�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Podlaha v cukrrn

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 01.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=113

Vechno souvis se vm a tak i podlaha v odbytovm prostoru a v zzem cukrrny ovlivuje nae podnikn. V dobrmnebo ve zlm - podle toho, zda jsme pi jej realizaci vzali do vahy vechna dleit hlediska.

fiogf49gjkf0d
Vechno souvis se vm a tak i podlaha v odbytovm prostoru a v zzem cukrrny ovlivuje nae podnikn. V dobrmnebo ve zlm - podle toho, zda jsme pi jej realizaci vzali do vahy vechna dleit hlediska. Zsadn a technicky mnohdy protichdn jsou tato:

- Protiskluzovovst, a to pokud mono i po namoen nebo ptomnosti tuk i jinch neistot. Tento faktor zsadnm zpsobem ovlivuje bezpenost personlu a host.

- Co nejsna istitelnost. m he se krytina ist, tm vy jsou nklady na tutoinnost a tm spe nen dosahovno optimlnho stavu hygieny.

- ivotnost, tedy jej mechanick a chemick odolnost. Krytina je vystavena mnoha tokm - mechanickmu psoben podrek obuvi host a personlu, pevnch neistot (zrnka psku), nohou stol nebo vrobn techniky, koleek vozk, chemickmu psoben neistot a istcch prostedk.

- Investin nklady. Zdaleka nelze ci, e s rostouc cenou roste vdy i kvalita. O to je sprvn vbr krytiny sloitj.

- Uivatelsk pvtivost. Pokud podlaha mrn pru, nen personl vystaven takovmu namhn kloub, jako je tomu u tzv. "tvrd" podlahy.

- Design. Je dleit zejmna v odbytovm prostoru.

Zkuenosti ukazuj, e z dostupnch een nejlpe patrn obstoj vinylov psy s kostrou ze sklennch vlken, obsahujc zrnka karbidu kemku a oxidu hlinitho (u ns jsou znm pod nzvem ALTRO). Vykazuj velmi dobrou istitelnost i pi vynikajc protoskluzovosti. Povrch podlahy je beze spr, materil m bakteriostatickvlastnosti. Pnosem je ni hlunost manipulan technika nemus pekonvat dn spry. Dleitmi vlastnostmi jsou ohnovzdornost a odolnost vi chemiklim. Mezi dal dleit vhody pat vodoizolan schopnosti. Mohou tvoit spolehlivou izolaci proti vod, dn dal nejsou nutn. (Toho se vyuv mimo jin tam, kde se ne zcela podaila realizace podlahy za pouit klasick dlaby -povrch se uprav a nsledn aplikace tto podlahoviny odstran problmy). Za vechny dal pnosy jmenujme velk polomr, ve kterm me bt materil v rozch mstnosti vytaen do nkolikacentimerov vky. pin proti jinm eenm velmi snadn a spolehliv itn.
Aplikace tohoto typu podlahoviny je dky jejmu elegantnmu vzhledu a velkmu mnostv barevnch variac mpn t v odbytovch stech provozu, kde jsou jej pnosy analogick s ve uvedenmi.
Materily tohoto typu se v na republice objevily a v devadestch letech, avak v cizin (typicky Velk Britnie) s nimi maj zkuenosti podstatn del.
Jako klasick lze oznait een za pouit rznch druh dlaby. Ta se pouv destky let. Volba vhodnho typu dlaby s ohledem na jej protiskluznost je vak velmi sloit. Pouije-li se dlaba pli hladk, stane se z prostoru doslava kluit. Opan extrm tak personl nebo zkaznky nepot - dlaba s rzn tvarovanmi, na prvn pohled viditelnmi vstupky se velmi patn udruje v istot. Jedinm rozumnm eenm zde pak je pouit klidovho stroje, kter vak znamen dal investice.
Lit podlahy se, na rozdl od jinch oblast, v cukrrnch dosud vrazn neprosadily a nelze ani do budoucna oekvat v tomto smyslu zmny.
Koberce pichzej do vahy pouze v odbytovch prostorch. Rozhodn by se mly aplikovat tzv. ztov verze, uren pro podobn ely. V opanm ppad je nutno potat s velmi rychlou degradac "levnho" koberce, vyvolanou jak pohybem zkaznk, tak i vlivem neistot a istcch prostedk.
Podlahy devn, lamintov a podobn lze oekvat tak pouze v odbytovch prostorch. Ped jejich aplikac je vce ne douc se pesvdit o jejich odolnostivi pedpokldan zti. Nemn zsadn je jejich chovn pi provlhnut - u mnoha typ dochz v tomto ppad k nevratnm tvarovm zmnm (vyboulen).

Spdov podlahy
Vyspdovn podlahy ve vrobnch prostorch cukrrny je nutno vnovat maximln pozornost a vyhnout se chybm mezi kter pat:
a) spdovn tam, kde nen douc
b) pli prudk spdovn k podlahovm kanlm, kter znemouje prci s manipulan technikou (vozky,...) a kdyi chze me bt nepohodln
c) tm dn spdy k podlahovm kanlm, i dokonce spdy opan, kdy voda stoj v kaluch okolo stn, odkudji personl odstran pouze manuln za pomoci podlahovch strek.
d) zalamovn podlahy v okol vpust a kanl - vsledek je velmi nebezpen pro personl a prakticky znemouje pout manipukan techniky.

Podlahov roty a rohoe
S podlahami souvis i pouvn protiskluzovch podlahovch rot a roho z plast. deva apod. Jsou aplikovny tam, kde existuje dky nevhodnmu povrchu podlahy vysok riziko uklouznut (umvrna pomcek) nebo tam, kde personl trp pohybem po tvrd, nepruc podlaze (za pultem). Pi jejich vbru je dleit zohlednit konkrtn podmnky. Je vhodn, aby byly odoln tukm, istcm prostedkm a umonily jednoduchou manipulaci pi drb.

Bezpenost personlu a host
Riziko razu souvisejcho s podlahou meme snit zejmna takto:
- prbn po celou pracpvn dobu udrujeme podlahu istou, zbavujeme ji zejmna pevnch neistot, mastnoty, vody. K tomu dobe poslou mopy a podlahov strky, ve vtch provozech istc stroje.
- personl vybavme schvlenou protiskluzovou pracovn obuv
- vyhbme se riskantn manipulaci s bemeny a pli rychlmu pohybu
- vnujeme soustavnou pozornost technickmu stavu podlahy. Ppadn zvady co nejdve odtraujeme.
- vnujeme zvenou pozornost sprvnmu uloen rot v podlahovch labech. kanlech a vpustch
- na vstupech pro hopstyx aplikujeme inn istc zny

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku