�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 09 - Rimini / - 6

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 28.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1168

Leton rok SIGEPU ml svj stedobod soutnho a osvtovho konn v okoldov tvorb a tzv. Sicilien Days, kdy tato jin ostrovn soust Itlie je proslul svmi cukrskmi a zmrzlinskmi vrobky majc odlinost od tvorby v jinch krajch

fiogf49gjkf0d

 SIGEP
je nejenom vhlasn evropsk veletrh, nbr jeho popularita se zan penet i na americk kontinent a to v geografickm smyslu po celm meridinu zpadn polokoule. SIGEP spolupracuje s americkou spolenost, kter v minulosti organizovala kad dva roky vstavn  cukrsk a pekask akce  v Atlantic City. Pichzela pravideln na SIGEP a zpsob organizace vetn veletrnho objemu zavdal npad zorganizovat podobn podnik ve Spojench sttech americkch. Tento nmt se realizoval v minulm roce, kdy tak americk SIGEP zskal status dceinn spolenosti riminskho SIGEPu. Z toho navc vyplv, e tato mezikontinentln veletrn kombinace znan ulehuje italskm firmm vstup do zmo a tm poskytuje oteven pole k exportu na americkm trhu. Zmrzlina v t podob jak se prezentuje na evropskm kontinent, nen v USA zdaleka tak znm jako zde. Tamn vroba se uskuteuje na bzi prmyslov zmrzliny a jej kopekov i toen varianta se vyskytuje v omezenm mnostv. A to je prv pleitost pro italskou zmrzlinu, aby doznala poznn i zdomcnn na protjm behu Atlantickho ocenu.
Obdobn je tomu tak i v Jin Americe, konkrtn v Brazlii, kde tuto spoluprci m na starosti argentinsk spolenost a kdy tento veletrh bude mt kad rok jin msto konn, kdy se jednou uskuten v Brazlii a podruh v Argentin.


 
 


Leton  rok  SIGEPU  ml  svj stedobod soutnho a
osvtovho konn v okoldov tvorb a  tzv. Sicily Days, spovajc v prezentaci a degustaci tradinho sicilskho a stedozemnho  cukrstv a zmrzlinstv. Tato jin ostrovn  soust Itlie je proslul svmi cukrskmi a zmrzlinskmi vrobky.  Pipomeme, e Siclie je svou zempisnou polohou prakticky na geografick rovni severn Afriky, co znamen ji odlin klima oproti prostoru Itlie, kde se nalz napklad Rimini. Krom toho m tento trojhelnkov italsk spodn cp i o poznn jin kulturn a spoleensk tradice, kter se t promtaj do jejich gastronomick tvorby.
Zjednoduen eeno, poznat pouze prothl tvar kontinentln Itlie, neznamen poznat Itlii celou, protoe Siclie, by se jedn o politicky spojen italsk celek, je svm pojetm ivota a tm potamo i kulinsk i cukrsk tvorby, odlinou kategori.
Ostatn mt zmapovnu Itlii v plnm komplexu, do kterho jet navc  nle od pevniny ji dosti vzdlen Sardnie, znamen v jednom stt poznat dosti znan kus svta. A nejenom v oblasti zempisnch poznatk, ale i gastronomickch. Pro tomu tak je? Ji avzovan prothl poloha in z Itlie nejprothlej stt zpadn, stedn a jin Evropy, kde se dky  klimatickm rozdlm odliuje v rznch regionlnch tvarech  zpsob ppravy pokrm jak v receptue, ale i v ase zhotovovn. To avak nen jedin dvod. Itlie je velmi mlad stt, kter vznikl teprve roku 1861. To znamen, e do t doby byla rozdlana na mal samostatn sttn celky, kter se vyznaovaly vlastn samosprvou, kulturou a zpsobem ppravy pokrm. Posledn jmenovan innost zstv dnenm provincim do dneka, co plat i o cukrskm oboru.
Krom toho se Itlie star velmi vraznm zpsobem o svou zmrzlinskou domnu a o rozvoj zmrzlinskho dorostu na vysok rovni, kdy dokonce vlastn v mst Perugii zmrzlinskou univerzitu.

SIGEP se svm kadm ronkem vyznauje adou sout. V letonm roce jich bylo rovnho pl tuctu. Jednalo se o akcie pod nzvem:

Zmrzlina na stl TROFEO ENZO VANNOZZI: Mezinrodn sout drustev  pipravovanou ped publikem ve stylu t zpsob mistrovsk ppravy.
CAMPIONATO ITALIANO DI CIOCCOLATERIA italsk mistrovstv v okold kvalifikace na mistrovstv svta v Pai 2009.
 TROFEO SENSORIALE SIGEP CHOCOCLUB -  sout 10 mistr cukr s okoldovm tmatem a s nslednou degustac.
IL LABORATORIO DELLE IDEE EUROPEO": sout drustev inovace pro tradin umleckou zmrzlinu .
Campionato Italiano di Pasticceria Juniores - Trofeo Bonati italsk cukrsk juniorsk mistrovstv.
SIGEP BREAD CUP": Mezinrodn pekask mistrovstv astn se drustva Belgie, Australie, Israele, Maarska, Itlie, panlska, Francie, Mexika, Portugalska a Nmecka.

 

Krom toho se uskutenily pedvdc a degustan akce:

 SICILY DAYS
prezentace a degustace tradinho sicilskho a stedozemnho  cukrstv a zmrzlinstv.
''LEZIONI DAI CAMPIONI DEL MONDO DI PIZZERIA'' itat svtov misti instruktoi ve vrob pizzi zdarma kol.
 TEAM ITALY AL WORLD PASTRY TEAM CHAMPIONSHIP prezentace italskho cukrskho teamu pro mistrovstv svta.

To je pouze vet velkch oficilnch doprovodnch akc, kter byly nsobeny destkami rznorodch akc z dal obor, kter pedvdly vystavujc firmy. 
 
 
 

Na leton SIGEP zstala t횝 pknch vzpomnek prosycench chut soli z nedalekho moe, t soli, kter v jedn pohdce bv nad zlato. Pesn tak tomu je s riminskm SIGEPem, kter m v pokladnici vstavnch drahokam svtovch tmatickch veletrh obdobn vznam. Kad kdo ml monost vstoupit do chrmu cukrsk svtosti riminsk fiery, odchzel obohacen o poznatky z oboru a zrove o vzcn zitek  na nejvy rovn pipravenho veletrhu.
Pt rok bude velkm tmatem mistrovstv svta ve zmrzlinov tvorb, kter je na riminskm SIGEPu podno v period dvou rok. Urit mnoz z tch, kte ji pmosk Rimini navtvili, budou optovn vit sv kroky tmto sladkm jinm smrem. A ti, kte prozatm nepoznali magick kouzlo italsk cukrsk a zmrzlinsk tvorby, budou k tomu mt ji za necel rok pleitost.

Termn veletrhu SIGEP pro pt rok : 23.-27. leden 2010

Informace o veletrhu zskte na: www.sigep.it a www.ics-prague.cz
Ing. Jan Voda ICS
zastoupen veletrhu SIGEP pro R a SR.
Wolkerova 9, 160 00 Praha 6
tel: +420 224312163 fax:+420 224312164.
e.mail: j.voda@ics-prague.cz,
www.ics-prague.cz, www.riminifiera.it

- konec -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku