�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


IKA 2008 - Nmecko, aneb doma bv mlokdo prorokem / -3

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.11.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1128

Nmeck tm ml olympijsk obdob dosti sloit, protoe po svtovm pohru v Singapuru odstoupil manaer spolu s nkolika vlivnmi leny, a tm mohl v pprav zat tm od piky a e seniorskho a juniorskho tmu tak vznikl problm na druhou.

fiogf49gjkf0d  
  

Nmeck tm ml olympijsk obdob dosti sloit, protoe po svtovm pohru v Singapuru odstoupil manaer spolu s nkolika vlivnmi leny, a tm mohl v pprav zat tm od piky. Situace byla o to sloitj, e nmeck seniorsk a juniorsk celek byl spjat pod spolenm vedenm, co v praxi znamenalo problm tzv. na druhou. A aby toho veho nebylo pln mlo, dolo krtce ped chicagskm pohrem, de facto posledn mezinrodn vznamnou generlkou na Erfurt k tragickmu mrt kapitna nrodnho celku Franka Ottersbacha, kter dokzal ped hlavnm dnm uplynul sezny a tm i potamo ped blc se olympidou, vtisknout tmu svoji koncepci. Ta se mimo jin oprala o nesmrn dleitou sloku tmov prce, kterou je kolektivn psychika. Kad soutc v drustvu v pesn o em je e, a o jakou dleitou poloku s vlivem na vsledek se jedn, a jak promna nastv s tmem v trninku, ppadn v souti menho vznamu  v protikladu na pohrovm i olympijskm inkovn.
U nmeckho tmu to v ppravn praxi znamenalo, e trninky byly znanou mrou zameny i na psychickou odolnost, kterou u toho tmu navc znan zatovala odpovdnost psoben v domcm prosted  v nvaznosti na oekvn co nejlepho vsledku.

V souvislosti s nrodnm tmem Nmecka, tedy drustvem domcm, byla mnohokrt vyslovena hypotza o vhodnosti vhry i mon lepho umstn v domcm prosted.
Shodou okolnost to byli na minul olympid prv Nmci, kte podali protest proti verdiktu rozhodch v domnnce, e jejich umstn nen toton s pedvedenm vkonem. Letos se tento tm umstil na celkovm druhm mst se ziskem vech ty zlatch medail a se slunm nskokem ped vdy a jet slunjm odstupem od Nor. V debat se zstupci jinch tm jsem vyslechl urit pochybnosti prv v souvislosti s 2. mstem nmeckho drustva. Pokud bych se ml pidret vahy podivu nad tmto umstnm, a pokud by opravdu mla korespondovat se skutenost, pak bychom  - mon  - po tyech letech mohli poopravit losk titulek, zda-li domc drustvo se me dobe umstit, na nadpis, zda domc drustvo me skonit v poli poraench?
Znovu si pipomeme minul olympijsk protest nmeckho tmu, kter by  - podotkm hypoteticky teba ppadn mohl zpsobit zptnou vlnu v podob plusovho bodku na leton souti. Pro korektnost musm podotknout, e se oprm  pouze o vrokovou vahu  nkterch zstupc zahraninch tm.
Podtext cel tto mylenky spov v tom, e esk nrodn tm, kter byl rozhodmi verbln ohodnocen na nejlep prci dne, nakonec skonil na vyhlaovacm pdiu s bronzovm umstnm, kdy stbrn medaile za cukrrnu ji byla pouze cenou tchy. Tuto mylenku prothnu do vahy, jak dalece by mohlo bt dobr pro budoucno, kdyby n tm podal protest proti svmu umstn?
Ovem zstame v takovchto vahch pi zemi, pi pedstav  vznamovho dopadu soprnovho kviknut eskho pine (prosm brt ve vznamu politickm, nikoli v souvislosti s eskm tmem) oproti basovmu tku nmeckho ovka i rotvajlera, (majcho pvod v nmeckm mst Rottweil).
Strun eeno, tudy cesta urit nepovede. Chce-li n celek, a nen mylen pouze nrodn tm, uspt se soupei zvunjho jmna, kte ani zpas jet zaal, ji vedou alespo 1:0, tak mus vzt na vdom, e nebude stait bt stejn dobr jako jejich protivnk, ale v nem jej pedt. Asi nco na zpsob husitsk taktiky, vychzejc z poznatku, e postavit se na otevenm poli pt a desetkrt poetnjm a lpe vyzbrojenm kikm by bylo dobrovolnm spchnm sebevrady. innou protizbran byla tehdy chytr strategie eliminace soupeovy pevahy v podob nestandardnch vojenskch kon, vedoucch vdy k vtzstv.
Poume se tedy v djinch, tentokrte dokonce ve vlastnch, a proveme taktick tah, protoe rovnocenn vkon a udren kroku se soupeem zvunjho jmna v subjektivnm hodnocen k spchu zejm nepovede.

 
                                                 Prce bahamskho tmu

 
                                               Ukzka tvorby Jin Korei

 
 
 
 

                                                     Prce jednotlivc


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku