto neznalost spolkly v pkn petemperovan hodnot.
Jak ly dny a vytvely se jednotliv vrobky v naem tmu.
I. den se zanalo se zmrzlinou a okoldovma bonbnama a zsti se vytvoila st podzimu ze stejnho materilu. Rozpracoval se takt nmt zimy v podn Zimn krlovny z tsta a zmrzliny.
II. den ml potek v jarn zahrad, tvoenou Petit Foure. Jaro se zosobovalo prostednictvm dvky s jabloovm kvtem ve vlasech. Navc se zaal tvoit okoldov strom coby symbol podzimu.
III. den se dotvoily dorty.
Milka mla na starosti monumenty a z sti okoldov bonbony. Jika model a Petit Foure vetn taenho a litho karamelu.
esk reprezentantky si odn i dal poznatek. K vym mstm hodnocen takovto soute, nevede nikdy rozmrov nzk zpsob proveden. Je to asi jako kdyby na souti Miss, mezi skoro stoosmdesti centimetrovma "rama", chtla uspt njak, by pkn, ale jenom jedenapl metrov snaivka. Nkte divci pijali sedm msto naich reprezentantek s otaznkem. J osobn k jejich umstn pidvm vykink !

8. msto
Portugalsko - Tiago Faustino
Paulo Santos


Cukri z Pyrenejskho poloostrova pedvedli maximum z monho. Jejich prce se ad do oblasti nrodn ukzky. A tady prv spovala podstata vci. Protoe horn hranice nrodn tvorby a spodn mez svtovho pojet v podn Tiaga a Paula, mla mezi sebou vakuum, kter bude muset portugalsk cukraina zacelit, bude-li chtt v budoucnu na svtovch cukrskch stadionech stlet sladk gly. A to navc velmi rychle, protoe u pt rok se mistrovstv svta, v tomto ppad junior, kon prv v Lisabonu. Portugalci skonili na samm chvost hodnocen. K tomu jim dopomohly atypick chut, petaen barvy a nevydaen dort, kter v dob hodnocen dokonce neudrel pvodn tvar.OBR8
Pnov Faustino a Santos nebyli na zahranin scn zas a takovmi novky. V Madridu roku 91 reprezentovali svou zemi s cukrovm monumentem, s tm dlem se pedstavili v Pai r. 96 a obsadili 1. msto.
Mistrovstv svta pro n bylo ovem premirov a jak sdlili, mnoh vci by dnes dlali jinak. Ale v kadm ppad tto nejvzdlenj zemi evropsk pevniny pat t uznn za srdnat boj i nkter vydaen prce.
Cukrsk nad bylo odloeno, do hodnotc tabulky byl zapsn posledn bod. Vtzov jsou dekorovni, ne umstn peml, co bylo mon udlat lpe, kde se stala chyba. Tch bychom v prbhu ampiontu samozejm nali vce. Ji byly nkolikrt zmnny problmy s formovnm propozic, urit pote provzely mrazic zazen, soutc nebyli vdy patin nasmrovni a museli se nkdy na vlastn pst prodrat informan houtinou. Nebo modertorsk dvojice pi rozlukovm ceremonilu nedokzala udret standard nasazen po celou dobu soutcmi. J osobn jsem oekval sentorskou pedsedkyni Libui Beneovou, kdy nad celou akc pevzala ztitu. Nedokal jsem se. Ale to ve dohromady jsou nezbytn prvodn jevy, kter pi kad akci vdy jdou pospolu. Pat k mal skvrnce a t posledn strnky uzavrajc se svtov cukrsk romnov etby.
Podstatn je to, e cukrsk ampiont konan poprv v historii eskho sttu se konal, a vyjdeno sty soutcch, odbornk i divk ml vborn prbh a me se hrd postavit na rove ji dvjch spnch mistrovstv.
Nkdy se ozval hlas, sice ojedinle, ale obas bylo slyet,- e k emu je takovto sout, kde se pedvd vrobky, kter s bnou cukrainou nemaj nic spolenho, a e by se mlo soutit v kategorii standardnho prodejnho artiklu -.
J tmto nzorm rozumm. Ale nebudete tomu snad ani vit, e prv takov druh zbo se nap. v Japonsku bn prodv, s vjimkou karamelovch produkt. Vm, je to daleko a jin zem se vyznauje i jinm mravem. Ale s podobnm cukrskm zbom se t setkme i v evropskch cukrrnch. Problm je v tom, e takov miniexpont k bn konzumaci nco stoj. A pi kupn sle ve vysplch zemch a cen potravin si cukrrny mohou takovto vrobky dovolit zhotovovat. V Brn jsme se dostali na domc pd do pm konfrontace, kde nae cukraina je, ale jak zrove na tu svtovou mme jet hluboko do kapsy. Podat mistrovstv svta s tm, aby se soutn nmty podizovaly prmrnmu nkupnmu standardu je stejn, jako bychom poadovali aby hri na mistrovstv svta v lednm hokeji hrli v dnch a ve svetru na branky bez branke, kdy jsou tyky postaven z flaek od piva, protoe takhle to hraj kluci na rybnku.
el tohoto mistrovstv, stejn jako kadho pedchozho a budoucho, spov v tom, e ukazuje jak je v naem oboru a umu jeho reprezentant ukryt tvr invence cel tto gastronomick disciplny, kter m oproti jinm potravinm vsadn prvo nazvat se umnm. A to jak znmo nezn hranic.
Autor tohoto lnku dkuje Jiin Ko, Stanislav Leskov, Ve tpnsk, Josefu vancerovi a Miloslav Uherkov za sdlen poznatk ze zkulis soute.
Speciln dk vyslovuje Sharon Alexandrov z Velk Britnie za vpomoc ve svm mateskm jazyce, Renat Gbov za tlumonickou innost v anglitin a italtin. Podkovn pat i Radimu ezovi, bez jeho asistence by tiskov stedisko nemohlo psobit v tomto rozsahu.

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku