�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


IKA 2008 - 22. kuchask olympida Erfurt /-1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 20.11.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1126

V cukrskm odvtv, respektive v modeli v kategorii D2, vzato z pohledu eskch barev, se olympijskm meteorem stala Jana Dostlov, jej renovovan tvorba zmku Chamount ji vynesla na zlat podestl olympijskch vtz.

fiogf49gjkf0d

Vaen bez hranic
pijet, vidt, asnout a zkusit !

22. kuchask olympida, jej psobit napevno  rozbilo stan sv psobnosti v hlavnm mst Duryska Erfurtu, se  posunula ji do svho dvaadvactho ronku.
tydenn snaha nejlepch gastronomickch odbornk svta o olympijsk pocty mla svoji vsledkovou gradaci ve dnu ptm, kdy zcela zaplnn sl erfurtsk vstavn haly oekval olympijsk vtze nrodnch tm, jejich kuchask vhlas bude po tylet obdob ozdobou nejen jejich samotnho kulinskho umu, nbr i profesn kulturn viz dotynho sttu, ke ktermu bude s vnost a profesn ctou se obracet gastronomick zjem celho svta.
Olympida coby vrchol profesnho sil nezaehla pomysln ohe svho psoben v premirov den svho konn, ba ani v potku olympijskho roku, nbr ji mnohem dve, prakticky v zvren den podan pedchozho ronku tohoto nejvtho gastronomickho kln svta.
Prbnm testem dovednosti a posunu kuchask vkonnosti byly soute mezinrodnho charakteru s vrcholy svtovch pohr v Lucembursku, Singapuru, Chicagu a dalch. Zde se kalila ocel soutnch dovednost do stupn maxima tvrdosti, je tm nejdovednjm kulinskch hutnkm pak nsledn zaznla v olympijskm medailovm tnu.
Na kuchask olympid bv mnoho povolanch, avak mlo vyvolench. Nkdy  tomu tak bylo z absence maxima umu, nkdy i z dvodu odvrcen se psloven mry tst. Avak tmy, kter ve svch kategorich hraj dlouhodob prim, si svou pozici pijely obhjit i na samotn vrchol kulinskho Olympu.

V cukrskm odvtv, vzato z pohledu eskch barev, se olympijskm meteorem stala Jana Dostlov, kter sv dosavadn soutn startovn minimum, a to v potu dvou vystoupen, dokzala vdy ukout do zlatch vavn. Tm prvm byla cena Milana Burdy na letonm GastroHradci a tm poslednm zlat olympijsk medajle z Erfurtu. Jednalo se pokad o tvorbu pohdkovho zmku Chaumont, jeho olympijsk fasda v podn esk cukrky doznala aktuln renovace, za kter jeho stavitelka brala olympijsk zlato.Nejspnjm nrodnm tmem 2. ronku gastronomick olympiy se stal tm Norska. Ten kdo pohldnul na vstavn plato studen kuchyn vtznho tmu, ml jeden medailov rbus okamit vyeen. Nic jinho ne zlat medaile u skandinvskho sttu nejvce otevenho ocenskm vlnm, nepichzelo   v vahu. Postt chvli u jeho kuchask kje znamenalo sledovat varn kon, kdy se v luavce krlovsk norskho kuchask umu zpracovval dal zlat triumf souasn kuchask svtov velmoci slo 1.Zahledmeli se do jednotlivch detail norsk vstavn olympijsk kuchyn a zmrn vyvineme snahu ve smyslu, e kdo chce najt chybu, vdy ji najde, odejdeme pro tentokrt s przdnou.
Nelze jinak ne ci, e  nort kuchai povili kulinsk obor na zlatnickou profesi, kdy pouze drah kov vymnili za potravn suroviny. V zjmu objektivity je potebn podotknout, e nebyli na 22.- olympid jedin. Je ostatn v dlouhodob znmosti, e ten kdo chce pomlet na mety nejvy, mus mt v tmu kuchaskch zlatnk nkolik. A norsk tm m tu vsadu, e je v poslednch letech sloen vhradn z plnho potu filigrnskch umlc. Konec konc, pojme se prostednictvm reprodukovanho pohledu objektivu fotoapartu zahledt, i lpe eeno pokochat, do jakho vtvarnho rozmru a vize je mon vytvet pokrm, kter  pro bn konzumenty nebv vce ne chlebem vezdejm. A prv v souvislosti s biblickm renm vyvrajcho z moudra a cty k jdlu naich pedk, se nm podstata tohoto posvtnho vroku vrac v novodob podob prostednictvm soutnch kucha, je prostednictvm svho umu dok naim zrakm pedloit vjimen vizuln dokument.

  
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V kategorii D2 jednotlivc doshla vynikajcho vsledku Mria Murrikov ze Slovenska, kter krom jednoznan zlat medajle, zskala svoj "Vee pro krle" ocenn i vtze dne. 
 
 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku